Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2018?

Potrebujete praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní, ak ste právnická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane a dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku.

Koľko % dane z príjmov môže poukázať právnická osoba?

Právnická osoba (napríklad s.r.o., a.s. a pod.) môže poukázať 2 % alebo len 1 % z dane z príjmov.

Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, musí vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom.

2 % z dane môže poukázať iba, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania, darovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4. Je dôležité upozorniť na to, že právnická osoba nemusí poukázať dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane tej organizácii, ktorej potom poukáže aj 2 % dane z príjmov (napríklad: právnická osoba môže darovať v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky vo výške 0,5 % zaplatenej dane organizácii Dobrý anjel, ale v podanom daňovom priznaní poukáže 2 % zaplatenej dane Združeniu mladých podnikateľov Slovenska).

Ak právnická osoba nedarovala finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, musí vyhlásiť v daňovom priznaní, že poukazuje len podiel zaplatenej dane do výšky 1 %.

Pre lepšie porozumenie poukázania 2 % z dane u právnickej osoby si uveďme príklad: Firma ABC, s.r.o. za rok 2017 vykázala daň vo výške 10 000 Eur. Ak táto firma do 3.4.2018 (lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017) daruje 0,5 % dane, t. j. 50 Eur organizácii Dobrý anjel (alebo inej organizácii podľa zákona), tak v podanom daňovom priznaní môže poukázať 2 % z dane vo výške 200 Eur Združeniu mladých podnikateľov Slovenska (alebo inej organizácii). Ak by spoločnosť ABC, s.r.o. do 3.4.2018 nedarovala 50 Eur žiadnej organizácii, môže poukázať iba 1 % z dane, t. j. vo výške 100 Eur.

Pre poukázanie 1 % alebo 2 % z dane musí právnická osoba splniť tieto podmienky:

 • nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (pre účely tohto ustanovenia sa za daňový nedoplatok nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur),
 • vo vyhlásení právnická osoba určila ako prijímateľa jednu alebo viac právnických osôb, ktorý môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane s uvedením príslušných súm (najmenej vo výške 8 eur pre jedného prijímateľa).

Viete koľko % dane z príjmov môže poukázať fyzická osoba (napr. zamestnanec alebo SZČO)? Všetky dôležité informácie sa dočítate v článku Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby.

Komu môžem poukázať 2 % (1 %) z dane?

Podiel zaplatenej dane je možné poukázať prijímateľovi, ktorý sa nachádza v zozname prijímateľov. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam a zverejňuje ho Notárska komora Slovenskej republiky.

Zoznam je zverejnený každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane. Ide najmä o prijímateľov, ako sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pod.

Podiel zaplatenej dane je možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom činnosti je napríklad:

 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba a iné podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Ako poukázať 2 % (1 %) z dane, ak podávam daňové priznanie právnickej osoby za rok 2017?

Prvým krokom je v daňovom priznaní vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona“. Toto „vyhlásenie“ sa nachádza v VI. časti daňového priznania.

Druhým krokom v prípade, že daňovník chce poukázať 2 % z dane musí do lehoty na podanie daňového priznania poskytnúť finančný dar daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, ktorý má zákonom stanovený predmet činnosti, minimálne vo výške 0,5 % zaplatenej dane.

Posledným krokom je zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane nemôžete mať podľa podmienok poukázania daňový nedoplatok (za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur a nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania).

Za deň platby dane sa pritom rozumie deň pri bezhotovostnom prevode z bankového účtu, keď bola platba odpísaná z účtu právnickej osoby. Právnická osoba, ktorá si oznámením predĺžila lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2018, musí mať úhradu dane odpísanú z jeho účtu najneskôr do 15.7.2018 vrátane.

Článok pokračuje pod reklamou

Prinášame vám postup pre správne vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017:

V prípade, ak chcete aby správca dane zaslal prijímateľovi (prijímateľom), ktorému poukazujete podiel zaplatenej dane vaše údaje (obchodné meno alebo názov, sídlo a právnu formu) je potrebné na začiatku vyhlásenia zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona“.

Na riadku 1 sa uvádza daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona – uvedie sa tu suma z r. 1080 alebo suma r. 1080 – r. 1090 (ak je súčasťou riadku 1080 aj daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona, ktorú bude platiť daňovník v splátkach).

Na riadku 2 sa uvádza suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0,5 % z riadku 1). Do tohto riadku uvedie daňovník sumu poskytnutých finančných prostriedkov ako dar, ktoré poskytol v priebehu zdaňovacieho obdobia, ako aj sumu, ktorú poskytol ako dar najneskôr do lehoty na podanie tohto priznania ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov).

Riadok 3 vypĺňa len tá právnická osoba, ktorá poskytla finančné prostriedky ako dar (podľa riadku 2. Uvádza sa tu suma 2 % z riadku 1. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a musí byť vo výške minimálne 8 eur.

Riadok 4 vypĺňa tá právnická osoba, ktorá neposkytla finančné prostriedky ako dar (nemá vyplnený riadok 2 alebo výška darov nebola v zákonom stanovenej výške 0,5 % podielu). Uvádza sa tu suma 1 % z riadku 1. Vypočítaná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a musí byť minimálne vo výške 8 eur.

Nakoľko právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane viacerým ním určeným prijímateľom, v oddiele údaje o prijímateľovi uvádzame nasledovné údaje o jednom alebo viacerých prijímateľoch:

 • suma v eurách – uvádzame sumu, ktorú chce právnická osoba darovať určenému prijímateľovi (minimálne 8 eur),
 • IČO – tento údaj zarovnávame sprava, v prípade ak IČO obsahuje menej ako 12 čísiel, zvyšné polia ostávajú prázdne,
 • právna forma – uvádzame právnu formu prijímateľa (napríklad občianske združenie, neinvestičný fond a pod.) podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
 • obchodné meno alebo názov – uvádzame názov prijímateľa, podľa toho ako je uvedený v aktuálnom zozname prijímateľov,
 • sídlo prijímateľa (ulica, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec)

Na tieto najčastejšie chyby pri darovaní 2 % z dane si dajte pozor:

 1. Právnická osoba nesprávne vyplní IČO prijímateľa vo „Vyhlásení“. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava. Ak IČO obsahuje menej ako 12 číslic, tak nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO vpíšeme len znaky podľa toho, ako sú uvedené v zozname prijímateľov.
 2. Prijímateľ poukázaného podielu dane nie je v zozname prijímateľov pre daný rok. Právnická osoba môže vo „Vyhlásení“ uviesť viacero prijímateľov, ktorí sa nachádzajú v aktuálnom zozname Notárskej komory SR. Ak uvedie právnická osoba prijímateľa, ktorý nie je v aktuálnom zozname prijímateľov, zaniká právnickej osobe nárok na poukázanie % podielu zaplatenej dane ním určenému prijímateľovi.
 3. Právnická osoba nesprávne uviedla identifikačné údaje a adresu prijímateľa.
 4. Právnická osoba nedodržala termín podania „Vyhlásenia“, t. j. nepodala daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby v zákonnej, resp. predĺženej lehote na podanie daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky