Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021?

Medzi služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021 patria poštové služby, predaj kolkov, vzdelávacie služby, či finančné služby. Ktoré ďalšie služby sú oslobodené od DPH?

Oslobodenie služieb od dane upravuje § 28 až § 41 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021 – čo to znamená a ich prehľad

Podľa § 2 ods. 1 písm. b) je predmetom dane poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. V prípade, ak však dodanie služby je oslobodené od dane, platiteľ DPH dodanú službu fakturuje bez DPH.

Zákon o DPH vymedzuje nasledovné služby, ktoré sú oslobodené od dane. Ide napr. o:

 • poštové služby,
 • predaj poštových cenín a kolkov,
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • služby sociálnej pomoci,
 • výchovné a vzdelávacie služby,
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou,
 • finančné služby,
 • a iné.

Poštové služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Podľa § 28 zákona o DPH sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby a dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.

Je potrebné upozorniť však na to, že univerzálne poštové služby môže poskytovať len subjekt, ktorý má na predmetné služby licenciu. Nakoľko podľa posledných údajov z Registra poštových podnikov má ako jediná poštovú licenciu na poskytovanie univerzálnej služby Slovenská pošta, a. s., sú oslobodené od DPH iba poštové služby prevádzkované touto spoločnosťou.

Nakoľko ostatné poštové podniky (napr. kuriérske spoločnosti) poskytujú iba ostatné poštové služby, uplatňujú sadzbu DPH vo výške 20 %. Viac informácií aj o DPH a poštovnom pri predaji tovaru si môžete prečítať v článku DPH a poštovné.

Predaj poštových cenín a kolkov oslobodených od DPH v roku 2020 a 2021

Oslobodené od dane je aj podľa § 40 sprostredkovanie predaja platných poštových cenín určených na použitie v rámci poštových služieb, kolkov a iných úradných cenín, ak sa predávajú za nominálnu hodnotu.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Prečítajte si tiež

Podľa § 29 zákona o DPH je oslobodené od dane aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito zariadeniami. Oslobodené od DPH je v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti aj napr. ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi (aj dodanie zubných náhrad), či kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť a pod.

Upozorňujeme, že od dane nie je však oslobodené dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Na lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky sa však uplatňuje znížená sadzba DPH, a to vo výške 10 %. Viac informácií si môžete prečítať v článku Sadzby DPH v roku 2021.

Služby sociálnej pomoci oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Podľa § 30 zákona o DPH sú od dane oslobodené služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže poskytované v zariadeniach sociálnych služieb. Oslobodený od dane je aj tovar dodaný spolu s týmito službami, ak s dodaním týchto služieb priamo súvisí.

Prečítajte si tiež

Okrem služieb sociálnej pomoci poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb, sú tieto služby oslobodené od DPH, ak sú dodané aj inou právnickou osobu alebo fyzickou osobou, avšak tieto osoby musia splniť aspoň jednu alebo viac podmienok uvedených v § 30 ods. 2 zákona o DPH (napr. jednou z podmienok je, že takáto osoba vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku).

Výchovné a vzdelávacie služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

V roku 2020 a 2021 sú oslobodené od DPH tie výchovné a vzdelávacie služby, ktoré sú poskytované:

 • právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 (t. j. napr. ak vykonáva činnosť nie za účelom dosiahnutia zisku a pod.),
 • ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu,
 • na základe osobitných predpisov (napr. na základe školského zákonu, zákonu o vysokých školách a pod.).

Okrem dodaných služieb je oslobodené od dane aj dodanie tovaru, ktoré úzko súvisí s výchovnými a vzdelávacími službami.

Oslobodené od DPH nie sú napr. výchovné a vzdelávacie služby na komerčnej báze (ako napr. semináre, či kurzy).

Viac informácií nájdete aj v článku Vzdelávacie služby (školenia) a DPH z pohľadu predávajúceho.

Služby dodávané členom oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Od DPH sú oslobodené aj služby podľa § 32 dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov:

 • politických strán a hnutí,
 • cirkví a náboženských spoločností,
 • občianskych združení,
 • odborových organizácií, a
 • profesijných komôr,

a to v prípade, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž. Oslobodená je nielen taká služba, ale aj:

 • tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou,
 • ďalšie služby dodávané členom, ak ich dodáva právnická osoba za splnenia ďalších, zákonom stanovených podmienok.
Článok pokračuje pod reklamou

Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou a kultúrne služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Uvedené oslobodené služby upravuje § 33 a § 34 zákona o DPH, pričom od dane sú oslobodené:

 • služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, pričom poskytovateľom týchto služieb je právnická alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovená podmienky,
 • kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich (napr. koncerty, premietanie filmov v kinách), ak sú poskytované zákonom vymedzenými osobami (napr. právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry SR a pod.).

Finančné služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Prečítajte si tiež

Finančné služby, ktoré sú v roku 2020 a 2021 oslobodené od DPH vymedzuje § 39 ods. 1 zákona o DPH, t. j. napr.:

 • poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, pôžičky, ako aj ich správa,
 • činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,
 • zmenárenská činnosť,
 • činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov,
 • a iné.

Iné služby oslobodené od DPH v roku 2020 a 2021

Medzi ďalšie služby oslobodené od DPH v roku 2020 patrí aj:

 • zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35, t. j. dodanie tovarov a služieb osobami, ktorých činnosť je oslobodená od dane na podujatiach usporiadaných za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu podľa § 36 – nespadá sem však vysielanie reklám, telenákupu a sponzorovaných programov vrátane ich propagácie,
 • poisťovacie služby podľa § 37, t. j. poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a zaistenia,
 • a iné.

Pozor na nárok na odpočet DPH na vstupe

Upozorňujeme, že platiteľ DPH podľa § 49 ods. 3 si nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (s určitými výnimkami uvedenými v tomto ustanovení). Uvedené znamená, že ak platiteľ DPH dodáva služby, ktoré sú oslobodené od dane, nevzniká mu právo na odpočet dane pri kúpe tovarov a služieb, ktoré bezprostredne súvisia s dodaním týchto oslobodených služieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky