Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky päť vládnych návrhov zákona z dielne rezortu práce. Poslanci v prvom čítaní 2.2.2022 prerokovali:

  • novelu zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, 
  • novelu zákona o inšpekcii práce, 
  • novelu zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • novelu zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
  • a zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte.

Návrhy zákonov parlament schválil do druhého čítania. Čo sa zmení?

Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce

Výnimku z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania novela rozširuje na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac dvoch spoločníkov v príbuzenskom vzťahu. Môžu nimi byť manželia, súrodenci a ich príbuzní v priamom rade, ktorými sú tiež súrodenci alebo manželia. Platí to pre tých príbuzných, ktorí sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov alebo sú študentmi do 26 rokov. MPSVR SR uvádza, že tým reflektuje na požiadavky zlepšenia podnikateľského prostredia.

Kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú po novom vykonávať iba inšpektoráty práce (novela zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní).

Zefektívňuje sa činnosť inšpektorátov práce

Novelou zákona o inšpekcii práce sa rozširuje príležitosť zamestnať sa a riadiť činnosti inšpektorátov práce pre všetkých kvalitných manažérov s požadovanými pracovnými skúsenosťami, nielen pre obmedzenú skupinu obyvateľov, ako tomu bolo doposiaľ. Riaditeľ inšpektorátu práce bude musieť po novom preukázať nielen skúsenosti z odbornej praxe v oblasti BOZP, inšpekcie práce a pracovnoprávnych vzťahov, ale aj skúsenosti z oblasti manažmentu a vedenia ľudí (novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce).

Znižuje sa administratívna záťaž zamestnávateľov

Novelou zákona o BOZP sa upravujú najmä lehoty, ktoré zamestnávatelia musia dodržiavať v súvislosti s BOZP. Ďalej novela zosúlaďuje lehoty pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, upravuje interval odbornej praxe pre účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, predlžuje lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Návrhy zákonov po schválení v parlamente a podpise prezidentkou budú účinné začiatkom roka 2023.

Náhradným rodičom štát finančne prilepší

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prichádza tiež s návrhom zákona, ktorý zvyšuje príspevky na podporu náhradnej starostlivosti v prípade, že sa budúci potenciálni rodičia rozhodnú postarať o súrodencov spolu či dieťa so zdravotným znevýhodnením. Návrh zákona je po prvom čítaní na rokovaní NR SR. Do platnosti by mal vstúpiť od 1. júla 2022.

Návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Slováci pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii (EÚ) si budú môcť preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských krajín. Návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP).

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt predstavuje medzinárodne prenositeľný spôsob zabezpečenia sa na penziu. Odpovedá na zvýšenú mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únie tak, že prináša možnosť preniesť si dôchodkové úspory cez hranice členských krajín. Je tak vhodným riešením pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Českej republike či v Rakúsku, alebo pre živnostníkov, ktorí si svoje sporenie môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať v podnikaní.

Nárok na osobný dôchodkový produkt bude mať každá plnoletá fyzická osoba. Čerpať ho bude môcť v prípade odchodu do dôchodku, alebo v ťažkej životnej situácii, ako je invalidita, ťažké zdravotné postihnutie a dlhodobá nezamestnanosť pred dosiahnutím dôchodkového veku. Sporitelia si budú môcť zvoliť spôsob výberu nasporených peňazí formou: vyplácania dôchodku, programového výberu a jednorazového vyrovnania. V prípade výberu možnosti vyplácania dôchodku, dávku vypláca Sociálna poisťovňa do konca života, ale dôchodok nebude predmetom dedenia. V prípade programového výberu sa budú peniaze vyplácať 10 rokov, pričom zvyšnú sumu bude možné dediť. Jednorazový výber bude možný, ak si sporiteľ nasporil málo. Nárok na predčasný výber vznikne klientom, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Predmetom návrhu je stanoviť niektoré podmienky pre vytváranie, poskytovanie a distribúciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu v oblastiach, ktoré sú primárne v kompetencii členských štátov. Má napríklad určiť podmienky a vekovú hranicu sporiacej a výplatnej fázy, či maximálnu a minimálnu výšku príspevkov. Upravuje tiež kompetencie Národnej banky Slovenska pri registrácii a dohľade nad vykonávaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. 

Tento produkt budú môcť poskytovať doplnkové dôchodkové spoločnosti, poisťovne, banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, a právnické osoby, ktoré sú registrované ako poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Ide o produkty, ktoré už finančná inštitúcia vytvára (napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie), ale s určitými špecifickými podmienkami.

Návrh tiež stanovuje, aby sa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia. Navrhuje sa preto delená účinnosť právnej úpravy. Od 22. marca 2022 bude nariadenie záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti daní by mali na Slovensku nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Povinne dôchodkovo poistené SZČO s nárokom na predčasný dôchodok

Zoznam povolaní, pri ktorých výkone môže byť živnostník dôchodkovo poistený a zároveň mu bol priznaný predčasný dôchodok či jeho výplata.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky