Živnosť popri rodičovskej dovolenke v roku 2017

Je možné popri rodičovskej dovolenke prevádzkovať živnosť? Ako živnostenské podnikanie ovplyvní rodičovský príspevok, aké zdravotné a sociálne odvody v tomto období bude potrebné platiť? Prinášame prehľad dôležitých informácií.

Rodičovskú dovolenku majú len zamestnanci, živnostník si voľno určuje sám

Po skončení obdobia na poberanie materskej dávky matky najčastejšie poberajú ďalšiu sociálnu dávku, ktorou je rodičovský príspevok. Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok navzájom spolu súvisia, ale neznamená to, že ak niekto nemá rodičovskú dovolenku, tak nemôže poberať ani rodičovský príspevok. Prejavuje sa to práve na príklade matky, ktorá je živnostníčkou alebo inou samostatne zárobkovo činnou osobou. Rodičovská dovolenka je upravená v § 166 až 169 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Zákonník práce upravuje pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a v súvislosti s čerpaním rodičovskej dovolenky sa vzťahuje len na ženu v postavení zamestnanca. Keďže samotná živnostníčka zamestnancom nie je, nemá nárok ani na rodičovskú dovolenku. O svojom voľne rozhoduje sama a môže si ho určiť v zásade kedykoľvek a na akokoľvek dlhé obdobie. Z tohto dôvodu sa bližším podrobnostiam rodičovskej dovolenky v tomto článku venovať nebudeme.

Zároveň treba dodať, že tak materské ako aj rodičovský príspevok sa nemusia týkať iba matky ale môže ich poberať aj otec. Týmto špecifickým prípadom sa však v článku nevenujeme.

Informácie o materskom pre živnostníčku alebo živnostníka nájdete v článku Materské živnostníčky/živnostníka (SZČO)

Podmienky poberania rodičovského príspevku u živnostníka v roku 2017

Rodičovský príspevok je upravený zákonom č. 571/2009 Z. z. rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“). Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Rodičovský príspevok sa poskytuje tzv. „oprávnenej osobe“, ktorou je rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti. Aby oprávnená osoba mala nárok na rodičovský príspevok, musí zabezpečovať počas jeho poberania riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku. Podmienky na poberanie rodičovského príspevku sú teda veľmi jednoduché a splní ich každý, kto má pobyt na Slovensku a riadne sa stará o dieťa.

Podmienky na rodičovský príspevok splní každá živnostníčka.

Nezáleží teda vôbec na tom, či živnostníčka pred poberaním rodičovského príspevku platila nejaké odvody alebo nie, nárok naň jej vznikne. Rodičovský príspevok môže poberať vždy len jedna oprávnená osoba. Prirodzene sa o narodené dieťa starajú obaja rodičia, aj jeho matka, aj jeho otec. Napriek tomu poberajú na toto dieťa len jeden rodičovský príspevok a môže ho poberať len jeden z nich podľa ich dohody.

Aká je výška rodičovského príspevku a za akých podmienok ho môžete získať v roku 2020 približujeme v článku Rodičovský príspevok v roku 2020.

Ako dlho môže živnostník poberať rodičovský príspevok podľa pravidiel platných v roku 2017

Rodičovský príspevok je možné začať poberať až od narodenia dieťaťa a nie ešte pred ním, ako je to v prípade materskej dávky. Rodičovský príspevok je možné poberať dovtedy, kým dieťa dosiahne tri roky veku. V prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, je možné rodičovský príspevok poberať do šiestich rokov jeho veku. Ak je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť o rodičov, môže na toto dieťa oprávnená osoba poberať rodičovský príspevok až do šiestich rokov jeho veku, ale najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Rodičovský príspevok sa poberá dovtedy, kým dieťa nebude mať 3 roky.

Keďže materskú dávku je možné poberať pred narodením a nemalé obdobie aj po narodení dieťaťa a rodičovský príspevok je možné poberať len po narodení dieťaťa, je veľmi dôležité v tejto súvislosti upozorniť na jedno obmedzenie. Podľa § 3 ods. 8 zákona o rodičovskom príspevku nie je možné na to isté dieťa poberať súčasne rodičovský príspevok a materskú dávku. Výška materskej dávky je vo väčšine prípadov vyššia ako výška rodičovského príspevku, preto je obvyklé, že matky najskôr poberajú materskú dávku a po uplynutí 34 týždňov jej poberania začnú poberať rodičovský príspevok až do veku troch rokov dieťaťa. Opačný postup, teda čo najskôr začať poberať rodičovský príspevok, sa môže oplatiť tým živnostníčkam, ktoré počas obdobia rozhodujúceho na určenie materského neplatili žiadne sociálne odvody a dosiahli nízke príjmy zo živnosti.

Ako a kde požiada živnostník o rodičovský príspevok v roku 2017

Rodičovský príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej pobytu. Na tomto mieste treba vyplniť písomnú žiadosť o rodičovský príspevok. Okrem písomnej formy je dnes možné požiadať o rodičovský príspevok aj elektronicky. V takomto prípade už na to potrebujete elektronický občiansky preukaz, na ktorom budú nahraté bezpečnostný osobný kód, kvalifikovaný certifikát a kryptografické kľúče na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Ďalej potrebujete aj čítačku čipových kariet a softvér na prácu s týmito záležitosťami. Elektronická žiadosť sa podáva cez internetovú stránku Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška rodičovského príspevku živnostníka v roku 2017

Výška rodičovského príspevku v roku 2017 je 203,20 eura mesačne a je jednotná pre všetkých bez rozdielu. Táto výška rodičovského príspevku sa zvyšuje vtedy, ak sa oprávnená osoba stará o dve a viac súčasne narodených detí (ak sa matke narodili „dvojičky“ alebo „trojičky“). V takýchto prípadoch sa rodičovský príspevok zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s iným dieťaťom (v roku 2017 je to suma 50,80 eura). Suma takto zvýšeného rodičovského príspevku sa potom zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Pre rok 2017 platí, že ak sa matke narodili súčasne dve deti, bude dostávať na všetky spolu rodičovský príspevok vo výške 254 eur a ak sa jej narodili súčasne tri deti, bude dostávať na všetky spolu rodičovský príspevok vo výške 304,80 eura.

Je možné počas poberania rodičovského príspevku podnikať formou živnosti?

Je prirodzené, že živnostníčka nemôže podnikaniu počas starostlivosti o svoje dieťa venovať toľko pozornosti, ako tomu bolo pred jeho narodením. Suma rodičovského príspevku je pomerne nízka a preto mnohé živnostníčky aj počas jeho poberania hľadajú spôsob, ako si v tomto období zarobiť. Ak im so starostlivosťou o dieťa pomôže partner a rodina, matka môže aj počas poberania rodičovského príspevku podnikať. Zákon o rodičovskom príspevku v žiadnej z podmienok na jeho poberanie nijakým spôsobom nezakazuje živnostníčkam počas poberania rodičovského príspevku podnikať. Hlavnou podmienkou poberania rodičovského príspevku je riadna starostlivosť o dieťa. Podľa zákona o rodičovskom príspevku je táto podmienka splnená aj vtedy, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa inou plnoletou fyzickou osobou (napríklad opatrovateľka) alebo právnickou osobou (napríklad jasle).

Zdravotné odvody živnostníka počas poberania rodičovského príspevku v roku 2017

O tom, že za živnostníčku počas poberania materskej dávky platí sociálne poistenie a zdravotné poistenie štát a v tomto období nemusí platiť žiadne odvody, ste sa mohli dočítať v článku Živnosť popri materskej dovolenke v roku 2017. Od začatia poberania rodičovského príspevku sa tieto skutočnosti môžu zásadne zmeniť.

Podľa § 11 ods. 7 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov je za fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok, platiteľom zdravotného poistenia štát. V období poberania rodičovského príspevku tak dochádza u živnostníkov k súbehu platiteľov poistného, z ktorých jedným je štát a druhým sú oni ako samostatne zárobkovo činné osoby. V dôsledku toho sa na živnostníčky v období poberania rodičovského príspevku nevzťahuje minimálny vymeriavací základ a v tomto období nemusia platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie, ak im na základe ročného zúčtovania vyjde nižší preddavok. Zdravotná poisťovňa vám každý rok vykoná ročné zúčtovanie poisteného, ktorého výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistení a tiež vám spolu s ním oznámi aj výšku zdravotných odvodov, ktoré musíte platiť od začiatku nasledujúceho roka.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

 

Živnosť a sociálne odvody počas poberania rodičovského príspevku v roku 2017

Podľa § 26 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa samostatne zárobkovo činnej osobe prerušuje sociálne poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne sociálne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Znamená to, že počas poberania rodičovského príspevku živnostníčka nie je povinná platiť žiadne sociálne odvody, ale vtedy nesmie v tomto období ani podnikať. V tomto období platí za živnostníčku poberajúcu rodičovský príspevok sociálne poistenie štát mesačne zo sumy určenej ako 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2017 tak štát platí za živnostníčky poberajúce rodičovský príspevok dôchodkové poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity zo sumy 529,80 eura.

Prečítajte si tiež

Ak sa však rozhodnete počas poberania rodičovského príspevku podnikať, všetko sa zmení a dostávate sa v súvislosti so sociálnymi odvodmi do pozície bežnej samostatne zárobkovo činnej osoby. Aké sociálne odvody budete platiť, závisí od toho, či zámer nepodnikať na začiatku poberania rodičovského príspevku Sociálnej poisťovni oznámite alebo nie, či sa rozhodnete podnikať v priebehu poberania rodičovského príspevku, či vaše príjmy zo živnosti v poslednom daňovom priznaní presiahli alebo nepresiahli stanovenú hranicu a taktiež to závisí aj od toho, v ktorom mesiaci k rozhodnutiu podnikať príde. Po začatí podnikania počas poberania rodičovského príspevku vám v závislosti od vyššie uvedených faktorov pri vyšších príjmoch zo živnosti za predchádzajúce roky vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, pri nižších príjmoch to tak nemusí byť.

V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť na jednu skutočnosť živnostníčky, ktoré pred začatím poberania rodičovského príspevku vôbec nepodnikali alebo podnikali, ale neplatili žiadne sociálne poistenie. Ak sa tieto živnostníčky rozhodnú počas poberania rodičovského príspevku podnikať, štát za ne prestane platiť sociálne poistenie a môžu sa dostať do situácie, že budú musieť sociálne poistenie platiť z vlastných prostriedkov a dokonca z menšieho vymeriavacieho základu, ako keby vôbec nepodnikali a sociálne poistenie by za ne platil štát. K takejto situácii dochádza u živnostníčky poberajúcej rodičovský príspevok od 1. júla 2017 (resp. od 1. októbra 2017 pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania), ak jej príjmy zo živnosti za rok 2016 presiahnu sumu 5 298 eur a zároveň jej základ dane z príjmov z podnikania neznížený o zaplatené zdravotné a sociálne poistenie za rok 2016 nepresiahne sumu 9 447,40 eura. V praxi to znamená, že ak by si napríklad živnostníčka poberajúca rodičovský príspevok založila živnosť v roku 2016 a uplatňovala si paušálne výdavky, musela by zarobiť viac ako 15 745,67 eura, aby na platení sociálneho poistenia „nestrácala“ v porovnaní so situáciou, kedy ho za ňu platí štát. V oboch prípadoch bude vymeriavací základ rovnaký, no v prípade, keď podniká, tak si poistenie platí sama vo výške približne 175,61 eura mesačne.

Pre tie matky, ktoré si popri poberaní rodičovského príspevku založia živnosť v roku 2017 a budú si uplatňovať paušálne výdavky, bude platiť, že na sociálnom poistení od 1. júla 2018 „strácajú“ vtedy, keď za rok 2017 zarobia viac ako 5 472 eur a menej ako 24 394,20 eura (novou sumou, z ktorej bude štát v roku 2018 platiť živnostníčke poberajúcej rodičovský príspevok sociálne poistenie bude v roku 2018 suma 547,20 eura).

Poznámka: V súvislosti so začiatkom a koncom poberania rodičovského príspevku dochádza v poistení u vás ako u samostatne zárobkovo činnej osobe k dôležitým zmenám. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste bez zbytočného odkladu začiatok a koniec poberania rodičovského príspevku oznámili vašej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky