Pomôcka pri vypĺňaní kontrolného výkazu k DPH

V Kontrolnom výkaze DPH uvádza platiteľ dane údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Prinášame vám pomôcku pre vypĺňanie jeho jednotlivých častí.

Časť A Kontrolného výkazu DPH

A Odberateľské faktúry – OF
A1 Všetky OF vystavené s DPH okrem faktúr, ktoré boli vystavené na fyzickú osobu – občana (sekcia D2)
„Faktúry k prijatej platbe“ na tovary a služby, pri ktorých nie sú splnené podmienky na prenos daňovej povinnosti
„Vyúčtovacie  faktúry“ vystavené k faktúram k prijatej platbe, pri  ktorých zostatková hodnota nie je nulová

Do A1 sa neuvádza:

Dodanie tovaru a služieb oslobodených od DPH s miestom dodania tuzemsko.
Intrakomunitárne dodanie tovaru
Trojstranný obchod
Vývoz tovaru
A2 OF vystavené bez DPH nad 5000€ na vybrané komodity:
- mobilné telefóny,
- integrované obvody,
- poľnohospodárske plodiny a
- kovy a kovové predmety

„Faktúry k prijatej platbe k plneniu“, pri ktorých sú splnené podmienky pre sekciu  A2.
„Vyúčtovacie  faktúry“ vystavené k faktúram k prijatej platby, pri  ktorých zostatková hodnota nie je nulová

Neuvádzajú sa OF do A2:

OF vystavené bez DPH nad 5000 € na kovový odpad, emisné kvóty, dodanie nehnuteľnosti a tovaru ako záruky

Časť B Kontrolného výkazu DPH

B Dodávateľské faktúry – DF
B1 DF bez DPH, ktoré musí platiteľ dane samozdaniť, napr.:
- Tovar nadobudnutý v tuzemsku z iného štátu
- Tovar nadobudnutý v rámci trojstranného obchodu
- Služby prijaté od tretej osoby alebo z EÚ
- Tovar alebo služby v rámci tuzemského prenosu daň. povinnosti (mobilné telefóny,   integr. obvody, poľnohospodárske. plodiny, kovy a kovové predmety, emisné kvóty a pod.

Faktúry k prijatej platbe
(napr. faktúra z iného členského štátu za zaplatenú zálohu vystavená bez DPH, ktorú dostal slovensky platiteľ DPH od platiteľa DPH z EU  alebo tuzemská faktúra k prijatej platbe vystavená bez DPH, ktorej predmet podlieha tuzemskému prenosu daňovej povinnosti)
„Vyúčtovacie  faktúry“ došlé k faktúram k prijatej platby, pri  ktorých zostatková hodnota nie je nulová
(napr. nenulové vyúčtovanie zálohy, ktorá bola zaplatená platiteľovi dane do iného členského štátu alebo nenulové vyúčtovanie zálohy za tovar, ktorý podlieha tuzemskému samozdaneniu)
B2 Všetky ostatné DF s DPH

Neuvádzajú sa DF do B2:

Prijatý tovar alebo služby oslobodené od DPH
- Prijatý tovar alebo služby, pri ktorých sa neuplatňuje odpočítanie DPH
B3 Prijaté zjednodušené faktúry
- Doklady z ERP
- Doklady vyhotovené tankovacím automatom
- Doklady za tovar alebo službu, kde je cena vrátane DPH do 100 EUR (napr. parkovacie lístky, cestovné lístky)
- Diaľničné známky

Neuvádzajú sa do B3:

Zjednodušená faktúra bez nároku na odpočet DPH.

Časť C Kontrolného výkazu DPH

C Opravné faktúry
C1 Opravné faktúry k OF k A1 a A2

Neuvádzajú sa do C1:

Opravné doklady k ERP dokladom z D1 alebo D2
C2 Opravné faktúry k DF k B1 a B2
Vrátane opraných faktúr k B3 (zjednodušeným)

Časť D Kontrolného výkazu DPH

D Dodanie tovarov a služieb,  pri ktorých nie je povinnosť vystaviť OF:
D1 Obraty z ERP
D2 Transakcie na výstupe uskutočnené inak ako prostredníctvom OF alebo ERP, t. j.:

Vystavené pokladničné doklady s DPH
Vystavené interné doklady s DPH
OF, pri ktorých platiteľ dane nemá povinnosť vystaviť riadnu OF (faktúry pre fyzické osoby - občanov)

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky