Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2019

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osobe v roku 2019 vznikne, ak daň za prechádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne sumu 2 500 eur. Postup výpočtu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby nájdete v tomto článku.

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby upravuje § 42 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Preddavkom na daň z príjmov právnickej osoby rozumieme povinnú platbu, ktorú je povinný daňovník platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto obdobie ešte nie je známa.

Preddavky na daň v priebehu zdaňovacieho obdobia platí tá právnická osoba, ktorej daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahne 2 500 eur.

Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (ak správca dane neurčí inak podľa § 42 ods. 10 zákona) nemá daňovník:

 • ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 2 500 eur,
 • ktorý je v likvidácii alebo v konkurze v zdaňovacom období určenom v § 41 ods.4 a 6 zákona o dani z príjmov,
 • ktorý podáva daňové priznanie po prvýkrát (do lehoty na podanie daňového priznania preddavky neplatí a sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná v lehote na podanie daňového priznania vo výške dane, ktorá je uvedená v daňovom priznaní).

O koľko sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a ako sa mení spôsob výpočtu dane v roku 2020 bližšie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

Ako sme uviedli, preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 vypočítame zo sumy dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie upravuje § 42 ods. 6 a môžeme ju vypočítať ako daň:

 • zo základu dane, ktorý je znížený o daňovú stratu uvedený v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň (napr. preddavky na daň z príjmov v roku 2019 zo základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2018),
 • pri použití sadzby dane platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň (t.j. sadzba dane platná v roku 2019),
 • znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov,
 • znížená o odpočet dane zaplatenej v zahraničí,
 • znížená o daň vybranú zrážkou (§ 43 zákona), v prípade ak bola odpočítaná ako preddavok na daň.

Výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2019

Na výpočet preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019 vplýva výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Avšak pri výpočte preddavkov na daň z príjmov musíme vychádzať aj z toho, či ide o:

 • preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania,
 • preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania.

To, o aké preddavky ide (teda či platené do lehoty alebo po lehote na podanie daňového priznania) vplýva na výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, nakoľko preddavky na daň platené po podanom daňovom priznaní za rok 2018 (t.j. po 1.4.2019, ak daňovník nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vypočítame z dane, ktorá je uvedená v tomto daňovom priznaní za rok 2018. Naopak, pri výpočte preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania (t.j. do 1.4.2019) vychádzame z dane z podaného daňového priznania za rok 2017.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v roku 2019 (po lehote na podanie daňového priznania za rok 2018, t.j. po 2.4.2019) je uvedená v riadku daňového priznania 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“. Tento riadok je však v daňovom priznaní potrebné vypočítať, a to pomocou nasledovného vzorca:

r. 1110 = (r. 500 x 21 %) – (r. 610 + r. 710 + r. 1030)

alebo v slovnom znení:

r. 1110 = (základ dane znížený o odpočet daňovej straty x 21 %) – (úľava na dani + daň zaplatená v zahraničí + daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň)

Podľa vypočítanej výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, môže vzniknúť daňovníkovi povinnosť platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky na daň v roku 2019. Správca dane však môže určiť platenie preddavkov aj inak, a to najmä v prípade, ak ide o platenie preddavkov na daň na základe výšky predpokladanej dane alebo v prípade ak bola daň zmenená rozhodnutím správcu dane (napr. po daňovej kontrole) a pod. Aj daňovník môže požiadať o platenie preddavkov inak (v odôvodnených prípadoch).

Štvrťročné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov v roku 2019 vzniká tej právnickej osobe, ktorej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur.

Prečítajte si tiež

Daňovník je v tomto prípade povinný platiť preddavky na daň vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do konca každého kalendárneho štvrťroka. Daňovník, ktorý má zdaňovacie obdobie hospodársky rok, je povinný zaplatiť štvrťročné preddavky do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka.

Preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol (na dve desatinné miesta).

Príklad na výpočet štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Spoločnosť ABCX1, s.r.o. podala daňové priznanie za rok 2018 v termíne do 1.4.2019. V podanom daňovom priznaní na riadku 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ uviedla sumu 12 000 eur. Pred podaním daňového priznania za rok 2018, bola spoločnosť povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 200 eur/mesačne. Je uvedená spoločnosť povinná platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019? Ak áno, v akej výške?

Nakoľko daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, t.j. daň z riadku 1110 presiahla sumu 2 500 eur a nepresiahla sumu 16 600 eur, je povinná platiť štvrťročné preddavky. Výšku štvrťročných preddavkov vypočítame nasledovne = 12 000/4 = 3 000 eur.

Nakoľko vznikla spoločnosti platiť štvrťročné preddavky vo výške 3 000 eur a za mesiac január, február a marec zaplatila preddavky vo výške 3 600 eur, môže požiadať správcu dane o vrátenie rozdielu preddavkov na daň vo výške 600 eur (3 * 1200 – 3000) alebo môže túto sumu započítať s ďalšími úhradami preddavkov na daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak spoločnosť požiada správcu dane o vrátenie sumy rozdielu preddavkov vo výške 600 eur, správca dane jej tieto preddavky vráti, a to do 30 dní od podania žiadosti. V tomto prípade je spoločnosť povinná uhradiť prvý štvrťročný preddavok vo výške 3 000 eur, a to do 1.7.2019.

Ak spoločnosť nepožiada správcu dane o vrátenie sumy rozdielu preddavkov, spoločnosť uhradí prvý štvrťročný preddavok vo výške 2 400 eur, a to do 1.7.2019. Súhrn zaplatených preddavkov na daň v roku 2019 uvádzame v tabuľke:

Splatnosť preddavku Suma v eurách
31.1.2019 1 200
28.2.2019 1 200
1.4.2019 1 200
1.7.2019 2 400
30.9.2019 3 000
31.12.2019 3 000

Mesačné preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Povinnosť platiť mesačné preddavky na daň z príjmov v roku 2019 vzniká tej právnickej osobe, ktorej daň v predchádzajúcom zdaňovacom období presiahla sumu 16 600 eur.

Daňovník je v tomto prípade povinný platiť preddavky na daň vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, a to do konca každého kalendárneho mesiaca.

Preddavky sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol (na dve desatinné miesta).

Príklad na výpočet mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019

Spoločnosť ABCX2, s.r.o. podala daňové priznanie za rok 2018 v termíne do 1.4.2019. V podanom daňovom priznaní na riadku 1110 „Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň“ uviedla sumu 20 500 eur. Pred podaním daňového priznania za rok 2018, bola spoločnosť povinná platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1 400 eur/mesačne. Je uvedená spoločnosť povinná platiť preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2019? Ak áno, v akej výške?

Nakoľko daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, t.j. daň z riadku 1110 presiahla sumu 16 600 eur, je povinná platiť mesačné preddavky. Výšku mesačných preddavkov vypočítame nasledovne = 20 500 / 12 = 1708,3333 eur. Vypočítanú sumu preddavkov zaokrúhlime na eurocenty nadol, t.j. 1708,33 eur.

Prečítajte si tiež

Spoločnosť ABCX, s.r.o. povinná zaplatiť prvý mesačný preddavok na daň vo výške 1708,33 eur do 30.4.2019. V prípade, ak si spoločnosť nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019 (t.j. podá ju v termíne do 31.3.2020), bude posledný mesačný preddavok vo výške 1708,33 eur splatný dňa 31.3.2020.

Nakoľko do lehoty na podanie daňového priznania zaplatila spoločnosť mesačné preddavky vo výške 1 400 eur/mesiac, čo je nižšia suma ako vypočítané preddavky na daň za zdaňovacie obdobie roku 2018 (o 308,33 eur), je povinná do 30.4.2019 zaplatiť aj rozdiel preddavkov vo výške 924,99 eur (308,33 eur x * 3 mesiace).

Uvedené znamená, že spoločnosť ABCX, s.r.o. je povinná v lehote do 30.4.2019 zaplatiť mesačný preddavok vo výške 1708,33 eur a aj rozdiel preddavkov, ktoré boli zaplatené v nižšej sume, t.j. 924,99 eur, teda spoločnosť je povinná spolu zaplatiť 2633,32 eur.

Platenie preddavkov na daň u novovzniknutého daňovníka v roku 2019

Spravidla daňovník, ktorý vznikol počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, nie je povinný platiť preddavky na daň za toto zdaňovacie obdobie. Správca dane však môže určiť platenie preddavkov na daň aj na toto obdobie novovzniknutému daňovníkovi.

Započítanie rozdielu zaplatených preddavkov na daň, ktorý vznikol platením do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2019

V roku 2019 môže dôjsť k nasledovným rozdielom medzi zaplatenými preddavkami na daň, ktoré boli platené do lehoty na podanie daňového priznania a medzi vypočítanými preddavkami na daň z podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018:

 • zaplatené preddavky na daň sú nižšie ako vypočítané preddavky z podaného daňového priznania: v tomto prípade je daňovník povinný rozdiel preddavkov zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania (t.j. ak daňovník, ktorý nemal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, podal daňové priznanie do 1.4.2019, je povinný zaplatiť vzniknutý rozdiel do 30.4.2019),
 • zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako vypočítané preddavky z podaného daňového priznania: v uvedenom prípade sa rozdiel preddavkov použije na započítanie s budúcimi preddavkami na úhradu alebo na základe žiadosti daňovníka, správca dane vráti tento rozdiel preddavkov na daň daňovníkovi (do 30 dní od podania žiadosti, v rovnakej lehoty vráti správca dane aj zaplatené preddavky na daň, ak danému daňovníkovi nevznikla povinnosť platiť preddavky).

Započítanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby s daňou na úhradu v roku 2019

Zaplatené preddavky na daň z príjmov, ktoré boli zaplatené na zdaňovacie obdobie (napr. na rok 2018) si môže právnická osoba po skončení zdaňovacieho obdobia započítať s daňou na úhradu za toto zdaňovacie obdobie. Preddavky na daň je možné započítať len tie, ktoré boli zaplatené do termínu na podanie daňového priznania (ak boli zaplatené aj po lehote ich splatnosti, napr. štvrťročný preddavok splatný 31.12.2018, uhradený 25.1.2019).

V daňovom priznaní na riadku 1010 „Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie (do lehoty na podanie daňového priznania) sú uvedené preddavky na daň, ktoré boli platené za dané zdaňovacie obdobie. Túto sumu je potrebné znížiť o časť, ktorá prevyšovala zaplatené preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania (t.j. tá časť, ktorá bola daňovníkovi vrátená na základe žiadosti).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky