Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.

Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) upravuje výšku sadzieb dane z motorových vozidiel za rok 2018, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.

Ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Výšku dane z motorových vozidiel ovplyvňuje najmä základ dane, k určenému základu dane sa následne priradí ročná sadzba dane.

Daň z motorových vozidiel teda vypočítame v nasledovných krokoch:

1. krok: určenie základu dane. Základ dane môže byť nasledovný:

 • pre vozidlá kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je základom dane výkon motora v kW,
 • pre osobné vozidlá kategórie L a M1 je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3 (uvedený v doklade),
 • pre úžitkové vozidlá a autobusy kategórie M2, M3, N1 až N3, O1 až O4 je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav (uvedené v doklade),

2. krok: priradenie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel k základu dane. Ako sme už uviedli, ročnú sadzbu dane nájde daňovník v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Napríklad: pre osobné vozidlo so zdvihovým objemom valcov do 150 cm 3 je ročná sadzba dane 50 Eur.

3. krok: úprava ročnej sadzby dane v závislosti od počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla (rok výroby),

4. krok: zníženie ročnej sadzby dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) a vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon,

5. krok: zníženie ročnej sadzby dane o 50 % u vozidla, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60 krát,

6. krok: úprava ročnej sadzby dane v závislosti od počtu mesiacov (dní), počas ktorých sa vozidlo využívalo na podnikanie.

To, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a dokedy je potrebné ho podať si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Aká je výška ročných sadzieb dane z motorových vozidiel za rok 2018?

Ročné sadzby dane sú rozdelené pre vozidlá nasledovne:

 • pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom je elektrina,
 • pre osobné vozidlá,
 • pre úžitkové vozidlá a autobusy.

Pre vozidlá kategórie L, M a N, kde základom dane je výkon motora v kW je ročná sadzba dane 0 Eur.

Pre osobné vozidlá kategórie L – motocykel, trojkolka, štvorkolka a M1 – osobný automobil, kde je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm 3 sa pohybuje ročná sadzba dane od 50 Eur (do 150 cm3 ) do 218 Eur (nad 3 000 cm3).

Pre úžitkové vozidlá a autobusy kategórie M2 a M3, N1 až N3 a prípojné vozidlá kategórie O1 až O4 je základ dane celková hmotnosť alebo najvyššia prípustná celková hmotnosť v tonách. Tieto vozidlá majú rozdelené ročné sadzby dane nasledovne:

 • ak majú 1 alebo 2 nápravy: ročná sadzba dane sa pohybuje od 74 Eur (hmotnosť do 1 tony) do 2480 Eur (hmotnosť nad 30 ton),
 • ak majú 3 nápravy: ročná sadzba dane sa pohybuje od 566 Eur (hmotnosť do 15 ton) do 2790 Eur (hmotnosť nad 40 ton),
 • ak majú 4 a viac náprav: ročná sadzba dane sa pohybuje od 721 Eur (hmotnosť do 23 ton) do 2 375 Eur (hmotnosť nad 40 ton).

Je potrebné, aby daňovník v daňovom priznaní zaradil ťahač a osobitne náves, a to do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách. Na zmeny sa pritom počas zdaňovacieho obdobia neprihliada.

Aktuálne sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Ako určiť ročnú sadzbu dane pri návesovej jazdnej súprave za rok 2018?

To, ako postupuje daňovník v prípade, ak vlastní ťahač a náves pri zaradení v daňovom priznaní sme už uviedli vyššie v článku. Uvedieme si zopár príkladov ako určiť ročnú sadzbu dane pri návesovej jazdnej súprave:

Prečítajte si tiež

Príklad č. 1: Spoločnosť ABCX, s.r.o. je držiteľom ťahača a návesu, ktoré v roku 2018 používal na podnikanie. Ťahač s 2 nápravami má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť uvedenú v doklade 9,5 tony, náves s 3 nápravami má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 30 ton. Ako má táto spoločnosť určiť ročnú sadzbu pre uvedený ťahač a náves?

Spoločnosť zaradí v daňovom priznaní ťahač a náves ako návesovú jazdnú súpravu a určí osobitne pre ťahač a osobitne pre náves najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane počas celého roka 2018, takto:

 • ťahač s 2 nápravami, hmotnosť 9,5 tony: ročná sadzba podľa prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je 518 Eur, daňovník však priradí najbližšiu ročnú sadzbu dane a to 417 Eur,
 • náves s 3 nápravami, hmotnosť 30 ton: ročná sadzba podľa prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je 1 755 Eur, daňovník však priradí najbližšiu ročnú sadzbu dane a to 1 599 Eur.

Príklad č. 2: Spoločnosť ABCX, s.r.o. je držiteľom ťahača a dvoch návesov, ktoré v roku 2018 používal na podnikanie. Ťahač s 2 nápravami má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť uvedenú v doklade 9,5 tony, prvý náves s 3 nápravami má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 30 ton a druhý náves s 3 nápravami má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 32 ton. Ako má táto spoločnosť určiť ročnú sadzbu pre uvedený ťahač a dva návesy?

Spoločnosť zaradí v daňovom priznaní ťahač a len jeden náves ako návesovú jazdnú súpravu a určí osobitne pre ťahač a osobitne pre náves najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane počas celého roka 2018, druhý náves zaradí do ročnej sadzby dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Je na rozhodnutí spoločnosti, ktorý náves priradí k ťahaču a vytvorí tak návesovú jazdnú súpravu. Spoločnosť sa rozhodla, že náves s hmotnosťou 32 ton priradí k ťahaču a vytvorí tak návesovú jazdnú súpravu. Ročné sadzby dane budú nasledovné:

 • ťahač s 2 nápravami, hmotnosť 9,5 tony: ročná sadzba podľa prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je 518 Eur, daňovník však priradí najbližšiu ročnú sadzbu dane a to 417 Eur,
 • náves s 3 nápravami, hmotnosť 32 ton: ročná sadzba podľa prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je 1 964 Eur, daňovník však priradí najbližšiu ročnú sadzbu dane a to 1 755 Eur,
 • náves s 3 nápravami, hmotnosť 30 ton: ročná sadzba podľa prílohy k zákonu o dani z motorových vozidiel je 1 755 Eur.

Poznámka: Ak by sa daňovník rozhodol predať náves v priebehu zdaňovacieho obdobia, na zmeny v ročnej sadzbe dane sa neprihliada.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri úprave ročnej sadzby dane za rok 2018?

Po priradení ročnej sadzby dane k základu dane, je potrebné aby daňovník upravil (zvýšil alebo znížil) ročnú sadzbu dane nasledovne:

1. úprava ročnej sadzby dane podľa počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla (rok výroby, ktorý je uvedený v riadku B v osvedčení o evidencii časť II):

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zníži o 20 %,
 • počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane zníži o 15 %,
 • po uplynutí 108 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • po uplynutí 144 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
 • po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov sa použije ročná sadzba dane, ktorá sa zvýši o 20 %.

V prípade, že v priebehu zdaňovacieho obdobia prechádza motorové vozidlo vzhľadom na jeho vek do iného režimu určenia ročnej sadzby dane, napr. počas roka dôjde k zmene percentuálnej sadzby zníženia ročnej sadzby dane z 20 % na 15%, tak daňovník upraví ročnú sadzbu dane o 20 % podľa počtu mesiacov, ktoré k tomu v zdaňovacom období prislúchajú a upraví ročnú sadzbu dane o 15 % o zvyšný počet mesiacov.

Prečítajte si tiež

2. úprava ročnej sadzby dane – zníženie o 50 % v prípade hybridného vozidla, vozidla kategórie L, M a N s pohonom na zemný plyn a vodíkový pohon

Daňovník upraví ročnú sadzbu dane v závislosti od prvej evidencie vozidla a následne zníži ešte túto ročnú sadzbu dane o 50 % pre tieto vozidlá:

 • hybridné motorové vozidlo,
 • hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

3. úprava ročnej sadzby dane – zníženie o 50 % u vozidla v rámci kombinovanej dopravy

Daňovník upraví aj v tomto prípade ročnú sadzbu dane v závislosti od prvej evidencie vozidla a následne zníži túto ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade, ak vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60 krát.

To, že vozidlo bolo použité v kombinovanej preprave preukáže daňovník potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade.

Príklady na úpravu ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Príklad č. 1: Vozidlo má uvedené v osvedčení o evidencii vozidla dátum prvej evidencie vozidla 2.2.2016. Ako sa upraví ročná sadzba dane u tohto vozidla pri podávaní daňového priznania za rok 2018?

Od prvej evidencie vozidla, t.j. od 2.2.2016 do konca zdaňovacieho obdobia, t.j. 31.12.2018 ubehlo 35 mesiacov, to znamená, že ročnú sadzbu dane je potrebné znížiť o 25 %.

Príklad č. 2: Hybridné elektrické vozidlo má uvedené v osvedčení o evidencii vozidla dátum prvej evidencie 15.9.2015. Ako sa upraví ročná sadzba dane u tohto vozidla pri podávaní daňového priznania za rok 2018?

Od prvej evidencie vozidla, t.j. od 15.9.2015 do konca zdaňovacieho obdobia, t.j. 31.12.2018 ubehlo 40 mesiacov, to znamená, že ročnú sadzbu dane je potrebné znížiť do augusta 2018 o 25 % a od septembra do decembra 2018 o 20 %. Následne sa takto znížená sadzba dane zníži ešte o 50%.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky