Najčastejšie problémy pri vypĺňaní kontrolného výkazu DPH

Podnikatelia sa v praxi stretávajú pri vypĺňaní Kontrolného výkazu k DPH s rôznymi problémami. Aké sú časté chyby a ako sa im vyhnúť, si prečítajte v tomto článku.

Nevyplnené alebo nesprávne vyplnené IČ DPH odberateľa/dodávateľa

Medzi najčastejšie nedostatky pri vypĺňaní Kontrolného výkazu patrí nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie stĺpca IČ DPH odberateľa/dodávateľa pri vystavených/došlých faktúrach. Platiteľ dane je povinný tieto údaje overiť, buď priamo u obchodného partnera alebo na stránke finančnej správy. Povinnosť vyplniť údaj IČ DPH v Kontrolnom výkaze sa vzťahuje len na prípady, keď platiteľ dane obchoduje s osobami, ktoré sú registrované pre daň. V prípade, že platiteľ dane vystavuje svoje faktúry zahraničným nezdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte, je hodnota v tomto stĺpci IČ DPH korektne nulová.

Nesprávne uvedené číslo dodávateľskej faktúry

Pri vypĺňaní sekcie B a C je platiteľ dane povinný vyplniť v príslušnom stĺpci evidenčné číslo došlej faktúry. Pri vypĺňaní evidencie v tomto stĺpci je potrebné správne uviesť číselný rad, pomocou ktorého váš dodávateľ označuje svoje faktúry. Evidenčne číslo môže byť totožné s variabilným symbolom faktúry, ale môže byť aj iné. Podľa usmernenia ku Kontrolnému výkazu je prípustné používať v tomto stĺpci okrem numerických hodnôt aj alfabeta znaky. Aby bolo možné následne vykonať kontrolu správnosti kontrolného výkazu, je platiteľ dane povinný v tomto stĺpci uvádzať výlučne evidenčné číslo došlej faktúry, pomocou ktorého je potom možné zistiť, či daná faktúra bola uvedená v Kontrolnom výkaze tak na strane odberateľa, ako aj dodávateľa. Poradové číslo faktúry sa uvádza tak, ako je uvedené na faktúre. Okrem číselných znakov sa uvedú aj písmená a iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.

Neuvedená alebo nesprávne uvedená väzba na riadnu faktúru pri evidovaní opravných faktúr v časti C

Vyhotovené alebo prijaté opravné faktúry je potrebné v zmysle usmernenia v príslušnom stĺpci naviazať na pôvodné faktúry, ku ktorým sa daný dobropis (ťarchopis) viaže. Pri vystavovaní opravných faktúr má vystavovateľ povinnosť túto väzbu na faktúre uviesť. Ak vystavovateľ túto väzbu neuviedol, je účtovná jednotka povinná číslo riadnej faktúry opätovne vyžiadať. V špeciálnych prípadoch, keď nie je možné jednoznačne určiť, ku ktorej faktúre je dobropis naviazaný (napr. zľava z tlače za obdobie, množstevná zľava za obdobie) je podľa vyjadrenia finančnej správy možné dobropis naviazať na poslednú riadnu faktúru, na ktorú sa dobropis za dané obdobie vzťahuje.

Nesprávne uvedený dátumu dodania pri evidovaní dodávateľskej faktúry z EÚ

Pri vypĺňaní sekcie B1 je platiteľ dane povinný uviesť pri faktúrach z Európskej únie v stĺpci dátum dodania, ktorým je dátum dodania uvedený na faktúre. Pri vypĺňaní tejto položky často dochádza k omylu, platitelia dane v tomto stĺpci uvádzajú dátum prevzatia tovaru, teda dátum vzniku daňovej povinnosti pre účely slovenskej DPH.

Evidovanie faktúry k prijatej platbe vystavenej na 100% percent sumy v Kontrolnom výkaze

Ak platiteľ dane prijal alebo vystavil faktúru k prijatej platbe, ktorá predstavovala 100 % ceny dodavky a nasledujúce zdaňovacie obdobie vyhotovil alebo prijal nulovú vyúčtovaciu faktúru o dodaní tovaru alebo služby, tak z pohľadu evidencie vstupuje do Kontrolného výkazu len faktúra k prijatej platbe. Táto faktúra k prijatej platbe sa v Kontrolnom výkaze vykáže podľa charakteru buď v sekcii A, D alebo B. Čo sa týka vyúčtovacej faktúry o dodaní tovaru alebo služby, tak tá, nakoľko je nulová, do Kontrolného výkazu nestupuje. V prípade, že by bola faktúra k prijatej platbe len čiastková, tak do Kontrolného výkazu vstupuje tak faktúra k prijatej platbe, ako aj príslušná vyúčtovacia faktúra o dodaní tovaru alebo služby.

Špecifické prípady evidovania odberateľských faktúr, ktoré sa týkajú prenosu tuzemskej daňovej povinnosti

Ak platiteľ dane vystaví faktúru na komodity, pri ktorých sa uplatňuje tuzemský prenos daňovej povinnosti, avšak suma základu dane nie je viac ako 5000 €, platiteľ dane je povinný na takto vystavených faktúrach uvádzať daň z pridanej hodnoty a pre potreby Kontrolného výkazu ich vykazovať v časti A1.

Ak však platiteľ dane vystavil odberateľskú faktúru na sumu nad 5000 € a táto faktúra je vystavená na komodity, pri ktorých sa síce uplatňuje prenos daňovej povinnosti (paragraf 69 ods. 12 zákona o DPH), ale nie sú to vybrané komodity ako poľnohospodárske plodiny, kovy, kovové predmety, mobilne telefóny alebo integrované obvody, tak tieto faktúry sa síce vystavia bez DPH, ale v Kontrolnom výkaze ich vystavovateľ neuvádza. Ich existenciu uvedie len odberateľ – príjemca plnenia v sekcii B1.

Evidovanie oslobodených a bezodplatných plnení v Kontrolnom výkaze

V prípade, ak platiteľ dane počas obdobia, za ktoré podáva Kontrolný výkaz realizoval transakcie, ktoré sú oslobodené od DPH (napr. nákup stravných lístkov, poštovné...) tak údaje z týchto dokladov v Kontrolnom výkaze neuvádza.

Odlišná situácia je však, ak platiteľ dane poskytol v danom období bezodplatné plnenie (napr. dar neziskovej organizácii), v tomto prípade je povinný túto skutočnosť vykázať buď v časti A1 alebo D2.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Kontrolný výkaz DPH: aké údaje nájdete na OpenData portáli?

V boji s daňovými únikmi sú kontrolné výkazy k DPH dôležitým nástrojom. Čo všetko už finančná správa zistila a čo možno nájsť na transparentnom portáli?

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky