Zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie

Zrušenie obchodnej spoločnosti je možné viacerými spôsobmi. Jednou z nich je aj zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie nazývané aj dobrovoľné zrušenie obchodnej spoločnosti. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možné len ak: imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu; spoločnosť nemá žiaden majetok; ide o dobrovoľné zrušenie spoločnosti zlúčením, splynutím a rozdelením.   

Prvú možnosť, keď imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu, pripúšťa Obchodný zákonník pri verejnej obchodnej spoločnosti. Tento prípad je možný, len ak v spoločnosti ostane jeden spoločník, ktorý sa rozhodne stať právnym nástupcom verejnej obchodnej spoločnosti. Ak je spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť jediným spoločníkom, je potrebný súhlas valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.

Z právneho hľadiska je zrušenie bez likvidácie upravené predovšetkým v § 69 Obchodného zákonníka, kde sú upravené všetky formy zrušenia bez likvidácie. Vo všeobecnosti poznáme tri základné formy dobrovoľného zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie a to:

  • zlúčenie,
  • splynutie,
  • rozdelenie.

Podmienkou pri zlúčení, splynutí a rozdelení je, aby zanikajúca spoločnosť a aj nástupnícka spoločnosť mali rovnakú právnu formu. Jedinou výnimkou, ktorú povoľuje Obchodný zákonník, je zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzením, kde zanikajúcou spoločnosťou je spoločnosť s ručením obmedzeným a právnym nástupcom bude akciová spoločnosť. Obchodná spoločnosť po zrušení bez likvidácie (zlúčením, splynutím a rozdelením) pokračuje v podnikateľskej činnosti prostredníctvom svojho právneho nástupcu. Avšak tomuto bodu predchádza náročný proces, pozostávajúci z niekoľkých činností. 

Prvým krokom v procese je prijatie rozhodnutia spoločníkov, ktorí sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti v čase prijatia rozhodnutia, o zmene vlastníckej transakcie. K tomuto rozhodnutiu vedú rôzne dôvody ako napríklad zmena podnikateľskej činnosti alebo fungovanie spoločnosti, či budúce plány v činnosti spoločnosti. Zoficiálnenie tohto rozhodnutia spočíva v spísaní zápisu rozhodnutia spoločníkov, ktorý musia všetci spoločníci podpísať, ku konkrétnemu dátumu, od ktorého sa odvíja celý proces. V prípade rozdelenia spoločnosti, je potrebné, aby rozdeľujúca spoločnosť vypracovala projekt rozdelenia, ktorý musia schváliť zástupcovia všetkých zúčastnených strán, ak v spoločenskej zmluve nástupníckej spoločnosti nie je učené niečo iné. Projekt rozdelenia by mal obsahovať aspoň pravidlá rozdelenia podielov a opis a určenie častí obchodného majetku a záväzkov zanikajúcej spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhým krokom je spísanie a podpísanie zmluvy o zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodnej spoločnosti. Zmluva musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Návrh a spísanie zmluvy pripraví jedna strana a druhá strana odsúhlasí text. Následne sa zmluva podpíše budúcimi predstaviteľmi budúcich spoločností a podpisy sa overia notárom. Dôležitou súčasťou zmluvy je určenie dňa, ktorým nastanú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia z právneho a účtovného hľadiska. Je dôležité si uvedomiť, že touto zmluvou vzniká jedna alebo viacej nových spoločností, ku ktorým je potrebné spísať novú spoločenskú zmluvu. Tretím okamihom je deň predchádzajúci rozhodujúcemu dňu, ktorý je veľmi dôležitý z účtovného hľadiska, pretože k tomuto dňu je zrušujúca sa obchodná spoločnosť povinná uzavrieť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. V súvislosti so zlúčením, splynutím a rozdelením obchodnej spoločnosti je veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé dni. Z účtovného hľadiska by mal byť rozhodujúci deň rovnaký s dňom zrušenia alebo by to mal byť iný deň v období medzi dňom zrušenia a dňom zániku spoločnosti. Z praxe však vieme, že môžu nastať nasledovné situácie:

rozhodujúci deň = deň zrušenia spoločnosti = deň zániku spoločnosti
rozhodujúci deň = deň zrušenia spoločnosti ≠ deň zániku spoločnosti
rozhodujúci deň ≠ deň zrušenia spoločnosti ≠ deň zániku spoločnosti

V prípade, že rozhodujúci deň, deň zrušenia spoločnosti a deň zániku spoločnosti sa rovnajú, predstavuje táto situácia najjednoduchšie riešenie zo všetkých troch riešení. Najjednoduchšie preto, lebo nemôže vzniknúť žiadne spochybnenie a aj z účtovného hľadiska možno všetky dôležité operácie jednoznačne zaúčtovať.

Prečítajte si tiež

V prípade, že sa rozhodný deň a deň zrušenia spoločnosti rovnajú ale deň zániku spoločnosti je odlišný od týchto dvoch dní, deň zániku spoločnosti nastane až po dni zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti. Táto možnosť vyplýva z Obchodného zákonníka a z možností neskoršieho zániku spoločnosti a výmazu z obchodného registra ako je samostatné zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie.

V treťom prípade vzniká situácia, že všetky tri dôležité dni sa nerovnajú. Teda rozhodujúci deň sa nerovná dňu zrušenia spoločnosti ani dňu zániku spoločnosti. Rozhodný deň nemôže nastať v období medzi dňom zrušenia spoločnosti bez likvidácie a medzi dňom zániku spoločnosti. Z právnej legislatívy však vyplýva, že rozhodujúci deň sa nemôže stanoviť pred samotným dňom zrušenia spoločnosti bez likvidácie.

Pri zaoberaní sa problematikou zrušenia spoločnosti bez likvidácie je potrebné si uvedomiť, že jadro zanikajúcej spoločnosti ostáva pri zlúčení a splynutí nezmenené a celá spoločnosť prechádza pod spoločnosť právneho nástupcu a stáva sa jeho súčasťou. V tom prípade sa zrušuje ako keby „prázdna“ spoločnosť. Čiže taká, ktorá nemá žiaden majetok, záväzky ani vlastné imanie, pretože sa stali súčasťou právneho nástupcu. Obchodná spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra a k tomuto istému dňu vzniká spoločnosť zlúčením, splynutím alebo rozdelením. Zápisom do obchodného registra prechádza imanie zanikajúcej obchodnej spoločnosti na nástupnícku spoločnosť.

Zlúčenie obchodnej spoločnosti

Zlúčenie obchodnej spoločnosti je podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Pri procese zlučovania je ako prvé potrebné pripraviť návrh zmluvy o zlúčení obchodných spoločností a ďalších potrebných právnych písomností (napr. oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení obchodných spoločností v zbierke listín obchodného registra). Ďalej je potrebné, aby sa návrh zmluvy a právnych písomností schválil medzi oboma zmluvnými stranami a ako výsledný efekt sa podpíše konečná verzia zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení by mala obsahovať hlavne obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo zlučujúcich sa spoločností, nové podiely spoločníkov zlučujúcich sa spoločností v nástupníckej spoločnosti, určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti z hľadiska účtovníctva. V obchodnom registri sa k tomu istému dňu vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia nástupníckej spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Splynutie obchodných spoločností 

Splynutie obchodných spoločností je podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch spoločností alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností“ a pred splynutím neexistovala.

Tak ako pri zlúčení aj pri splynutí spoločností je potrebné pripraviť návrh zmluvy o splynutí a ďalšie právne písomnosti. Následne sa odsúhlasí návrh zmluvy oboma zmluvnými stranami a podpíše sa zmluva o splynutí a podpisy sa overia notárom. Zmluva o splynutí obsahuje najmä obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo spájajúcich sa spoločností, právnu formu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo novej obchodnej spoločnosti, podiely spoločníkov zanikajúcich spoločností v novovzniknutej spoločnosti, určenie členov štatutárneho orgánu a ďalšie. V zmluve musí byť aj určený spôsob a suma základného imania nástupníckej spoločnosti, pričom môže, ale nemusí ísť o súčet základných imaní zanikajúcich spoločností, čo však musí byť dodržané, je minimálna suma základného imania podľa obchodného zákonníka. Zanikajúce spoločnosti zanikajú dňom výmazu z obchodného registra a nová spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Týmto dňom prechádza základné imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť a spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Rozdelenie obchodnej spoločnosti

Rozdelenie obchodnej spoločnosti je podľa Obchodného zákonníka postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné už jestvujúce spoločnosti, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti, alebo na novozaložené spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností. Každá z nástupníckych spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojím majetkom; na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Medzi sebou sa nástupnícke spoločnosti vyrovnajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie (vlastné imanie) zaniknutej spoločnosti.

Rozdelenie spoločností môže nastať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že pri rozdelení zanikajúcej spoločnosti sa zlúčia časti zanikajúcej spoločnosti s už jestvujúcimi právnymi nástupcami. Druhým spôsobom je, že pri rozdelení zanikajúcej spoločnosti prejdú časti zanikajúcej spoločnosti do novozaložených právnych nástupcov. Na rozdelenie spoločnosti je potrebné vypracovanie a schválenie projektu rozdelenia spoločnosti. Tento projekt musí vypracovať rozdeľujúca sa spoločnosť a musí obsahovať presný opis a určenie častí majetku a záväzkov zanikajúcej obchodnej spoločnosti a pravidlá rozdelenia podielov jednotlivých nástupníckych spoločností medzi spoločníkov. V projekte musí byť objasnené aj tvorba a suma základného imania nástupníckych spoločností, ktoré môžu, ale nemusia byť rozdielom základného imania zanikajúcej spoločnosti, čo musí byť dodržané, je minimálna výška podľa obchodného zákonníka. V obchodnom registri sa v ten istý deň vykoná výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis novovzniknutých spoločností.


Účinky splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Zápisom do obchodného registra:

  • prechádza imanie zanikajúcich spoločností na nástupnícku spoločnosť,
  • spoločníci zanikajúcich spoločností sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti,
  • spoločnosti zanikajúce splynutím, zlúčením alebo rozdelením zanikajú,
  • pri splynutí a rozdelení vznikajú nástupnícke spoločnosti.

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci, ale aj to, aké zmeny v likvidácií sa chystajú od 1.10.2020 nájdete v článku Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci? Aké zmeny čakajú podnikateľov od 1. októbra? Oplatí sa s likvidáciou čakať, alebo nie?

Prerušenie (pozastavenie) živnosti v roku 2019

Pozastavenie živnosti môžete realizovať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Zbaví vás odvodových povinností a zároveň vám v budúcnosti umožní vrátiť sa k podnikaniu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky