Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3 % z dane

Fyzické osoby môžu prijímateľom podielu zaplatenej dane poukázať 2 % z dane. Po splnení zákonom o dani z príjmov stanovených podmienok môžu poukázať prijímateľom podielu zaplatenej dane 3 %. Ako môžu dobrovoľníci poukázať 3 % z dane, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Kto môže poukázať 3 % zo svojej dane

Na to, aby fyzická osoba mohla poukázať prijímateľovi podielu zaplatenej dane 3 %, musí podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov"):

 • vykonávať dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie alebo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáva,
 • predložiť spolu s daňovým priznaním alebo vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie alebo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáva, vykonával dobrovoľnícku činnosť.

Fyzická osoba - dobrovoľník môže napr. v daňovom priznaní alebo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2016 poukázať jednému prijímateľovi podiel 3 % zo zaplatenej dane, ak v roku 2016 vykonával dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín a predložil potvrdenie, resp. potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2016 spolu s daňovým priznaním alebo vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane (ktoré dokazuje, že v roku 2016 vykonal dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín) ktoré podáva v roku 2017.

Dobrovoľník môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť len v súlade s podmienkami zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve (ďalej len “zákon o dobrovoľníctve”). Podľa § 3 ods. 1 zákona o dobrovoľníctve môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť najmä:

 1. pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
 2.  v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
 3. pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
 4. pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
 5. pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi,
 6. pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
 7. pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

Dobrovoľníckou činnosťou nie je činnosť, ktorá sa vykonáva:

 • medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
 • v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
 • v rámci pracovnoprávneho vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
 • ako vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
 • osobou mladšou ako 15 rokov.

Dobrovoľník môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť, len ak má uzavretú zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo s vysielajúcou organizáciou alebo je členom vysielajúcej organizácie.

Čo by mal dobrovoľník vedieť pred poukázaním 3 % z dane

Dobrovoľník, ktorý chce poukázať 3 % z podielu zaplatenej dane, by mal vedieť niekoľko informácií:

 • poukázať 3 % z podielu zaplatenej dane môže len prijímateľovi podielu zaplatenej dane registrovanom k 31.12. predchádzajúceho roka (poukázať 3 % v roku 2017 môže prijímateľovi registrovanom k 31.12.2016) v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky. Vyhľadať konkrétneho prijímateľa je možné na stránke www.notar.sk v sekcii Notárske centrálne registre,
 • poukázať 3 % z podielu zaplatenej dane nemusí vysielajúcej organizácii/prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti, kde vykonával dobrovoľnícku činnosť. Ako prijímateľa podielu zaplatenej dane si môže vybrať inú právnickú osobu,
 • dobrovoľnícku činnosť môže vykonávať aj u vysielajúcej organizácie/prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti, ktorá nie je registrovaná ako prijímateľ podielu zaplatenej dane v zozname prijímateľov,
 • u jednej vysielajúcej organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti môže počas roka vykonávať dobrovoľnícku činnosť aj v rozsahu menšom ako 40 hodín, ale spolu u viacerých vysielajúcich organizáciách/prijímateľoch dobrovoľníckej činnosti musí "odpracovať" minimálne 40 hodín v priebehu kalendárneho roka, za ktoré podáva daňové priznanie alebo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako poukáže dobrovoľník 3 % z dane v daňovom priznaní

Fyzická osoba - dobrovoľník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov, môže poukázať 3 % zo zaplatenej dane jednému prijímateľovi, ak:

nemá do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (za nedoplatok na dani sa nepovažuje suma maximálne vo výške 5 eur vyplývajúca z daňového priznania, ktorú fyzická osoba - dobrovoľník nemusí zaplatiť),

 • zaplatil daň v lehote na podanie daňového priznania,
 • nemá povolený odklad platenia dane ani platenie dane v splátkach,
 • suma 3 % zo zaplatenej dane je minimálne 3 eurá.

Daňové priznanie za predchádzajúci kalendárny rok sa podáva do 31.3., ak daňovník nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania (odklad daňového priznania). V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania sa lehota posúva na deň uvedený v oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Daňovník môže lehotu predĺžiť maximálne o 3 mesiace, ak nemá zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ak má zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu môže predĺžiť maximálne o 6 mesiacov.

Fyzická osoba - dobrovoľník poukáže 3 % z podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. V oddiele Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby daňového priznania uvedie:

 • že spĺňa podmienky na poukázanie 3 % z dane,
 • sumu 3% zo zaplatenej dane* (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol),
 • údaje o prijímateľovi ako obchodné meno, právnu formu, IČO/SID a adresu,
 • či súhlasí s tým, aby údaje o ňom boli zaslané prijímateľovi, ktorému poukáže 3% z dane,
 • jeho podpis alebo podpis jeho zástupcu.

*Poznámka: Zaplatená daň = daňová povinnosť - daňový bonus

Dobrovoľník nesmie zabudnúť zvýšiť počet príloh v daňovom priznaní o potvrdenie vysielajúcej organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti. Ak má potvrdení viac, uvedie v daňovom priznaní počet príloh zodpovedajúci počtu potvrdení o vykonaní dobrovoľníckej činnosti v predchádzajúcom roku. Ak má okrem potvrdenia o vykonaní dobrovoľníckej činnosti aj ďalšie prílohy, napr. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov, u ktorých počas predchádzajúceho roka pracoval, navýši počet príloh v daňovom priznaní aj o všetky potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov.

Ako poukáže dobrovoľník 3 % z dane, ak mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Fyzická osoba - dobrovoľník, ktorému zamestnávateľ - platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci rok, môže poukázať jednému prijímateľovi 3 % zo zaplatenej dane, ak:

 • ako prílohu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane predloží potvrdenie od zamestnávateľa, že daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mu bola zrazená a je vysporiadaná v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
 • poukáže 3 % prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane,
 • suma 3% zo zaplatenej dane je minimálne 3 eurá,
 • zaplatil nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania do lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Keď chce poukázať 3 % z dane, musí zaplatiť aj taký nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania, ktorého výška je maximálne 5 eur.

Lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok je do 30.4. napr. lehota na podanie vyhlásenia za rok 2016 je do 2.5.2017 (deň 30.4.2017 pripadá na nedeľu, 1.5.2017 je sviatok, takže lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane sa posúva na nasledujúci pracovný deň).

Fyzická osoba - dobrovoľník uvedie vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane:

 • zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane týka,
 • svoje identifikačné údaje ako rodné číslo, meno a priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo,
 • výšku zaplatenej dane zníženej o daňový bonus,
 • sumu 3 % zo zaplatenej dane zníženej o daňový bonus (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol),
 • dátum, kedy daň zaplatil*
 • údaje o prijímateľovi podielu zaplatenej dane ako obchodné meno, IČO/SID, právnu formu, sídlo,
 • či súhlasí so zaslaním údajov o ňom prijímateľovi podielu zaplatenej dane,
 • dátum vyhotovenia vyhlásenia a podpis.

*Poznámka: V prípade, že daňovníkovi vyšiel v ročnom zúčtovaní preplatok na dani, uvedie dátum 31.3.20xx.

Spolu s vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane musí fyzická osoba - dobrovoľník odovzdať daňovému úradu minimálne dve prílohy:

 • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ktoré na vyžiadanie dostane od zamestnávateľa - platiteľa dane),
 • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v predchádzajúcom roku (ktoré na vyžiadanie dostane od vysielajúcej organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti).

Dobrovoľník môže predložiť viacero potvrdení o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti ako prílohy vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky