Ako poukázať 2 % z dane fyzickej osoby v roku 2018?

Potrebujete praktický návod ako darovať 2 % z vašich daní, ak ste zamestnanec, SZČO – živnostník, či iná fyzická osoba? Poukazujú sa vždy 2 % z dane a dokedy je termín na darovanie? Na tieto otázky vám odpovieme v tomto článku.

Koľko % zo zaplatenej dane príjmov môže poukázať fyzická osoba (napr. zamestnanec, podnikateľ)?

Fyzická osoba (napr. zamestnanec alebo SZČO – živnostník a pod.) môže poukázať 2 % alebo 3 % z dane z príjmov po splnení zákonom stanovených podmienok. Pre poukázanie 2 % z dane musíte spĺňať tieto podmienky:

 • zamestnanec, ktorému zamestnávateľ (platiteľ dane) vykonal ročné zúčtovanie, musí preukázať potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo mu bola zrazená (zamestnávateľ takéto potvrdenie vystaví na žiadosť zamestnanca), alebo
 • zamestnanec nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia, pričom takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (toto potvrdenie je totiž prílohou vyhlásenia),
 • vo vyhlásení zamestnanec určil len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením vypočítanej sumy a nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku na danie nepresahujúca 5 eur),
 • fyzická osoba (podnikateľ) nemá do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani (za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur),
 • vypočítaný podiel zaplatenej dane je minimálne 3 eurá a viac. Za zaplatenú daň sa považuje daň znížená o daňový bonus.

V špecifických prípadoch je však možné, aby fyzická osoba poukázala až 3 % z dane. Pre poukázanie 3 % z dane z príjmov je fyzická osoba (napr. zamestnanec alebo SZČO) povinná splniť okrem vyššie uvedených podmienok, aj to, že za zdaňovacie obdobie, za ktoré chce poukázať 3 % z dane, vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín podľa osobitného predpisu. Ak chce poukázať 3 % z dane, musí predložiť písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov môže dobrovoľník vykonávať dobrovoľnícku činnosť napríklad:

 • pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, drogovo a inak závislé osoby,
 • pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia,
 • pri administratívnych prácach pre verejnú správu a mnohé iné.

Viete koľko % dane z príjmov môže poukázať právnická osoba? Všetky dôležité informácie sa dočítate v článku Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby.

Komu môžem poukázať 2 % (3 %) z dane?

Podiel zaplatenej dane je možné poukázať prijímateľovi, ktorý sa nachádza v zozname prijímateľov. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam a zverejňuje ho Notárska komora Slovenskej republiky.

Zoznam je zverejnený každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane. Ide najmä o prijímateľov, ako sú občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pod.

Podiel zaplatenej dane je možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom činnosti je napríklad:

 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba a iné podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov.

Ako poukázať 2 % (3 %) z dane pri ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti (zo zamestnania) za rok 2017?

Prvým krokom je, že vám zamestnávateľ vystaví na vašu žiadosť Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR. Toto potvrdenie je povinnou prílohou k vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane, musí vám zamestnávateľ vystaviť potvrdenie, ktoré je platné v roku 2018 (za rok 2017). Prinášame vám vzor Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania).

Druhým krokom v prípade, že chcete poukázať 3 % z dane je požiadať prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o potvrdenie, že ste vykonali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín.

Tretím krokom je správne vyplnenie aktuálneho vzoru Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorého aktuálny vzor určilo tiež Finančné riaditeľstvo SR.

Prinášame vám postup pre správne vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane:

Na riadku 01 je potrebné uviesť rodné číslo daňovníka (v prípade, ak ho nemá daňovník pridelené uvádza sa dátum narodenia na riadku 02). Do kolónky „rok“ sa uvádza rok, za ktorý chcete poukázať podiel zaplatenej dane – rok 2017.

Do riadkov 03 až 11 vpíšete údaje o daňovníkovi, t. j. priezvisko (riadok 03), meno (riadok 04), titul pred menom/za priezviskom (riadok 05), adresu trvalého pobytu (riadky 06 - 10) a telefónne číslo (riadok 11).

Na riadku 12 – zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane, uvediete sumu daňovej povinnosti zníženú o daňový bonus (daňová povinnosť vypočítaná zamestnávateľom na riadku 23 potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti).

Na riadku 13 uvediete sumu do výšky 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane vypočítanú z r. 12, ktorú chcete poukázať. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Na riadku 14 uvediete dátum zaplatenia dane, a to z riadku 25 potvrdenia o zaplatení dane. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31.03.2018.

II. oddiel „vyhlásenia“ obsahuje údaje o prijímateľovi, ktoré vypĺňame nasledovne:

Na riadku 15 uvedieme IČO prijímateľa, ktoré sa zarovnáva sprava (ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne).

Na riadku 16 uvedieme právnu formu prijímateľa (napr. občianske združenie, nadácia a pod.). V prípade, že počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy, je potrebné uviesť len prvých 23 písmen.

Na riadku 17 uvedieme obchodné meno (názov) prijímateľa. Pričom, je potrebné uviesť názov prijímateľa tak, ako je to uvedené v zozname prijímateľov (napr. ak je uvedený prijímateľ v zozname prijímateľov napísaný s malými písmenami, tak aj jeho názov do vyhlásenia uvedieme s malými písmenami a pod.). Ak je názov prijímateľa dlhý a nie je dostatočný počet políčok, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa, alebo uvediete iba toľko písmen, koľko je políčok.

Na riadkoch 18 až 21 uvedieme adresu prijímateľa (sídlo – ulicu, súpisné/orientačné číslo, PSČ a obec).

Ak súhlasíte, aby boli prijímateľovi oznámené vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko a trvalý pobyt), je potrebné na konci vyhlásenia zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov znakom „x“. Výška poukázanej sumy dane sa prijímateľovi neoznamuje.

Nakoniec je potrebné uviesť dátum a podpis daňovníka, čím vyhlasujete, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Je potrebné si dať veľký pozor na vyplnenie údajov o prijímateľovi, pretože ak budú uvedené nesprávne údaje, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. O zániku poukázania vás bude informovať daňový úrad.

Posledným krokom na poukázanie podielu zo zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii je podanie vyplneného tlačiva „vyhlásenia“ spolu s povinnými prílohami (potvrdenie o zaplatení dane, príp. potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti) správcovi dane v lehote do 30.4.2018. Vyplnené tlačivo môže zamestnanec podať na ktoromkoľvek daňovom úrade poštou alebo osobne.

Ak budú splnené všetky podmienky, daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane za rok 2017 na účet prijímateľa najneskôr do 31.7.2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako poukázať 2 % (3 %) z dane, ak podávam daňové priznanie fyzickej osoby (typ A alebo typ B) za rok 2017?

Prvým krokom je v daňovom priznaní vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Toto „vyhlásenie“ sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B.

Druhým krokom v prípade, že daňovník chce poukázať 3 % z dane musí požiadať prijímateľa dobrovoľníckej činnosti o potvrdenie, že vykonal dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. Toto písomné potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania.

Posledným krokom je zaplatiť daň vypočítanú v daňovom priznaní. Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane nemôžete mať podľa podmienok poukázania daňový nedoplatok (za daňový nedoplatok sa nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur a nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania).

Za deň platby dane sa pritom rozumie deň pri bezhotovostnom prevode z bankového účtu, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka. To znamená, že daň u daňovníka, ktorý podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 v lehote do 31.3.2018 (resp. do 3.4.2018) musí byť odpísaná z jeho účtu najneskôr do 18.4.2018 vrátane.

V prípade, ak si fyzická osoba predĺžila oznámením termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Prinášame vám postup pre správne vyplnenie Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A, typ B) za rok 2017:

Na riadku 75 daňového priznania fyzickej osoby typ A, resp. na riadku 134 daňového priznania typu B sa uvádza suma do výšky 2 % alebo 3 % zo sumy daňovej povinnosti zníženej o daňový bonus uvedenej na riadku 58 – daňové priznanie typ A alebo na riadku 107 – daňové priznanie typ B, ktorú chce daňovník poukázať. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a nemôže byť nižšia ako 3 eurá.

Ak daňovník chce poukázať 3 % dane, je povinný zaškrtnúť kolónku „spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“.

Na riadku 76 daňového priznania typu A, resp. na riadku 135 typu B je potrebné vyplniť tieto údaje o prijímateľovi z aktuálneho zoznamu prijímateľov:

 • IČO prijímateľa. V daňovom priznaní typu B sa zarovnáva sprava (ak obsahuje menej ako 12 čísiel nepoužité polia ostávajú prázdne). V daňovom priznaní typu A vyplníme IČO, ak je 8-miestne uvádzame do položky v časti IČO a časť za lomkou ostáva prázdna; ak je viac ako 8-miestne uvádzame prvých 8 čísiel do položky IČO a zvyšné číslice za lomkou (nakoľko je v daňovom priznaní uvedené IČO/SID),
 • právna forma prijímateľa (napr. občianske združenie, nadácia a pod.) – v prípade ak počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy, napíše sa iba prvých 23 písmen,
 • obchodné meno (názov) prijímateľa – uvedieme tak, ako je vedený v zozname prijímateľov (napríklad ak je v zozname prijímateľov názov prijímateľa v úvodzovkách, tak je potrebné tie úvodzovky uviesť aj vo vyhlásení). Ak počet políčok nie je postačujúci na celý názov prijímateľa, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa alebo sa napíše iba toľko písmen, koľko je políčok.
 • sídlo prijímateľa – ulica, súpisné/orientačné číslo, PSČ, obec.

V prípade, ak daňovník súhlasí, aby boli prijímateľovi podielu zaplatenej dane oznámené jeho identifikačné údaje (meno, priezvisko a trvalý pobyt), je povinný na konci vyhlásenia zaškrtnúť symbolom „x“ kolónku súhlasu so zaslaním údajov. Výška poukázanej sumy dane sa prijímateľovi neoznamuje.

Nakoniec je potrebné vyhlásenie v daňovom priznaní podpísať, ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 listinne.

Je potrebné si taktiež dať veľký pozor na vyplnenie údajov o prijímateľovi. Ak budú uvedené nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane zanikne. O zániku poukázania vás bude informovať daňový úrad.

Ak budú splnené všetky zákonom stanovené podmienky pre poukázanie podielu dane, správca dane je povinný previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. To znamená, ak daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 do 31.3.2018 (resp. 3.4.2018), správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi najneskôr 30.6.2018.

Na tieto najčastejšie chyby pri darovaní 2 % z dane si dajte pozor:

 1. Fyzická osoba (zamestnanec), ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, podá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane na starých, neštruktúrovaných vzoroch. Finančná správa na svojej webovej stránke upozorňuje, že od 1.1.2018 došlo k legislatívnej zmene zákona o dani z príjmov a podľa tejto zmeny sú fyzické osoby povinné podávať „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ na nových tlačivách, ktoré sú uvedené v článku pri postupe poukázania 2 % z dane.
 2. K vyplnenému „Vyhláseniu“ zabudne zamestnanec, ktorému vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň predložiť Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je povinnou prílohou „Vyhlásenia“.
 3. Zamestnanec nesprávne vyplnil vo „Vyhlásení“ dátum zaplatenia dane (riadok 14). Tento dátum nájdete v Potvrdení o zaplatení dane na riadku 25. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31.03.2018.
 4. Prijímateľ poukázanej dane sa nenachádza v zozname prijímateľom, ktorý je platný pre daný rok alebo fyzická osoba nesprávne uvedie identifikačné údaje a adresu poskytovateľa a prijímateľa poukázanej dane.
 5. Fyzická osoba – zamestnanec nedodrží termín podania, ktorý je v lehote do 30.4.2018 alebo fyzická osoba – podnikateľ a pod. nepodá daňové priznanie v zákonnej alebo predĺženej lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov.
 6. Fyzická osoba nesprávne vyčísli sumu % podielu dane. Táto suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol a nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky