Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja od 1.1.2015

Daňové zvýhodnenie výskumu a vývoja od 1.1.2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ktoré firmy a v akej výške budú môcť využiť od roku 2015 daňové zvýhodnenie na výdavky súvisiace s výskumom a vývojom?

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) zaviedla od roku 2015 daňové zvýhodnenie vo forme odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Podstata tohto zvýhodnenia spočíva v tom, že podnikateľ si k bežným daňovým výdavkom na výskum a vývoj bude môcť naviac odpočítať od základu dane (zníženého o daňovú stratu) dodatočných 25 % výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Čo je výskum a vývoj, na ktorý možno uplatniť daňové zvýhodnenie

Výskum a vývoj zákon o dani z príjmov nedefinuje. Odvoláva sa prostredníctvom zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) na postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23054/2002-92 zo 16. decembra 2002).

Výskum je pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké poznatky alebo technické poznatky. Nákladmi na výskum sú najmä náklady na:

 • činnosti zamerané na získanie nových poznatkov,
 • skúmanie, zhodnotenie a konečný výber aplikácií zo záverov výskumu alebo iných poznatkov,
 • hľadanie alternatívnych materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb,
 • formuláciu, dizajn, hodnotenie a konečný výber možných alternatív nových alebo zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb.

Vývoj predstavuje aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pre začatím ich sériovej výroby alebo používania.

Fáza výskumu spravidla predchádza vývoju. Uskutočnenie výskumu u daňovníka nie je podmienkou realizácie vývoja. Výsledky výskumu môže daňovník obstarať aj od iných.

Aké výdavky na výskum a vývoj možno dodatočne odpočítať od základu dane od 1. 1. 2015?

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj možno uplatniť vo výške dodatočných:

 1. 25 % z celkových výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj,
 2. 25 % z výdavkov (nákladov) na mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky vybraných zamestnancov,
 3. 25 % z medziročného nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Body 1 a 2 sa budú týkať už roku 2015, bod 3 sa bude uplatňovať až od roku 2016, kedy bude prvý krát možné posudzovať medziročný nárast.

Výdavky (náklady) na mzdy a ostatné pracovnoprávne nároky je možné odpočítať len v jednom zdaňovacom období, a to v tom, v ktorom bol uzatvorený trvalý pracovný pomer so zamestnancom. Zároveň je potrebné pri zamestnancovi vyhodnotiť splnenie nasledujúcich podmienok, a síce zamestnanec:

 • sa podieľa na realizácii projektu výskumu a vývoja (výlučne alebo čiastočne),
 • je občan členského štátu Európskej únie,
 • má vek menej ako 26 rokov,
 • ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi.

Uvedené podmienky musia byť splnené súčasne.

Príklad na výpočet odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Spoločnosť vykonáva výskum s cieľom získať technické poznatky o možnosti bezdrôtovo šíriť signál pomocou svetla (napr. žiaroviek) a možnosť pripojiť sa s využitím tejto technológie na internet. Jednotlivé náklady sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

  Náklady 2015 výskum a vývoj v €
Položka Ostatné náklady na výskum a vývoj Náklady na absolventov pracujúcich vo výskume a vývoji v € SPOLU
Materiálové náklady 40 000 - 40 000
Mzdové náklady 100 000 65 000 165 000
Poistné 35 200 22 880 58 080
Spolu 175 200 87 880 263 080
Odpočet 25 % - 21 970 65 770
 

Základ dane si podnikateľ zníži až 350 820 eur. Vo výške 263 080 sú skutočné náklady vynaložené v roku 2015 a 87 740 eur tvorí tzv. superodpočet. Ak by podnikateľ bol napríklad s. r. o., tak by pri v súčasnosti účinnej sadzbe dane z príjmov právnickej osoby 22 % úspora na dani z príjmov právnickej osoby predstavovala 19 302,80 eur.

Ak by podnikateľ nezamestnával vo výskume absolventov, ale mzdové náklady by boli tvorené iba “bežnými” zamestnancami, tak by suma superodpočtu bola nižšia a bola by vo výške 65 770. Ak by podnikateľ bol napríklad s. r. o., tak by pri v súčasnosti účinnej sadzbe dane z príjmov právnickej osoby 22 % úspora na dani z príjmov právnickej osoby predstavovala 14 469,40 eur.

Nakúpené služby a nehmotné výsledky výskumu a vývoja sú daňovo zvýhodnené iba vo vymedzených prípadoch

Daňové zvýhodnenie nemožno uplatniť v prípade výdavkov (nákladov), ktorými sú služby súvisiace s projektom výskumu a vývoja, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja a ktoré boli obstarané od iných osôb.

Z toho pravidla existujú výnimky [§ 30c ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov], pri ktorých možno uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj aj pri službách súvisiacich s projektom výskumu a vývoja a nehmotných výsledkoch výskumu a vývoja obstaraných od iných osôb.

Ide o prípady, ak sú obstarané napríklad od verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, súkromnej vysokej školy, Slovenskej akadémie vied. Výnimkou sú aj náklady na certifikáciu vlastných výsledkov výskumu a vývoja.

Čo musí podnikateľ splniť, aby si mohol uplatniť daňové zvýhodnenie na výskum a vývoj

Kľúčovou podmienkou pre uplatnenie dodatočného odpočítania výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj jevypracovanie projektu výskumu a vývoja. Daňovník, ktorý si bude chcieť uplatniť toto daňové zvýhodnenie bude musieť strpieť aj zverejnenie niektorých informácií o sebe, ako aj o projekte výskumu a vývoja.

Pre uplatnenie dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) súvisiacich s realizáciou projektu výskumu a vývoja sa požaduje ich oddelená evidencia.

Čo je a čo musí obsahovať projekt výskumu a vývoja?

Projekt výskumu a vývoja je písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí predmet výskumu a vývoja a obsahuje:

 • názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
 • dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizáciu projektu výskumu a vývoja,
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby realizácie a merateľné po ukončení,
 • celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu,
 • predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie.

Okrem uvedených požiadaviek musí byť projekt výskumu a vývoja podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka (napr. člen predstavenstva, konateľ, živnostník) ešte pred začatím jeho realizácie.

Ak existuje písomný dokument, ktorý spĺňa všetky požiadavky ukladané pre projekt výskumu a vývoja, nie je dôvod na to, aby nemohol byť odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj uplatnený. Príslušné prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2015 sa zaoberá (len) prvotnou aplikáciou týchto úprav. Ustanovenie § 30c zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2015 sa použije prvý krát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2015.

Zverejňovanie informácií o daňovníkoch, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Verejne dostupné na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR budú tieto informácie o daňovníkoch, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka,
 • výška uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia,
 • dátum začiatku realizácie projektu výskumu a vývoja,
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

Informácie bude zverejňovať Finančné riaditeľstvo SR do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Informácie podľa prvého a druhého bodu môže Finančné riaditeľstvo SR ťažiť z podaných daňových priznaní k dani z príjmov. Neistý je spôsob, akým bude získavať Finančné riaditeľstvo SR informácie podľa tretieho a štvrtého bodu, nakoľko tieto informácie sú súčasťou projektu výskumu a vývoja a Finančné riaditeľstvo SR môže od daňovníka požadovať predloženie projektu výskumu a vývoja len pri daňovej kontrole.

Aktualizované: Vzory daňových priznaní za rok 2015 sú už známe a obsahujú samostatnú prílohu, v ktorej sa (okrem iného) uvedú tieto informácie:

 • dátum začiatku realizácie projektu a
 • ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho uskutočnení.

Oddelená evidencia výdavkov (nákladov) súvisiacich s výskumom a vývojom

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj možno uplatniť len v prípade, ak sú výdavky (náklady) na výskum a vývoj evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov). Zabezpečenie oddelenej evidencie závisí od sústavy účtovníctva, ktorú daňovník používa, ako aj od softvérových možností.

Ak daňovník používa sústavu podvojného účtovníctva, oddelenú evidenciu nákladov na výskum a vývoj môže zabezpečiť účtovaním na analytických účtoch alebo na účtoch vnútroorganizačného účtovníctva (manažérskym účtovníctvom). Ak daňovník používa sústavu jednoduchého účtovníctva alebo daňovú evidenciu, oddelenú evidenciu nákladov na výskum a vývoj zabezpečí v závislosti od možností softvéru pre vedenie jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie. Jednoduchým a postačujúcim riešením je aj vedenie evidencie v tabuľkovom procesore.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky