Vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie

Čo sa stane s DPH, ktorú platiteľ zaplatil v inom členskom štáte Európskej únie? Môže platiteľ DPH požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v nasledujúcom článku.

Vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) z iného členského štátu Európskej únie upravuje § 55f a § 55g zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”).

Kto môže požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ môže podať skupina registrovaná na DPH podľa § 4b zákona o DPH a platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Osoby registrované podľa iných paragrafov zákona o DPH nemôžu podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu. Ide napríklad o osoby, ktoré majú pridelené IČ DPH len z dôvodu prijímania/dodávania služieb z/do iného členského štátu EÚ (registrovaní podľa § 7a zákona o DPH).

Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 zákona o DPH môže podať žiadosť o vrátenie DPH, ak v členskom štáte, v ktorom žiada o vrátenie dane nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v ňom obvykle nezdržiava.

Kedy má žiadateľ nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

V súlade s § 55f zákona o DPH žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar.

Žiadateľ môže podať žiadosť o vrátenie DPH za to obdobie, v ktorom nedodal tovar ani službu do daného členského štátu. Výnimku z tohto pravidla tvoria dodania:

 • prepravných a doplnkových služieb súvisiacich s vývozom tovaru a služieb a dovozom tovaru z tretích štátov oslobodených od DPH,
 • služieb a tovarov, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 12 - ide napr. o služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, služby súvisiace so vstupom na výstavy a veľtrhy, stavebné práce, dodanie kovového odpadu a kovového šrotu a pod.,
 • dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, dodaní elektriny, tepla alebo chladu prostredníctvom teplárenských alebo chladiarenských sietí, ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento tovar dodaný podľa § 69 ods. 9,
 • tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom, ktorý bol zastúpený daňovým zástupcom podľa § 69a,
 • tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa platiteľ DPH zúčastnil ako prvý odberateľ a osobou povinnou platiť daň je druhý odberateľ.

Znamená to, že žiadateľ môže podať žiadosť o vrátenie DPH za to obdobie, v ktorom dodal napríklad reklamné služby zdaniteľnej osobe do iného členského štátu, z ktorého žiada o vrátenie DPH, pretože osobu povinnou platiť daň pri týchto službách je odberateľ z daného členského štátu (príjemca plnenia podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH).

Tuzemský žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane v tuzemsku..

Ak tuzemský žiadateľ uskutočňuje v tuzemsku zdaniteľné obchody, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne zdaniteľné obchody, pri ktorých nemôže odpočítať daň, má nárok na vrátenie pomernej výšky dane, ktorú vypočíta podľa pravidiel platných v tuzemsku. Napríklad platiteľ DPH, ktorý prepočítava odpočítateľnú DPH na Slovensku koeficientom, rovnako prepočíta koeficientom aj DPH na vrátenie z iného členského štátu. Po skončení kalendárneho (hospodárskeho) roka vypočíta koeficient z údajov skončeného roka. Ak v priebehu roka žiadal o vrátenie DPH za určité obdobie daného roka (napr. za mesiace január - máj), musí platiteľ opraviť sumu dane, o vrátenie ktorej žiadal, alebo ktorá sa mu už vrátila z daného členského štátu.

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by táto daň bola odpočítateľná v tuzemsku (na Slovensku) podľa § 49 zákona o DPH. Podľa § 49 ods. 3 zákona o DPH nemá žiadateľ nárok na vrátenie dane, ak dodáva len tovary a služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 42. zákona o DPH.

Príklad na nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom dane. Predmetom jej činnosti je nájom nehnuteľností. Počas roka 2018 spoločnosť prenajímala nehnuteľnosti, ktorých dodanie je oslobodené od DPH podľa § 38 zákona o DPH. V roku 2018 nakúpila pohonné látky v Rakúsku, pričom suma rakúskej DPH z dokladov o kúpe pohonných látok dosiahla sumu 100 eur. Keďže spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. dodávala počas roka 2018 len služby oslobodené od DPH podľa § 38 zákona o DPH, nemá nárok na vrátenie DPH z Rakúska.

Žiadateľ v súlade s § 49 ods. 7 zákona o DPH nemá nárok na odpočet DPH pri kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy a pri prechodných položkách.

Nárok na vrátenie DPH nemá žiadateľ ani vtedy, ak dodávateľ z iného členského štátu neuplatnil DPH správne, alebo v prípade, keď malo byť dodanie tovaru oslobodené (nadobudnutie tovaru z iného členského štátu). Znamená to, že keď boli splnené všetky podmienky na to, aby išlo o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, dodávateľ z iného členského štátu mal vystaviť faktúru s 0 % DPH. Ak však vystavil faktúru so “zahraničnou” DPH, slovenský odberateľ nemá nárok na vrátenie DPH z tejto faktúry, pretože DPH bola uplatnená nesprávne.

Obdobie, za ktoré sa podáva žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

Žiadosť o vrátenie DPH môže žiadateľ podať za obdobie:

 • kratšie ako jeden rok - minimálne za 3 kalendárne mesiace,
 • najviac jedného roka,
 • kratšie ako 3 kalendárne mesiace, ak predstavuje zvyšok kalendárneho roka.

Žiadateľ môže podať žiadosť o vrátenie DPH za obdobie kratšie ako jeden rok, minimálne za 3 kalendárne mesiace len v tom prípade, ak suma DPH, ktorej vrátenie sa žiada, je najmenej 400 eur.

V prípade, že žiadateľ podáva žiadosť o vrátenie DPH za obdobie najviac jedného roka alebo za obdobie kratšie ako 3 kalendárne mesiace (ktoré predstavujú zvyšok kalendárneho roka), suma žiadanej DPH musí byť najmenej 50 eur.

Poznámka: Jednotlivé členské štáty môžu mať ustanovené rôzne obdobia, za ktoré sa môže žiadať DPH na vrátenie. Niektoré štáty môžu mať ustanovené, že sa môže DPH žiadať len štvrťročne (za kalendárny štvrťrok) alebo ročne. Iné štáty nemajú žiadne časové obmedzenie okrem tých, ktoré sú vyššie spomenuté. Znamená to napríklad, že žiadateľ môže žiadať DPH na vrátenie za obdobie 8-11/2018.

V súlade s § 55f ods. 1 zákona o DPH sa žiadosť o vrátenie DPH podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie DPH z iného členského štátu a jeho vplyv na daň z príjmov

Na základe § 19 ods. 3 písm. k) bodu 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) je daňovým výdavkom aj DPH, ak platiteľ DPH má nárok na jej vrátenie v členskom štáte Európskej únie, v ktorom mu boli dodané tovary a služby alebo do ktorého doviezol tovar, ak je daňovým výdavkom tovar a služba, ku ktorým sa DPH vzťahuje.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že ak daňovník v inom členskom štáte nakúpil pohonné látky, pri ktorých uplatňuje do daňových výdavkov 80 % z nákupu pohonných látok, aj DPH žiadaná na vrátenia z iného členského štátu vzťahujúca sa k nákupu pohonných látok bude daňovým výdavkom vo výške 80 %.

U daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva je daň z pridanej hodnoty daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom účtuje o nároku na jej vrátenie.

Príklad na uplatnenie vrátenia DPH z iného členského štátu do daňových výdavkov u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH, ktorý má zdaniteľné obdobie kalendárny rok. Počas roka 2018 prijala spoločnosť faktúry za ubytovanie v Rakúsku, pričom DPH na vrátenie z týchto faktúr je vo výške 75 eur. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. požiada o vrátenie DPH z Rakúska dňa 15.1.2019. O nároku na vrátenie DPH z Rakúska účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za rok 2018 (t. j. k 31.12.2018). Keďže spoločnosť účtovala o nároku na vrátenie DPH k 31.12.2018, DPH z Rakúska bude daňovým výdavkom v roku 2018.

U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu je daň z pridanej hodnoty daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom uplatní nárok na jej vrátenie.

Príklad na uplatnenie vrátenia DPH z iného členského štátu do daňových výdavkov u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Michal Serentov je živnostník, ktorý sa počas roka 2018 zúčastnil niekoľko veľtrhov v Nemecku. Po skončení roka zistil, že DPH na vrátenie z Nemecka je vo výške 220 eur. Žiadosť o vrátenie DPH z Nemecka podal dňa 15.1.2019.

DPH z Nemecka v sume 220 eur bude v roku 2018 nedaňovým výdavkom. Daňovým výdavkom bude až v roku 2019, kedy Michal podal žiadosť o vrátenie DPH.

Vrátenie DPH z iného členského štátu pri pomernom odpočítaní a jeho vplyv na daň z príjmov

V prípade, že platiteľ DPH dodáva tovary a služby, ktoré sú zdaňované a zároveň tovary a služby, pri ktorých uplatňuje oslobodenie od DPH, používa pri odpočítavaní DPH koeficient.

Koeficient DPH uplatní platiteľ DPH aj pri podaní žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ. V prípade, že daňovník podá žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu, pri ktorej uplatňuje koeficient, DPH žiadajúca na vrátenie je daňovým výdavkom podľa vyššie spomenutých ustanovení (u daňovníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve alebo v daňovej evidencii v roku, keď podá žiadosť o vrátenie DPH, u daňovníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve v období, v ktorom o nároku na vrátenie DPH účtoval).

Prečítajte si tiež

Časť DPH, na ktorú nemá daňovník nárok na odpočet (ale ktorá sa vzťahuje k tovarom a službám, ktoré sú daňovým výdavkom), si daňovník uplatní do daňových výdavkov v súlade s § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom aj pomerná časť DPH, na ktorú platiteľ nemá nárok, ak uplatňuje nárok na odpočítanie dane koeficientom podľa zákona o DPH.

Príklad na uplatnenie daňových výdavkov pri pomernom odpočítaní DPH pri vrátení DPH z iného členského štátu

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. Ročný koeficient na uplatnenie nároku na odpočítanie DPH je 0,6. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť počas roka 2018 prijala niekoľko faktúr za vstup na konferencie a veľtrhy v Rakúsku, pričom DPH na uvedených faktúrach je dokopy v sume 120 eur. Spoločnosť podala žiadosť o vrátenie DPH z Rakúska dňa 25.1.2019. Suma odpočítateľnej DPH sa prepočíta koeficientom 0,6, tzn. DPH na vrátenie z Rakúska bude v sume 72 eur. Spoločnosť účtovala o nároku na vrátenie k 31.12.2018 v sume 72 eur. Do daňových výdavkov roku 2018 pôjde suma 72 eur.

Časť DPH v sume 48 eur, na ktorú spoločnosť nemá nárok na odpočítanie, pôjde do daňových výdavkov roku 2018 na základe § 19 ods 3 písm. k) bodu 2 zákona o dani z príjmov.

V prípade, že platiteľ nemá nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ z dôvodu, že suma DPH nedosiahla výšku predpísanú na vrátenie, t. j. sumu 50 eur za kalendárny rok, je DPH daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade tovarov a služieb. Tzn. ak počas roka 2018 platil platiteľ DPH v Nemecku tovary a služby, pričom DPH na vrátenie je za rok 48 eur, DPH za rok 2018 z Nemecka ide do daňových výdavkov v roku 2018.

Ak platiteľ DPH, má nárok na vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ, ale nepodá žiadosť o vrátenie DPH z daného členského štátu, nemôže si DPH z daného členského štátu uplatniť v daňových výdavkoch.

Podanie žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu sa podáva najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po období, za ktoré sa nárok na vrátenie DPH uplatňuje. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

Pred podaním žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ musí žiadateľ spĺňať niekoľko podmienok:

 • musí byť registrovaný na elektronickom portáli Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
 • musí mať vykonanú autorizáciu používateľa - tzn. musí preukázať oprávnenie konať v mene daňového subjektu (napr. konateľ za s.r.o.),
 • musí mať KEP - kvalifikovaný elektronický podpis.

Viac o podávaní žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu sa dozviete v článku Ako podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky