Daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude platiť podľa nového zákona. Kedy sa musí platiť a koho sa týka (kto podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015)?

Od 1.1.2015 je účinný nový zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”). Podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel sa postupovalo pri výpočte preddavkov na daň z motorových vozidiel platených počas roka 2015. V plnom rozsahu sa zákon o dani z motorových vozidiel aplikuje pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015. Nový zákon o dani z motorových vozidiel zrušil doterajšiu právnu úpravu a zaviedol množstvo noviniek.

Kedy platiť daň z motorových vozidiel za rok 2015

Daň z motorových vozidiel sa platí za vozidlo, pri ktorom boli splnené tieto podmienky:

  • patrí do kategórie L, M, N alebo O,
  • je evidované v Slovenskej republike,
  • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Hneď v úvode nového zákona o dani z motorových vozidiel si možno všimnúť prvú novinku. Daň z motorových vozidiel za rok 2015 sa bude prvýkrát platiť aj za motorové vozidlá kategórie L (napr. elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky).

Kategória vozidla je uvedená v osvedčení o evidencii časť I a v osvedčení o evidencii časť II (ďalej len “doklady”) v položke J. Kategórie vozidiel sa delia podrobnejšie na L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4. Toto podrobnejšie delenie vozidiel je rozhodujúce pri zisťovaní základu dane.

Vozidlo musí byť evidované v Slovenskej republike podľa § 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vozidlo evidované v zahraničí nepodlieha dani z motorových vozidiel v Slovenskej republike aj keď sa v Slovenskej republike používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Príklad: Osobné vozidlo evidované v ČR je používané na podnikanie v SR slovenským živnostníkom. V SR nie je predmetom dane a slovenský živnostník daň z motorových vozidiel platiť nebude.

Prečítajte si tiež

Používanie vozidla na podnikanie znamená používanie vozidla osobou, ktorá je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník”), resp. ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Používaním vozidla na podnikanie sa teda rozumie používanie vozidla napríklad spoločnosťou s ručením obmedzením, akciovou spoločnosťou, živnostníkom, fyzickou osobou, ktorá je prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, advokátom, lekárom, veterinárom, audítorom, notárom, daňovým poradcom.

Používanie vozidla na samostatnú zárobkovú činnosť znamená používanie vozidla osobou, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, napríklad umelcom (spisovateľ, herec, hudobník a pod.), znalcom, tlmočníkom, športovcom, finančným sprostredkovateľom.

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2015 a výklad podnikania

Obvykle sa vozidlo používa v súvislosti s podnikaním alebo vykonávaním samostatnej zárobkovej činnosti denne, prípadne niekoľko krát týždenne či mesačne. Síce málo pravdepodobne, ale môžu nastať aj okolnosti, kedy nie je vozidlo podnikateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe k dispozícii aj niekoľko mesiacov. V tejto súvislosti môže dôjsť k nesprávnemu výkladu zákona o dani z motorových vozidiel. Sklon k nesprávnemu výkladu má zárodok vo formulácii zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel upravene ešte v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o miestnych daniach”). Daňová povinnosť zanikala dňom, resp. posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Samotný fakt, že vozidlo nie je používané, neznamená zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel. Používanie vozidla na podnikanie je potrebné chápať a v praxi aplikovať na pokračujúcom základe. Keď podnikateľ začne v súvislosti s podnikaním používať motorové vozidlo, vyjadruje tým zámer jeho sústavného používania a je (mal by byť) si vedomý rizika, že nie vždy bude vozidlo naplno využívané. Výnimkou nie sú ani sezónne činnosti.

V tejto súvislosti vydalo v roku 2013 Finančné riaditeľstvo SR metodický pokyn, ktorý je aplikovateľný aj pre posudzovanie prípadov, ktoré vzniknú počas účinnosti nového zákona o dani z motorových vozidiel.

Príklad: V súvislosti s aplikáciou “používania vozidla na podnikanie” uvádzame príklad. Požičovňa prívesných vozíkov poskytuje na dočasný prenájom 10 vozíkov. Jeden z vozíkov bol v roku 2015 prenajatý len jedenkrát, a to od júna 2015 do novembra 2015. I keď sa vozík v skutočnosti používal na podnikanie len polovicu zdaňovacieho obdobia (len 6 mesiacov v roku 2015), je predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka 2015). Požičovňa vozíkov zaplatí za tento vozík daň z motorových vozidiel za celý rok 2015.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň z motorových vozidiel za rok 2015 a poľnohospodárska a lesná výroba

Rozšírenou sezónnou činnosťou, ktorá je podnikaním, je v Slovenskej republike poľnohospodárstvo (vrátane rastlinnej aj živočíšnej výroby). Poľnohospodárske stroje napríklad kolesové traktory (T), pásové traktory (C), prípojné vozidlá traktorov (R), traktormi ťahané vymeniteľné stroje (S) nespĺňajú podmienku kategórie, nie sú predmetom dane a daň z motorových vozidiel sa za ne neplatí. Aj v prípade, ak sa používajú na podnikanie v poľnohospodárstve. Vozidlá kategórie L, M, N a O sú vozidlá, ktoré podmienku kategórie spĺňajú. Ak sa používajú výhradne v poľnohospodárskej výrobe, sú od dane z motorových vozidiel oslobodené.

Riešením situácie, kedy vozidlo nie je využívané časť zdaňovacieho obdobia, je dočasné vyradenie z evidencie vozidiel alebo zmena držiteľa vozidla na osobu, ktorá nepodniká. Vtedy daňová povinnosť zaniká a daň z motorových vozidiel sa ďalej neplatí.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2015

V zásade daň z motorových vozidiel platí daňovník. Nový zákon o dani z motorových vozidiel upravil aj vymedzenie daňovníkov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

  • je ako držiteľ zapísaná v dokladoch vozidla,
  • má v dokladoch vozidla ako držiteľa zapísanú svoju organizačnú zložku,
  • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
  • používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Zamestnávateľ je daňovníkom (a teda platí daň z motorových vozidiel za rok 2015) len v prípade, ak zamestnanec použije na pracovnú cestu vozidlo, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Spôsob, ako sa zamestnávateľ dozvie potrebnú informáciu, je ponechaný na ňom. V porovnaní s doterajšou právnou úpravou je zjavná snaha nezdaňovať vozidlo, ktoré už u iného daňovníka podlieha zdaneniu daňou z motorových vozidiel.

Príklad: Zamestnanec (manžel) použije v roku 2015 na pracovnú cestu osobné motorové vozidlo manželky, ktorá ho používa na podnikanie (je živnostníčka). Keďže ide o vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie, zamestnávateľ nie je daňovníkom a neplatí daň z motorových vozidiel za rok 2015.

Príklad: Zamestnanec (manžel) použije v roku 2015 na pracovnú cestu svoje osobné motorové vozidlo. Keďže ide o vozidlo, ktoré nie je používané na podnikanie (zamestnanec dosahuje príjmy zo závislej činnosti), zamestnávateľ je daňovníkom a platí daň z motorových vozidiel za rok 2015.

Pri operatívnom lízingu (prenájme bez predkupného práva) je daňovníkom držiteľ vozidla. Podľa doterajšej právnej úpravy v zákone o miestnych daniach bol daňovníkom vlastník vozidla.

Príklad: S.r.o. si v roku 2015 na tri dni prenajala vozík za osobné auto. V dokladoch vozíka (kategória O1) je ako držiteľ zapísaný prenajímateľ. S.r.o. nie je daňovníkom a neplatí daň z motorových vozidiel za rok 2015. Daňovníkom je prenajímateľ.

Príklad: S.r.o. si v priebehu roka 2015 prenajme na 24 mesiacov osobný automobil (kategória M1). Súčasťou dohody s.r.o. a prenajímateľa je aj to, že dôjde k zmene držiteľa vozidla a v dokladoch vozidla bude ako držiteľ zapísaná s.r.o. S.r.o. je daňovníkom a platí daň z motorových vozidiel za rok 2015.

Prečítajte si tiež

Organizačná zložka nie je od roku 2015 daňovníkom dane z motorových vozidiel. Ak je organizačná zložka zapísaná v dokladoch vozidla ako držiteľ a vozidlo je predmetom dane (spĺňa podmienku kategórie, evidencie aj používania na podnikanie), daňovníkom je “zakladateľ” organizačnej zložky. Môže ním byť aj zahraničná osoba, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky.

Príklad: Česká s.r.o. si založí v máji 2015 na území SR organizačnú zložku. Zamestnanci organizačnej zložky dostanú firemné elektrické skútre (kategória L1e) evidované v SR. Česká s.r.o. je daňovníkom a je povinná v SR podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015.

Príklad: Česká s.r.o. si založí v priebehu roka 2015 na území SR organizačnú zložku. Zamestnanci organizačnej zložky dostanú firemné elektrické skútre evidované v ČR. Z dôvodu, že nie je splnená podmienka evidencie v SR, nie sú uvedené vozidlá predmetom dane v SR a česká s.r.o. nepodáva v SR daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015.

Informácie o podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019, ako aj sadzby dane v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 alebo informácie a zmeny v dani z motorových vozidiel v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky