Charakteristika živnosti

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom a po jeho smrti záväzky nezanikajú. Živnostenský zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale obsahuje tzv. negatívne vymedzenie, teda určuje, čo živnosťou nie je. Každá živnosť je podnikaním, no nie každé podnikanie je živnosťou.

Obchodné meno fyzickej osoby


Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko (ďalej len "meno"). Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie obchodného mena uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Kto zdedí podnik po podnikateľovi, ktorý bol fyzickou osobou, môže podnikať pod doterajším obchodným menom s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu; to isté platí pri nadobudnutí podniku na základe zmluvy od podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou, za podmienok ustanovených v § 481 ods. 2. Obchodného zákonníka.

Ak podnikateľom je fyzická osoba, ktorá zmenila svoje meno, môže používať v obchodnom mene aj svoje skoršie meno s dodatkom obsahujúcim nové meno.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhy živnosti


Živnosti sa po zmenách od 1. 6. 2010 už nerozdeľujú na ohlasovacie a koncesované. Od 1.6.2010 sa živnosti delia na voľné, remeselené a viazané. Pre všetky druhy platia všeobecné podmienky

 • vek 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Rozdiely v druhoch živností:

Zodpovedný zástupca

V prípade, ak podnikateľ nespĺňa odborné predpoklady na prevádzkovanie živnosti, ktorú chce vykonávať, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje remeselnú, viazanú alebo koncesovanú živnosť. Ak má podnikateľ zriadených viacero prevádzkarní alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň. Zodpovedného zástupcu netreba ustanovovať, ak odbornú alebo inú spôsobilosť možno preukázať iba dokladom na meno podnikateľa.

Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom bude živnosť prevádzkovať, vždy. Ak však podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania remeselnej živnosti, viazanej živnosti alebo koncesovanej živnosti alebo nemá bydlisko na území Slovenskej republiky alebo oprávnenie na pobyt, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. To neplatí, ak je ním za podmienok upravených osobitným zákonom (§2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní ) manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen a ak ide o obec, jej starosta.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR.

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu tejto právnickej osoby.

Zodpovedným zástupcom fyzickej ani právnickej osoby nemôže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie a to počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia.

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých ako v jednej prevádzkarni. V opodstatnených prípadoch môže živnostenský úrad povoliť výnimku.

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň a v nich prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť, je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň. Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni alebo za podmienok ustanovených zákonom vo viacerých takýchto prevádzkarniach.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu. Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí. To neplatí, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.

Riadenie a ručenie

Keďže majiteľom je iba jedna osoba, táto osoba - živnostník rozhoduje o všetkom.

Živnostník ručí celým svojím majetkom za záväzky neobmedzene - aj súkromným majetkom. Je možné zmluvou vylúčiť časť majetku, ktorá podlieha bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, treba to však urobiť vopred.

Vznik živnosti

Oprávnenie na živnostenské podnikanie vzniká dňom ohlásenia, alebo pokiaľ je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom; za deň ohlásenia sa považuje deň splnenia ohlasovacej povinnosti. Na začiatok výkonu ohlasovacej živnosti sa nevyžaduje vystavené osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Živnostenské oprávnenie (t. j. oprávnenie prevádzkovať živnosť) vzniká právnickým osobám už zapísaným do obchodného registra, právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú, a fyzickým osobám s bydliskom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

 

Živnostenský register

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov (zákon o živnostenskom podnikaní 455/1991) o podnikateľoch, ktoré obvodné úrady zapisujú do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Tento register je prístupný na www.zrsr.sk. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje fyzickej osoby (živnostníka) a zodpovedného zástupcu.

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

 • ak ide o fyzickú osobu v postavení podnikateľa, zodpovedného zástupcu (s výnimkou podľa § 11 ods. 8 zákona o živnostenskom podnikaní 455/1991 Z. z.), pokračovateľa v živnosti, štatutárneho orgánu, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

o postavenie fyzickej osoby (u osoby v postavení štatutárneho orgánu aj spôsob, akým za právnickú osobu koná),
o meno a priezvisko,
o akademický titul,
o rodné priezvisko,
o rodné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
o štátna príslušnosť,
o miesto narodenia,
o adresa bydliska,

 • predmet podnikania,
 • obchodné meno (u právnickej osoby aj právna forma),
 • prevádzkarne, ak sú zriadené,
 • identifikačné číslo,
 • miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
 • adresa miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • predmet podnikania,
 • adresy prevádzkarní, ak sú zriadené,
 • dátum vzniku živnostenského oprávnenia,
 • doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva,
 • pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,
 • iné skutočnosti podľa osobitných predpisov (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii),
 • iné údaje podľa osobitných predpisov (§ 45a zákona o živnostenskom podnikaní 455/1991 Z. z.).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky umožní prístup k údajom o podnikateľoch zapísaných v registri a ku zmenám týchto údajov:

 • daňovému úradu a Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
 • orgánu štátnej štatistiky,
 • príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,
 • Sociálnej poisťovni.


Jednotné kontaktné miesto

Úlohu jednotného kontaktného miesta plní obvodný úrad. Jednotné kontaktné miesto je zriadené za účelom poskytovania informácii o:

 • všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti,
 • postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania živnostenského oprávnenia a prístupu k poskytovaniu služieb,
 • možnostiach prístupu k verejným registrom,
 • všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov,

Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na:

 • registráciu a oznámenie daňovníka,
 • prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia,
 • oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia.

Jednotné kontaktné miesto preveruje správnosť týchto údajov a zodpovedá za ich správnosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky