Je kamarátska pomoc vo firme nelegálnou prácou?

Využívanie krátkodobej pracovnej sily v predajni alebo firme bez uzavretia pracovnej zmluvy či dohody je podľa zákona možné, ale len v prípade rodinných príslušníkov a za presne stanovených podmienok.

Nejeden podnikateľ sa už stretol so situáciou, kedy sám alebo aj za pomoci zamestnancov na zvýšený objem práce jednoducho nestačí. Často tak vyhľadá krátkodobú pracovnú silu v podobe pomocníka bez zmluvy či dohody, za ktorého nemusí odvádzať odvody. Vždy je však potrebné dávať si pozor na to, kto Vám takto vypomáhať môže, a zároveň mať na pamäti, že hranica medzi výpomocou a prácou na čierno je pomerne tenká. Tento článok sa zameriava na vymedzenie základných rozdielov medzi nelegálnou prácou, nelegálnym zamestnávaním a činnosťou, ktorú slovenský právny poriadok akceptuje ako dovolenú medziľudskú výpomoc.

Závislá práca a jej definovanie

Pojem závislá práca predstavuje jeden z kľúčových termínov pre pochopenie problematiky nelegálneho zamestnávania, výpomoci či alternatívnych zmluvných typov. Pri posudzovaní, v akom vzťahu sa osoba vykonávajúca určitú prácu nachádza voči zadávateľovi práce, je rozhodujúce, či sú naplnené znaky závislej práce, a to bez ohľadu na to, či medzi nimi bola uzavretá zmluva alebo nie. Hlavné znaky závislej práce môžeme definovať nasledovne:

  • Vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom sa vyznačuje nadriadenosťou na strane zamestnávateľa a podriadenosťou na strane zamestnanca
  • Zamestnanec prácu vykonáva samostatne (tj. bez toho, aby ňou poveril inú osobu)
  • Zamestnanec prácu vykonáva podľa pokynov zamestnávateľa
  • Zamestnanec prácu vykonáva v mene zamestnávateľa
  • Zamestnanec prácu vykonáva na mieste a v čase určenom zamestnávateľom
  • Zamestnanec za prácu dostáva mzdu alebo plat

V prípade, že znaky závislej práce sú naplnené, môže byť práca vykonávaná len v pracovnom pomere, a teda v režime zákonníku práce. Ako už bolo uvedené, rozhodujúci je faktický stav na pracovisku.

Čo je to nelegálne zamestnávanie

Otázkou práce na čierno sa podrobnejšie zaoberá zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Ten nelegálnu prácu definuje ako závislú prácu

  1. bez pracovného vzťahu (tj. bez zmluvy či dohody),
  2. pri ktorej je zamestnávaná osoba bez občianstva EÚ či štátnej príslušnosti k niektorej z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska (napr. Ukrajinec) pri absencii podmienok zamestnávania v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Nelegálnym zamestnávaním sa potom rozumie také zamestnávanie, pri ktorom zamestnávateľ využíva nelegálnu prácu (viď vyššie) alebo pri ktorom síce má so svojím zamestnancom uzavretú pracovnú zmluvu či dohodu, avšak nenahlásil ho v Sociálnej poisťovni. I keď teda so svojím novým pomocníkom uzavriete v záujme obojstrannej istoty zmluvu či dohodu, neznamená to automaticky, že sa nedopúšťate nelegálneho zamestnávania.

Čo je to výpomoc

Na úvod je vhodné zdôrazniť, že pojem krátkodobá, neplatená či občianska výpomoc právny poriadok Slovenskej republiky nepoužíva.

I keď občiansky zákonník vo svojom socialistickom znení výslovne stanovil: „Ak občan pre iného občana na jeho žiadosť vykoná nejakú prácu, poskytne mu pôžičku alebo mu inak vypomôže, ide o občiansku výpomoc”, dnes už toto ustanovenie neexistuje.

Pod význam slova výpomoc však možno podradiť znenie § 2a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý špecifikuje, čo nie je nelegálnou prácou a nelegálnym zamestnávaním.

Tým sa rozumie situácia, kedy prácu pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel(ka) , ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov (tj. napríklad starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, výsluhového dôchodku atď.) alebo je žiakom, alebo študentom vo veku do 26 rokov.

O príbuznom v priamom rade pritom hovoríme vtedy, ak príbuzné osoby pochádzajú na základe zrodenia jedna z druhej (napr. rodičia a deti), avšak nejde o príbuzenstvo pobočné (napr. strýkovia či tety).

Prečítajte si tiež

Vzhľadom na vyššie uvedené preto môžeme zhrnúť, že ak ste živnostníkom (bez ohľadu na veľkosť podniku) výpomoc Vám môže poskytnúť Váš starý otec, stará matka, otec, matka, syn, dcéra, vnuk, vnučka (vždy vlastní), brat, sestra (vlastní aj nevlastní), manžel alebo manželka (nie však bývalý, ani druh, ani družka) , prípadne osvojená osoba. Ak Vám pomôže ktokoľvek iný (napr. švagor či bratranec), môžete sa ľahko dopustiť porušenia zákona, ktoré inšpektorát práce tvrdo sankcionuje.

Ak však podnikáte formou právnickej osoby (napr. s.r.o.), popisovanú výpomoc príbuzného nemôžete použiť nikdy - s.r.o. alebo a.s. ako osoba príbuzného nikdy nebude mať.

Ak nie ste živnostníkom a potrebujete napríklad pomôcť s výkopovými prácami na Vašej záhrade, výpomoc Vám môže poskytnúť de facto ktokoľvek, pokiaľ váš vzťah nenaplní znaky závislej práce.

Od roku 2020 sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na s.r.o., ktorá má jedného spoločníka. Viac informáccií nájdete v článku (Nelegálna) práca rodinného príslušníka – zmena od roku 2020.

Používanie iných zmluvných typov

Pomerne častou je snaha podnikateľov obchádzať potrebu uzavretia pracovnej zmluvy či dohody inými typmi záväzkov – predovšetkým zmluvou o dielo či príkaznou zmluvou. Pokiaľ však takúto zmluvu uzavrie podnikateľ a fyzická osoba, aby tým nahradili riadny pracovný pomer, považuje sa uvedený postup za obchádzanie zákona, nakoľko vzťah zúčastnených osôb vykazuje znaky závislej práce. Kontrolujúci orgán vždy vychádza zo skutočného stavu, ktorý existuje na pracovisku, a ak dospeje k záveru, že daná osoba plní povinnosti de facto v zamestnaneckom pomere, uplatní voči zamestnávateľovi sankcie. Spravidla je tak zamestnávateľ povinný dodatočne odviesť všetky zákonom stanovené platby.

Veľmi častou praxou zamestnávateľov je taktiež využívanie tzv. švarc systému, kedy svojim „zamestnancom“ odporučia zriadenie živnosti a následne s nimi spolupracujú na báze podnikateľského vzťahu. Niekedy ide o dobrovoľné rozhodnutie „zamestnancov na živnosť“, nakoľko odvody živnostníkov sú nižšie, inokedy je táto možnosť jediným riešením ako získať prácu, pretože zamestnávatelia šetria. Aj pri tomto spôsobe spolupráce je však potrebné dávať si pozor na to, kedy vzťah medzi zúčastnenými osobami napĺňa znaky podnikania a kedy znaky závislej práce.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zamestnávanie rodinných príslušníkov a zmena od roku 2023

Manžel, súrodenec či dieťa nepotrebujú vždy pracovnú zmluvu, aby mohli pomôcť rodine s podnikaním. Kedy ide o výnimku z nelegálnej práce a ako sa rozšíri od 1. 1. 2023?

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kontroly nelegálneho zamestnávania v roku 2020

Koľko kontrol nelegálneho zamestnávania bolo vykonaných v roku 2020, za aké pochybenia dostali firmy pokuty a v akej výške?

Nelegálne zamestnávanie – zmeny od 1. 3. 2021

Aké zmeny prinesie novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. marca 2021 je účinná.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky