Zoznam voľných živností pre rok 2022

Ktoré živnosti patria medzi voľné? Prinášame prehľadný zoznam pre rok 2022.

Živnosť predstavuje na Slovensku najčastejšie využívaný druh podnikateľského oprávnenia pre fyzickú i právnickú osobu (ide o tzv. živnostenské oprávnenie – oprávnenie prevádzkovať živnosť). Živnostenský zákon rozlišujecelkovo tri druhy živnosti:

  1. voľné, pri ktorých nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť,
  2. remeselné, pri ktorých je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
  3. viazané, pri ktorých je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak.

Ako je už vyššie naznačené, na to, aby osoba mohla prevádzkovať voľnú živnosť, t. j. získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, stačí, ak v zmysle zákona spĺňa len všeobecné podmienky, a to:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • mať spôsobilosť na právne úkony a 
  • bezúhonnosť.

Nemusí mať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore ani inú spôsobilosť.

Okrem toho je podmienkou prevádzkovania voľnej živnosti aj uhradenie správneho poplatku vo výške 5 eur (za každú voľnú živnosť), s výnimkou elektronického (online) založenia živnosti (prostredníctvom portálu www.slovensko.sk), ktoré nie je spoplatnené.

Upozornenie: V prípade slovenskej právnickej osoby musí vyššie uvedené všeobecné podmienky spĺňať jej štatutárny orgán (konateľ). U zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

Pri splnení všetkých zákonných podmienok môže osoba začať podnikať (prevádzkovať voľnú živnosť) už v deň ohlásenia živnosti živnostenskému úradu, ktorý do troch pracovných dníodo dňa ohlásenia živnosti vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Všetky dôležité informácie o živnosti nájdete v článku Všetko o živnosti – 20 otázok a odpovedí.

Zoznam voľných živností pre rok 2022

Zoznam voľných živností vrátane ich obsahového vymedzenia aktualizuje na svojej webovej stránke Ministerstvo vnútra SR. Jeho úlohou má byť uľahčenie výberu predmetu podnikania (názvu podnikateľskej činnosti) na základe v praxi najčastejšie používaných druhov voľných živností. Naposledy bol aktualizovaný vo februári 2021.

Prečítajte si tiež

Ide však o zoznam iba odporúčaných označení voľných živností, ktorý nemá záväzný charakter. To znamená, že pri ohlásení voľnej živnosti živnostenskému úradu možno uviesť aj iné označenie živnosti (predmetu podnikania) než to, ktoré je uvedené v odporúčanom zozname ministerstva. Pritom ale treba dodržať požiadavku určitosti a zrozumiteľnosti označenia predmetu podnikania, a to z dôvodu, aby nedošlo k zámene s remeselnou alebo viazanou živnosťou, ktoré sú obsahom príloh č. 1 a 2 živnostenského zákona. Na rozdiel od zoznamu remeselných a viazaných živností neexistuje zoznam všetkých voľných živností.

Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie

Zdroj: Vlastné spracovanie
SEKCIA A - POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
01 PESTOVANIE PLODÍN A CHOV ZVIERAT, POĽOVNÍCTVO A SLUŽBY S TÝM SÚVISIACE
0101 Chov vybraných druhov zvierat (napr. chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi)
0102 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (napr. pestovanie a rozmnožovanie akvarijných rastlín, sušenie dekoračných rastlín)
0103 Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (napr. kŕmenie, pasenie, ustajňovanie, čistenie, výcvik psov a mačiek)
02 LESNÍCTVO A ŤAŽBA DREVA
0201 Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (napr. vykonávanie ochrany drevín - výrezy nežiaducich vetiev, nátery)
03 RYBOLOV A AKVAKULTÚRA
0301 Poskytovanie služieb v rybárstve (napr. vykonávanie výlovov rybníkov)
SEKCIA B – ŤAŽBA A DOBÝVANIE
08 INÁ ŤAŽBA A DOBÝVANIE
0801 Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (napr. dobývanie a úprava rašeliny, dobývanie bahna z vodného dna)
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
10 VÝROBA POTRAVÍN
1001 Výroba potravinárskych výrobkov (napr. mrazenie ovocia a zeleniny, spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny, spracovanie medu, včelieho vosku)
1002 Výroba kŕmnych zmesí (napr. výroba a miešanie mliečnych kŕmnych zmesí pre domáce a hospodárske zvieratá)
11 VÝROBA NÁPOJOV
1101 Výroba nápojov (napr. plnenie prírodných a minerálnych vôd z prameňov a studní, výroba čajových nápojov)
13 VÝROBA TEXTILU
1301 Textilná výroba (napr. úprava textilu bielením, farbením, sušením, parením, zrážaním, výroba bytových doplnkov - diek, prešívaných prikrývok)
14 VÝROBA ODEVOV
1401 Odevná výroba (napr. výroba kožušinových odevov, výroba kožených odevov)
15 VÝROBA KOŽE A KOŽENÝCH VÝROBKOV
1501 Spracovanie kože (napr. činenie a apretovanie kože,farbenie, česanie, mazanie, čistenie, žehlenie, ošetrovanie kožušín)
1502 Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi (napr. výroba športovej obuvi,výroba vychádzkovej obuvi)
16 SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM NÁBYTKU; VÝROBA PREDMETOV ZO SLAMY A PRÚTENÉHO MATERIÁLU
1601 Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (napr. opracovanie drevnej hmoty štiepaním, lúpaním,pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva)
1602 Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba (napr. brúsenie drevených podlahových krytín,čalúnnictvo)
17 VÝROBA PAPIERA A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV
1701 Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov (napr. výroba papiera z drevoviny, zo zberového papiera, výroba lepenky)
19 VÝROBA KOKSU A RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV
1901 Výroba koksu a rafinovaných produktov (napr. výroba kvapalných pohonných hmôt, výroba rafinérskych produktov)
20 VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH PRODUKTOV
2001 Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (napr. výroba káblov zo syntetických textilných materiálov, výroba čistiacich a leštiacich prípravkov)
2002 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov (napr. výroba pesticídov a agrochemických produktov)
22 VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTU
2201 Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (napr. výroba výrobkov z gumy – pneumatiky, výroba výrobkov z plastov – obaly)
23 VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV
2301 Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava (napr. brúsenie a povrchová úprava skla)
2302 Keramická výroba (napr. hrnčiarska výroba)
2303 Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu (napr. výroba nekovových minerálnych výrobkov – cement)
2304 Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu (napr. asfaltové šindle, krytiny a izolačné vodotesné materiály)
24 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV
2401 Výroba a hutnícke spracovanie kovov (napr. výroba a hutnícke spracovanie železa a ocele)
25 VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OKREM STROJOV A ZARIADENÍ
2501 Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (napr. brúsenie a leštenie jednoduchých nástrojov, kováčstvo)
26 VÝROBA POČÍTAČOVÝCH, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH VÝROBKOV
2601 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (napr. výroba počítačov a kancelárskych strojov, výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných prístrojov a zariadení)
27 VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
2701 Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok (napr. výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky)
2702 Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
28 VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ INDE NEUVEDENÝCH
2801 Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (napr. výroba čerpadiel a kompresorov, výroba pecí a horákov)
29 VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁVESOV A PRÍVESOV
2901 Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (napr. stavba lodí a člnov)
32 INÁ VÝROBA (HRAČIEK, BIŽUTÉRIE, SUVENÍROV, HUDOBNÝCH NÁSTROJOV ...)
3201 Výroba bižutérie a suvenírov (napr. mechanické skladanie šperkov)
3202 Výroba hudobných nástrojov (napr. výrobu dychových alebo strunových nástrojov)
3203 Výroba hračiek a hier (napr. výroba mechanických hračiek, vláčikov, autíčiek)
3204 Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia (napr. výroba kief na topánky a odev)
3205 Výroba sviečok a tieniacej techniky (napr. výroba kahancov, vonných, gélových, lampových, stearínových sviečok)
3206 Výroba zdravotníckych pomôcok (napr. výroba chirurgických prístrojov a zariadení, röntgenových prístrojov)
SEKCIA E - DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
37 ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD
3701 Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov (napr. čistenie kanalizačných a dažďových vpustí)
38 ZBER, SPRACÚVANIE A LIKVIDÁCIA ODPADOV
3801 Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (napr. preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami, zber, zvoz, spracúvanie, odstraňovanie uhynutých zvierat)
SEKCIA F - STAVEBNÍCTVO
41 VÝSTAVBA BUDOV
4101 Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (napr. uskutočňovanie inžinierskych alebo pozemných stavieb a ich zmien)
42 INŽINIERSKE STAVBY
4201 Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
43 ŠPECIALIZOVANÉ STAVEBNÉ PRÁCE
4301 Prípravné práce k realizácii stavby (napr. demontáž rozvodov a armatúr, demontáž strešnej krytiny)
4302 Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (napr. betonárske práce, brúsenie drevených podlahových krytín)
SEKCIA G - VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
45 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
4501 Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (napr. lakovanie karosérie striekaním, montáž autopríslušenstva)
46 VEĽKOOBCHOD, OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
4601 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (napr. v oblasti obchodu s hodinami a šperkmi, s nábytkom a bytovými doplnkami, v oblasti reklamy)
47 VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
4701 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (napr. s detskými kočíkmi, hračkami a hrami, s domácimi zvieratami a krmivami pre zvieratá)
4702 Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
SEKCIA H - DOPRAVA A SKLADOVANIE
49 POZEMNÁ DOPRAVA A DOPRAVA POTRUBÍM
4901 Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (napr. prevádzkovanie lyžiarskych vlekov)
4902 Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4903 Sťahovacie služby
50 VODNÁ DOPRAVA
5001 Prevádzka malých plavidiel
52 SKLADOVÉ A POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE
5201 Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (napr. realizácia a obnova vodorovného dopravného značenia, vykonávanie odťahovej služby)
5202 Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
5203 Prevádzkovanie úschovní (napr. úschovní batožín)
53 POŠTOVÉ SLUŽBY A SLUŽBY KURIÉROV
5301 Kuriérske služby
SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
55 UBYTOVANIE
5501 Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
5502 Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (napr. ubytovanie v súkromí, ubytovanie v domovoch mládeže)
56 ČINNOSTI REŠTAURÁCIÍ A POHOSTINSTIEV
5601 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (napr. predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu)
5602 Prevádzkovanie výdajne stravy
SEKCIA J - INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
58 NAKLADATEĽSKÉ ČINNOSTI
5801 Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce (napr. kníhtlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, litografia, písmomaliarstvo)
59 VÝROBA FILMOV, VIDEOZÁZNAMOV A TELEVÍZNYCH PROGRAMOV, PRÍPRAVA A ZVEREJŇOVANIE ZVUKOVÝCH NAHRÁVOK
5901 Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok (napr. distribúcia filmov a videozáznamov)
62 POČÍTAČOVÉ PROGRAMOVANIE, PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY
6201 Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (napr. návrh a optimalizácia informačných technológií, poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov)
SEKCIA K - FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI
64 FINANČNÉ SLUŽBY OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA
6401 Finančný lízing
6402 Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6403 Záložne
6404 Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
6405 Faktoring a forfaiting
6406 Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
SEKCIA L - ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
68 ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ
6801 Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (napr. prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
6802 Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
6803 Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
SEKCIA M - ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69 ÚČTOVNÍCKE ČINNOSTI
6901 Vedenie účtovníctva (napr. vypracovanie daňových priznaní fyzických osôb a právnických osôb bez poskytovania daňového poradenstva)
70 VEDENIE FIRIEM; PORADENSTVO V OBLASTI RIADENIA
7001 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (napr. marketingové alebo Mediálne poradenstvo)
71 ARCHITEKTONICKÉ A INŽINIERSKE ČINNOSTI; TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY
7101 Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (napr. príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce)
7102 Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
7103 Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (napr. informatívne posudzovanie originality vozidiel)
72 VEDECKÝ VÝSKUM A VÝVOJ
7201 Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (napr. v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum)
7202 Zadávanie klinického skúšania liečiv
73 REKLAMA A PRIESKUM TRHU
7301 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (napr. inzertná činnosť, zabezpečenie marketingových kampaní)
74 OSTATNÉ ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
7401 Dizajnérske činnosti (napr. zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov)
7402 Fotografické služby (napr. kopírovanie, obnova alebo retušovanie diapozitívov, prevádzkovanie fotokabínky)
7403 Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
7404 Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
7405 Pravidelná kontrola detského ihriska
SEKCIA N - ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
77 PRENÁJOM A LÍZING
7701 Služby požičovní (napr. požičiavanie športového tovaru a ošatenia)
7702 Prenájom hnuteľných vecí (napr. prenájom prístrojov, strojov a zariadení)
79 ČINNOSTI CESTOVNÝCH AGENTÚR, REZERVAČNÉ SLUŽBY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ A SÚVISIACE ČINNOSTI
7901 Informačná činnosť (napr. činnosť informačných kancelárií)
81 ČINNOSTI SÚVISIACE S ÚDRŽBOU ZARIADENÍ A KRAJINNOU ÚPRAVOU
8101 Čistiace a upratovacie služby (napr. čistenie a údržbu bazénov, zimná údržba komunikácií, čistenie fasád a pomníkov)
82 ADMINISTRATÍVNE, POMOCNÉ KANCELÁRSKE A INÉ OBCHODNÉ POMOCNÉ ČINNOSTI
8201 Administratívne služby (napr. kancelárske a sekretárske služby, korektúry textov)
8202 Verejné obstarávanie
SEKCIA 0 - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
84 VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA
8401 Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
SEKCIA P - VZDELÁVANIE
85 VZDELÁVANIE
8501 Prevádzkovanie jaslí
8502 Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
8503 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (napr. mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch)
8504 Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
8505 Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
86 ZDRAVOTNÍCTVO
8601 Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
87 STAROSTLIVOSŤ V POBYTOVÝCH ZARIADENIACH (REZIDENČNÁ STAROSTLIVOSŤ)
8701 Poskytovanie sociálnych služieb
SEKCIA R - UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA
90 TVORIVÉ, UMELECKÉ A ZÁBAVNÉ ČINNOSTI
9001 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (napr. prevádzkovanie cirkusov, kín)
91 ČINNOSŤ KNIŽNÍC, ARCHÍVOV, MÚZEÍ A OSTATNÝCH KULTÚRNYCH ZARIADENÍ
9101 Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
93 ŠPORTOVÉ, ZABAVNÉ A REKREAČNE ČINNOSTI
9301 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (napr. prevádzkovanie sauny, solária)
9302 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí (napr. diskotekárska činnosť)
SEKCIA S - OSTATNÉ ČINNOSTI
95 OPRAVA POČÍTAČOV, OSOBNÝCH POTRIEB A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ
9501 Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (napr. oprava hračiek, detských kočíkov, oprava bytového textilu)
96 OSTATNÉ OSOBNÉ SLUŽBY
9601 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne (napr. čistenie kobercov a pokrývok, peria, vlny)
9602 Služby súvisiace so skrášľovaním tela (napr. nástrekové opaľovanie tela)
9603 Poskytovanie služieb osobného charakteru (napr. poskytovanie služieb informátora, činnosť astrológov a numerológov)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky