Zodpovedný zástupca v živnosti

Kto je zodpovedný zástupca v podnikaní a kedy ho treba mať? Za čo zodpovedá a aké podmienky musí spĺňať? Aké hrozia sankcie za neustanovenie zodpovedného zástupcu či neohlásenie zmien.

V praxi sa často vyskytujú prípady, kedy podnikateľ chce podnikať v oblasti, v ktorej nemá legislatívou vyžadovanú potrebnú odbornú spôsobilosť (napr. danú oblasť nevyštudoval) alebo v nej nemá potrebnú prax. Práve vtedy prichádza do úvahy výkon podnikateľskej činnosti (prevádzkovanie živnosti) prostredníctvom tzv. zodpovedného zástupcu.

Kto je zodpovedný zástupca v podnikaní (pri prevádzkovaní živnosti)?

Živnostenský zákon vymedzuje zodpovedného zástupcu ako fyzickú osobu ustanovenú podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania svojej živnosti.

Ide teda o osobu, ktorá má určitú odbornú spôsobilosť a zodpovedá za prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti.

Kedy treba pri prevádzkovaní živnosti ustanoviť zodpovedného zástupcu?

Podľa živnostenského zákona je možné prevádzkovanie troch druhov živností:

  1. voľné,
  2. remeselné,
  3. viazané.

Kým pri voľných živnostiach stačí na ich prevádzkovanie (na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení) len splnenie všeobecných podmienok (dosiahnutie veku, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), pri remeselných a viazaných živnostiach zákon navyše vyžaduje splnenie osobitných podmienok (odborná alebo iná spôsobilosť). Zoznam remeselných a viazaných živností tvorí prílohu č. 1 a 2 k živnostenskému zákonu.

Čiže, remeselné a viazané živnosti nemôže samostatne vykonávať hociktorý podnikateľ, ale len ten, ktorý spĺňa osobitné podmienky, t. j. dosiahnutie určitého odborného vzdelania či získanej praxe. Ak tieto predpoklady nespĺňa sám podnikateľ, môže prevádzkovať živnosť len prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ktorého si ustanoví.

Príklad na ustanovenie zodpovedného zástupcu pri prevádzkovaní viazanej živnosti:

Budúci živnostník Dušan chce prevádzkovať autoškolu. Táto činnosť je podľa živnostenského zákona zaradená medzi viazané živnosti. Zákon v tomto prípade na získanie živnostenského oprávnenia vyžaduje odbornú spôsobilosť, a to plné stredoškolské vzdelanie a najmenej dva roky praxe prevádzkovateľa autoškoly zodpovedného zástupcu v autoškole alebo inštruktora autoškoly počas troch rokov pred podaním ohlásenia živnosti. Dušan síce spĺňa požiadavku dosiahnutia úplného stredoškolského vzdelania, no nespĺňa podmienku dĺžky požadovanej praxe v odbore, preto si za účelom získania osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí ustanoviť zodpovedného zástupcu, t. j. inú fyzickú osobu, ktorá bude spĺňať všetky zákonom požadované podmienky (všeobecné i osobitné).  

Ďalším prípadom, kedy musí mať podnikateľ (fyzická osoba - živnostník) ustanoveného zodpovedného zástupcu, je vtedy, ak má zriadených viac prevádzkarní (viac ako jednu) a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť. V takejto situácii je teda podnikateľ povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých pre každú takúto prevádzkareň. Avšak podnikateľ, ktorý sám spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti, môže funkciu zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo vo viacerých takýchto prevádzkarňach (len ak mu na to bola živnostenským úradom udelená výnimka – napr. ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe).

Upozornenie: Za účelom zabezpečenia riadneho chodu prevádzok nemôže byť funkcia zodpovedného zástupcu vykonávaná vo viac ako v jednej prevádzkarni. Živnostenský úrad však môže v opodstatnených prípadoch povoliť výnimku.

Príklad na ustanovenie zodpovedného zástupcu pri zriadení viacerých prevádzkarní:

Živnostník Juraj je zubným technikom – sám má živnostenské oprávnenie na vykonávanie tejto viazanej živnosti. Jednu prevádzkareň má zriadenú v Trnave, druhú si chce otvoriť v Bratislave. Keďže obidve prevádzkarne bude mať otvorené v rovnakom čase, v dôsledku čoho nemôže v obidvoch naraz vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu, musí si pre jednu z nich ustanoviť inú osobu ako zodpovedného zástupcu.

Podnikateľ si musí ustanoviť zodpovedného zástupcu aj vtedy, ak síce spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti, no nemá na území SR bydlisko alebo iné úradné oprávnenie na pobyt (napr. prechodný pobyt).

Nakoniec, zodpovedného zástupcu musí mať vždy právnická osoba (napr. s.r.o.), ktorá prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť. Môže ním byť napríklad spoločník alebo konateľ spoločnosti, ak spĺňa osobitné podmienky (u právnickej osoby totižto musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca). Naopak nesmie ním byť člen dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu spoločnosti.

Upozornenie: Podnikateľ si môže zodpovedného zástupcu ustanoviť aj dobrovoľne, teda nielen v prípadoch, kedy to vyžaduje živnostenský zákon. Taktiež nie je vylúčené, aby podnikateľ ustanovil v jednej prevádzkarni viacero zodpovedných zástupcov (napr. v nonstop otvorených prevádzkarňach).

Aké podmienky musí spĺňať zodpovedný zástupca pri prevádzkovaní živnosti?

Na to, aby nejaká fyzická osoba mohla byť podnikateľom ustanovená do funkcie zodpovedného zástupcu v podnikaní, musí v zmysle živnostenského zákona splniť viacero požiadaviek.

Zodpovedný zástupca musí v prvom rade spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Teda musí mať minimálne 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a byť bezúhonný (nemôže byť právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania). Súčasne musí spĺňať podmienky odbornej alebo inej spôsobilosti na prevádzkovanie konkrétnej remeselnej alebo viazanej živnosti (napr. mať výučný list alebo prax dva roky v danom odbore).

Ďalšou podmienkou je, že zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi – teda mať pracovnú zmluvu, nie dohodu o vykonaní práce, ani dohodu o pracovnej činnosti. Toto sa však netýka prípadov, keď je zástupcom manžel podnikateľa, príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, a ak ide o podnikateľa ako právnickú osobu, tak sa to netýka spoločníka alebo člena. Teda, napríklad spoločník s.r.o. môže kľudne v s.r.o. vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu a nemusí mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Okrem toho dôležitým predpokladom výkonu funkcie zodpovedného zástupcu je aj to, že zástupca musí mať bydlisko na území SR, prípadne iné oprávnenie na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.

V neposlednom rade nemôže ísť o fyzickú osobu, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie z dôvodu porušenia osobitne závažných zákonných podmienok alebo povinností, a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ustanoviť zodpovedného zástupcu pri prevádzkovaní živnosti? 

Ustanovenie zodpovedného zástupcu (povinné či dobrovoľné) sa realizuje vyplnením dokumentu Súhlas zodpovedného zástupcu“, ktorého vzor je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR. V ňom podnikateľom zvolený zodpovedný zástupca uvedie svoje osobné údaje a podpis, že súhlasí s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

Následne je podnikateľ povinný ohlásiť (oznámiť) ustanovenie zodpovedného zástupcu príslušnému živnostenskému úradu v lehote 15 dní a k tomu predložiť:

  • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
  • doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť,
  • výpis z registra trestov (ak nie je občanom SR),
  • vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie a o tom, že nemá súdom alebo iným orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti.

Rovnako ako ustanovenie zodpovedného zástupcu musí podnikateľ úradu do 15 dní oznámiť aj ukončenie výkonu funkcie zodpovedného zástupcu. S účinnosťou od 1. augusta 2021 platí, že ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu (t. j. odvolanie súhlasu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu) môže živnostenskému úradu oznámiť aj sám zodpovedný zástupca – musí však preukázať, že o odvolaní súhlasu vopred písomne informoval podnikateľa. 

Upozornenie: Uvedená oznamovacia povinnosť (o ustanovení zodpovedného zástupcu a ukončení výkonu jeho funkcie) neplatí pre prípady zodpovedného zástupcu ustanoveného z dôvodu zriadenia viacerých prevádzkarní.

Ak nastane situácia, že ustanovený zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí podnikateľ v lehote do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do jeho ustanovenia môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, len ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí. Neplatí to vtedy, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území SR a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Aké sankcie hrozia za neustanovenie zodpovedného zástupcu?

Za porušenie povinností vyplývajúcich zo živnostenského zákona hrozia podnikateľovi i zodpovednému zástupcovi sankcie (pokuty).

Ak podnikateľ, ktorý sám nemôže prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť, neustanoví zodpovedného zástupcu, porušuje živnostenský zákon tým, že podniká bez živnostenského oprávnenia (tzv. neoprávnené podnikanie), za ktoré mu živnostenský úrad uloží pokutu až do výšky 3 319 eur.

V prípade, že podnikateľ neustanoví zodpovedného zástupcu v prípadoch, keď je povinný to urobiť, živnostenský úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Pokuta do sumy 663 eur môže byť zo strany úradu podnikateľovi uložená, ak:

  • neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci to nebol povinný urobiť,
  • neoznámi živnostenskému úradu ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo ustanovenie nového zodpovedného zástupcu, alebo neohlási, že zodpovedný zástupca už nemá bydlisko na území SR v prípadoch, keď je povinný to urobiť.

Živnostenský úrad tiež môže uložiť pokutu zodpovednému zástupcovi do výšky 663 eur, ak vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni (okrem prípadu, že bola úradom udelená výnimka).

Pri ukladaní pokuty živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky protiprávneho konania. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky