Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka alebo na manžela či manželku v roku 2020? Kráti sa nezdaniteľná časť dôchodcom?

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Nezdaniteľné časti základu dane predstavujú sumy, o ktoré si môže daňovník znížiť svoj základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Ich uplatnením zaplatí daňovník nižšiu daň z príjmov. Nárok na ich uplatnenie nevzniká daňovníkovi automaticky, pretože na ich uplatnenie je potrebné splniť podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov.

Aké nezdaniteľné časti základu dane si možno uplatniť v roku 2020

V roku 2020 si môže daňovník znížiť svoj základ dane o tieto nezdaniteľné časti (v prípade, ak spĺňa podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov):

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela),
 • suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľná časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.

Avšak pozor, základ dane alebo čiastkový základ dane si môže znížiť o nezdaniteľné časti základu dane iba daňovník s aktívnymi príjmami, medzi ktoré patria príjmy zo závislej činnosti, resp. zo zamestnania podľa § 5 zákona, príjmy z podnikania (napríklad zo živnosti) podľa § 6 ods. 1 zákona a s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad z vytvorenia diela) podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Viac o nezdaniteľných častiach v roku 2020 sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Krátenie nezdaniteľných častí základu dane v roku 2020

Krátenie nezdaniteľných častí základu dane predstavuje uplatnenie si nižšej sumy nezdaniteľnej časti, najčastejšie z dôvodu, že daňovník dosiahol vyšší základ dane. Ak ku kráteniu nedôjde, daňovník si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane v jej plnej sume.

V roku 2020 sa môžu krátiť tieto nezdaniteľné časti:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela).

Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) závisí od výšky zaplatených príspevkov na toto doplnkové dôchodkové sporenie, avšak jej výška je maximálne 180 € za rok 2020.

Nezdaniteľná časť spájajúca sa s úhradami na kúpeľnú starostlivosť sa viaže na preukázateľné úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktorá je na fyzickú osobu najviac do výšky 50 € za rok 2020.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka prešla v roku 2020 viacerými zmenami, ktoré sa týkali spôsobu jej výpočtu. Vypočíta sa ako 21-násobok sumy životného minima (210,20 € pre rok 2020), a teda nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020 je v sume 4 414,20 €. Možno si ju uplatniť aj na mesačnej báze v sume 367,85 €, ak je daňovník zamestnanom a svojmu zamestnávateľovi predložil Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Krátenie tejto nezdaniteľnej časti ovplyvňuje dosiahnutá výška základu dane z príjmov daňovníka.

Ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka prichádza v roku 2020 v prípade, ak je základ dane daňovníka vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 €, potom sa ročná nezdaniteľná časť základu dane kráti a daňovník si ju môže uplatniť v nasledovnej výške:

44,2-násobok platného životného minima (9 290,84 €)  – ¼ základu dane daňovníka

Ak daňovník dosiahne základ dane nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 €, tak si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka v plnej výške, a teda v sume 4 414,20 €.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší alebo rovný ako 37 163,36 €, tak si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, nakoľko jej výška je 0 €.

Dosahovanie príjmu iba časť obdobia (napríklad len pár mesiacov v roku) nemá vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane a nezapríčiňuje to jej krátenie.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorý je živnostník v roku 2020:

Prečítajte si tiež

Igor bol v roku 2020 živnostník. Po skočení zdaňovacieho obdobia podáva daňové priznanie za rok 2020. Jeho základ dane je vo výške 25 000 €. Nakoľko je jeho základ dane vyšší ako 19 506,56 € a zároveň nižší ako 37 163,36 €, dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Jej výška sa vypočíta ako 9 290,84 € - ¼ Igorovho základu dane, a teda 6 250 € = 3 040,84 €. Igor má namiesto plnej sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka v sume 4 414,20 € nárok na nižšiu sumu, a to 3 040,84 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorý je zamestnanec v roku 2020:

Ivana bola v roku 2020 zamestnaná na trvalý pracovný pomer, avšak u svojho zamestnávateľa si neuplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v mesačnej výške. Túto nezdaniteľnú časť sa rozhodla uplatniť až v ročnom zúčtovaní dane. Jej základ dane z príjmov zo závislej činnosti bol v roku 2020 v sume 36 000 €. Nakoľko je jej základ dane vyšší ako 19 506,56 € a zároveň nižší ako 37 163,36 €, dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Výška nezdaniteľnej časti sa vypočíta ako 9 290,84 € - ¼ Ivaninho základu dane, a teda 9 000 € = 290,84 €. Ivana má namiesto plnej sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka v sume 4 414,20 € nárok iba na  sumu 290,84 €, a to z dôvodu, že dosiahla vyšší základ dane. V prípade, ak by jej základ dane bol vyšší ako 37 163,36 €, tak by nárok na nezdaniteľnú časť nemala vôbec. V prípade, ak by si uplatňovala nezdaniteľnú časť mesačne u zamestnávateľa, tak by jej v ročnom zúčtovaní vyšiel kvôli kráteniu nezdaniteľnej časti na ročnej báze nedoplatok na dani, ktorý by jej zamestnávateľ strhol zo mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2020

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2020 musí daňovník splniť podmienky, ktoré sú uvedené v zákone o dani z príjmov. Základná suma nezdaniteľnej časti na manželku (manžela) v roku 2020 je v sume 4 035,84 €.

Krátenie tejto nezdaniteľnej časti ovplyvňuje výška základu dane z príjmov daňovníka a vlastný príjem manželky (manžela).

Ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2020 dochádza v týchto prípadoch:

 • ak daňovník dosiahne v roku 2020 základ dane rovný alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 € a vlastný príjem manželky (manžela) je nižší ako 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 €, potom je nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v nasledovnej výške:
  19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 € - vlastný príjem manželky
 • ak daňovník dosiahne v roku 2020 základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 € a vlastný príjem manželky (manžela) je 0 €, potom je nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v nasledovnej výške:
  63,4-násobok platného životného minima, t. j. 13 326,68 € - ¼ základu dane daňovníka
 • ak daňovník dosiahne v roku 2020 základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 € a vlastný príjem manželky (manžela) je vyšší ako 0 €, potom je nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v nasledovnej výške:
  63,4-násobok platného životného minima, t. j. 13 326,68 € - (¼ základu dane daňovníka) – vlastný príjem manželky
 • ak manželka (manžel) spĺňala podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov na priznanie tejto nezdaniteľnej časti iba časť roka, potom je nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v nasledovnej výške:
  suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), na ktorú vznikol nárok/12 mesiacov * počet kalendárnych mesiacov, na ktorých začiatku boli splnené požiadavky zákona o dani z príjmov

V druhom a treťom prípade platí, že ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako 0 €, tak sa nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) rovná 0 €.

Ak má daňovník v roku 2020 základ dane rovný alebo nižší ako 37 163,36 € a jeho manželka (manžel) má vlastný príjem vyšší ako je suma 4 035,84 €, výška tejto nezdaniteľnej časti je 0 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku s vlastným príjmom a daňovníkom so základom dane nižším ako 176,8-násobok životného minima a splnením podmienok časť obdobia:

Lukáš bol v roku 2020 živnostník a v daňovom priznaní si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pričom spĺňal všetky požiadavky zákona o dani z príjmov 6 mesiacov roka 2020. Vlastný príjem manželky bol v roku 2020 vo výške 2 000 € a Lukášov základ dane dosiahol 10 000 €. Nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta ako 4 035,84 € - 2 000 € = 2 035,84 €, avšak podmienky boli splnené iba časť roka, a tak výpočet pokračuje ako 2 035,84 €/12 mesiacov * 6 mesiacov = 1 017,92 €. Lukáš má namiesto plnej sumy nezdaniteľnej časti na manželku v sume 4 035,84 € nárok iba na jej časť v sume 1 017,92 €. Lukáš má zároveň nárok na uplatnenie si plnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 4 414,20 €, pretože jeho základ dane je nižší ako 19 506,56 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku bez vlastného príjmu a daňovníkom so základom dane vyšším ako 176,8-násobok životného minima:

Viliam bol v roku 2020 zamestnaný a v ročnom zúčtovaní dane si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pričom spĺňal všetky požiadavky zákona o dani z príjmov počas celého roka 2020. Jeho manželka bola po celý rok 2020 nezamestnaná, a teda jej vlastný príjem bol 0 €. Viliamov základ dane za rok 2020 je vo výške 40 000 €. Nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta ako 13 326,68 € - ¼ Viliamovho základu dane, a teda 10 000 € = 3 326,68 €. Viliam má namiesto plnej sumy nezdaniteľnej časti na manželku v sume 4 035,84 € nárok iba na jej časť v sume 3 326,68 €. Viliam zároveň nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pretože jeho základ dane je vyšší ako 37 163,36 €.

Príklad na krátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku s vlastným príjmom a daňovníkom so základom dane vyšším ako 176,8-násobok životného minima:

Alan bol v roku 2020 živnostník a v daňovom priznaní si chce uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, pričom spĺňal všetky požiadavky zákona o dani z príjmov počas celého roka 2020. Vlastný príjem manželky bol v roku 2020 vo výške 500 € a Alanov základ dane bol 50 000 €. Nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta ako 13 326,68 € - (1/4 Alanovho základu dane, t. j. 12 500 €) - 500 € = 1 326,68 €. Alan  má namiesto plnej sumy nezdaniteľnej časti na manželku v sume 4 035,84 € nárok iba na jej časť v sume 1 326,68 €. Alan zároveň nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, pretože jeho základ dane je vyšší ako 37 163,36 €.

Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane u dôchodcov v roku 2020

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si v roku 2020 nemôže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá bola na začiatku obdobia (teda k 1. januáru) poberateľom:

 • starobného a predčasného starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • starobného dôchodkového sporenia,
 • výsluhového dôchodku,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Nárok na jej uplatnenie taktiež zaniká fyzickej osobe, ktorej bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ktorej suma dôchodku v roku 2020 je vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v suma 4 414,20 €.

Krátenie tejto nezdaniteľnej časti u dôchodcov nastáva v prípade, ak je suma dôchodku nižšia ako 4 414,20 €, potom je suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v nasledovnej výške:

ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 4 414,20 € - suma vyplateného dôchodku v roku 2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ktorí zamestnanci majú nárok na vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 a v akom termíne ho musí zamestnávateľ vykonať? Aká novinka sa zaviedla v roku 2021?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2020? A naopak, kedy daňové priznanie za rok 2020 podať nemusí?

Daňové priznanie za zomrelého daňovníka

Kto je povinný podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie k dani z príjmov a aká je lehota? Sumár základých informácií pre podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka.

Daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2020

Kedy je SZČO, napr. živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aké sú lehoty na jeho podanie a zaplatenie dane, sadzby dane a aké sú možnosti uplatnenia výdavkov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky