Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vzor nového daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 ovplyvnil novoprijatý zákon.

Po desiatich rokoch, počas ktorých bola daň z motorových vozidiel súčasťou miestnych daní, táto sa od roku 2015 spravuje novým zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“). Nový zákon o dani z motorových vozidiel si vyžiadal aj nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 výrazne ovplyvňujú nasledovné zmeny.

V akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

1. Predmetom dane je aj motocykel či štvorkolka

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 bude potrebné zaplatiť aj za vozidlá kategórie L. Ide o motocykle, trojkolky a štvorkolky so slovenským EČV používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Do daňového priznania bude potrebné uvádzať aj motocykle či štvorkolky na elektrický pohon. Novým zákonom o dani z motorových vozidiel došlo k rozšíreniu vymedzenia základu dane.

Poznámka: Výnimkou sú, samozrejme, vozidlá kategórie L, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú predmetom dane, ale od dane sú oslobodené.

2. Základ dane a vozidlá na elektrický pohon

Ak sa v roku 2014 používal na podnikanie osobný automobil so slovenským EČV na elektrický pohon (tzv. elektromobil), do daňového priznania sa neuvádzal a zdaneniu nepodliehal. Podľa v tom čase platnej legislatívy nebolo pri elektromobile možné určiť základ dane. Nový zákon o dani z motorových vozidiel reaguje aj na vývoj v automobilovom priemysle a vymedzuje kritérium na zistenie základu dane elektromobilu ako výkon motora v kW.

3. Jednotné sadzby dane na celom území SR

Od roku 2015 sa pre výpočet dane z motorových vozidiel použijú jednotné sadzby dane. Sú upravené zákonom – v prílohe č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel. Tieto sadzby dane sú len východiskovým číslom a výsledná daň z motorových vozidiel za rok 2015 bude vo väčšine prípadov iná.

4. Úprava sadzby dane na základe veku vozidla

Rôzne sadzby dane naviazané na emisnú normu boli zrušené. Ekologický aspekt od roku 2015 zohľadňuje vek vozidla, na základe ktorého sa sadzba dane môže znižovať (pri novších vozidlách) alebo zvyšovať (pri starších vozidlách). Vek vozidla sa počíta s presnosťou na kalendárne mesiace. Prvým zohľadňovaným mesiacom je mesiac, na ktorý pripadá dátum prvej evidencie vozidla podľa dokladov. Úprava sadzby dane je povinná pre všetky vozidlá, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel a nevzťahuje sa na ne oslobodenie.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Oslobodenie od dane upravuje priamo zákon, ale je definované užšie

V minulosti bolo oslobodenie od dane ustanovené v zákone a jeho rozšírenie mali v kompetencii vyššie územné celky. V súčasnosti je úprava oslobodenia od dane len súčasťou zákona o dani z motorových vozidiel, čím platí pre všetky motorové vozidlá na celom území SR rovnako. Okrem zjednotenia právnej úpravy došlo aj k zúženiu prípadov, kedy je vozidlo od dane oslobodené (v porovnaní s možnosťami, ktoré mali vyššie územné celky do roku 2015).

Potrebné vzory tlačív na stiahnutie:

Užitočné dokumenty na stiahnutie:

Aký druh daňového priznania podať?

Nevyplnenie druhu daňového priznania patrí k najčastejším chybám pri vyplňovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Riadne daňové priznanie – je prvé daňové priznanie, ktoré daňovník dane z motorových vozidiel (prípadne iná osoba za daňovníka) podáva.

Opravné daňové priznanie – je daňové priznanie, ktorým sa opravujú alebo dopĺňajú údaje uvedené v podanom daňovom priznaní. Daňové priznanie sa považuje za opravné, ak je podané v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do konca januára príslušného kalendárneho roka).Opravných daňových priznaní môže byť viac, t. j. opraviť možno aj opravné daňové priznanie. Za podanie opravného daňového priznania sa neukladá pokuta ani úrok z omeškania. Daňový úrad prihliada len na opravné daňové priznanie, ktoré bolo podané ako posledné.

Prečítajte si tiež

Dodatočné daňové priznanie – je daňové priznanie, ktorým sa opravujú alebo dopĺňajú údaje uvedené v poslednom podanom daňovom priznaní, ale až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Podľa daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z. z. v z. n. p.) existuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie (keď je to výhodné pre daňovníka) a povinnosť podať dodatočné daňové priznanie (keď je to výhodné pre správcu dane). S podaním dodatočného daňového priznania spravidla súvisí aj uloženie sankcie. Ak má byť daň z motorových vozidiel podľa dodatočného daňového priznania vyššia, rozdiel nestačí len priznať, ale tento aj doplatiť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Ak máte povinnosť podať za rok 2022 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v článku sa dozviete, ako ho správne vyplniť a do kedy ho podať.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?

Daň z motorových vozidiel za rok 2022

Používali ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku nájdete najdôležitejšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2022.

Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2022

Použili ste v roku 2022 vozidlo na podnikanie? V článku sa dozviete, aké sú platné sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2022.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky