Kontroly nelegálneho zamestnávania v roku 2020

Koľko kontrol nelegálneho zamestnávania bolo vykonaných v roku 2020, za aké pochybenia dostali firmy pokuty a v akej výške?

Čo je to nelegálne zamestnávanie a aké môže mať podoby

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá využíva závislú prácu:

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah (pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu,
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začatia výkonu práce zamestnanca, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak sa táto kontrola začala do siedmich dní od začatia výkonu práce zamestnanca,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa § 21 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s predpismi upravujúcimi pobyt cudzincov a azylantov (nelegálne).

Pri nelegálnom zamestnávaní kontrolné orgány kontrolujú práve to, či u kontrolovaného subjektu nie je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok. Takáto kontrola sa vykonáva na úrovni jednotlivých fyzických osôb, ktoré pre kontrolovaný subjekt vykonávajú prácu.

Počet kontrol nelegálneho zamestnávania v rokoch 2016 až 2020

Kontrolu nelegálneho zamestnávania na Slovensku vykonávajú inšpektoráty práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Činnosť kontrolných orgánov nelegálneho zamestnávania v roku 2020 bola zásadným spôsobom ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Veľký pokles v počte vykonaných kontrol a s tým spojeným poklesom udelených pokút za nelegálne zamestnávanie v porovnaní s predchádzajúcim obdobím bol spôsobený predovšetkým týmto faktorom.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.

V roku 2020 bolo vykonaných 13 182 kontrol zameraných na nelegálne zamestnávanie. V porovnaní s rokom 2019 počet vykonaných kontrol klesol takmer o 45 %. V rámci týchto kontrol bolo skontrolovaných 11 931 subjektov. Počet vykonaných kontrol je vyšší ako počet kontrolovaných subjektov z dôvodu opakovanej kontroly nelegálneho zamestnávania u niektorých subjektov.

Počet porušení zákazu nelegálneho zamestnávania v rokoch 2016 až 2020

V roku 2020 bolo kontrolovaných 11 931 subjektov, z ktorých 4,75 % (567) porušilo zákaz nelegálneho zamestnávania. Takmer každý dvadsiaty teda zamestnával nelegálne. Údaje za predchádzajúce kalendárne roky sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. V porovnaní s rokom 2019 je možné vidieť nárast podielu kontrolovaných subjektov, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Konkrétne ide o nárast z 3,80 % v roku 2019 na 4,75 % v roku 2020.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Označenie 2016 2017 2018 2019 2020
Počet kontrolovaných subjektov 23 416 18 411 24 877 21 478 11 931
Subjekty, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania 1 311 1 226 923 816 567
Percentuálny podiel kontrolovaných subjektov, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania 5,60 % 6,66 % 3,71 % 3,80 % 4,75 %

Počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb v rokoch 2016 až 2020

Štatistiky o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní poskytujú aj údaje o tom, koľko fyzických osôb kontrolné orgány skontrolovali a koľko z nich bolo nelegálne zamestnávaných. V roku 2020 bolo takto skontrolovaných 28 482 fyzických osôb. Z nich bolo nelegálne zamestnávaných 1 641, čo je približne 5,76 %. Údaje za predchádzajúce kalendárne roky sú uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. V porovnaní s rokom 2019 ide o pomerne vysoký nárast podielu nelegálne zamestnávaných fyzických osôb na celkovom počte kontrolovaných fyzických osôb. Z 3,16 % v roku 2019 totižto podiel nelegálne zamestnávaných fyzických osôb na celkovom počte kontrolovaných fyzických osôb narástol na 5,76 %, čo je nárast o 82,28 %.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Označenie 2016 2017 2018 2019 2020
Počet kontrolovaných fyzických osôb 60 349 49 093 65 524 56 605 28 482
Počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb 2 924 3 384 2 751 1 791 1 641
Percentuálny podiel nelegálne zamestnávaných fyzických osôb 4,85 % 6,89 % 4,20 % 3,16 % 5,76 %

Príčiny nelegálneho zamestnávania v rokoch 2016 až 2020

Spomedzi štyroch dôvodov nelegálneho zamestnávania boli v roku 2020 rovnomerne zastúpené všetky s výnimkou situácie, kedy sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiaval na území Slovenskej republiky nelegálne a zároveň tu aj pracoval. Tento dôvod bol na základe kontrol nelegálneho zamestnávania v roku 2020 zastúpený najmenej.

Z dlhodobého hľadiska je však možné badať klesajúci trend nelegálneho zamestnávania spôsobeného neprihlásením zamestnanca do Sociálnej poisťovne. To môže súvisieť hlavne so zmenou legislatívy v tomto smere. Od roku 2018 totižto nie je nelegálnym zamestnávaním neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne vtedy, ak si zamestnávateľ splní túto povinnosť v lehote do siedmich dní od začatia výkonu práce zamestnanca, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Dôvod porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania 2016 2017 2018 2019 2020
S fyzickou osobou nie je uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer 939 1 148 1 073 833 636
Fyzická osoba nie je prihlásená do Sociálnej poisťovne 1 916 1 610 681 470 463
Nie sú splnené podmienky na zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny 42 338 759 481 498
Štátny príslušník tretej krajiny sa zdržiava na území Slovenskej republiky nelegálne 27 288 238 7 44
Spolu 2 924 3 384 2 751 1 791 1 641

Najviac nelegálne zamestnaných bolo z Ukrajiny a Srbska

Pri bližšom pohľade na 1 641 nelegálne zamestnávaných osôb v roku 2020 sa môžeme zamerať na ich štruktúru z hľadiska ich štátnej príslušnosti a z hľadiska ich pohlavia. Najväčšiu časť, takmer 56 % zo všetkých nelegálne zamestnávaných fyzických osôb, tvorili príslušníci Slovenskej republiky. A až 35 % nelegálne zamestnávaných fyzických osôb tvorili príslušníci tretích krajín, ktorí na Slovensku mali povolenie na pobyt. Najviac ich pochádzalo z Ukrajiny a zo Srbska. Z hľadiska pohlavia bolo z celkového počtu nelegálne zamestnávaných fyzických osôb až 73 % mužov, zvyšných 27 % tvorili ženy.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Označenie Nelegálne zamestnávané fyzické osoby
ženy muži spolu
príslušníci Slovenskej republiky 225 690 915
príslušníci Európskej únie 2 103 105
príslušníci tretej krajiny s povolením na pobyt 199 378 577
príslušníci tretej krajiny bez povolenia na pobyt 16 28 44
Spolu 442 1 199 1 641
Článok pokračuje pod reklamou

Z hľadiska sektorov ekonomiky, na ktoré sa kontrolné orgány pri nelegálnom zamestnávaní zamerali najčastejšie, išlo v roku 2020 najmä o stavebníctvo, priemyselnú výrobu a veľkoobchod a maloobchod vrátane opravy motorových vozidiel. V týchto troch odvetviach kontrolóri skontrolovali viac fyzických osôb ako vo všetkých ostatných. Najviac nelegálne zamestnávaných osôb vykonávalo prácu v oblasti stavebníctva, priemyselnej výroby a odborných, vedeckých a technických činností.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
SK NACE Počet kontrolovaných fyzických osôb Počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 602 22
Ťažba a dobývanie 17 0
Priemyselná výroba 5 450 281
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 54 0
Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd 186 4
Stavebníctvo 5 587 474
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel 5 430 111
Doprava a skladovanie 1 964 48
Ubytovacie a stravovacie služby 3 281 142
Informácie a komunikácia 258 9
Finančné a poisťovacie činnosti 96 3
Činnosti v oblasti nehnuteľností 345 18
Odborné, vedecké a technické činnosti 1 193 237
Administratívne a podporné služby 1 693 184
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 429 2
Vzdelávanie 600 4
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 488 69
Umenie, zábava a rekreácia 334 14
Ostatné činnosti 475 19
Činnosti domácností 0 0
Extrateritoriálne organizácie 0 0
Spolu 28 482 1 641

Kontroly nelegálneho zamestnávania sa zameriavajú najmä na menšie firmy

V rámci štatistík o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sú k dispozícii aj údaje o počte kontrolovaných fyzických osôb podľa veľkosti zamestnávateľa. Z nich vidno, že kontroly zamerané na nelegálne zamestnávanie smerujú oveľa častejšie k tým najmenším zamestnávateľom a naopak, najväčší zamestnávatelia sú kontrolovaní najmenej. Viac ako polovica kontrolovaných fyzických osôb v roku 2020 bola kontrolovaných u subjektov, ktoré majú najviac deväť zamestnancov.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.

Počet kontrolovaných osôb podľa právnej formy zamestnávateľa

Podľa právnej formy kontrolovaného subjektu boli kontroly nelegálneho zamestnávania najviac zamerané na kontrolu fyzických osôb-podnikateľov a spoločností s ručením obmedzeným. Z hľadiska podielu nelegálne zamestnávaných fyzických osôb na počte kontrolovaných fyzických osôb však spomedzi iné právne formy z radu vybočujú zahraničné osoby. Pri kontrolovaných subjektoch, ktoré boli zahraničnými osobami, totižto až takmer 47 % kontrolovaných fyzických osôb pracovalo nelegálne.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Právna forma kontrolovaného subjektu Počet kontrolovaných fyzických osôb Počet nelegálne zamestnávaných fyzických osôb
Fyzické osoby 6 551 327
Verejná obchodná spoločnosť 49 0
Spoločnosť s ručením obmedzeným 17 644 969
Komanditná spoločnosť 53 0
Nezisková organizácia 166 1
Akciová spoločnosť 1 706 0
Družstvo 325 6
Štátny podnik 39 0
Rozpočtová organizácia 501 0
Príspevková organizácia 247 2
Verejnoprávna inštitúcia 39 0
Zahraničná osoba 686 321
Sociálna a zdravotné poisťovne - -
Združenie (zväz, spolok) 82 1
Cirkevná organizácia 21 6
Stavovská organizácia - profesijná komora 0 0
Záujmové združenie právnických osôb 7 0
Obec, mesto 343 2
Samosprávny kraj 6 0
Medzinárodné organizácie 0 0
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 0 0
Ostatné 15 6
Spolu 28 482 1 641

Pokuty udelené za nelegálne zamestnávanie v roku 2020

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania udelili v roku 2020 kontrolné orgány spolu 737 pokút v celkovej výške 3 365 600 eur. Priemerná výška jednej pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v roku 2020 tak bola vo výške 4 566,62 eura.

Z hľadiska právnej formy zamestnávateľa najviac pokút bolo udelených spoločnostiam s ručením obmedzeným (416 pokút). Potom nasledovali fyzické osoby (254 pokút) a zahraničné osoby (57 pokút). Ostatné právne formy dostali spolu desať pokút. Z hľadiska veľkosti zamestnávateľa určenej počtom jeho zamestnancov dostali najviac pokút zamestnávatelia s počtom zamestnancov od jedna do deväť (vrátane). Kontrolné orgány týmto zamestnávateľom udelili až 515 pokút v celkovej výške 1 995 800 eur. Viac informácií o pokutách udelených iným kategóriám zamestnávateľov je v nasledujúcom grafe.

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe prílohy k Informatívnej správe o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zamestnávanie rodinných príslušníkov a zmena od roku 2023

Manžel, súrodenec či dieťa nepotrebujú vždy pracovnú zmluvu, aby mohli pomôcť rodine s podnikaním. Kedy ide o výnimku z nelegálnej práce a ako sa rozšíri od 1. 1. 2023?

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nelegálne zamestnávanie – zmeny od 1. 3. 2021

Aké zmeny prinesie novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní účinná od 1. marca 2021 je účinná.

(Nelegálna) práca rodinného príslušníka – zmena od roku 2020

Od roku 2020 sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na s.r.o., ktorá má jedného spoločníka, zatiaľ čo doteraz sa výnimka vzťahovala len na živnostníkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky