Nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca od roku 2014

Vyššie pokuty, efektívnejší výkon kontrol, sprísnenie definície nelegálnej práce a mnohé ďalšie novinky priniesli ostatné dve novely zákona o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci.

V ostatnom období nadobudli účinnosť dve novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a súvisiacich zákonov – zákona o službách zamestnanosti a zákona o inšpekcii práce.

Zmena definície nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

Pre definovanie nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce je rozhodujúce, či ide o závislú prácu. Jej definíciu možno nájsť v zákone č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov v § 1.

Závislá práca je práca:

 • vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
 • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
 • podľa pokynov zamestnávateľa,
 • v jeho mene,
 • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom,
 • za mzdu alebo odmenu.

Nelegálna práca je závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre podnikateľa a:

 • nemá s podnikateľom založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer alebo,
 • fyzická osoba je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa zákona o službách zamestnanosti.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie, ak  podnikateľ využíva závislú prácu:

 • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer;
 • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a nesplnil povinnosť podľa osobitného predpisu (§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 82/2005 Z. z.). Podľa zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný prihlásiť fyzickú osobu do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca;
 • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa Zákona o službách zamestnanosti.

Zákon teda pri definovaní nelegálneho zamestnávania už nerozlišuje medzi závažnosťou situácie, kedy napríklad zamestnáva podnikateľ načierno pracovníkov a situáciou, kedy síce zmluvný vzťah existuje, ale došlo k ich oneskorenej registrácii do Sociálnej poisťovne.  

Novela zákona považuje za nelegálne zamestnávanie aj prípad, ak zamestnávateľ nesplnil povinnosť prihlásiť zamestnanca do registra zamestnancov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a to bez ohľadu na termín vykonania kontroly. Ustanovenie, ktoré platilo do 31. 10. 2013 hovorilo o tom, že neskoré prihlásenie do Sociálnej poisťovne je problém iba v prípade, že nebolo vykonané do začiatku výkonu kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tento dôvetok aktuálne platnom zákone už nenájdete. Inak povedané, podnikateľ nezamestnával nelegálne pracovníkov, ak ich prihlásil síce neskoro, ale prišiel na svoju chybu skôr, ako ju odhalili inšpektori práce.

Treba zdôrazniť, že všetky informácie o neskorej registrácii aj dátume vzniku pracovného pomeru má k dispozícii Sociálna poisťovňa. Na výkon kontroly a pokutovanie podnikateľov za nelegálne zamestnávanie teda stačí účinná spolupráca Národného inšpektorátu práce a Sociálnej poisťovne.

Čo nie je nelegálne zamestnávanie

Zákon č. 82/2005 v § 2a definuje, že nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Zamestnávanie príbuzných teda nie je nelegálnym zamestnávaním iba v prípade, ak podnikateľ podniká ako fyzická osoba, napr. živnostník. Ak by podnikal ako s.r.o., tak sa táto výnimka na neho nevzťahuje.

Pokuty za nelegálne zamestnávanie sa zvýšili od 1. 11. 2013

Výšku pokút za nelegálne zamestnávanie upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

V rámci kontrolnej činnosti môžu kontrolóri vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie a požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania sa rozlišuje závažnosť tohto porušenia podľa počtu nelegálne zamestnávaných osôb. V prípade jednej osoby je minimálna výška pokuty 2 000 eur, v prípade dvoch a viac fyzických osôb súčasne sa je dolná hranica pokuty zvýšila na 5 000 eur. Maximálna výška pokuty sa nezmenila, je vo výške 200 000 eur.  Tieto pokuty platí zamestnávateľ.

Postih vo forme poriadkovej pokuty do 331 eur sa však týka aj pracovníka, ktorý nelegálne pracuje.

Treba tiež zdôrazniť, že opakované porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona na účely zrušenia živnostenského oprávnenia.

Správne delikty v zákone č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce boli doplnené v § 19, ods. 3 o nový bod,  podľa ktorého medzi závažné porušenie povinností patrí aj presiahnutie odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času vedenej zamestnávateľom o viac ako 10 %, najmenej však o 30 minút v jednom dni pri práci vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti. Závažné porušenia sú sankcionované od  1 000 eur do 200 000 eur.

Na kontrolu už netreba poverenie, kontrolórom stačí preukaz

Nová úprava § 68 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zabezpečuje efektívnejší výkon kontroly. Kontrolóri môžu vykonávať kontrolnú činnosť na základe preukazu kontrolóra. V minulosti bolo potrebné písomné poverenie na výkon kontroly u konkrétneho kontrolovaného subjektu.

Útvary kontroly nelegálneho zamestnávania

Podľa informácií na webe Národného inšpektorátu práce sa od 1. 10. 2013 posilnil aj výkon kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Na inšpektorátoch práce boli zriadené útvary kontroly nelegálneho zamestnávania (útvar KNZ). Ide o špecializované tímy inšpektorov práce, ktorých činnosť je zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky