Sadzby DPH v členských krajinách Európskej únie (EÚ) v roku 2021

Zoznam sadzieb DPH, ktoré sú platné v členských krajinách Európskej únie pre rok 2021.

Každá krajina Európskej únie zodpovedá za stanovenie svojej vlastnej sadzby DPH. Príslušné sadzby DPH spravidla závisia od výrobku alebo služby, ktoré sa nakupujú, resp. predávajú. Rozlišujeme pritom nasledovné sadzby DPH v členských krajinách EÚ:

 • štandardnú (základnú) sadzbu DPH,
 • zníženú sadzbu DPH,
 • osobitnú sadzbu DPH.

Základná (štandardná) sadzba DPH v členských krajinách EÚ v roku 2021

Základnú, t. j. štandardnú sadzbu DPH má určenú každá členská krajina EÚ, pričom sa uplatňuje na väčšinu dodávok tovarov a služieb. Táto štandardná (základná) sadzba DPH však nesmie byť nižšia ako 15 %.

Znížená sadzba DPH v členských krajinách EÚ v roku 2021

Znížená sadzba DPH sa uplatňuje na vybrané druhy tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v prílohe III Smernice rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pričom členská krajina EÚ môže uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby DPH. Znížená sadzba DPH nemôže byť nižšia ako 5 %.

Zo zoznamu tovarov a služieb, na ktoré je možné uplatniť zníženú sadzbu vyberáme napríklad:

 • potraviny (vrátane nápojov, okrem alkoholických nápojov), ktoré sú určené na ľudskú a zvieraciu spotrebu, živé zvieratá, osivá, rastliny,
 • farmaceutické výrobky, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve,
 • lekárske vybavenie,
 • preprava osôb a ich sprievodnej batožiny,
 • dodanie kníh, novín a periodík vrátane výpožičiek z knižníc,
 • reštauračné a stravovacie služby,
 • používanie športových zariadení,
 • a iné.

Znížená sadzba DPH sa v členských krajinách EÚ vo väčšine prípadov neuplatňuje na elektronicky poskytované služby.

Osobitná sadzba DPH v členských krajinách EÚ v roku 2021

V niektorých krajinách EÚ je možné uplatniť aj osobitnú sadzbu DPH na určité dodávky tovarov a služieb, ak sa v týchto krajinách tieto osobitné sadzby uplatňovali k 1. januáru 1991, pričom existujú tri druhy osobitných sadzieb:

 • super-znížené sadzby, t. j. sadzby vo výške menej ako 5 %, ktoré sa uplatňujú na predaj obmedzeného zoznamu tovarov a služieb v určitých krajinách EÚ,
 • nulové sadzby, t. j. sadzba vo výške 0 %, to znamená, že spotrebiteľ nezaplatí žiadnu DPH, avšak predajca má právo na odpočet DPH, ktorú zaplatil pri nákupoch priamo spojených s predajom,
 • tzv. parkovacie sadzby alebo prechodné sadzby, t. j. sadzby, ktoré sa uplatňujú na určité dodávky tovarov a služieb v niektorých krajinách EÚ, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe III (nie je možné na nich uplatniť zníženú sadzbu DPH podľa tejto prílohy), pričom uvedené krajiny môžu pokračovať v uplatňovaní znížených sadzieb na tieto dodávky, ak sadzba DPH nie je nižšia ako 12 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Zaujímavosti o sadzbách DPH v členských krajinách EÚ

 • Najvyššiu základnú (štandardnú) sadzbu DPH má Maďarsko, a to 27 % (čo je o 7 % viac ako na Slovensku).
 • Najnižšiu základnú (štandardnú) sadzbu DPH má Luxembursko, a to 17 % (čo je o 3 % menej ako na Slovensku).
 • Štyri ďalšie členské štáty majú rovnakú sadzbu DPH ako Slovensko, t. j. 20 %,
 • Jediným členským štátom, ktorý nemá zníženú sadzbu, je Dánsko.
Prečítajte si tiež

Informácie o tom, na ktoré tovary a služby sa uplatňuje na Slovensku znížená a základná sadzba DPH nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2021.

Sadzby DPH v členských krajinách Európskej únie (EÚ) v roku 2021 (k 1.1.2021) - zoznam

Zdroj: Vlastné spracovanie
Členský štát Kód krajiny Štandardná (základná) sadzba Znížená sadzba Super-znížená sadzba Tzv. parkovacia sadzba
Rakúsko AT 20 10 / 13 - 13
Belgicko BE 21 6 / 12 - 12
Bulharsko BG 20 9 - -
Cyprus CY 19 5 / 9 - -
Česko CZ 21 10 / 15 - -
Nemecko DE 19 7 - -
Dánsko DK 25 - - -
Estónsko EE 20 9 - -
Grécko EL 24 6 / 13 - -
Španielsko ES 21 10 4 -
Fínsko FI 24 10 / 14 - -
Francúzsko FR 20 5,5 / 10 2,1 -
Chorvátsko HR 25 5 / 13 - -
Maďarsko HU 27 5 / 18 - -
Írsko IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Taliansko IT 22 5 / 10 4 -
Litva LT 21 5 / 9 - -
Luxembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12 / 5 - -
Malta MT 18 5 / 7 - -
Holandsko NL 21 9 - -
Poľsko PL 23 5 / 8 - -
Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13
Rumunsko RO 19 5 / 9 - -
Švédsko SE 25 6 / 12 - -
Slovinsko SI 22 9,5 - -
Slovensko SK 20 10 - -

Sadzby DPH v členských krajinách EÚ pre vybrané digitálne služby v roku 2021

Prečítajte si tiež

V oblasti poskytovania a prijímania vybraných digitálnych služieb, t. j. telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb, sa sadzby DPH v členských krajinách môžu od vyššie uvedenej tabuľky líšiť. Napr. v Českej republike je základná (štandardná) sadzba DPH vo výške 21 % , znížená sadzba DPH vo výške 10 %, resp. 15 % a v oblasti elektronických služieb je sadzba DPH vo výške 21 %, resp. 10 %.

Aktuálne platné sadzby DPH v tejto oblasti nájdete na oficiálnej webovej stránke Európskej únie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky