Vzdelávacie služby (školenia) a DPH z pohľadu predávajúceho

Aké špecifiká v oblasti DPH má poskytovanie vzdelávacích služieb (školení) v prípade, ak sú poskytované platiteľom DPH či neplatiteľom DPH? Dôležité je, komu sú poskytované, o aký typ školenia ide a aj miesto ich poskytnutia.

Vzdelávacie služby (ne)oslobodené od DPH

Vzdelávacie (a výchovné) služby, ktoré sú oslobodené od DPH, upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) v § 31. Ide najmä o služby, ktoré vykonáva podnikajúci subjekt na základe osobitného oprávnenia (napr. tzv. školského zákona, zákona o vysokých školách, zákona k školským zariadeniam) za odplatu.

Patria sem tiež služby, ktoré poskytujú školy a školské zariadenia, zriadené za účelom neziskovosti, pričom musia splniť aspoň jednu z podmienok:

  • vykonávanie činnosti na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,
  • táto fyzická alebo právnická osoba je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti,
  • uplatňovanie cien schválených príslušnými úradmi resp. uplatňovanie cien nižších ako podnikatelia.

Medzi vzdelávacie služby oslobodené od DPH nepatria činnosti škôl a zariadení, ktoré vykonávajú svoju činnosť ako nepodnikajúce subjekty bezodplatne, nakoľko v danom prípade ide o činnosť mimo rozsah DPH (napríklad štátne základné a stredné školy, prípadne vysoké školy). Oslobodené od DPH taktiež nie sú výchovné a vzdelávacie služby poskytované na komerčnej báze (školenia, semináre, kurzy, ktoré poskytujú podnikatelia). Ďalej sa v článku zameriame práve na poskytovanie takýchto vzdelávacích služieb, ktoré sú predmetom DPH a na ich správne zdanenie.

Pri poskytovaní vzdelávacích služieb z pohľadu DPH sú kľúčové najmä nasledovné skutočnosti:

  • či tieto služby poskytuje platiteľ alebo neplatiteľ DPH,
  • komu tieto služby poskytuje (zdaniteľnej/nezdaniteľnej osobe a do akej krajiny),
  • či ide o uzatvorené alebo otvorené školenia a 
  • kde sa tieto školenia fyzicky vykonajú.

Špecificky sa posudzujú tiež školenia dodávané online, rôzne webináre a pod.

Poskytovanie vzdelávacích služieb platiteľom/neplatiteľom DPH – povinnosť registrácie

Zdaniteľná osoba (zjednodušene podnikateľ) sa stáva platiteľom DPH obvykle registráciou. Registrácia zdaniteľnej osoby za (klasického) platiteľa DPH je povinná vtedy, ak táto osoba dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Nejde teda o obrat za kalendárny rok, ale je potrebné ho sledovať za každých 12 mesiacov, napr. január – december, február – január, marec – február atď. Okrem povinnej registrácie je možné sa za platiteľa DPH registrovať aj dobrovoľne. Viac informácií o registráciách na DPH sa dočítate v článku Registrácia na DPH

Aj v prípade nedosiahnutia obratu je potrebné sa pre DPH registrovať v niektorých špecifických prípadoch. Podľa § 7a zákona o DPH platí, že ak neplatiteľ DPH dodáva službu do EÚ, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte (podľa §15 ods. 1), je povinný ešte pred dodaním tejto služby podať daňovému úradu žiadosť o registráciu (ak ešte nemá IČ DPH pridelené). Daňový úrad podnikateľa zaregistruje, vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre DPH do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti. Aj v niektorých prípadoch poskytovania vzdelávacích služieb neplatiteľom DPH je potrebná pred začatím poskytovania týchto služieb registrácia podľa § 7a. Ďalšie informácie sa dozviete v článku Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Upozornenie: Touto registráciou sa podnikateľ nestáva klasickým platiteľom DPH, iba osobou registrovanou pre DPH pre prípad poskytovania (príp. prijímania) služieb v rámci EÚ. V tuzemsku toto IČ DPH ani na faktúrach neuvádza, nefakturuje s DPH a pod.

Otvorené alebo uzatvorené školenia z pohľadu DPH

Režim DPH ovplyvňuje aj to, o aký typ vzdelávacej služby ide. Je potrebné teda rozlišovať medzi tzv. otvorenými a uzatvorenými školeniami.

Základnou charakteristikou otvoreného školenia je udelenie práva na vstup na podujatie výmenou za lístok alebo platbu, vrátane platby vo forme predplatného, sezónneho lístku alebo pravidelného poplatku. Ide o podujatie určené širokej verejnosti, t. j. po zaplatení vstupného má právo na vstup každý záujemca napr. na konferenciu alebo seminár.

Prečítajte si tiež

Oproti tomu tzv. uzatvorené školenia nie sú určené širokej verejnosti, ale sú zorganizované napríklad na základe objednávky konkrétnej firmy. Podujatie je určené uzatvorenému okruhu účastníkov, na podujatie nie je vyberané vstupné, ale organizátor poskytnutú službu fakturuje objednávateľovi – inému podnikateľovi. Ide napríklad o školenie zamestnancov jednej firmy, na ktorú si najme inú, vzdelávaciu firmu.

Ďalej sa budeme venovať rôznym kombináciám z hľadiska poskytovateľa služby – zdaniteľnej osoby (podnikateľa) zo Slovenska (platiteľ/neplatiteľ DPH) a typu vzdelávacích služieb, napr. školení:

  • pre uzatvorenú skupinu ľudí (objednala napr. firma pre svojich zamestnancov),
  • pre verejnosť (podmienené kúpou vstupenky, vstup pre rôzne osoby),
  • online školenia (elektronicky dodávané služby).

Vzdelávacie služby – uzatvorené školenia a DPH

Ešte raz zopakujeme, že ide o vzdelávacie služby na objednávku, napríklad o uzatvorené školenie pre konkrétnu firmu, ktorej sa bude táto služba fakturovať. Pri týchto vzdelávacích službách sa postupuje podľa tzv. základného pravidla upraveného v § 15, ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. V tomto prípade sa uplatní prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia a DPH je potrebné odviesť v krajine odberateľa.

Príklad na režim DPH pri poskytnutí vzdelávacích služieb na objednávku firmy:

Česká firma ABC, s.r.o. si objednala u firmy Vzdelávanie, s.r.o. (platiteľa DPH) školenie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pre svojich zamestnancov, ktoré sa bude konať v ČR. Podľa zákona o DPH je miestom dodania tejto služby miesto, kde má sídlo príjemca plnenia, t. j. Česká republika. Po školení vystaví firma Vzdelávanie, s.r.o. faktúru bez slovenskej DPH a tiež uvedie, že ide o prenos daňovej povinnosti. Túto službu následne vykáže v súhrnnom výkaze.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vplyv na DPH a možné povinnosti pri jednotlivých kombináciách, ak ide o odberateľov zo Slovenska, krajiny EÚ alebo mimo EÚ.

Vzdelávacie služby – uzatvorené školenia dodávané zdaniteľnej osobe (podnikateľovi) – obvykle s prideleným IČ DPH
Odberateľ Dodávateľ je platiteľom DPH v SR Dodávateľ je neplatiteľom DPH v SR
SR so slovenskou DPH bez slovenskej DPH
bez slovenskej DPH, prenos daňovej povinnosti, súhrnný výkaz povinnosť registrácie podľa §7a pred dodaním služby, bez slovenskej DPH, prenos daňovej povinnosti, súhrnný výkaz
mimo EÚ bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov

Vzdelávacie služby – otvorené školenia a DPH

V prípade dodávania vzdelávacích služieb pre verejnosť (tzv. otvorených školení) sa uplatní osobitné pravidlo podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH, podľa ktorého je miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, ako napríklad služieb na výstavách a veľtrhoch, vrátane ich organizovania a s nimi súvisiacich doplnkových služieb a vstupu na tieto podujatia, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú. Miestom dodania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné a iné podobné podujatia, ako sú výstavy a veľtrhy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ak sú tieto služby dodané zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.

Príklad na režim DPH pri poskytnutí vzdelávacích služieb pre verejnosť:

Firma Vzdelávanie, s.r.o. (platiteľ DPH) organizuje školenie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov, na ktoré sa vopred prihlásia formou záväznej objednávky účastníci zo Slovenskej a Českej republiky. Na webovej stránke organizátora je zverejnený program školenia a prihláška, pričom prihlásiť sa môže ktokoľvek. Školenie sa koná v ČR. Prihlásení účastníci sa môžu školenia zúčastniť po uhradení účastníckeho poplatku. Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí práva na vstup na školenie je miesto, kde sa školenie koná, t. j. Česká republika a účastnícky poplatok podlieha českej DPH. Ďalšie povinnosti týkajúce sa DPH je potrebné skúmať v českom zákone o DPH – akou formou sa DPH odvedie, či je potrebná registrácia v ČR a pod.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vplyv na DPH a možné povinnosti pri jednotlivých kombináciách, ak ide o odberateľov zo Slovenska, krajiny EÚ alebo mimo EÚ. Pri týchto službách nie je dôležité, či je dodávateľom platiteľ alebo neplatiteľ DPH, uvedené platí pre obe skupiny.

* povinnosti je potrebné skúmať v krajine, kde sa fyzicky školenie vykoná, akou formou sa DPH odvedie, obvykle je potrebná registrácia v danej krajine pre DPH
Vzdelávacie služby – otvorené školenia dodávané:
Odberateľ zdaniteľnej osobe (podnikateľovi) – obvykle s prideleným IČ DPH nezdaniteľnej osobe (občanovi)
SR s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie* s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie*
s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie (u platiteľa DPH podľa zákona v danej krajine, niekedy je možné preniesť povinnosti na príjemcu, potrebné skúmať individuálne pre krajiny EÚ)* s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie*
mimo EÚ s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie* s DPH tej krajiny, kde sa uskutoční podujatie*

V prípade týchto vzdelávacích akcií teda nie je podstatné, odkiaľ je zákazník/odberateľ (SR, EÚ, tretia krajina) alebo či je zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba, vždy sa určuje miesto dodania, teda kde sa má odviesť DPH podľa toho, kde sa takéto školenie fyzicky vykoná. Napr. ak si slovenská firma od slovenskej firmy kúpi vstup na otvorené školenie, ktoré sa fyzicky vykoná vo Viedni, je potrebné odviesť rakúsku DPH. Ak je školenie v zahraničí, je potrebné individuálne skúmať zákony konkrétnej krajiny, či a ako je potrebné sa registrovať a ako správne odviesť DPH v tejto krajine.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzdelávacie služby – elektronicky dodávané/online školenia a DPH

Miesto dodania služby online školenia (napr. webinára) poskytnutého pre zdaniteľnú osobu sa vždy posudzuje podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, tzv. základného pravidla. V súlade s týmto ustanovením je miestom dodania služby miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Platí teda to isté, ako sme uviedli v časti o uzatvorených školeniach.

Prečítajte si tiež

Osobitné pravidlo sa použije pri dodaní školenia elektronicky, ak sa poskytuje nezdaniteľnej osobe (napr. občanovi, neziskovej organizácii, ktorá je nezdaniteľnou osobou). Podľa § 16, ods. 14, písm. a) zákona o DPH je miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, dodaných osobe inej ako zdaniteľnej osobe, miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Pre krajiny EÚ to znamená, že ak si online školenie kúpi napríklad občan z Česka, odvádza sa česká DPH vo výške 21 %, ak občan z Maďarska, odvádza sa maďarská DPH vo výške 27 %. Aby sa podnikateľ nemusel v každej krajine EÚ svojho zákazníka registrovať a osobitne odvádzať DPH v každej z nich, je možné uplatniť schému MOSS (jednotného kontaktného miesta). Zjednodušene, MOSS spočíva v tom, že sa určí jeden členský štát, cez ktorý si podnikateľ plní svoje povinnosti a odvádza DPH pre všetky krajiny EÚ z takýchto služieb. Viac informácií nájdete v článku Mini one stop shop (MOSS) – osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH

Od 1.1.2019 však došlo k administratívnemu zjednodušeniu v prípade, ak hodnota takýchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10 000 eur bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku. Poskytovatelia tzv. digitálnych služieb (napr. online školení) si môžu ako miesto dodania služieb zvoliť členský štát ich usadenia – to znamená, že platiteľ DPH odvádza slovenskú DPH, neplatiteľ DPH žiadnu. Toto prináša výrazné administratívne zjednodušenie pre podnikateľov, ktorí príležitostne alebo v menšom objeme dodávajú takéto služby, nakoľko sa nemusia zapájať do schémy MOSS.

Viac informácií sa dozviete v článku Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?

Príklad na režim DPH pri poskytnutí online vzdelávacích služieb:

Firma Vzdelávanie, s.r.o. (platiteľ DPH) ponúka na svojom e-shope možnosť zakúpenia online školenia týkajúceho sa kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Toto online školenie si kúpili aj občania z ČR. V predošlom kalendárnom roku bolo predaných online školení nezdaniteľným osobám za rok v hodnote 2 000 eur a firma Vzdelávanie, s.r.o. nepredpokladá, že by presiahla v roku 2019 hodnotu dodaných služieb nad 10 000 eur. Podľa § 16 ods. 14, písm. b)  je miestom dodania Slovenská republika. To znamená, že platiteľ DPH so sídlom v SR je povinný odviesť DPH v SR a uplatniť sadzbu dane platnú v SR (v roku 2019 už nie je potrebné zapájať sa do systému MOSS a odvádzať DPH platnú v ČR).

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame vplyv na DPH a možné povinnosti pri jednotlivých kombináciách, ak ide o odberateľov zo Slovenska, krajiny EÚ alebo mimo EÚ v prípade, že ide o zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu.

Dodávateľ je platiteľ DPH

Online školenia dodávané:
Odberateľ zdaniteľnej osobe (podnikateľovi) – obvykle s prideleným IČ DPH nezdaniteľnej osobe (občanovi)
SR so slovenskou DPH so slovenskou DPH
bez slovenskej DPH, prenos daň. povinnosti, súhrnný výkaz MOSS – s DPH krajiny bydliska občana
od 1.1.2019, ak sú tieto služby do 10 000 eur, tak so slovenskou DPH
Mimo EÚ bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov

Dodávateľ je neplatiteľ DPH 

Online školenia dodávané:
Odberateľ zdaniteľnej osobe (podnikateľovi) – obvykle s prideleným IČ DPH nezdaniteľnej osobe (občanovi)
SR bez slovenskej DPH bez slovenskej DPH
povinnosť registrácie podľa §7a pred dodaním služby, bez slovenskej DPH, prenos daň. povinnosti, súhrnný výkaz MOSS - s DPH krajiny bydliska občana
od 1.1.2019, ak sú tieto služby do 10 000 eur, tak bez DPH
Mimo EÚ bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov bez slovenskej DPH, možné povinnosti v 3. krajine podľa ich zákonov

Ktoré služby sú v roku 2020 oslobodené od platenia DPH, nájdete v článku Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Internetový obchod a DPH od 1.7.2021

Novela zákona o DPH prinesie aj rôzne zmeny týkajúce sa obchodovania na internete, napríklad v zásielkovom predaji. Účinnosť sa navrhuje od 1.7.2021.

Ako fakturovať medzi platiteľom a neplatiteľom DPH

Ste platiteľom DPH a neviete ako správne vyhotoviť faktúru neplatiteľovi DPH? A ako vystaví faktúru neplatiteľ DPH svojmu odberateľovi, ktorý je platiteľom DPH?

Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur? Týka sa táto zmena len spoločností, či aj bežných občanov, ktorí nakupujú malé tovary pre svoju spotrebu?

Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia je potrebné rozlišovať okrem iného, či je kupujúcim tuzemský platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky