Slobodné povolania

Pojem slobodné povolanie je v praxi rozšírené označenie, no napriek tomu nie je v žiadnom právnom predpise SR jednoznačne definované. Slobodné povolanie je špecifickou oblasťou podnikania, pretože na výkon profesijných činností sa vyžaduje splnenie požiadaviek na vzdelanie, potrebnú prax, zloženie odborných skúšok, pri niektorých povolaniach aj členstvo v komore a poistenie zodpovednosti za škodu. Tieto požiadavky sú stanovené osobitnými predpismi pre každé povolanie. V súčasnosti je rozdiel medzi slobodným povolaním a živnosťou z hľadiska daní a odvodov minimálny, niektoré povolania však nie je možné vykonávať na živnosť, iba v slobodnom povolaní.

Charakteristickým rysom slobodných povolaní je poskytovanie duševno–ideových  služieb osobne, nezávisle a na vlastnú zodpovednosť. Výraznou charakteristikou slobodného povolania je aj príprava na tento druh povolania, ktorá obvykle vyžaduje rozsiahle štúdium, obvykle ukončené štátom akceptovaným diplomom alebo certifikátom. Štatistický úrad SR eviduje príslušníkov slobodných povolaní ako fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
Väčšina slobodných povolaní podlieha kvalitatívnym obmedzeniam vstupu do povolania. Zahŕňajú minimálny stupeň dosiahnutého vzdelania, profesijné skúšky a minimálnu dobu odbornej praxe. Okrem toho existuje v rámci slobodných povolaní taktiež povinná registrácia alebo členstvo v profesijných organizáciách (komorách). Výkon slobodného povolania v akejkoľvek forme je úzko viazaný na osobu podnikateľa.

Vysvetlenie pojmu slobodné povolanie

Štatistický úrad SR sleduje 3 skupiny fyzických osôb (FO):

 1. FO podnikajúce podľa živnostenského zákona (živnostníci = ďalej len SZČO);
 2. FO vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov – slobodné povolania (podnikatelia podľa § 2 odseku 2 písm. c) Obchodného zákonníka – osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ktoré sú v pôsobnosti rôznych štátnych orgánov a profesijných komôr);
 3. FO vykonávajúce poľnohospodársku výrobu – samostatne hospodáriaci roľníci;

Poznámka: Príslušník slobodného povolania sa nepovažuje za SZČO, preto sa neregistruje na živnostenskom úrade, ale na Štatistickom úrade do štatistického registra.

Klasifikácia slobodných povolaní

Činnosti, ktoré nie je možné považovať za živnosť vymenúva § 3 zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Živnosťou nie sú:
a) činnosti, ktoré podľa zvláštnych zákonov môže vykonávať iba štát alebo určitá právnická osoba (napr. pošta)
b) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich autormi (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
Poznámka: Znamená to, že ak chcete ako autor predávať vlastné diela, môžete tak vykonávať prostredníctvom slobodného povolania. Ak však chcete predávať diela iných autorov, nejedná sa o umeleckú ale obchodnú činnosť a je potrebná živnosť.
c) činnosti, ktoré zákon označuje ako výkon povolaní:

 1. psychológ a zdravotnícky pracovník podľa osobitných predpisov (okrem očných optikov a zubných technikov);
 2. veterinárny lekár, veterinárny pracovník a osoby vykonávajúce odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat;
 3. advokát, notár, patentový zástupca a súdny exekútor;
 4. znalec a tlmočník;
 5. overovateľ (audítor) a daňový poradca;
 6. burzový dohodca, samostatný finančný agent a finančný poradca (a iné FO oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu);
 7. sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov, mediátor;
 8. autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a autorizovaný stavebný inžinier;
 9. autorizovaný geodet a kartograf;
 10. reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia.

d) činnosti typicky podnikateľské, ktoré môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby, ale neupravuje ich živnostenský zákon, ale zvláštne predpisy (poľnohospodárska činnosť, činnosť bánk, poisťovní, usporadúvanie lotérií, letecká doprava, rozhlasové a televízne vysielanie atď.)
e) v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, vzdelávania v školách, atď. (napr. lekári, zubní lekári, zverolekári, lekárnici, maséri, chiropraktici, fyzioterapeuti, psychológovia, psychoterapeuti)

Hranica medzi slobodným povolaním a živnosťou je v niektorých prípadoch veľmi tenká (závisí od konkrétneho povolania). Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že slobodné povolanie nie je živnosť.

Príklad: Chcete predávať obrazy, ktoré sú vaším dielom. Je to možné v rámci slobodného povolania a spísania umeleckej zmluvy. Ak však chcete predávať veľa obrazov a mnohým odberateľom, museli by ste umeleckú zmluvu spísať s každým z nich. Pri umeleckej zmluve váš vzťah s odberateľom vzniká na základe zmluvy a objednávky. Pri živnosti vzťah vzniká objednávkou a faktúrou.
Taktiež sa môže stať, že budete chcieť rozšíriť svoje podnikanie aj o predaj obrazov iných umelcov. V takom prípade je potrebné zriadiť si živnosť a s autormi ktorých obrazy budete predávať spíšete zmluvy o dielo.

Slobodné povolania a legislatíva

Slobodné povolanie nie je jednoznačne definované žiadnym právnym predpisom SR. V právnych predpisoch sa tento pojem však predsa len vyskytuje:

 • Zákon č.136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§2 - vymedzenie niektorých pojmov – službou sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek samostatne zárobková činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť v oblasti slobodných povolaní, ktorá je príjemcovi služby poskytovaná spravidla za odplatu, činnosť znalcov, tlmočníkov, prekladateľov);
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (§6 – uchádzač o zamestnanie – zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti SZČO podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov);

 

Príklady slobodných povolaní a požiadaviek na vstup do povolania Vzdelanie Roky praxe Odborná skúška Povinná registrácia v komore
Medicínske a liečiteľské povolania
Lekár 5 áno áno
Zubný lekár 5 áno áno
Veterinárny lekár 3 áno áno
Lekárnik 0 nie áno
Právne a ekonomické povolania
Notár 5 áno áno
Advokát 3 áno áno
Audítor 5 áno áno
Daňový  poradca 3 áno áno
Exekútor 2 áno áno
Patentový zástupca 5 áno áno
Technické a prírodovedné povolania
Architekt 3 áno áno
Stavebný inžinier 3 áno áno
Súdny a iný znalec 7 áno áno
Reštaurátor kultúrnych pamiatok 5 áno áno
Audítor bezpečnosti pozemných komunikácií 7 áno áno
Kultúrne povolania
Spisovateľ - 0 nie nie
Výtvarný a dramatický umelec - 0 nie nie
Hudobník - 0 nie nie
Iné povolania
Novinár - 0 nie nie
Prekladateľ, tlmočník 5 áno áno

Postup pri zakladaní slobodného povolania:

 1. Na založenie slobodného povolania je potrebné mať splnené osobitné podmienky slobodného povolania podľa konkrétneho zákona – vzdelanie, prax, odborná skúška, atď. (viď tabuľka);
 2. Registrácia na Štatistickom úrade SR (Pozor, nie na živnostenskom úrade!) – v závislosti od prihlasovaného povolania môžu vyžadovať doklady o splnení osobitných podmienok. Štatistický úrad po splnení osobitných podmienok a predložení všetkých dokumentov pridelí žiadateľovi o slobodné povolanie identifikačné číslo organizácie (IČO). Pracoviská Štatistického úradu nájdete v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach. Je potrebné navštíviť Vášmu bydlisku (trvalému pobytu) príslušný Štatistický úrad. Na Štatistickom úrade sa neregistrujú umelci, t. j. fyzické osoby, ktoré vykonávajú slobodné povolanie tak, že používajú výsledky svojej duševnej tvorivej činnosti (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.), nakoľko tieto slobodné povolania nespadajú pod definíciu podnikateľa uvednú v Obchodnom zákonníku;
 3. Registrácia na Daňovom úrade SR – kvôli prideleniu daňového identifikačného čísla. Každý príslušník slobodného povolania je povinný registrovať sa u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Správca dane pridelí zaregistrovanému príslušníkovi slobodného povolania DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom je uvedené DIČ. Príslušník slobodného povolania sa stáva daňovým subjektom. Ak nie je registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, je povinný pridelené DIČ uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať;
 4. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne –  ide o nahlásenie zmeny kategórie platiteľa poistenia. Príslušník slobodného povolania je povinný splniť si do 8 dní od pridelenia IČO oznamovaciu povinnosť a oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu platiteľa. Odvody na zdravotné poistenie je povinný platiť od prvého dňa začiatku podnikania;
 5. Prihlásenie do sociálnej poisťovne – ak fyzická osoba v minulosti ešte nevykonávala slobodné povolanie, ani živnosť, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Sociálne poistenie je v prvom roku podnikania len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania. Vzor registračného listu do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Slobodné povolanie nie je živnosť, ale i tak podlieha legislatíve

 • zákon č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení;
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 461/2003 Z. z o sociálnom poistení;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Zdravotné poistenie

Príslušník slobodného povolania má podľa zákona č. 580/2004 Z. z o zdravotnom poistení  na účely zdravotného poistenia postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby. Príslušník slobodného povolania je teda povinný prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne. Minimálna výška odvodov, ktoré musí platiť do zdravotnej poisťovne je od 1.1.2013 55,02 €.

Sociálne poistenie

Príslušníci slobodných povolaní získali novelou zákona od 1.1.2012 na účely sociálneho poistenia postavenie samostatne zárobkovo činných osôb. Umelci budú platiť z aktívnych príjmov odvody do Sociálnej poisťovne od júla 2013.
 

Príklad: príslušník slobodného povolania podá daňové priznanie za rok 2012, v ktorom uvedie príjmy z umeleckej činnosti. Ak sú tieto príjmy vyššie ako 4 078,68 EUR (hranica pre vznik povinného poistenia SZČO), tejto fyzickej osobe – umelcovi vzniká od 1. júla 2012 povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby.

Minimálna výška odvodov, ktoré musí platiť do sociálnej poisťovne (pri prekročení ročného príjmu 4 078,68 EUR ) je od 1.1.2013 130,27 €. Viac o povinnostiach SZČO voči zdravotnej a sociálnej poisťovni nájdete v článku Odvody živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne na Podnikajte.sk. Viac o daňových a odvodových povinnostiach slobodných povolaní si prečítajte tu.

Daň z príjmov

Príjmy zo slobodného povolania patria podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov medzi príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti. Príslušník slobodného povolania je povinný prihlásiť sa na miestne príslušný daňový úrad, ktorý mu pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) kvôli odvodu dane z príjmov v daňovom priznaní.

Daňové priznanie v slobodnom povolaní

V roku 2012 bola výška paušálnych daňovo uznaných výdavkov ohraničená iba percentom z príjmov, v roku 2013 sú už ohraničené aj absolútnou hodnotou v maximálnej výške 5040 € ročne. V prípade, že príslušník slobodného povolania poberá príjmy iba časť zdaňovacieho obdobia, uplatňuje paušálne výdavky maximálne do výšky 420 € mesačne).

Druhou možnosťou pre príslušníka slobodného povolania je uplatňovanie skutočných (preukázateľných) daňových výdavkov na zníženie základu dane. Základným kritériom pri rozhodovaní medzi uplatňovaním daňových výdavkov alebo paušálnych výdavkov je výška skutočných výdavkov. Pri skutočných výdajoch musí príslušník slobodného povolania viesť peňažný denník na evidenciu príjmov a výdajov v časovom slede, zásobách a pohľadávkach. Viac o dani z príjmov nájdete v článku Novela zákona o dani z príjmov 2013 na Podnikajte.sk

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Ak dosiahne príslušník slobodného povolania za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, musí registrovať aj ako platca DPH. Viac o dani z pridanej hodnoty nájdete v článku Dobrovoľný platiteľ DPH na Podnikajte.sk.

Musíte mať pri slobodnom povolaní eKasu? Odpoveď nájdete v článku eKasa a slobodné povolanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Dobrovoľné príspevky do umeleckých fondov od 1.7.2023

Povinný príspevok do umeleckých fondov sa ruší, zostane dobrovoľný. Dokedy treba poslednýkrát príspevok odviesť, ako sa zmena dotkne dedičov autorských práv a ako budú fondy financované?

Mediálny zákon a zákon o publikáciách: aké povinnosti majú firmy?

Aj podnikatelia sú súčasťou mediálneho sveta. Aké povinnosti majú, ak píšu blog na svoju stránku, vydávajú podcasty alebo natáčajú videá na sociálne siete?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky