Ako podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Ako podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Ako podať žiadosť o vrátenie DPh z iného členského štátu Európskej únie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 alebo člen skupiny registrovaný podľa § 4b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) môže požiadať o vrátenie DPH, ktorú zaplatil v inom členskom štáte Európskej únie. Napríklad v prípade, ak počas roka platil za ubytovanie v Nemecku a splní všetky podmienky na to, aby mohol podať žiadosť o vrátenie DPH z Nemecka.

Žiadosť o vrátenie DPH môže žiadateľ podať za obdobie:

 • kratšie ako jeden rok - minimálne za obdobie 3 kalendárnych mesiacov,
 • najviac jedného roka,
 • kratšie ako 3 kalendárne mesiace, ak predstavuje zvyšok kalendárneho roka.

Viac o tom, kto môže podať žiadosť o vrátenie DPH, za aké obdobie sa žiadosť podáva a za akých podmienok môže podať žiadosť o vrátenie DPH sa dozviete v článku Vrátenie DPH z iného členského štátu Európskej únie.

Ako podať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu EÚ

Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH je najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po období, za ktoré sa uplatňuje nárok na vrátenie dane. Tzn. žiadateľ môže napr. podať žiadosť za obdobie 7-9/2018 najneskôr do 30.9.2019.

Pred podaním žiadosti musí žiadateľ vykonať niekoľko úkonov, aby mohol žiadosť vyplniť a podať. V prvom rade musí byť žiadateľ registrovaný na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom, tzn. musí sa vedieť prihlásiť do portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Musí mať autorizovanú službu na podávanie žiadostí na vrátenie DPH z iných členských štátov. Žiadateľ o vrátenie DPH musí mať kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).

Žiadosť o vrátenie DPH sa podáva cez osobnú internetovú zónu po prihlásení na portál Finančnej správy. Žiadosť o vrátenie DPH musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om). V opačnom prípade nebude žiadosť zo strany daňového úradu akceptovaná.

Čo musí obsahovať žiadosť o vrátenie DPH z iného členského štátu

V súlade s § 55b ods. 2 zákona o DPH musí žiadosť o vrátenie DPH obsahovať:

 • priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • elektronickú adresu žiadateľa (e-mail),
 • opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho číselného kódu podľa SK NACE,
 • obdobie, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
 • vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c) - ide o vyhlásenie o tom, že žiadateľ nedodal tovar ani službu v danom členskom štáte s výnimkou dodania tovarov a služieb uvedených v § 55a ods. 2 písm. c) bodoch 1-5,
 • IČ DPH žiadateľa pridelené v tuzemsku,
 • údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (Iban) a medzinárodného kódu banky (BIC).

Zároveň musí žiadateľ uviesť v žiadosti vyhlásenie o tom, že v období, za ktoré žiada o vrátenie dane bol platiteľom DPH (registrovaným podľa § 4 zákona o DPH), alebo členom skupiny registrovanej pre DPH (podľa § 4b zákon o DPH) a zároveň, že nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých nie je možnosť odpočítať DPH (napríklad, že nevykonával len prenájom nehnuteľností, pri ktorom uplatňoval oslobodenie od DPH).

V žiadosti o vrátenie DPH sa uvádzajú aj údaje zástupcu oprávneného podať žiadosť za daňový subjekt. Zástupcom môže byť napríklad daňový zástupca, štatutárny zástupca (v prípade právnických osôb).

Do žiadosti o vrátenie DPH musí žiadateľ uviesť údaje z:

 • každej faktúry o dodaní tovaru alebo služby,
 • každého dovozného dokladu,

z ktorých žiada o vrátenie DPH.

Znamená to, že ak žiadateľ má za dané obdobie niekoľko faktúr, dobropisov, zjednodušených faktúr, príp. dovozných dokladov od jedného dodávateľa, nemôže ich do žiadosti uviesť súhrnne v jednej sume, ale musí uviesť každý doklad zvlášť.

Z faktúr a dovozných dokladov sa uvádzajú do žiadosti o vrátenie DPH nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje dodávateľa - priezvisko a meno (fyzická osoba) alebo názov (právnická osoba) a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • IČ DPH dodávateľa pridelené v štáte vrátenia okrem dovozu,
 • dátum vyhotovenia faktúry alebo dovozného dokladu,
 • číslo faktúry alebo dovozného dokladu,
 • základ dane a sumu DPH v mene členského štátu vrátenia (napríklad ak sa žiada DPH z Maďarska, základ dane a suma DPH sa uvádza v mene HUF),
 • výška odpočítateľnej DPH - napríklad ak pri kúpe pohonných látok uplatňuje paušálne 80 % do daňových výdavkov a suma DPH na doklade je 10 eur, tak výška odpočítateľnej dane z daného dokladu bude 8 eur,
 • pomerná výška odpočítateľnej DPH vyjadrenej v percentách - ak žiadateľ používa na prepočet odpočítateľnej dane v tuzemsku koeficient, uvedie koeficient v percentách aj v žiadosti o vrátenie DPH,
 • číselný kód, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe,
 • druh nadobudnutého tovaru a služby pri použití číselného kódu 10 - druh nadobudnutého tovaru sa uvádza v jazyku štátu vrátenia DPH.

Podľa § 55b ods. 4 zákona o DPH sa druh nadobudnutého tovaru a služieb vyjadruje týmito číselnými kódmi:

 • pohonná látka číselným kódom 1,
 • nájom dopravných prostriedkov číselným kódom 2,
 • výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami podľa písmen a) a b) - číselným kódom 3,
 • poplatky za užívanie ciest a diaľnic číselným kódom 4,
 • cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy číselným kódom 5,
 • ubytovacie služby číselným kódom 6,
 • jedlá, nápoje a reštauračné služby číselným kódom 7,
 • vstupné na veľtrhy a výstavy číselným kódom 8,
 • výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu číselným kódom 9,
 • iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) číselným kódom 10.

V prípade, že na jednej faktúre je viacero druhov tovarov a služieb s rôznymi číselnými kódmi, uvedie sa v žiadosti o vrátenie DPH:

 • len jeden základ dane a DPH za celú faktúru,
 • viacero číselných kódov k jednej faktúre.
Prečítajte si tiež

Každý štát Európskej únie má stanovené vlastné podmienky vrátenia DPH. Prehľad podmienok jednotlivých členských štátov je možné nájsť na stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky s názvom Orientačný zoznam podmienok členských štátov EÚ v oblasti vrátenia DPH. Členské štáty si môžu stanoviť vlastné podmienky len v rozmedzí toho, čo povoľuje členským štátom Smernica rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanové v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (ďalej len “Smernica rady EÚ o vrátení DPH”).

Niektoré štáty majú stanovené, že v žiadosti o vrátenie DPH musia žiadatelia uvádzať okrem číselných kódov aj subkódy. Niektoré štáty uvádzanie subkódov nevyžadujú, stačí v žiadosti uviesť len číselný kód.

Štát vrátenia DPH môže žiadateľa požiadať, aby spolu so žiadosťou o vrátenie DPH predložil aj kópie faktúr alebo dovozných dokladov, ak je základ dane alebo jeho ekvivalent v cudzej mene v konkrétnej faktúre (dovoznom doklade) minimálne 1 000 eur. Ak ide o faktúru za pohonné látky, pričom základ dane na faktúre je minimálne 250 eur (alebo jeho ekvivalent v cudzej mene), môže štát vrátenia DPH požiadať žiadateľa, aby predložil kópiu faktúry za pohonné látky..

Článok pokračuje pod reklamou

Lehoty na vybavenie žiadosti a na vrátenie DPH z iného členského štátu

Podľa § 55g ods. 1 zákona o DPH odošle Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky potvrdenie o prijatí žiadosti. Potvrdenie bude žiadateľovi doručené elektronickými prostriedkami.

Daňový úrad Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti skontroluje žiadosť a preverí, či žiadateľ bol platiteľom DPH za obdobie, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie DPH a či nevykonával výlučne činnosti, pri ktorých si nemôže odpočítať DPH. V prípade, že daňový úrad vyhodnotí, že žiadosť je v poriadku a že žiadateľ splnil všetky podmienky, pošle žiadosť o vrátenie DPH do konkrétneho štátu, z ktorého žiadateľ žiada vrátenie DPH. Ak daňový úrad vyhodnotí, že žiadateľ nesplnil niektoré podmienky, daňový úrad v súlade s § 55g ods. 2 zákona o DPH pošle žiadateľovi oznámenie, že žiadosť neodoslal do štátu vrátenia DPH.

Podľa Článku 19 Smernice rady EÚ o vrátení DPH oznámi členský štát vrátenia svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie DPH do 4 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti členskému štátu vrátenia DPH. Znamená to, že lehota na vydanie rozhodnutia sa nepočíta odo dňa, kedy žiadateľ poslal žiadosť na slovenský daňový úrad, ale sa počíta až odo dňa, kedy slovenský daňový úrad poslal žiadosť daňovému úradu do iného členského štátu.

V prípade, že členský štát vrátenia DPH potrebuje od žiadateľa ďalšie informácie na to, aby mohol rozhodnúť o vrátení DPH, požiada elektronicky o dodanie ďalších informácií buď žiadateľa, alebo príslušné orgány zo Slovenska. Žiadateľ alebo príslušný orgán zo Slovenska, ktorému bola doručená žiadosť o doplnenie ďalších informácií, má 1 mesiac na to, aby vyhovel požiadavke členského štátu vrátenia DPH.

V prípade, že štát vrátenia DPH požadoval dodatočné informácie, rozhodne o vrátení DPH do 2 mesiacov od doručenia dodatočných informácií. Ak mu žiadateľ do 1 mesiaca neposkytne dodatočné informácie, štát vrátenia rozhodne o vrátení DPH do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa skončila 1-mesačná lehota na doloženie požadovaných informácií.

Štát vrátenia DPH musí rozhodnúť o vrátení DPH minimálne 6 mesiacov a maximálne do 8 mesiacov po doručení žiadosti o vrátenie DPH zo slovenského daňového úradu.

Členský štát vrátenia DPH vráti žiadateľovi DPH do 10 pracovných dní odo dňa schválenia žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie DPH.

Príklad na počítanie lehôt pri žiadosti o vrátenie DPH z iného členského štátu

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Počas roka 2018 platila za ubytovanie v Rakúsku, pričom za rok 2018 predstavuje DPH na vrátenie sumu 300 eur.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. podala žiadosť o vrátenie DPH slovenskému daňovému úradu dňa 31.1.2019. Daňový úrad preveril žiadosť. Dňa 14.2.2019 odoslal žiadosť rakúskemu daňovému úradu. Rakúsky daňový úrad požiadal žiadateľa dňa 1.6.2019, aby mu poslal dodatočné informácie a predložil kópie faktúr za ubytovanie. Žiadateľ predložil všetky požadované doklady rakúskemu daňovému úradu dňa 28.6.2019. Rakúsky daňový úrad schválil žiadosť o vrátenie DPH dňa 15.8.2019, pričom DPH žiadateľovi vrátil dňa 25.8.2019. Všetky lehoty boli dodržané.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky