Nadmerný odpočet a vlastná daňová povinnosť

Nadmerný odpočet a vlastná daňová povinnosť sú dva pojmy súvisiace s daňou z pridanej hodnoty. Viac o nadmernom odpočte a vlastnej daňovej povinnosti sa dozviete v nasledujúcom článku.

Nadmerný odpočet a vlastná daňová povinnosť predstavujú výsledný vzťah daňovníka k štátu. Počítajú sa porovnaním dani na vstupe s daňou na výstupe. Ak je daň na výstupe väčšia ako daň na vstupe, vzniká vlastná daňová povinnosť. V opačnom prípade vzniká nadmerný odpočet. Spravidla vzniká platiteľovi DPH vlastná daňová povinnosť, ak viac predáva ako nakupuje. Ak platiteľ DPH viac nakupuje ako predáva, vzniká mu nadmerný odpočet.

Príklad na výpočet nadmerného odpočtu, resp. vlastnej daňovej povinnosti

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. v mesiaci september 2015 mala nasledujúce obchody:

Obchod Základ dane v EUR Daň v EUR
Predaj tovaru v SR 1000 200
Poskytnutie služieb v SR 500 100
Nákup materiálu 300 60

Daň na výstupe (daň pri predaji) = 200+100 = 300 eur

Daň na vstupe (daň pri nákupe) = 60 eur

Spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. vznikla vlastná daňová povinnosť, pretože v mesiaci september viac predávala ako nakupovala. DPH pri predaji bola o 240 eur väčšia ako DPH pri nákupe. Vznikla jej vlastná daňová povinnosť vo výške 240 eur, ktorý musí zaplatiť daňovému úradu.

Vlastná daňová povinnosť

Vlastná daňová povinnosť predstavuje povinnosť daňovníka zaplatiť daň štátu. Vykazuje sa v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) za dané zdaňovacie obdobie. Vypočíta sa ako rozdiel medzi daňovou povinnosťou (daňou na výstupe) a odpočítateľnou daňou (daňou na vstupe).

V prípade vzniku vlastnej daňovej povinnosti je daňovník povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia túto daň zaplatiť na účet, ktorý má pridelený od správcu dane (daňového úradu). Pri vysporiadaní daňovej povinnosti musí daňovník uviesť správny variabilný symbol, ktorý predstavuje obdobie, za ktoré sa daň platí. Platba vlastnej daňovej povinnosti by mala vyzerať nasledovne:

Platiteľ DPH Číslo účtu Variabilný symbol Obdobie
mesačný platiteľ 500240-OUD/8180* 1100012015 január 2015
štvrťročný platiteľ 500240-OUD/8180 100412015 prvý štvrťrok 2015

*OUD - osobný účet daňovníka. Predstavuje účet pridelený daňovníkovi.

Poznámka: Ak 25 deň nasledujúci po zdaňovacom období pripadne na víkend alebo sviatok, lehota na podanie daňového priznania a na úhradu vlastnej daňovej povinnosti sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Odlišná lehota platí pre osobitnú úpravu MOSS. Pri MOSS sa daňové priznanie podáva do 20 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, za ktoré sa MOSS daňové priznanie podáva. DPH pri MOSS je splatná v lehote na podanie MOSS daňového priznania. Ak pri MOSS úprave pripadne 20. deň po skončení kalendárneho mesiaca na víkend alebo sviatok, lehota sa neposúva na najbližší pracovný deň. Viac o osobitnej úprave MOSS sa dozviete v článku Mini one stop shop (MOSS) - osobitná úprava zjednodušujúca platenie DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Nadmerný odpočet

Nadmerný odpočet predstavuje nárok daňovníka na vrátenie dane od štátu. Vykazuje sa taktiež v daňovom priznaní k DPH za dané zdaňovacie obdobie, ktoré je daňovník povinný podať do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia. V súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane (dane na vstupe) za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

Vysporiadanie nadmerného odpočtu sa spravidla vykoná dvoma spôsobmi:

  1. daňovník odpočíta v nasledujúcom daňovom priznaní nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti,
  2. daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie, resp. od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania v prípade, že daňovník nemohol odpočítať celý nadmerný odpočet, resp. si mohol odpočítať len časť nadmerného odpočtu.

Daňovník môže daňový úrad požiadať aj o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak spĺňa niekoľko podmienok:

  1. ide o mesačného platiteľa DPH,
  2. daňovník bol platiteľom DPH minimálne 12 mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol,
  3. platiteľ DPH nemal v priebehu 12 mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol daňové, colné nedoplatky ani nedoplatky na odvodoch do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne,
  4. v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol nadmerný odpočet vyznačí skutočnosť, že spĺňa podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu.

Pri skoršom vrátení nadmerného odpočtu daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Príklad na vysporiadanie nadmerného odpočtu

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. vykázala v daňovom priznaní za jún 2015 nadmerný odpočet.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. má tri možnosti. Ak spĺňa všetky podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, môže v daňovom priznaní za jún 2015 (ktoré podáva do 27.7.2015) zaškrtnúť políčko, že tieto podmienky spĺňa. Daňový úrad mu vráti nadmerný odpočet za jún do 26.8.2015.

Prečítajte si tiež

Druhou možnosťou je, že si nadmerný odpočet za jún odpočíta v nasledujúcom daňovom priznaní (za júl) od vlastnej daňovej povinnosti. V daňovom priznaní za júl (ktoré podáva do 25.8.2015) uvedie, že si odpočítava nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti. Do 25.8.2015 zaplatí daň za júl po odpočítaní sumy nadmerného odpočtu za jún 2015.

Ak si daňovník v daňovom priznaní za júl (ktoré podáva do 25.8.2015) nemôže odpočítať nadmerný odpočet za jún, napr. z dôvodu vzniku nadmerného odpočtu aj za júl, daňový úrad mu vráti nadmerný odpočet za jún do 24.9.2015. Keďže daňové priznanie za júl podal 25.8.2015, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu daňovým úradom plynie odo dňa podania daňového priznania.

Poznámka: V súlade s § 79 zákona o DPH môžu nastať situácie, na základe ktorých sa mení lehota na vrátenie nadmerného odpočtu daňovým úradom. Tie sú uvedené v § 79, ods. 4 až 7 zákona o DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky