DPH a poštovné

Akú sadzbu DPH použiť, keď fakturujete poštovné k predaju tovaru? Ako sa líši výška DPH pri použití rôznych spôsobov dopravy?

Podľa § 28 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Od dane je oslobodené aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou.

V súlade s ods. 1 § 3 zákona č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o poštových službách”) je poskytovateľom univerzálnej služby jeden alebo viac poštových podnikov, ktorý je povinný poskytovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie.

Podľa posledných známych údajov z Registra poštových podnikov existuje na Slovensku 26 poštových podnikov, ale len Slovenská pošta, a. s. má ako jediná poštovú licenciu na poskytovanie univerzálnej služby. Z uvedeného vyplýva, že jedine univerzálne poštové služby prevádzkované Slovenskou poštou môžu byť oslobodené od DPH. Ostatné poštové služby poskytované Slovenskou poštou, ako napr. Expres kuriér a Easy Expres sú zdaňované 20 % DPH, pretože nespĺňajú podmienky podľa zákona o poštových službách na zaradenie medzi univerzálnu službu.

Ostatné poštové podniky, ako napríklad kuriérske spoločnosti poskytujú prevažne iba ostatné poštové služby. Pod pojmom “ostatné poštové služby” je možné predstaviť si napríklad prepravu tovaru kuriérom. Tieto služby sú zdaňované 20 %-nou sadzbou DPH, keďže nepatria medzi univerzálnu poštovú službu, ktorá je oslobodená od DPH.

Príklad na oslobodenie od DPH pri poštovnom

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je platiteľom DPH. Dňa 8.11.2017 posielala balík o hmotnosti 1,5 kg prostredníctvom Slovenskej pošty. Využila službu Balík na poštu. Dňa 10.11.2017 využila spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. službu Slovenskej pošty Expres kuriér na poštu.

Keďže služba Balík na poštu od Slovenskej pošty patrí medzi univerzálnu službu, táto služba je oslobodená od DPH. Na rozdiel od služby Balík na poštu nepatrí služba Expres kuriér na poštu medzi univerzálnu službu. Z toho dôvodu sa zdaní 20 % DPH. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si môže odpočítať 20 % DPH za splnenia podmienok zákona o DPH na uplatnenie nároku na odpočítanie DPH.

Medzi oslobedené služby od DPH v roku 2020 patria aj poštové služby. Ktoré ďalšie sa medzi ne zaraďujú, nájdete v článku Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020?

DPH a poštovné pri predaji tovaru

Pri určovaní sadzby DPH k poštovnému je potrebné prihliadnuť na to, či poštovné je vedľajšie plnenie k hlavnému plneniu (napr. pri predaji tovaru), alebo či je poštovné hlavným plnením. V prepravnej spoločnosti (poštovom podniku) bude poštovné hlavným plnením, ale v obchode pri predaji tovaru s doručením bude hlavným plnením predaj tovaru a poštovné bude vedľajším plnením k hlavnému plneniu.

Podľa § 22 ods. 1 je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň.

V súlade s § 22 ods. 2 sa do základu dane zahŕňajú aj:

  • iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
  • súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

Na základe vyššie uvedených ustanovení sa poštovné zdaňuje rovnakou sadzbou dane, aká sa uplatní pri posielanom tovare. Napríklad ak platiteľ DPH predáva knihy* slovenskému odberateľovi, zdaní poštovné 10 %-nou sadzbou DPH, keďže knihy sa na Slovensku zdaňujú 10 %-nou sadzbou DPH.

*Poznámka: 10 % sadzba DPH platí pre knihy, v ktorých je podiel reklamy a inzercie maximálne 50 %. V prípade, že podiel inzercie a reklamy v obsahu je viac ako 50 %, zdaní sa kniha 20 % DPH (ak je miesto dodania tovaru Slovensko).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na DPH k poštovnému pri predaji tovaru

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. (platiteľ DPH na Slovensku) predala českému kníhkupectvu (platiteľovi DPH v Česku) 10 ks kníh. Knihy posielala prostredníctvom Slovenskej pošty. Na faktúre pre české kníhkupectvo uviedla okrem cien kníh aj cenu poštovného.

Keďže spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. dodala tovar do iného členského štátu Európskej únie a splnila všetky podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru podľa § 43 zákona o DPH, aj na poštovné uvedené na faktúre pre české kníhkupectvo sa vzťahuje oslobodenie podľa § 43 zákona o DPH. Nejde však o oslobodenie poštových služieb podľa § 28 zákona o DPH. Poštovné je vedľajším plnením k hlavnému plneniu, ktorým je predaj kníh. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. uvedie na faktúre pri knihách aj pri poštovnom 0 % DPH. Na faktúre uvedie povinnú informáciu “Dodanie je oslobodené od dane” alebo odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení.

Dodanie tovaru uvádza vrátane ceny poštovného v daňovom priznaní k DPH na riadku 16. Zároveň uvedie cenu dodaného tovaru aj s poštovným v súhrnnom výkaze, v ktorom neuvedie žiaden kód.

Poštovné a ochrana spotrebiteľa

Pri predaji tovaru a poskytovaní služieb spotrebiteľom sa spoločností týkajú aj ustanovenia zákonov o ochrane spotrebiteľa. Podľa § 4a ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov nesmie predávajúci spotrebiteľovi uvádzať pri ponuke možností prepravy alebo dodania objednaného tovaru žiadne údaje, vlastnosti alebo podmienky poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými vo verejne prístupných poštových, obchodných alebo iných podmienkach poskytovania týchto služieb, alebo ktoré nie sú výslovne uvedené v písomnej dohode medzi poštovým podnikom, prepravcom alebo zasielateľom vykonávajúcim prepravu alebo dodanie tovaru a predávajúcim.

Z uvedeného ustanovenia a z rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie vyplýva, že predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať inú cenu za prepravu ako je cena prepravcu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky