Podnikatelia, do konca januára si musíte splniť množstvo povinností

Termín 31. január je už tradične lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie povinnosti. Prinášame Vám ich prehľad.

Daň z motorových vozidiel za rok 2018

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2018 používala motorové vozidlo evidované v SR na podnikanie, je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. 31. január 2019 je termín na podanie daňového priznania aj na zaplatenie dane.

Ak v roku 2018 nebolo o vozidle účtované alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, je termín 31. január lehotou na podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel.

Nezabudnite, už aj fyzické osoby – podnikatelia majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Daňové priznanie v papierovej podobe vám už na daňovom úrade akceptovať nebudú.

Viac informácií v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2018.

Aj v roku 2020 majú podnikatelia v januári množstvo povinností. Čo vŠetko musia stihnúť nájdete v článku Povinnosti podnikateľa v januári 2020.

Daň z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť, t. j. stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a tento stav je platný k 1. januáru 2019. Napríklad, ak ste v roku 2018 kúpili dom či byt. Priznanie sa podáva do 31. januára 2019. Platí sa až na základe rozhodnutia vydaného obcou či mestom.

Viac informácií v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Tiež upozorňujeme, že v rámci priznania k dani z nehnuteľností sa oznamujú aj skutočnosti k ďalším miestnym daniam, ak sa vás týkajú – ide o daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.

Oznámenie o nezdaňovaných autorských honorároch v roku 2018

Do 31. januára 2019 je platiteľ dane (napríklad vydavateľstvo) povinný oznámiť správcovi dane, že v roku 2018 uzavrel s daňovníkom písomnú dohodu o nezdaňovaní príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

Splatnosť mesačných preddavkov na daň

Koniec mesiaca je tradične termínom na zaplatenie mesačných preddavkov na daň. Do 31. januára 2019 preto nezabudnite zaplatiť:

  • mesačný preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby u daňovníkov, ktorých posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti,
  • mesačný preddavok na daň z príjmov právnickej osoby u daňovníkov, ktorých daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie presiahla 16 600 €, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a
  • mesačný preddavok na daň z motorových vozidiel u daňovníka, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 €, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Povinnosti súvisiace s plneniami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V tejto súvislosti pripomíname tri povinnosti, ktorých termín pripadá na 31. január 2019:

  1. Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2018 predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a o iných zákonom stanovených náležitostiach na tlačive určenom finančným riaditeľstvom a uverejnenom na jeho webovom sídle.
  2. Povinnosť držiteľa nepeňažného plnenia (alebo sprostredkovateľa tohto plnenia) poskytnutého poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi v roku 2018 oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku tohto plnenia.
  3. Vystavenie potvrdenia o výške peňažného plnenia a zrazenej dane na účely zamedzenia dvojitého zdanenia prijímateľovi peňažného plnenia (poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi) držiteľom peňažného plnenia, ktorým je fyzická osoba s bydliskom v zahraničí alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, ktorá má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak v roku 2018 bolo peňažné plnenie vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech prijímateľa.
Článok pokračuje pod reklamou

Mzdové povinnosti – vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2019

Okrem bežných mesačných povinností majú mzdári v januári jednu povinnosť navyše. Ide vlastne o povinnosť zamestnanca, ale v praxi je bežné, že ju riešia mzdári a zamestnanec už obvykle len podpíše vyplnené tlačivo. Ide o podpísanie vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2019. Toto vyhlásenie vypĺňa zamestnanec do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára, ak si chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na dieťa. Tu si môžete stiahnuť vzory tlačív v roku 2019.

Prečítajte si tiež

Len pripomíname, ako každý mesiac, aj do konca januára je potrebné predložiť daňovému úradu prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za mesiac december 2018.

Taktiež je 31. január lehotou na zaplatenie poistného na sociálne poistenie a preddavku na verejné zdravotné poistenie odvádzaných za zamestnanca a zamestnávateľa z príjmov za mesiac december 2018, ak nie je u zamestnávateľa určený deň výplaty.

Zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za rok 2018

Okrem prevodu finančných prostriedkov na analytický účet sociálneho fondu alebo na osobitný bankový účet sociálneho fondu, ak nie je dohodnutý deň výplaty mzdy alebo platu, je 31. január 2019 aj termínom na zúčtovanie prostriedkov sociálneho fondu za kalendárny rok 2018.

Odvedenie dane z príjmov – fond prevádzky, údržby a opráv za rok 2018

Do 31. januára 2019 je potrebné odviesť zrážkovú daň z príjmov, ktoré boli poukázané alebo pripísané za rok 2018 v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv. Platiteľom dane je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príp. fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov domu uzatvorili zmluvu o výkone správy.

Koniec platnosti diaľničnej známky na rok 2018

Nezabudnite tiež, že do konca januára vám platí diaľničná známka na rok 2018 a od februára už potrebujete novú – na rok 2019. Cena ročnej známky sa nezmenila a ostala na úrovni 50 eur. Kúpite si ju elektronicky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky