Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016 typ B

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016 typ B
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy (ne)musí fyzická osoba podať daňové priznanie za rok 2016, aká je lehota na podanie daňového priznania, do kedy je daň splatná a ďalšie užitočné informácie k daňovému priznaniu fyzickej osoby za rok 2016 typ B nájdete v tomto článku.

Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2016 typ B v prípade, ak v roku 2016 mala aj iné zdaniteľné príjmy, ako sú príjmy zo závislej činnosti (t. j. najčastejšie zo zamestnania). Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby sa delia v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) na:

 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • iné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Zdaniteľné príjmy, ktoré sa zdaňujú len v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B sú napríklad:

 • príjmy z vykonávania živnosti,
 • príjmy z vykonávania poľnohospodárskej výroby ako samostatne hospodáriaci roľník,
 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia,
 • autorské a licenčné príjmy, v prípade ktorých došlo k uzavretiu dohody o nevybratí dane zrážkou pri ich vyplatení,
 • úroky z poskytnutých pôžičiek,
 • výnosy zo štátnych dlhopisov alebo štátnych pokladničných poukážok,
 • príjmy z predaja nehnuteľnosti (napr. bytu, domu, pozemku) a hnuteľnej veci (napr. auto, kancelárske zariadenie), keď nebolo možné uplatniť oslobodenie od dane,
 • príjmy z predaja obchodného podielu,
 • nepeňažné výhry (napr. výhra vecnej ceny, pobytu).

Ak má fyzická osoba príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), daňovú povinnosť za rok 2016 si vysporiada v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A.

V daňovom priznaní typ B sa zdaňujú aj príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), ak okrem nich mala fyzická osoba aj ďalšie zdaniteľné príjmy. V nasledujúcej tabuľke nájdete odpoveď na to, aké daňové priznanie je potrebné podať v nadväznosti na druh dosiahnutých príjmov.

Druh zdaniteľného príjmu/typ daňového priznania fyzickej osoby za rok 2016 Typ A Typ B Typ C
§ 5 (závislá činnosť) áno áno nie
§ 6 (napr. živnosť, prenájom nehnuteľnosti) nie áno (aspoň jeden) áno (aspoň jeden)
§ 7 (napr. úroky z poskytnutých pôžičiek)
§ 8 (napr. predaj nehnuteľnosti bez oslobodenia od dane)

Kedy (nie) je povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2016

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie typ B za rok 2016, ak v roku 2016 mala zdaniteľné príjmy vyššie ako je 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pre rok 2016 predstavuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sumu 3 803,33 eura, čo znamená, že daňové priznanie k dani z príjmov sú povinné podať len fyzické osoby, ktorých zdaniteľný príjem v roku 2016 presiahol sumu 1 901,67 eura.

Do sumy zdaniteľného príjmu sa nezapočítavajú príjmy, ktoré:

 • sú od dane z príjmov oslobodené,
 • boli zdanené zrážkou, pričom zrážkou sa daňová povinnosť považuje za vysporiadanú,
 • boli zdanené zrážkou, pričom fyzická osoba nevyužije možnosť daň vybranú zrážkou vysporiadať v daňovom priznaní.

Príklad: Filip je živnostník a začal podnikať v októbri 2016. Za mesiac október, november a december vystavil tri faktúry po 900 eur. Faktúry za mesiace október a november mu boli zaplatené do konca roka 2016. Faktúru za december mu klient zaplatil v januári 2017. Iné príjmy v roku 2016 nemal. Filipov zdaniteľný príjem za rok 2016 je vo výške 1 800 eur, preto nemusí podať daňové priznanie.

Príklad: Martin má príjmy zo zamestnania (pracovného pomeru) vo výške 14 000 eur. V roku 2016 predal motocykel, ktorý používal len na osobné účely. Z predaja motocykla (hnuteľného majetku) mal príjmy vo výške 4 000 eur, ktoré sú v zmysle zákona o dani z príjmov od dane oslobodené. Martinov zdaniteľný príjem za rok 2016 je vo výške 14 000 eur. Keďže dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže sa rozhodnúť, či požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo si daňovú povinnosť za rok 2016 vysporiada v daňovom priznaní. Ak si zvolí možnosť podať daňové priznanie, použije daňové priznanie fyzickej osoby typ A.

Prečítajte si tiež

Príklad: Peter bol v roku 2016 nezamestnaný, ale správcovskej spoločnosti vrátil podielové listy, ktoré nakúpil v roku 2014 za 16 000 eur. Hodnota podielových listov pri ich vrátení bola 20 000 eur. Správcovská spoločnosť mu vyplatila 3 240 eur, pričom daň vybraná zrážkou predstavovala 760 eur (zdaniteľné príjmy v roku 2016 tvoril zisk vo výške 4 000 eur). Rozhodol sa, že daň vybranú zrážkou nebude považovať za preddavok. Zrazením dane sa jeho daňová povinnosť považuje za vysporiadanú. Nevznikne mu povinnosť podať daňové priznanie aj keď jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 boli vyššie ako 1 901,67 eura.

Daňové priznanie typ B je fyzická osoba povinná podať aj v prípade, ak dosiahne daňovú stratu. V tomto prípade nie je výška zdaniteľných príjmov rozhodujúca. Daňovú stratu je možné dosiahnuť len pri príjmoch:

 • z podnikania (napr. zo živnosti, z činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka, z výkonu advokácie, z výkonu činnosti audítora) alebo
 • z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. z činnosti finančných sprostredkovateľov, prekladateľov, tlmočníkov, športovcov, trénerov).

Fyzickej osobe, ktorej bolo vykonané ročné zúčtovanie a ktorá zistí, že mala v roku 2016 aj ďalšie príjmy iné ako príjmy zo závislej činnosti, táto fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie. Dôležité je nezabudnúť na skutočnosť, že v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B musí vysporiadať daňovú povinnosť za rok 2016 zo všetkých príjmov, t. j. musí do daňového priznania zahrnúť aj príjmy zúčtované v ročnom zúčtovaní.

Lehota na podanie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2016 – typ B

Základná lehota na podanie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2016 (typ B) je do 31.3.2017. V tejto lehote je fyzická osoby povinná daň na úhradu aj zaplatiť.

Oznámením daňovému úradu je možné túto lehotu predĺžiť. Lehotu na podanie daňového priznania možno predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, t. j. do 1.5.2017 (30.4.2017 je nedeľa), 31.5.2017 alebo 30.6.2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Fyzické osoby, ktoré mali v roku 2016 aj príjmy zo zdroja v zahraničí (napr. príjmy zo zamestnania v zahraničí, úrokové príjmy zo zahraničia, výhry v zahraničí), môžu odložiť podanie daňového priznania až o 6 celých kalendárnych mesiacov, t. j. tieto fyzické osoby si môžu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 (typ B) až do 31.7.2017, 31.8.2017 alebo 2.10.2017 (30.9.2017 je sobota).

Na predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania nie je potrebný súhlas daňového úradu. Daňovému úradu je potrebné predložiť písomne alebo elektronicky oznámenie, z ktorého obsahu jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba predlžuje lehotu na podanie daňového priznania a o akú dobu sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje. Oznámenie nemá záväzný vzor. Vzor oznámenia nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je vhodné vopred zvážiť, nakoľko ak bude výsledkom vysporiadania daňovej povinnosti za rok 2016 daňový preplatok, daňový úrad ho vráti neskôr – po podaní daňového priznania. Naopak, ak má byť výsledok vysporiadania daňovej povinnosti za rok 2016 nedoplatok vo vyššej sume, týmto je možné úhradu dane posunúť o niekoľko mesiacov.

Fyzické osoby (najmä živnostníci), ktoré budú povinné platiť sociálne odvody, prípadne sa im platby majú zvýšiť, môžu podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania ušetriť na odvodoch. Platí to však aj naopak, ak už fyzická osoba platí vysoké odvody, doložením podania daňového priznania sa im lehota platenia vysokých odvodov predĺži.

Spôsob podania daňového priznania fyzickej osoby za rok 2016 – typ B

Daňové priznanie možno podať osobne na podateľni daňového úradu alebo na podateľni kontaktného miesta daňového úradu. Za deň podania daňového priznania sa považuje deň, v ktorý bolo daňové priznania odovzdané na podateľni.

Pri osobnom podaní daňového priznania daňový úrad potvrdí jeho podanie na tlačive – Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 (typ B). Toto tlačivo je súčasťou daňového priznania.

Prečítajte si tiež

V tlačenej forme možno daňové priznanie podať poštou alebo faxom. Za deň podania daňového priznania sa v tomto prípade považuje deň, keď bolo odovzdané na poštovú prepravu alebo elektronicky odoslané faxom. Daňové priznanie odoslané elektronicky faxom je potrebné do piatich pracovných dní odo dňa odoslania doručiť aj v listinnej forme, inak sa bude považovať za nedoručené.

Daňové priznanie je možné podať aj elektronicky online a to prostredníctvom internetovej stránky finančnej správy (www.financnasprava.sk). Elektronicky sú povinné podať daňové priznanie napríklad

 • fyzické osoby, ktoré sú platiteľom DPH,
 • fyzické osoby (platitelia aj neplatitelia DPH), ktoré zastupuje pri správe daní advokát alebo
 • fyzické osoby (platitelia aj neplatitelia DPH), ktoré zastupuje pri správe daní daňový poradca.

K elektronickému podaniu daňového priznania je potrebné disponovať zaručeným elektronickým podpisom (napr. ZEP-om, ktorý je možné aktivovať na eID karte – elektronickom občianskom preukaze) alebo mať uzavretú dohodu o elektronickom doručovaní (čo vyžaduje osobnú návštevu daňového úradu). Daňové priznanie je v tomto prípade podané dňom, kedy bolo elektronické podanie prijaté na adrese elektronickej podateľne, o čom je fyzická osoba informovaná správou v osobnej internetovej zóne.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

Platenie dane uvedenej v daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2016 typ B

Ak daň na úhradu v daňovom priznaní je vo výške 5 eur a menej, neplatí sa. Ak bude suma dane na úhradu vyššia ako 5 eur, musí sa uhradiť na účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania.

Daň možno zaplatiť

 • bezhotovostným prevodom z účtu v banke. V tomto prípade sa za deň platby dane považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu fyzickej osoby (t. j. banka musí transakciu aj zrealizovať).
 • v hotovosti poštovým poukazom. V tomto prípade sa za deň platby považuje deň, keď pošta prijala hotovosť.

Podrobnosti o platbe dane za rok 2016 nájdete v článku Platenie a označovanie platby dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017 (za rok 2016).

Platbu dane je možné odložiť, prípadne je možné daň zaplatiť v splátkach. Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí fyzická osoba úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Od roku 2017, po novele daňového poriadku, nie sú časové obmedzenia pre podanie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach.

Sankcie za nepodanie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2016 – typ B

Za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote uloží daňový úrad pokutu vo výške od 30 do 16 000 eur. V rovnakej výške sa uloží pokuta aj v prípade, ak na výzvu daňového úradu nepodá daňové priznanie fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016.

Pokuta vo výške od 60 do 32 000 eur bude uložená fyzickej osobe, ak mala povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 (typ B) a nepodala ho ani na výzvu daňového úradu.

Ak je v daňovom priznaní uvedená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá mala byť v daňovom priznaní uvedená, daňový úrad uloží pokutu vo výške minimálne 10 % zo sumy rozdielu dane.

Kedy podáva fyzická osoba daňové priznanie k dani z príjmov – typ B a ako postupovať pri jeho vypĺňaní v roku 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typu B v roku 2020 (za rok 2019).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky