Živnostník a účet v banke

Musí mať živnostník podnikateľský účet? Čo mu hrozí, ak ho nemá? A čo zvažovať pri jeho výbere?

Musí mať živnostník bankový účet alebo sa zaobíde aj bez neho?

Živnostník môže teoreticky fungovať len na základe hotovosti. Žiadny zákon živnostníkovi totiž neprikazuje, aby si v súvislosti s podnikaním zriadil účet v banke. V praxi by však hotovostný režim živnostníkovi spôsobil viac obmedzení a problémov, než prospechu.

Účet zvyšuje dôveryhodnosť živnostníka v očiach obchodných partnerov, prináša pohodlie a prehľad pri správe financií a v neposlednom rade podľa zákona 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti nie je možné realizovať platbu v hotovosti, ktorej hodnota je vyššia ako 5 000 eur.

Takýto podnikateľ by tiež spravidla svoje hotovostné príjmy musel evidovať v eKasa pokladnici. Pre úplnosť dodávame, že niektorí podnikatelia povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom eKasy nemajú. Ide napríklad o podnikateľov poskytujúcich služby, akými sú baliace činnosti, kombinované administratívno-kancelárske činnosti, generálne čistenie budov, predaj dennej tlače, predaj prostredníctvom predajných automatov a ďalšie výnimky zo zákona.

Okrem toho už len predstava platenia zdravotného a sociálneho poistenia v hotovosti na pobočke alebo prostredníctvom poštových poukazov je časovo i administratívne zdĺhavá.

Potrebuje živnostník podnikateľský účet alebo mu stačí osobný?

Osobný a podnikateľský účet sa odlišujú predovšetkým v spektre parametrov a ponúkaných doplnkových služieb, no v neposlednom rade aj v cene. Práve kvôli cene mnoho živnostníkov zvažuje, že na svoje podnikanie uprednostní využívanie osobných účtov. Čo im v tomto prípade hrozí?

Žiadny zákon neustanovuje, že peňažné prostriedky používané na podnikanie musia byť sústredené na bankovom účte typu podnikateľský. Podobne žiadny zákon neustanovuje ani to, že peniaze živnostníka používané na podnikateľskú činnosť musia byť na osobitnom účte a nemôžu byť na rovnakom bankovom účte, na ktorom sú sústredné aj jeho osobné financie. Takéto ustanovenie sa nenachádza napríklad ani v zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov a ani v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ak teda živnostník na svoju podnikateľskú činnosť používa osobný účet a prípadne sa mu na ňom zmiešavajú príjmy a výdavky osobného aj podnikateľského charakteru, žiadny zákon tým neporušuje. To ale neznamená, že to je dobrý nápad.

Či musí mať živnostník založený podnikateľský účet alebo mu stačí aj jeho osobný účet približujeme v článku Musí mať živnostník (podnikateľský) účet?

Problémy pri používaní osobného účtu na podnikanie

Problémom používania osobného účtu len alebo aj na podnikanie môže byť zmluva o bežnom účte alebo všeobecné obchodné podmienky banky. Práve v týchto dokumentoch môže byť uvedené, že osobný bankový účet nesmie klient používať na podnikateľské účely.

Za používanie osobného účtu na podnikateľské účely preto živnostníkovi môže zo strany banky hroziť v závislosti od obchodných podmienok určitý postih, prinajmenšom však banka môže z tohto dôvodu podnikateľovi zmluvu o bežnom účte vypovedať a zrušiť mu ho.

Miešanie osobných a podnikateľských financií na jednom účte môže spôsobiť aj ďalšie komplikácie:

 • stratíte prehľad vo financiách a nebudete vedieť odlíšiť súkromné peniaze od firemných,
 • za účtovníctvo zaplatíte viac, lebo budete musieť evidovať každý pohyb na účte,
 • daňový úrad získa napríklad pri daňovej kontrole vašej živnosti bez námahy aj všetky informácie o vašich súkromných výdavkoch.

Komplikácie pri účtovníctve

Používanie osobného bankového účtu, na ktorom sa okrem podnikateľských príjmov a výdavkov uskutočňujú aj tie súkromné, komplikuje vedenie účtovníctva. Váš účtovník musí totiž presne vedieť rozlíšiť, ktorý príjem a výdavok súvisí s podnikaním a ktorý sa týka súkromného života živnostníka.

V takomto prípade existuje aj riziko, že váš účtovník si nejaký súkromný príjem alebo výdavok pomýli s príjmom alebo výdavkom na podnikanie a nesprávne ho zaúčtuje. Keď sa takáto chyba prenesie aj do daňového priznania, môžete byť daňovým úradom sankcionovaný napríklad z dôvodu, že nejaký príjem súvisiaci s podnikaním nebol zahrnutý do zdaniteľných príjmov a následne zdanený.

Pokiaľ ide o vedenie účtovníctva na účte so zmiešanými peňažnými prostriedkami, pripravte sa na časté otázky od účtovníka ohľadom charakteru príjmov a výdavkov (či súvisia alebo nesúvisia s podnikaním). Okrem iného je celkom pravdepodobné, že sťažené účtovanie o vašich príjmoch a výdavkoch sa prejaví aj na cene za vedenie účtovníctva.

Citlivým aspektom, na ktorý je vhodné prihliadať pri používaní bežného účtu na osobné a aj podnikateľské účely zároveň, je strata určitej časti súkromia. Keď si váš účtovník bude po skončení každého mesiaca prezerať výpis z bežného účtu, uvidí v ňom nielen vaše príjmy a výdavky súvisiace s podnikaním, ale aj to, na čo a v akej výške používate svoje peniaze v súkromnom živote, aké sú vaše iné príjmy, aký je váš celkový zostatok a podobne.

Ak by ste mali osobné a podnikateľské financie oddelené na osobitných účtoch, všetkým vyššie uvedeným problémom by ste sa vyhli.

Bankové poplatky ako daňový výdavok?

Ak si živnostník neuplatňuje paušálne výdavky (výdavky percentom z príjmov), ale skutočné výdavky, je vhodné sa pozrieť aj na otázku, či si môže poplatky spojené s vedením osobného účtu dať do daňových výdavkov. O tom, či nejaký výdavok je uznaným daňovým výdavkom alebo nie, nerozhoduje forma, ale podstata výdavku. Inými slovami povedané, pri posudzovaní poplatkov za bankový účet nie je rozhodujúce to, či ide o osobný alebo podnikateľský bankový účet, ale na aký účel sa tento bankový účet využíva.

Prečítajte si tiež

Pri využívaní osobného účtu na podnikanie preto môže byť problém. Za daňový výdavok totiž nemôžeme považovať celú výšku bankového poplatku, pretože časť tejto sumy sa vzťahuje aj na využívanie bankového účtu na osobné (nepodnikateľské) účely.

Riešením je financie z podnikania presmerovať na podnikateľský účet, ktorého poplatky si môžete ako daňový výdavok uplatniť v plnej výške.

Ak živnostník používa osobný účet na podnikanie, banka nedokáže plniť svoje zákonné povinnosti

Živnostník je povinný pri registrácii na daň z príjmov v ôsmej časti formulára „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“ uviesť aj čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. Čísla bankových účtov, ktoré živnostník používa na podnikanie teda daňový úrad pozná. Rovnako je živnostník povinný daňovému úradu oznámiť aj akúkoľvek zmenu týkajúcu sa čísla podnikateľského bankového účtu (napríklad zrušenie alebo zriadenie nového účtu), a to do 30 dní od zmeny.

Prečítajte si tiež

Rovnakú oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu však má aj banka. Banky sú povinné písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo trvalého pobytu podnikateľa, ktorý je ich klientom, číslo každého zriadeného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol ich klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol taký účet zriadený alebo zrušený (zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, § 90 ods. 1).

A práve pri tejto duplicitnej povinnosti oznamovania čísla bankového účtu tak zo strany podnikateľa, ako aj zo strany banky, môže nastať nesúlad. V ideálnom prípad by živnostník aj jeho banka daňovému úradu mali oznámiť ten istý bankový účet.

Banky ale nepreskúmavajú skutočné využitie účtov a daňovým úradom oznamujú len účty zriadené ako podnikateľské. Ak živnostník využíva na podnikanie osobný účet v rozpore s obchodnými podmienkami banky, tak si banka kvôli nemu z nevedomosti neplní riadne svoju zákonnú povinnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobným účtom sťažujete banke aj plnenie ďalších zákonných povinností

Ak živnostník na podnikanie používa osobný účet a jeho banka sa kvôli tomu mylne domnieva, že nie je podnikateľom, sťažuje jej to aj plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti“ v príslušnom tvare). Podľa tohto zákona musí banka voči vám vykonávať určitú kontrolnú činnosť súvisiacu s monitorovaním neobvyklých obchodných operácií, ich posudzovaním, prípadne aj ich blokovaním a nahlasovaním Finančnej spravodajskej jednotke.

Prečítajte si tiež

Povinnosti, ktoré má banka podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti voči fyzickým osobám – nepodnikateľom a voči fyzickým osobám – podnikateľom sa odlišujú. Pri fyzickej osobe – podnikateľovi je banka povinná zisťovať a overovať aj adresu miesta jeho podnikania, jeho identifikačného číslo, označenia registra, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra. Pri fyzickej osobe – podnikateľovi by banka mala vykonať navyše aj identifikáciu konečného užívateľa výhod tohto podnikateľa a prijať primerané opatrenia na overenie jeho identifikácie.

Ak banka na základe osobného typu účtu, ktorý v nej máte založený a používate ho aj na podnikanie, predpokladá, že ste fyzická osoba – nepodnikateľ, môže sa stať, že niektoré dôležité povinnosti vyplývajúceho zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti si v dôsledku uvedenia do omylu nesplní. Za to jej môžu hroziť vysoké sankcie.

Ak kontrolné úrady uložia banke sankciu, ktorá vznikla preto, že klient porušil zmluvu, či obchodné podmienky, má banka právo spôsobenú škodu od klienta vymáhať.

Prečo si má živnostník zriadiť podnikateľský účet?

Ak si živnostník zriadi podnikateľský účet, podľa Slovenskej sporiteľne získa hneď viacero výhod:

 1. oddelenie osobných peňazí od firemných - prehľadnosť,
 2. ušetrí na účtovníctve a zamedzí zbytočným chybám pri daňových výdavkoch,
 3. poplatky môže v plnej miere zohľadniť v nákladoch,
 4. banka mu na základe obratov na podnikateľskom účte dokáže poskytnúť úverové produkty:
 • v Slovenskej sporiteľni má možnosť získať povolené prečerpanie už po polroku vedenia účtu na základe obratov na účte;
 • následne, ak bude využívať svoj podnikateľský účet, Slovenská sporiteľňa mu vie poskytnúť aj úver, rýchlo a aj bez finančných výkazov.

Azda jedinou nevýhodou zostáva, že živnostník bude musieť takmer vo všetkých bankách platiť poplatky za dva účty – osobný aj podnikateľský. Ani to však nemusí byť vždy pravdou. Ušetriť môžete napríklad v Slovenskej sporiteľni:

 • ak si do konca tohto roka otvoríte v sporiteľni svoj prvý podnikateľský účet, máte ho na rok bez poplatkov,
 • každý podnikateľ, ktorý má na Business účte počas mesiaca priemerný zostatok aspoň 10 000 eur, v danom mesiaci poplatok za účet neplatí,
 • a navyše, ak aspoň päť krát v mesiaci použijete kartu k podnikateľskému účtu (platba, výber z bankomatu), máte osobný účet zadarmo.

Ako si vybrať účet na podnikanie?

Pri rozhodovaní o type účtu by ste už mali zároveň aj uvažovať, ktorú konkrétnu banku si zvolíte. Neexistuje voľba ideálna pre každého živnostníka.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ musí zvážiť svoje individuálne potreby a očakávania od bankového účtu, úrovne a množstva jeho služieb, počtu platieb, platobných kariet atď. Je vždy lepšie a jednoduchšie si dobre zvoliť bankový účet na začiatku, ako ho neskôr v priebehu podnikania meniť.

Kritériá, ktoré rozhodujú o voľbe ideálneho podnikateľského účtu, sú predovšetkým:

 • počet a typ transakcií zahrnutých v cene účtu,
 • výška a štruktúra poplatkov,
 • dostupnosť pobočiek či bankomatov,
 • potreba transakcií v cudzej mene,
 • možnosti úverového financovania podnikania v banke, kde má živnostník účet,
 • osobná skúsenosť, referencie.

Slovenská sporiteľňa ponúka podnikateľom Business účet, ktorý pokrýva všetko potrebné – elektronické bankovníctvo, SMS notifikácie o transakciách, kartu s vysokými limitmi, možnosť vlastného obrázka/loga na karte, špeciálnu Vkladovú kartu len na vklady cez vkladomaty, neobmedzené prevody, trvalé príkazy, inkasá, platby kartou. Vkladať hotovosť môžete v pobočke (prvý vklad zadarmo, ostatné za poplatok ako na osobných účtoch) alebo úplne bezplatne v širokej sieti vkladomatov na Slovensku.

Živnostník, ktorý má účet v Slovenskej sporiteľni, má možnosť získať povolené prečerpanie už po polroku vedenia účtu na základe obratov na účte (bez ďalšieho dokladovania). Ak aktívne využíva svoj podnikateľský účet, banka mu vie poskytnúť aj splátkový úver až do výšky 65 000 eur – rýchlo a bez finančných výkazov.

Rada na záver

Uvažujete o vlastnom podnikaní? Pred tým ako sa do toho pustíte a otvoríte si podnikateľský účet v banke, uistite sa, že váš nápad vás aj uživí. Vzorový biznis plán, ktorý vášmu nápadu dá konkrétny rozmer, si stiahnete bezplatne na www.zacinamepodnikat.sk. 

Tento článok vznikol v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Centrálny register účtov – otázky a odpovede

Čo je centrálny register účtov, ktoré údaje sa do neho zapisujú a aké povinnosti majú banky? Odpovede na tieto a aj iné otázky nájdete v našom článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky