Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a odvody dohodárov od 1.1.2013

Možnosť pracovať na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. na dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti) ostane zachovaná aj v roku 2013. Najvýznamnejšia zmena však nastáva v platení odvodov z príjmov z dohôd. Priplatia si dohodári aj ich zamestnávatelia. Výška odvodov sa bude odvíjať od toho, o akú skupinu dohodárov pôjde, či o študenta, dôchodcu, príp. osobu poberajúcu invalidný, výsluhový dôchodok a pod. Dôležité je tiež to, či bude mať dohodár pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem. Ak patríte do skupiny tzv. „ostatných“ dohodárov a budete poberať pravidelný mesačný príjem, odvody budú od 1.1.2013 platené v plnej výške tak, ako je to pri pracovnom pomere.

Dohoda o brigádnickej práci študentov od 1.1.2013

Novelou zákona o sociálnom poistení sa v zákonníku práce upravilo, že od 1.1.2013 dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Od roku 2013 teda nie je možné na dohodu o brigádnickej práci študentov zamestnávať študenta, ktorý má viac ako 26 rokov, ani externých študentov. Povinnosťou zamestnávateľa je ukončiť dohody o brigádnickej práci študentov uzatvorené pred 1.1.2013 s osobami, ktoré nespĺňajú zákonom stanovené podmienky pre tento typ dohôd od januára 2013, a to do 31.1.2013.

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec pri dohode v roku 2020 nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020.

Predčasní starobní dôchodcovia si musia do konca februára vybrať

V roku 2013 už nebude možné, aby predčasní starobní dôchodcovia pracovali na dohodu a súčasne poberali predčasný starobný dôchodok. Predčasní starobní dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok priznaný do 31.12.2012 a ktorí pracujú na dohodu uzatvorenú pred 1. januárom 2013, majú do 28. februára 2013 čas na to, aby sa rozhodli, či budú poberať predčasný starobný dôchodok alebo ostanú pracovať na dohodu. Ak by ostali pracovať na dohodu a neukončili ju do 28.2.2013, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku im zanikne od výplatného termínu v marci 2013. Viac informácií o predčasných starobných dôchodcoch a prácach na dohodu sa dočítate na stránke Sociálnej poisťovne.

Odvody z dohôd od 1.1.2013

Odvody z príjmov na dohodu od 1.1.2013 sa budú odvíjať od toho, o aký typ dohodára pôjde, pričom sa budú rozlišovať tieto typy dohodárov:

  • študent do 18 rokov s max. príjmom 66 eur a študent od 18 do 26 rokov s max. príjmom 155 eur pre jednu ním určenú dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov nad stanovenú sumu alebo pre ďalšiu dohodu,
  • poberateľ starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek,
  • poberateľ invalidného a invalidného výsluhového dôchodku,
  • osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok (výplata predčasného starobného dôchodku bude pozastavená, ak bude pracovať na dohodu),
  • ak ide o osobu inú, odvody z dohody budú v rovnakej výške, ako je to pri pracovnom pomere (t. j. 13,4 % za zamestnanca a 35,2 % za zamestnávateľa).

Pre výšku odvodov je tiež rozhodujúce, či pôjde o pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem. Ak bude príjem pravidelný (napr. u ostatných dohodárov), za dohodára je potrebné platiť aj nemocenské poistenie, čo znamená napríklad, že dohodár si u zamestnávateľa môže nárokovať PN počas prvých 10 dní ako riadny zamestnanec.

Odvody študentov v roku 2013

Do konca roka 2012 z príjmov z dohôd platil poistné na sociálne poistenie iba zamestnávateľ, a to vo výške 1,05 % z hrubej odmeny (0,25 % na garančné poistenie a 0,8 % na úrazové poistenie). Osoba pracujúca na dohodu z tohto príjmu poistné neplatila. Táto úprava ostane zachovaná iba v prípade študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov pre jednu dohodu, ak neprevýši maximálnu sumu mesačného príjmu.

Maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu z dohody, z ktorej nebude študent povinne dôchodkovo poistený sa líši v závislosti od veku študenta. Pre študenta, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku je maximálna suma mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu vo výške 8,39 % (v súčasnosti 66 eur) a pre študenta od dovŕšenia 18 rokov veku do 26 rokov 19,72 % (v súčasnosti 155 eur) priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na povinné dôchodkové poistenie. Keďže je maximálna výška príjmu určená percentom, suma 66 eur a 155 eur sa bude každý rok zvyšovať podľa toho, ako bude rásť priemerná mzda na Slovensku.

Študenti si budú môcť určiť jednu dohodu so zárobkom do 66 eur (resp. 155 eur) najmenej na obdobie jedného mesiaca, na základe ktorej nebudú z tejto dohody povinne dôchodkovo poistení. Povinnosťou študenta bude oznámiť zamestnávateľovi, že si určil dohodu, z ktorej nebude dôchodkovo poistený a zároveň, že nemá určenú ďalšiu takúto dohodu. Ak túto svoju povinnosť poruší, môže mu byť Sociálnou poisťovňou uložená pokuta.

Prečítajte si tiež

Ak mesačný príjem študenta z dohody, ktorý je pravidelne mesačne odmeňovaný, presiahne stanovenú sumu, vznikne mu povinné dôchodkové poistenie, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom jeho mesačný príjem presiahol stanovenú sumu; takto vzniknuté povinné dôchodkové poistenie zanikne, ak jeho mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo ukončením dohody o brigádnickej práci študentov. Priemerný mesačný príjem študenta z dohody, ktorý nie je pravidelne mesačne odmeňovaný sa zistí za obdobie jej trvania po skončení dohody. Ak takto zistený priemerný mesačný príjem presiahne stanovenú sumu, vznikne študentovi spätne od vzniku dohody povinné dôchodkové poistenie z čoho vyplynie povinnosť spätného doplatenia poistného. Vymeriavacím základom na platenie poistného na povinné dôchodkové poistenie študenta je jeho mesačný (resp. priemerný mesačný) príjem z dohody po odpočítaní stanovenej sumy (teda 66 eur, alebo 155 eur).

Zamestnávateľ bude povinný stanoveným spôsobom oznámiť Sociálnej poisťovni identifikáciu zmluvy o brigádnickej práci študentov, z ktorej študent nechce byť povinne dôchodkovo poistený, prihlásiť študenta do registra poistencov Sociálnej poisťovne, ak mesačný príjem (resp. priemerný mesačný príjem) študenta z tejto dohody presiahne stanovenú sumu, odhlásiť študenta z tohto registra, ak mesačný príjem nepresiahne stanovenú sumu alebo, ak študent akokoľvek zmenil svoje rozhodnutie týkajúce sa tejto dohody.

Článok pokračuje pod reklamou

Jednotlivé typy dohôd a k nim prislúchajúce odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Typ dohodára Sadzba zamestnanca (rozsah poistenia) Sadzba zamestnávateľa (rozsah poistenia)
DoBPŠ – študent do 18 rokov s max. príjmom 66 eur a študent od 18 do 26 rokov s max. príjmom 155 eur na (pre jednu ním určenú dohodu) 0 % 1,05 % (GP, ÚP)
DoBPŠ nad stanovenú sumu alebo pre ďalšiu dohodu 7 % (SP, IP) 22,80 % (GP, ÚP, SP, IP, RF)
DoVP alebo DoPČ – poberateľ starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek* 4 % (SP) 19,80 % (GP, ÚP, SP, RF)
DoVP alebo DoPČ – poberateľ invalidného a invalidného výsluhového dôchodku 7 % (SP, IP) 22,80 % (GP, ÚP, SP, IP, RF)
DoVP alebo DoPČ – osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok s pravidelným mesačným príjmom 9,4 % (NP, SP, ZP) 31,20 % (GP, ÚP, SP, RF, NP, ZP)
DoVP alebo DoPČ – osoba, ktorej bol priznaný predčasný starobný dôchodok s nepravidelným príjmom 8 % (SP, ZP) 29,80 % (GP, ÚP, SP, RF, ZP)
DoVP alebo DoPČ – ostatní dohodári s pravidelným mesačným príjmom 13,40 % (NP, SP, IP, PvN, ZP) 35,20 % (GP, ÚP, SP, IP, RF, NP, PvN, ZP)
DoVP alebo DoPČ – ostatní dohodári s nepravidelným príjmom 11 % (SP, IP, ZP) 32,80 % (GP, ÚP, SP, IP, RF, ZP)
Použité skratky: DoBPŠ – dohoda o brigádnickej práci študentov, DoVP – dohoda o vykonaní práce, DoPČ – dohoda o pracovnej činnosti, GP – garančné poistenie, ÚP – úrazové poistenie, SP – starobné poistenie, IP – invalidné poistenie, RF – rezervný fond solidarity, NP – nemocenské poistenie, PvN – poistenie v nezamestnanosti, ZP – zdravotné poistenie

 * starobní dôchodcovia budú môcť po skončení dohody požiadať o zvýšenie dôchodku

Je potrebné pripomenúť, že v prípade platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie minimálny vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa nie je stanovený. Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi (okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené podľa zákona o dani z príjmov). Znamená to, že ak budete na dohodu zarábať 100 eur mesačne, zdravotné odvody budete platiť z tejto sumy a rovnako z tejto sumy bude odvádzať za vás odvody aj váš zamestnávateľ.

Prečítajte si tiež

Maximálny vymeriavací základ je od 1.1.2013 pre všetky druhy sociálneho poistenia (okrem úrazového poistenia) a zdravotného poistenia stanovený jednotne vo výške 3 930 eur. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený najvyššou výškou. Viac o odvodoch zamestnanca a zamestnávateľa sa dočítate v tomto článku.

Povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť svojich dohodárov, ktorým vznikla dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru pred 1. januárom 2013 a tento právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2012, na nemocenské poistenie dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, resp. len na dôchodkové poistenie. Urobiť tak musí najneskôr do 31. januára 2013. Ak dohodárovi vzniká aj povinnosť zdravotného poistenia, je potrebné ich prihlásiť aj do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Táto predĺžená lehota na prihlásenie dohodárov neplatí pre dohody, ktoré vzniknú po 31. decembri 2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v „klasickej“ lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. To znamená, že dohodárov, ktorým dohoda vznikla po 31. decembri 2012, zamestnávateľ prihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne na konkrétne poistenie pred vznikom ich povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti.

Nezabudnite ani na evidenčné listy dôchodkového poistenia. Z dôvodu zavedenia dôchodkového poistenia pre dohody budú zamestnávatelia povinní zasielať do Sociálnej poisťovne evidenčné listy dôchodkového poistenia v lehote do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.

Viac o povinnostiach zamestnávateľov s súvislosti s dohodami uzatvorenými v pred 1.1. 2013 a pokračujúcimi v roku 2013 nájdete tu.

Súvisiaca novela zákonníka práce

Novela zákonníka práce tiež upravila dohody, a po novom sa na ne vzťahujú základné ustanovenia prvej časti zákonníka práce, ustanovenia upravujúce pracovný čas, dobu odpočinku a pod. v tretej časti, ako aj minimálna mzda (od 1.1.2013 v sume 1,941 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom). Dovolenka pre osoby pracujúce na dohody nebola zavedená, dohodárovi nebude možné nariadiť ani s ním dohodnúť prácu nadčas, ani pracovnú pohotovosť. V prípade absencie dohodára v práci z dôvodu ako napr. vyšetrenie, OČR, zamestnávateľ bude musieť ospravedlniť takúto odôvodnenú neprítomnosť na pracovisku, avšak nebude povinný poskytnúť dohodárovi náhradu odmeny (v porovnaní s riadnym zamestnancom). Dohodár nemá zo zákona nárok na odstupné, ani nárok na stravný lístok.

Nezamestnaní možno nebudú môcť pracovať na dohody

Vláda navrhuje novelu zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorej budú musieť byť osoby pracujúce na dohodu, ktoré sú zároveň evidované na úrade práce, vyradené z evidencie uchádzača o zamestnanie. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. apríla 2013. Ak by však táto zmena schválená nebola, uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce by mohol naďalej mesačne zarobiť maximálne 143,40 eur bez toho, že by musel byť vyradený z evidencie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky