Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2018?

Pre koho je výhodnejšie uplatňovať pri vyčíslení základu dane paušálne výdavky v roku 2018? Ako vypočítať paušálne výdavky zo zdaniteľných príjmov v roku 2018?

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2018?

Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si môže uplatniť paušálne výdavky pri vyčíslení základu dane:

  • daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (ak sa rozhodne, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky),
  • daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona), ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (ak sa rozhodne, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky).

Viac o paušálnych výdavkoch v roku 2018 si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2018?

Daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2018 vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade, že si daňovník uplatní paušálne výdavky, tak k paušálnym výdavkom si priráta aj sumu zaplateného poistného do Sociálnej poisťovne a preddavkov na poistné do zdravotnej poisťovne v preukázateľnej výške.

Maximálna výška paušálnych výdavkov je stanovená zákonom o dani z príjmov v sume 20 000 Eur. Maximálnu sumu paušálnych výdavkov si pritom môže daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatniť z úhrnu príjmov (z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti spolu).

Daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu si taktiež môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2018 vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov. Pre tohto daňovníka platí rovnaká maximálna suma paušálnych výdavkov zo zdaniteľných príjmov, teda 20 000 Eur. Maximálna suma paušálnych výdavkov sa posudzuje pre jednotlivé príjmy osobitne.

Maximálnu sumu paušálnych výdavkov vo výške 20 000 Eur si budú môcť uplatniť daňovníci, ktorí v roku 2018 dosiahnu príjmy nepresahujúce sumu 33 333,34 Eur.

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2018?

Nedá sa presne definovať, komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky podľa jasných pravidiel.

V zásade sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2018 tým daňovníkom, ktorých preukázateľné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov sú nižšie ako paušálne výdavky. V prípade, ak by sa suma paušálnych výdavkov a suma preukázateľných výdavkov pohybovala v podobnej výške, je potrebné samozrejme brať aj do úvahy cenu za externého účtovníka (príp. významné časové náklady, ak by sa rozhodol živnostník viesť si tieto evidencie sám). Ak by daňovník mal viesť daňovú evidenciu alebo účtovať v sústave jednoduchého či podvojného účtovníctva, tak by to bolo nákladnejšie ako uplatňovanie paušálnych výdavkov, ktoré sú administratívne menej náročné.

Prečítajte si tiež

Obvykle sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky daňovníkom, ktorým na vykonávanie podnikateľskej činnosti postačuje málo vstupov.

Ide predovšetkým o daňovníkov, ktorí vykonávajú duševnú činnosť, napríklad programátor, grafik, účtovník, herec, spisovateľ, IT špecialista, finančný poradca, daňový poradca a pod.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov a preukázateľných výdavkov, v prípade ak sú paušálne výdavky vyššie ako preukázateľné výdavky:

Účtovník Peter dosiahol v priebehu zdaňovacieho obdobia zdaniteľné príjmy za účtovné služby vo výške 20 000 Eur. Na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti vynaložil výdavky vo výške 1200 Eur (výdavky vynaložil na nákup kancelárskych potrieb, nákup odborných publikácií, výdavky na softvér a pod.). Poistné a príspevky boli zaplatené vo výške 3450 Eur. Oplatí sa mu uplatniť paušálne výdavky?

Porovnanie uplatňovania výdavkov si ukážeme v nasledujúcej tabuľke:

  Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 20 000 € 20 000 €
Výdavky 12 000 €  (20 000 x 0,6) 1 200 €
Odvody 3 450 € 3 450 €
Čiastkový základ dane 4 550 € 15 350 €
Nezdaniteľná časť základu dane 3830,02 € 3830,02 €
Základ dane 719,98 € 11 519,98 €
Daň 136,79 € (719,98 x 0,19) 2188,79 € (11 519,98 x 0,19)

Petrovi sa jednoznačne oplatí uplatňovať paušálne výdavky, nakoľko výška daňovej povinnosti – daň na úhradu je pri uplatnení paušálnych výdavkov 136,79 € a daň na úhradu pri uplatnení skutočných výdavkov až vo výške 2188,79 €.

Príklad na porovnanie uplatňovania paušálnych výdavkov a preukázateľných výdavkov, v prípade, ak sú preukázateľné výdavky vyššie ako paušálne výdavky:

Jozef má stánok s občerstvením a v priebehu zdaňovacieho obdobia dosiahol zdaniteľné príjmy za predaj občerstvenia vo výške 23 000 Eur. Na vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti vynaložil výdavky vo výške 14 300 Eur (výdavky vynaložil na nákup občerstvenia určeného na predaj, na nákup obalového materiálu, na prenájom stánku a pod.). Poistné a príspevky boli zaplatené vo výške 4 800 Eur. Oplatí sa mu uplatniť paušálne výdavky?

Porovnanie uplatňovania výdavkov si ukážeme v nasledujúcej tabuľke:

  Uplatnenie paušálnych výdavkov Uplatnenie skutočných výdavkov
Zdaniteľné príjmy 23 000 € 23 000 €
Výdavky 13 800 €  (23 000 x 0,6) 14 300 €
Odvody 4 800 € 4 800 €
Čiastkový základ dane 4 400 € 3 900 €
Nezdaniteľná časť základu dane 3830,02 € 3830,02 €
Základ dane 569,98 € 69,98 €
Daň 108,29 € (569,98 x 0,19) 13,29 € (69,98 x 0,19)

Jozefovi sa podľa výpočtu oplatí uplatňovať skutočné výdavky v preukázateľnej výške, nakoľko výška daňovej povinnosti – daň na úhradu je pri uplatnení skutočných výdavkov 13,29 € a daň na úhradu pri uplatnení paušálnych výdavkov vo výške 108,29 €.

Avšak, ak zoberieme do úvahy náklady na účtovníka, ktorý bude viesť Jozefovi daňovú evidenciu alebo účtovníctvo, je výhodnejšie a jednoduchšie uplatniť paušálne výdavky. Jozef síce zaplatí vyššiu daň, ale nebude mať napríklad žiadne starosti s dokazovaním oprávnenosti výdavkov pri možnej kontrole a pod.

Porovnanie na praktických príkladoch toho, komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky nájdete v článku Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky