Zoznam remeselných a viazaných živností od roku 2022

Ktoré živnosti patria medzi remeselné a viazané? Prinášame prehľadný zoznam.

Živnosť (tzv. živnostenské oprávnenie ako oprávnenie na prevádzkovanie živnosti) je na Slovensku najčastejšie využívaným druhom podnikateľského oprávnenia, a to pre fyzickú i právnickú osobu. Živnostenský zákon rozlišuje tri druhy živnosti:

  1. voľné, pri ktorých nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť,
  2. remeselné, pri ktorých je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
  3. viazané, pri ktorých je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak.

Na prevádzkovanie všetkých uvedených druhov živnosti musí osoba v prvom rade spĺňať všeobecné podmienky, ktorými sú:

  • dosiahnutie veku 18 rokov (t. j. dosiahnutie plnoletosti),
  • spôsobilosť na právne úkony a 
  • bezúhonnosť.

V prípade slovenskej právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať jej štatutárny orgán (konateľ).

Na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností musí osoba ešte splniť osobitné podmienky, ktorými sú odborná alebo iná spôsobilosť. Čiže, rozdielom medzi remeselnou a viazanou živnosťou je v podstate len to, že pri remeselnej živnosti stačí príslušnému živnostenskému úradu preukázať iba vyučenie v danom odbore (napr. predložením výučného listu) a pri viazanej živnosti treba preukázať dosiahnutie vzdelania v určitom odbore alebo prax, prípadne oboje (napr. predložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti, certifikátu, potvrdenia o praxi). To, aká konkrétna odborná spôsobilosť sa vyžaduje pre konkrétnu viazanú živnosť je ustanovená v zozname tohto druhu živnosti, ktorý tvorí prílohu živnostenského zákona. Pokiaľ ide o zoznam voľných živností, ten zákon neustanovuje. Ministerstvo vnútra SR však zverejňuje tabuľku, ktorá je zoznamom odporúčaných voľných živností.

Pri právnickej osobe (napr. s. r. o.) musí odbornú spôsobilosť spĺňať jej zodpovedný zástupcaPri fyzickej osobe (živnostníkovi) ju musí spĺňať priamo sám živnostník alebo ním ustanovený zodpovedný zástupca.

Ďalej treba pri ohlasovaní remeselnej a viazanej živnosti uhradiť správny poplatok vo výške 15 eur (za každú remeselnú a každú viazanú živnosť). Pri elektronickom (online) založení živnosti (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk) sa platí v polovičnej výške 7,50 eur.

Prečítajte si tiež

Po splnení všetkých zákonných podmienok môže osoba začať podnikať (prevádzkovať živnosť) už v deň ohlásenia živnosti živnostenskému úradu, ktorý do troch pracovných dní odo dňa ohlásenia živnosti vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Ďalšie dôležité informácie o živnosti nájdete v článku Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí.

Upozornenie: Pri založení s.r.o. alebo pri založení živnosti treba vždy uvádzať aktuálne označenia živnosti (predmetov podnikania), t. j. také, ktoré sú platné v čase jej ohlasovania. 

Zoznam remeselných živností pre rok 2022

Zoznam remeselných živností tvorí prílohu č. 1 živnostenského zákona

Zdroj: Vlastné spracovanie
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zámočníctvo
2. Nástrojárstvo
3. Kovoobrábanie
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov
7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
8. Opravy karosérií
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
9. Výroba a opravy protetických výrobkov
10. Výroba a opravy ortopedickej obuvi
11. Hodinárstvo
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
13. Mäsiarstvo
14. Výroba piva a sladu
15. Výroba mliečnych výrobkov
16. Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17. Stolárstvo
18. Zlatníctvo a klenotníctvo
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
19. Murárstvo
20. Tesárstvo
21. Pokrývačstvo
22. Klampiarstvo
23. Izolatérstvo
24. Strechár
25. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
26. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
27. Podlahárstvo
28. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
29. Kachliarstvo
SKUPINA 114 - Ostatné
30. Pánske, dámske a detské kaderníctvo
31. Kozmetické služby
32. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
33. Čistenie a kontrola komínov
34. Manikúra
35. Pedikúra

Zoznam viazaných živností pre rok 2022

Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Okrem jednotlivých druhov živností obsahuje aj to, aká odborná spôsobilosť sa vyžaduje pre konkrétnu viazanú živnosť a odkaz na príslušné ustanovenie osobitného zákona.

Zdroj: Vlastné spracovanie
SKUPINA 201 – Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 45 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
SKUPINA 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení potrebné oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
3. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení potrebné oprávnenie na činnosť alebo osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo preukaz na vykonávanie činnosti podľa § 8a ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
4. Vývoj a výroba zbraní alebo streliva potrebné stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 6 rokov praxe v odbore -
5. Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní potrebné stredné odborné vzdelanie v odbore puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo 6 rokov praxe v odbore -
SKUPINA 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
6. Opravy a montáž určených meradiel potrebný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a
8. Očná optika potrebné vyššie odborné vzdelanie na I strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax potrebný súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv podľa § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
9. Zubná technika potrebné vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore zubná technika alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v odbore zubná technika a päťročná odborná prax podľa § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
SKUPINA 213 – Stavebníctvo
10. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb potrebné vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
11. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie potrebný preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
12. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potrebné potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
13. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien potrebné vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a 3 roky praxe v odbore podľa § 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
14. Výkon činnosti stavbyvedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo Energetická certifikácia potrebné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo osvedčenie o získaní osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
15. Výkon činnosti energetického audítora potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora podľa § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
15a. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti energetického audítora podľa § 19 ods. 3 alebo § 12 ods. 8 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
16. Vykonávanie trhacích prác potrebné oprávnenie strelmajstra, vek 21 rokov alebo oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov podľa § 32 a 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
17. Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel potrebné vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, alebo odborné stredoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a jeden rok praxe v odbore -
18. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov potrebné oprávnenie vydávať a zrušovať technické osvedčenia podľa § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
19. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti potrebné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
SKUPINA 214 – Ostatné
20. Prevádzkovanie autoškoly potrebné úplné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti alebo pred podaním žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení podľa § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
21. Inštruktor autoškoly potrebný inštruktorský preukaz podľa § 10 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
23. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby potrebné dokončené štúdium príslušných jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
24. Vyučovanie v odbore umenia potrebné dokončené štúdium na príslušnej umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná 6-ročnou praktickou činnosťou v odbore -
25. Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce potrebné oprávnenie podľa § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
26. Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce potrebné oprávnenie podľa § 27 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
27. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa § 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
28. Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta potrebné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa podľa § 25 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
31. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a sprevádzania osôb po turistických chodníkoch a trasách potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky podľa § 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
31a Horská sprievodcovská činnosť potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov podľa § 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
32. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi potrebné oprávnenie podľa § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
33. Technik požiarnej ochrany alebo Špecialista požiarnej ochrany potrebné osvedčenie podľa § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
34. Preskúšavanie komínov potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odborné preskúšanie komínov podľa § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska
35. Geodetické a kartografické činnosti potrebné úplné vysokoškolské vzdelanie v odbore geodézie a kartografie a 3 roky praxe v odbore alebo úplné stredné geodetické a kartografické vzdelanie a 3 roky praxe v odbore podľa § 5 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
36. Vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
37. Činnosť odborného lesného hospodára potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
38. Zber, spracúvanie, skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli
39. Výroba tabakových výrobkov potrebné vysokoškolské vzdelanie v potravinárskom odbore alebo stredné odborné vzdelanie v potravinárskom odbore a najmenej dvojročná prax v odbore výroby tabakových výrobkov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 335/2011 Z. z. o tabakových výrobkoch
40. Projektovanie pozemkových úprav potrebné osvedčenie podľa § 25 ods. 1 a § 25a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
41. Klasifikácia jatočne opracovaných tiel potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 7 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
42. Predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh podľa § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
43. Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
44. Inseminácia potrebné vysokoškolské vzdelanie veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
45. Činnosť vykonávaná banským spôsobom alebo Projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
46. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície potrebné vysokoškolské vzdelanie so zameraním na výrobu výbušnín II. stupňa alebo postgraduálne vzdelanie s vyučovacím predmetom výroba výbušnín a munície v rozsahu najmenej dvoch semestrov alebo štyroch trimestrov alebo s oprávnením o odbornej spôsobilosti pyrotechnika skupiny E podľa § 31 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
47. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní potrebné oprávnenie pyrotechnika skupiny D alebo E podľa § 35 ods. 6 a 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
47a Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov potrebné osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E podľa § 31 ods. 3 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
47b Skúšanie, revízia, oprava, delaborácia, likvidácia výbušnín, výbušných predmetov a munície potrebné osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E podľa § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
47c Skladovanie výbušnín a výbušných predmetov potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny C, D alebo E podľa § 31 ods. 1 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
47d Skladovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície potrebné osvedčenie na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou alebo pyrotechnické oprávnenie skupiny E podľa § 31 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
48. Vykonávanie ohňostrojných prác potrebné oprávnenie odpaľovača ohňostrojov podľa § 34 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49. Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1 potrebné oprávnenie pyrotechnika alebo strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov, potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov podľa § 52 ods. 10 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49a Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín a výbušných predmetov potrebné oprávnenie pyrotechnika C podľa § 35 ods. 5 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49b Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície potrebné oprávnenie pyrotechnika D

potrebné oprávnenie pyrotechnika E
podľa § 35 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49c Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov potrebné oprávnenie odpaľovača ohňostrojov podľa § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49d Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti odpaľovača ohňostrojov potrebné oprávnenie odpaľovača ohňostrojov podľa § 34 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49e Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti strelmajstra potrebné oprávnenie technického vedúceho odstrelov podľa § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49f Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti technického vedúceho odstrelov potrebné oprávnenie technického vedúceho odstrelov podľa § 33 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49h Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika B potrebné oprávnenie pyrotechnika B

potrebné oprávnenie pyrotechnika D

potrebné oprávnenie pyrotechnika E
podľa § 35 ods. 4, ods. 6 a ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49i Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika C potrebné oprávnenie pyrotechnika C

potrebné oprávnenie pyrotechnika D

potrebné oprávnenie pyrotechnika E
podľa § 35 ods. 5, ods. 6 a ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49j Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika D potrebné oprávnenie pyrotechnika D

potrebné oprávnenie pyrotechnika E
podľa § 35 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49k Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pyrotechnika E potrebné oprávnenie pyrotechnika E podľa § 35 ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
49l Vyhľadávanie nevybuchnutej munície potrebné oprávnenie pyrotechnika D

potrebné oprávnenie pyrotechnika E
podľa § 35 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií
50. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a jeden rok praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore -
51. Prevádzkovanie cestovnej agentúry potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a šesť mesiacov praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a jeden rok praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dva roky praxe v odbore -
52. Sprievodca cestovného ruchu potrebné osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky podľa § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
53. Masérske služby potrebné absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru -
53a Wellness masérske služby potrebné osvedčenie o úplnej kvalifikácii podľa § 19 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
54. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a tri roky praxe v odbore alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a štyri roky praxe v odbore -
55. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia [§ 3 ods. 1 písm. d) desiaty bod] potrebné stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a 2 roky praxe v odbore reštaurovania alebo úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a 4 roky praxe v odbore reštaurovania alebo vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a šesť mesiacov praxe v odbore reštaurovania -
56. Činnosť vodohospodára potrebné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej trojročná odborná prax, alebo úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax, prípadne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax podľa § 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (odborná prax je prax vodohospodárskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného príbuzného smeru)
56a Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo, alebo stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár, alebo nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet, ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti rybárstva podľa § 33 a § 6 ods. 9 zákona č. 216/ 2018 Z. z. o rybárstve
57. Činnosť bezpečnostného poradcu potrebné osvedčenie o odbornej príprave alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu podľa § 20 ods. 10 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
58. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu potrebné poverenie podľa § 5a ods. 5 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a § 20 ods. 11 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
59. Činnosť autorizovanej osoby potrebné rozhodnutie o autorizácii podľa § 14 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch
61. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) potrebné vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
62. Bezpečnostnotechnické služby potrebné oprávnenie alebo osvedčenie bezpečnostného technika alebo osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
63. Bezpečnostný technik potrebné osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
64. Autorizovaný bezpečnostný technik potrebné osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
65. Pracovná zdravotná služba potrebné oprávnenie podľa § 30b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
66. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu I. až III. kategórie alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
67. Správa registratúry potrebné úplné stredné vzdelanie a 5 rokov praxe v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore archívnictvo a pomocné historické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore podľa § 23 ods. 2 písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
68. Odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia potrebné osvedčenie na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania podľa § 5 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
71. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie

Hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia

Odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.

podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z.

podľa § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.
71. Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti potrebné oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 až 18 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
76. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iného ako technického alebo prírodovedného smeru, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s technickým zameraním a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania s iným ako technickým zameraním a najmenej osem rokov praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (do praxe sa nezapočítavajú roky praxe počas štúdia) podľa § 25 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
77. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
78. Oprávnené merania emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania, alebo technických požiadaviek na stacionárnych zdrojoch ovzdušia potrebné osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na odborné činnosti v členení podľa § 20 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. podľa § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Oprávnené merania parametrov kvality ovzdušia
Oprávnené kaliberácie automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené skúšky automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
Oprávnené inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, alebo kvality ovzdušia
79. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov, pravidelná kontrola klimatizačných systémov potrebné potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa § 7 ods. 1 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov
80. Prevádzkovanie pohrebiska

Prevádzkovanie pohrebnej služby

Prevádzkovanie krematória
potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
81. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
82. Zmenárne potrebná devízová licencia podľa § 6 zákona č. 202/1995 Z. z. devízový zákon
82a Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny potrebné úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie -
82b Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny potrebné úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie -
83. Zasielateľstvo potrebné vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo stredoškolské vzdelanie v odbore a jednoročná prax v odbore alebo osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore a dvojročná prax v odbore podľa § 14 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní
84. Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru potrebné oprávnenie na zriaďovanie a prevádzkovanie závodného hasičského útvaru podľa § 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
85. Organizovanie dobrovoľných dražieb potrebné vysokoškolské vzdelanie a 3 roky praxe alebo úplné stredné vzdelanie a 8 rokov praxe podľa § 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
86. Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla potrebné poverenie podľa § 31 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
87. Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 18a ods. 5 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
88. Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva potrebné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 18a ods. 5 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
89. Servis a údržba chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom kontrolovanej látky

Servis, údržba a revízie protipožiarnych systémov a hasiacich prístrojov s obsahom kontrolovanej látky

Kontrola úniku kontrolovaných látok zo zariadení

Prevádzkovanie zariadenia na recykláciu kontrolovaných látok alebo na regeneráciu kontrolovaných látok

Zhodnotenie kontrolovaných látok a odber kontrolovaných látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom kontrolovanej látky

Zneškodňovanie kontrolovaných látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom kontrolovanej látky

Uvádzanie kontrolovaných látok na trh
potrebný certifikát o odbornej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme
90. Činnosť odborníka v oblasti prepravy nebezpečného tovaru potrebné osvedčenie o osobitných znalostiach podľa § 5b ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
91. Vykonávanie školení žiadateľov o vydanie osvedčenia o osobitných znalostiach potrebné poverenie podľa § 5b ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe
92. Dohľad nad pracovnými podmienkami potrebné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo

potrebné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
podľa § 30aa ods. 2 písm. c) a d), § 63d ods. 6 a 7 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie -
asistent hygienickej služby
iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena pracovných podmienok podľa predpisov účinných do 30. júna 2010
iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou v špecializačnom odbore hygiena životného a pracovného prostredia podľa predpisov účinných do 28. marca 2002
94. Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov potrebné osvedčenie o odborných znalostiach podľa § 6 ods. 12 zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení
Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov
Zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
Uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky