Daňové povinnosti pri prijatí služby z EÚ - Google AdWords

Spoločnosť Google pomocou svojho reklamného systému Google AdWords poskytuje platené reklamné služby svojim zákazníkom. Systém funguje tak, že zákazník zaplatí určitú platbu, buď prevodom z bankového účtu alebo kreditnou kartou, z ktorej sa postupne odpočítava konkrétna suma v závislosti od návštevnosti - klikania na túto reklamu.

Elektronická dodávateľská faktúra od Google a daň z pridanej hodnoty (DPH)

Spoločnosť Google (ako poskytovateľ služby) je povinná tieto služby fakturovať. V súčasnosti spôsob fakturácie prebieha tak, že zákazník si na konci každého mesiaca sám vygeneruje na svojom e-konte faktúru za služby. Z pohľadu DPH je potrebné pri takto vygenerovanej dodávateľskej faktúre preveriť, kto je povinný platiť DPH, resp. aké daňové dôsledky z tejto transakcie pre poskytovateľa a prijímateľa služby vyplývajú.

Na určenie skutočnosti, kto je povinný platiť DPH je najskôr potrebné určiť miesto zdaniteľného obchodu. Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. To v našom prípade znamená, že ak spoločnosť Google poskytne slovenskému zákazníkovi (platiteľovi DPH) službu, miestom zdaniteľného plnenia je miesto, kde má zákazník sídlo, t. j. Slovenská republika. DPH v tomto prípade prizná a odvedie slovenský zákazník. Na základe tejto skutočnosti je elektronická faktúra vystavená bez DPH, pričom je na nej uvedený presun daňovej povinnosti podľa článku 196 smernice Rady 2006/112/EC na príjemcu služby. Do takto vyhotovenej faktúry môže zákazník (osoba povinná platiť daň) podľa § 74 zákona o DPH doplniť prepočet ceny bez DPH na eurá, ak je faktúra vystavená v inej mene, sadzbu dane a výšku dane v eurách. Tieto doplnené informácie následne platiteľ využíva pri podávaní daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou
Dobrá rada: Podľa v súčasnosti platného zákona o DPH, ak sa osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH rozhodne prijímať služby (napr. reklamné služby na webových stránkach) z iného členského štátu, je povinná sa pred prvým prijatím takejto služby zaregistrovať, buď podľa § 4 alebo § 7a tohto zákona. Ak sa však osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH (napr. živnostník, neplatiteľ DPH) nechce registrovať a súčasne chce využívať služby spoločnosti Google pre obchodné účely, môže danú situáciu vyriešiť tak, že si prenajme služby reklamnej agentúry, ktorej zaplatí cenu aj s DPH a ona následne z tejto služby odvedie prislúchajúcu DPH. V tomto prípade síce za prijatú službu zaplatí viac (cena je navýšená o províziu reklamnej agentúry), ale je možné sa vyhnúť zbytočným komplikáciám s daňovým úradom.

 

Daňové priznanie a samozdanenie

Povinnosť zákazníka odviesť a zaplatiť daň z pridanej hodnoty z takto prijatej služby vyplýva z § 69 ods. 3 zákona o DPH. V tomto paragrafe zákon zákazníkovi stanovuje povinnosť pri službách, ktorých miesto dodania je tuzemsko odviesť DPH prostredníctvom svojho daňového priznania. Spôsob zdanenia, resp. samozdanenia takto prijatej služby sa líši v závislosti od typu daňovej registrácie zákazníka.

Platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH

V prípade, ak je zákazník platiteľom DPH podľa § 4 zákona o DPH (je klasickým platiteľom DPH), má okrem povinnosti odviesť DPH súčasne aj nárok na odpočet tejto dane. To v praxi to znamená, že príjemca služby v daňovom priznaní k DPH vyplní hodnotu zodpovedajúcu základu dane z prijatých služieb (r. 11 daňového priznania) a DPH z prijatých služieb (r. 12 daňového priznania), kde si daň pripočíta a následne vypočítanú daň uvedie aj na riadok 21, na ktorom si ju podľa § 49 ods. 2 pís. b) odpočíta, t. j. celkový výsledok danej operácie z pohľadu DPH bude nulový. Ide o tzv. samozdanenie intrakomunitárnych obchodov v rámci Európskej únie.

Platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH podáva daňové priznanie do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, ktoré je v závislosti od výšky dosiahnutého obratu kalendárny štvrťrok alebo mesiac.

Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a

Odlišná situácia nastáva vtedy, ak je prijímateľ služby registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH (od 1. 1. 2010 sa museli registrovať, buď podľa § 4 alebo § 7a zákona o DPH všetci neplatitelia, ktorí prijímajú, resp. poskytujú služby z alebo do iného členského štátu). V tomto prípade musí prijímateľ služby taktiež uviesť vo svojom daňovom priznaní vypočítanú DPH, avšak bez nároku na odpočet tejto dane. To znamená, že zákazník registrovaný pre DPH podľa § 7a je povinný zaplatiť a odviesť celú výšku vypočítanej DPH z prijatej služby bez možnosti jej následného odpočítania (vypĺňa v daňovom priznaní iba riadky 11 a 12 a túto daň je povinný zaplatiť).

Prijímateľ služby, t. j. osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a je povinná podľa § 78, ods. 3 zákona o DPH podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo súvisiacej prijatej služby.

Poznámka: Pri poskytovaní služby do iného členského štátu vzniká v rámci celej EÚ poskytovateľom služby pre účely kontroly odvedenej a zaplatenej DPH v inom členskom štáte povinnosť podať súhrnný výkaz. V ňom platiteľ DPH alebo osoba registrovaná pre DPH (Google) uvedie celkovú sumu služieb, ktoré boli poskytnuté osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte a jej IČ DPH. Na základe tohto výkazu môže následne daňové úrady overiť správnosť výšky dane, ktorú je povinný odviesť prijímateľ služby vo svojom členskom štáte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Nákup cez platformu Alibaba: na čo si dať pozor?

Ako rozoznať podvodníkov, prečo neplatiť na súkromné účty a čo si od dodávateľa pýtať? Tipy, ako neprísť o peniaze a ako sa vyhnúť problémom s dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky