Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2017

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2017 pri uplatnení paušálnych výdavkov?

Podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si paušálne výdavky v roku 2017 mohol uplatňovať daňovník, ktorý počas zdaňovacieho obdobia:

  • nebol platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)*, resp. bol platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia (napríklad sa stal platiteľom DPH v priebehu roka 2017);
  • dosiahol príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu;
  • neuplatňoval skutočné výdavky, t. j. neviedol daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

*Výnimku tvoria osoby registrované pre platenie DPH, napríklad podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (registrácia pre cezhraničné služby v rámci EÚ). Ak je daňovník registrovaný pre DPH z rôznych dôvodov, ale nie je klasickým platiteľom DPH, môže si uplatniť paušálne výdavky.

Paušálne výdavky v daňovom priznaní za rok 2017

Daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky v roku 2017 je povinný podať daňovému úradu daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B. Vzor tlačiva každoročne vydáva Finančná správa.

Vzory daňových priznaní za rok 2017 nájdete v článku Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

V roku 2017 prešli paušálne výdavky zmenami a jednou z nich je aj zvýšenie percenta paušálnych výdavkov z pôvodných 40 % na 60 %. Znamená to, že z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z použitia diela a umeleckého výkonu si daňovník môže automaticky uplatniť výdavky do výšky 60 %. Okrem uvedeného percenta výdavkov je možné si naďalej uplatniť aj zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré je povinný platiť daňovník v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania alebo inej SZČ a ktoré neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Zaplatené poistné sa uplatní v preukázanej výške (napr. ak podnikateľ zaplatil poistné 1200 € uplatní si 1200 €).Ďalšou zmenou je maximálna možná hranica výdavkov, ktorá sa zvýšila z pôvodných 5 040 € až na 20 000 €. Mesačný limit pre uplatnenie paušálnych výdavkov je od 1. 1. 2017 zrušený.

O všetkých zmenách paušálnych výdavkov od 1. 1. 2017 sa môžete informovať v článku Paušálne výdavky sa od 1.1.2017 zvýšia.

Príklad: Slávka sa od júna 2017 živila ako živnostníčka a splnila všetky podmienky na uplatňovanie paušálnych výdavkov. Počas zdaňovacieho obdobia dosiahla príjmy zo živnosti vo výške 10 000 €. Slávka od júna platila aj minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne, ktoré celkovo vyšli na 432,67 €.

Prečítajte si tiež

Výška jej paušálnych výdavkov predstavuje 6 000 € (60 % z 10 000 €) spolu so zaplateným poistným 432,67 €, t. j. paušálne výdavky budú vo výške 6 432,67 € (6 000 € + 432,67 €). Aj napriek tomu, že Slávka nie je živnostníčka od začiatku zdaňovacieho obdobia, nie je potrebné posudzovať žiadny mesačný limit. Ak by presiahla príjmy 33 334 €, uplatniť by si mohla uplatniť paušálne výdavky 20 000 €, plus zaplatené poistné.

Všetko o daňovom priznaní pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Spôsoby vyplnenia daňového priznania typ B za rok 2017

Formulár aktuálneho daňového priznania typ B za rok 2017 je dostupný na stiahnutie na stránke Finančnej správy. Spôsob, ako ho vyplniť, si už zvolí každý sám. Tlačivo si môžete vytlačiť a vyplniť ručne, vyplniť priamo v počítači a následne ho vytlačiť alebo ho podať elektronicky. Okrem elektronickej formy podania daňového priznania môžeme vyplnené tlačivo spolu s prílohami odoslať na daňový úrad poštou, pričom zásielku treba poslať doporučene, aby ste mali potvrdenie o jej odoslaní alebo osobne doručiť do podateľne daňového úradu.

Vzory daňových priznaní za rok 2017 nájdete v článku Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

Lehota na podanie daňového priznania typu B za rok 2017

Daňové priznanie je fyzická osoba povinná podať a zároveň aj daň zaplatiť najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (zdaňovacím obdobím je rok 2017), t. j. do 31. marca 2018. Keďže tento deň pripadá na sobotu a v pondelok je štátny sviatok, fyzická osoba musí podať daňové priznanie najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Daňovník si za zákonom stanovených podmienok môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov, ak mu počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí. Viac o odklade daňových priznaní sa dočítate v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie pri uplatnení paušálnych výdavkoch v roku 2017

Vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby – typ B pri uplatnení paušálnych výdavkov si pre lepšiu predstavu ukážeme na príklade.

Daňové priznanie autora – študenta: Študent Martin počas celého roku 2017 pracoval ako autor portálu Podnikajte.sk a poberal autorský honorár, pričom mal podpísanú dohodu o nezdanení príjmov za príspevky do novín a časopisov. Podpísaním tejto dohody mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby – typ B a taktiež registrovať sa na daňovom úrade za účelom pridelenia daňového identifikačného čísla (ďalej len „DIČ“). Výška jeho autorského honoráru predstavovala 1 500 € brutto. Paušálne výdavky si v daňovom priznaní uplatní vo výške 900 € (60 % z 1 500 €). Keďže je Martin ešte študentom, nevznikla mu v roku 2017 povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Ako prvé Martin na daňovom priznaní vyplní DIČ, ktoré mu bolo pridelené a označí druh daňového priznania – či ide o daňové priznanie, resp. opravné alebo dodatočné daňové priznanie, v prípade Martina ide o daňové priznanie. Daňové priznanie podáva za rok 2017. Na prvej strane v oddiele I. údaje o daňovníkovi vypíše svoje identifikačné údaje.

Prečítajte si tiež

Pozor: Na vrchu každej strany daňového priznania sa nachádza DIČ, ktoré taktiež nezabudnite vyplniť (v prípade ak nemáte DIČ pridelené, napíšete svoje rodné číslo).

V spodnej časti prvej strany sa vypíše telefónne číslo a emailová adresa pre prípad, že správca dane by sa potreboval s daňovníkom spojiť (hoci ide o nepovinný údaj).

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov je potrebné vyplniť tabuľku č. 1 na tretej strane, do ktorej sa vpisujú dosiahnuté príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Martin vpíše svoj príjem 1 500 € do riadku 5 a prvého stĺpca, pretože dosiahol príjem z vytvorenia diela, a zároveň toto číslo zapíše aj do riadku 10 prvého stĺpca, pretože nedosiahol iný druh príjmu a riadku 37. Pri riadku 10 zapíše výšku paušálnych výdavkov 900 € do druhého stĺpca a zároveň do riadku 38. Taktiež je potrebné zaškrtnúť uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa §6 ods. 1 a 2 zákona (do tejto skupiny sa zaraďujú autorské honoráre). Martina sa týka aj vyplnenie tabuľky č. 1b, avšak Martin neeviduje žiadne zásoby a pohľadávky, preto ju ponechá prázdnu.

Rozdiel riadku 37 a 38 je 600 € (1 500 € – 900 €) a predstavuje základ dane na riadku 39 a zároveň riadku 43 a 72. Do riadku 73 si napíše sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2017 vo výške 3 803,33 €. Do riadku 77 sa píše suma všetkých uplatňujúcich nezdaniteľných častí základu dane spolu, avšak maximálne do výšky základu dane na riadku 72, preto Martin do tohto riadku napíše sumu 600 €. Rozdiel medzi základom dane (600 €) a maximálnou výškou nezdaniteľnej časti (600 €) v hodnote 0,00 € sa uvedie v riadku 78 a 80. Nulová teda bude aj daň z príjmov na riadku 81 a 90, 94, 100, 104, 105, 107 a 120.

Počet príloh na riadku 136 sa vyplní číslom 3, pretože daňové priznanie má tri prílohy, ktoré však Martin vyplňovať nemusí. Iné prílohy neprikladá. Martin sa podpíše a napíše dátum vyplnenia daňového priznania.

Vzorové vyplnené daňové priznanie autora - študenta si môžete stiahnuť tu.

Daňové priznanie živnostníka: Adam počas celého roka 2017 pracoval ako živnostník a splnil všetky zákonom stanovené požiadavky na uplatnenie paušálnych výdavkov. Jeho príjmy predstavovali 18 000 € a zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne 1 756,20 € a do zdravotnej poisťovne 741,72 € (61,81 € x 12 mesiacov), spolu 2 497,92 €. Na začiatku zdaňovacieho obdobia evidoval pohľadávku vo výške 500 € a v decembri 2017 vystavil faktúru vo výške 700 €, ktorú mu odberateľ zaplatil až vo februári 2018.

Vyplnenie daňového priznania Adama oproti Martinovi sa líši v niekoľkých krokoch. Prvú stranu vyplní totožne prostredníctvom svojich identifikačných údajov.

Ďalším krokom je vyplnenie tabuľky č. 1, Adam vypíše svoje príjmy zo živnosti vo výške 18 000 € do riadku 2 a prvého stĺpca a zároveň aj do riadku 10 a 37. Do druhého stĺpca riadku 10 vpíše výšku svojich paušálnych výdavkov 13 297,92 € ((60 % z 18 000 €) + 2 497,92 €). Túto sumu vpíše aj do riadku 38. Taktiež je potrebné zaškrtnúť uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa §6 ods. 1 a 2 zákona (do tejto skupiny sa zaraďujú príjmy zo živnosti). Preukázateľne zaplatené poistné predstavuje 2 497,92 €. Vyplní tabuľku č. 1b, kde uvedie výšku pohľadávky na začiatku zdaňovacieho obdobia (500 €) a na jeho konci (700 €).

Rozdiel príjmov zo živnosti 18 000 € a paušálnych výdavkov spolu so zaplateným poistným predstavuje základ dane na riadku 39 a 43 a zároveň aj riadku 72 vo výške 4 702,08 €. Do riadku 73 si napíše sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2017 v sume 3 803,33 €. Do riadku 77 sa píše suma všetkých uplatňujúcich nezdaniteľných častí základu dane, t. j. sumu 3 803,33 €. Rozdiel medzi základom dane (4 702,08 €) a maximálnou výškou nezdaniteľnej časti (3 803,33 €) v hodnote 898,75 € sa uvedie v riadku 78 a 80. Výška dane z príjmov sa vypočíta ako 19 % z 898,75 € = 170,76 € a uvedie sa na riadku 81, 84 a 90, 94, 100, 104, 105, 107 a 120.

Adam sa rozhodol poukázať 2 % podiel zaplatenej dane vo výške 3,41 € Združeniu mladých podnikateľov Slovenska, preto v oddiele XII. vyplní ich identifikačné údaje. Prípadne môže zaškrtnúť políčko, že súhlasí so zaslaním svojich údajov tomuto združeniu. Ak sa nepodáva daňové priznanie elektronicky, je potrebné sa na tomto mieste tiež podpísať.

Počet príloh na riadku 136 sa vyplní číslom 3, pretože daňové priznanie má tri prílohy, Adam však vyplní len prílohu č. 3, ktorá sa zaoberá zaplateným sociálnym a zdravotným poistením. V jej riadku 11 napíše sumu zaplateného sociálneho poistenia 1 756,20 €, v riadku 13 vpíše zaplatené zdravotné poistenie,  teda 741,72 € a do riadku 14 tiež sumu 741,72 €. Táto príloha sa vyplní dátumom a podpíše.

Upozornenie: Na riadku 13 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2017 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2016 uhradená v januári 2017. Na riadku 14 daňovník neuvádza zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúce obdobia.

Iné prílohy už Adam neprikladá. Podpíše sa a napíše dátum vyplnenia daňového priznania.

Vzorové vyplnené daňové priznanie živnostníka si môžete stiahnuť tu.

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky