Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Akým spôsobom sú zdaňované vecné výhry, ktoré prijala právnická osoba? Podliehajú vôbec zdaneniu a ako sa o nich bude účtovať?

Zdaňovanie príjmov v podobe prijatých nepeňažných cien a výhier je v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“) podrobne upravené len u fyzických osôb. Ustanovenia týkajúce sa oslobodenia od dane z príjmov sa vzťahujú tiež len na výhry a ceny prijaté fyzickými osobami. Ak je príjemcom nepeňažnej výhry alebo ceny právnická osoba, je potrebné k týmto príjmom uplatňovať osobitný prístup. Ak vás zaujíma aj zdaňovanie finančných výhier u právnických osôb, prečítajte si článok Finančná výhra vo firme a jej zdaňovanie.

Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Nepeňažné výhry v porovnaní s finančnými výhrami nie sú zdaňované zrážkovou daňou. U fyzických osôb sú vecné výhry a ceny presne vymedzené ako súčasť ostatných príjmov, ktoré sú predmetom dane. Zdaniteľným príjmom podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Predmetom dane podľa § 2 písm. b) zákona o dani z príjmov je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12. Nepeňažné výhry a ceny nie sú u právnických osôb vymedzené ako príjmy (výnosy), ktoré nie sú predmetom dane a tiež ani ako príjmy (výnosy), ktoré sú oslobodené od dane . Z uvedeného vyplýva, že príjmy (výnosy) z nepeňažných výhier a cien sú u právnických osôb zdaniteľným príjmom.

Zákon o dani z príjmov podrobne upravuje výhry len pri fyzických osobách a v § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov ukladá poskytovateľovi nepeňažnej výhry aj niektoré povinnosti, ktoré si podľa nášho názoru poskytovateľ výhry musí splniť vždy, bez ohľadu na to, či poskytuje výhru fyzickej osobe alebo právnickej osobe. Podľa § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov je prevádzkovateľ, organizátor hry, súťaže alebo žrebovania pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny.

Zaúčtovaný výnos v súvislosti s prijatou nepeňažnou výhrou alebo cenou bude súčasťou výsledku hospodárenia a zároveň aj súčasťou základu dane z príjmov, pri ktorého zisťovaní sa vychádza práve z výsledku hospodárenia. Na druhej strane v súvislosti s nepeňažnou výhrou vzniknú firme aj určité náklady. Ak tieto náklady budú spĺňať základnú definíciu daňového výdavku, tzn. pôjde o výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené a zaúčtované v účtovníctve, budú uznané za daňové výdavky, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje na inom mieste niečo iné (napríklad ohľadom výšky odpisov uznaných za daňový výdavok).

Účtovné hľadisko nepeňažnej výhry vo firme

Vecná výhra ako majetok môže vo firme vstupovať do daňových výdavkov v plnej výške hneď pri jeho nadobudnutí alebo neskôr pri jeho spotrebe, predaji, likvidácii, škode alebo môže byť zahrnutá do daňových výdavkov postupne vo forme odpisov a podobne. Závisí to predovšetkým od doby použiteľnosti majetku (krátkodobý majetok alebo dlhodobý majetok), charakteru nepeňažnej výhry (hmotný majetok alebo nehmotný majetok), jej vstupnej ceny (vyššia alebo rovná a nižšia ako 1 700/2 400 eur) a prípadne aj od rozhodnutia firmy, či o nej bude účtovať ako o zásobách/službách alebo ako o dlhodobom majetku. V ďalšej časti článku sa budeme zaoberať účtovným hľadiskom nepeňažnej výhry, ktorá má charakter hmotného majetku, čo je v praxi najbežnejšia podoba nepeňažnej výhry. O tejto výhre sa účtuje ako o krátkodobom majetku – zásobách, alebo ako o odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.

Účtovné zobrazenie nepeňažnej výhry vo firme, o ktorej sa účtuje ako o zásobách

O hmotnom majetku v podobe samostatných hnuteľných vecí, ktorých ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1 700 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa môže firma rozhodnúť účtovať ako o zásobách. O hmotnom majetku, ktorého doba použiteľnosti je najviac jeden rok sa účtuje ako o zásobách bez ohľadu na jeho ocenenie. Ak je teda predmetom nepeňažnej výhry krátkodobý hmotný majetok alebo dlhodobý hmotný majetok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, firma o ňom bude účtovať ako zásobách.

Ak firma účtuje o zásobách spôsobom A, hodnota nepeňažnej výhry oznámená jej poskytovateľom sa zaúčtuje na straneMá dať účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo účtu 112 – Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na strane Dal účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Ak sa použil kalkulačný účet 111 – Obstaranie materiálu, prevzatie tejto nepeňažnej výhry do firmy sa zaúčtuje na strane Má dať účtu 112 – Materiál na sklade a na strane Dal účtu 111 – Obstaranie materiálu. Následné vydanie tohto majetku do používania sa bude účtovať na strane Má dať účtu 501 – Spotreba materiálu so súvzťažným zápisom na strane Dal účtu 112 – Materiál na sklade. Ak by firma účtovala o zásobách spôsobom B, účtovalo by sa o prijatej nepeňažnej výhre na straneMá dať účtu 501 – Spotreba materiálu so súvzťažným zápisom na strane Dal účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Na účtovnom zobrazení vecnej výhry je možné si všimnúť, že v rovnakej výške, v akej sa bude účtovať výnos na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, sa bude účtovať aj náklad na účte 501 – Spotreba materiálu. Preto sa v konečnom dôsledku základ dane z príjmov vplyvom nepeňažnej výhry nezvýši a firma z nepeňažnej výhry nezaplatí žiadnu daň z príjmov (samozrejme za predpokladu, že náklad bude v plnej výške spĺňať podmienky daňového výdavku).

Ak by súčasťou ocenenia nepeňažnej výhry boli aj náklady súvisiace s jej nadobudnutím (napríklad doprava), výška nákladov účtovaných na účte 501 – Spotreba materiálu by už bola vyššia ako výška výnosov účtovaných na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Je to spôsobené tým, že tieto vedľajšie náklady by vstupovali do ocenenia výhry a v konečnom dôsledku by sa tak o nich účtovalo na účte 501 – Spotreba materiálu. Výška výnosov účtovaných na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa ale vzťahuje len na hodnotu nepeňažnej výhry oznámenú jej poskytovateľom (bez vedľajších nákladov).

Účtovné zobrazenie nepeňažnej výhry vo firme, o ktorej sa účtuje ako o odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku

O hmotnom majetku v podobe samostatných hnuteľných vecí, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa bude účtovať ako o odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku. Ak je aj ocenenie tohto majetku nižšie alebo rovné ako 1 700 eur, ale doba jeho použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, firma sa môže rozhodnúť účtovať o takomto majetku ako o odpisovanom dlhodobom hmotnom majetku alebo ako o zásobách (predchádzajúci prípad). Nadobudnutie nepeňažnej výhry, ktorá je dlhodobým hmotným majetkom, sa zaúčtuje v hodnote nepeňažnej výhry oznámenej jej poskytovateľom na strane Má dať účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na strane Dal účtu 384 – Výnosy budúcich období. Zaradenie tohto majetku do užívania sa zaúčtuje na strane Má dať účtu 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a na strane Dal účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Odpisy tohto majetku sa budú účtovať na strane Má dať účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a na strane Dal účtu 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí. Vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním súvisiacich nákladov (napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva) sa systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku budú rozpúšťať aj výnosy budúcich období do výnosov bežného účtového obdobia. Účtovať sa bude na strane Má dať účtu 384 – Výnosy budúcich období a na strane Dal účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri zisťovaní základu dane z príjmov je potrebné výsledok hospodárenia ešte upraviť o prípadný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi nepeňažnej výhry. Avšak kumulatívne počas celej doby životnosti majetku bude výška daňových odpisov rovnaká ako výška výnosov účtovaných na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Z tohto dôvodu bude výsledný vplyv nepeňažnej výhry na základ dane z príjmov neutrálny a firma z nej nebude platiť žiadnu daň z príjmov.

Ak by súčasťou vstupnej ceny boli aj ďalšie náklady súvisiace s nadobudnutím nepeňažnej výhry (napríklad doprava), výška daňových aj účtovných odpisov by už bola vyššia ako výška výnosov účtovaných na účte 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Dôvodom je, že výška odpisov sa počíta zo sumy, v ktorej bol majetok zaradený do používania, resp. vstupnej ceny (sú v nich obsiahnuté náklady súvisiace s obstaraním) a výška výnosov budúcich období, ktoré budú zúčtovávané do výnosov bežného účtovného obdobia sa počíta len z hodnoty nepeňažnej výhry oznámenej organizátorom súťaže (je nižšia).

Príklad na zdanenie a účtovanie nepeňažnej výhry vo firme

Z firemného mobilu bola odoslaná SMS správa, ktorá tým firmu zapojila do žrebovania o osobný automobil. Výsledkom žrebovania bolo, že firma auto vyhrala a predstavuje pre ňu nepeňažnú výhru. Hodnota auta, ktorú firme oznámil organizátor súťaže bola 11 500 eur. Náklady súvisiace s registráciou tohto automobilu boli vo výške 500 eur. Firma bude pri jeho odpisovaní uplatňovať výkonové odpisy a v súvislosti s tým odhaduje jeho životnosť na 300 000 kilometrov.

P. č. Obsah účtovného prípadu Suma (v EUR) Má dať Dal
1. Prevzatie vyhratého automobilu 11 500 042 384
2. Poplatky spojené s registráciou automobilu 500 042 213
3. Zaradenie automobilu do používania 12 000 022 042
4. Mesačný odpis automobilu 300 551 082
5. Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia v súvislosti s odpismi 287,50 384 648

Výška výnosov budúcich období, ktorá bola zúčtovaná do výnosov bežného účtovného obdobia v súvislosti s mesačným odpisom bola vo výške 287,50 eur. Nie je rovnaká ako výška účtovných odpisov, pretože tie sa počítajú zo sumy, v ktorej bol automobil zaradený do používania (vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním) a výška výnosov bežného účtovného obdobia sa počíta len z hodnoty nepeňažnej výhry oznámenej organizátorom súťaže (je nižšia). Preto aby boli výnosy budúcich období zúčtované do výnosov bežného účtovného obdobia v spravodlivej výške, vypočítali sa takto: (300 / 12 000) x 11 500 = 287,50 eur. Podobným spôsobom sa bude pokračovať aj počas nasledujúcich mesiacov životnosti automobilu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky