Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke
Zdroj: Unsplash.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Verejne prístupný zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) pomáha zjednodušiť verejné obstarávanie. Obsahuje totiž informácie, ktoré už potom v celom procese nie je potrebné opätovne overovať. Tomáš Vavro z advokátskej kancelárie VAVRO LEGAL pre Podnikajte.sk priblížil:

 • kto sa môže zapísať do zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody to prináša,
 • kde zoznam možno nájsť, kto a aké informácie v ňom môže vyhľadávať,
 • aké sankcie hrozia, ak sa hospodársky subjekt do zoznamu nezapíše a na čo ďalšie dať pozor, ak sa chce vyhnúť pokute,
 • ako pri zápise postupovať, v akom časovom predstihu ho riešiť a ako je obmedzená platnosť zápisu.

Základné informácie o zozname hospodárskych subjektov

Zoznam hospodárskych subjektov je nástroj na zjednodušenie procesu verejného obstarávania. Prečo sa oplatí doň zapísať?

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov zapísaným osobám umožňuje jednak budúcu účasť na zákazkách realizovaných cez elektronický kontraktačný systém (EKS), jednak im uľahčuje účasť na ostatných zákazkách, pri ktorých sa bežne predkladá pomerne veľké množstvo dokumentov. Zápis v zozname hospodárskych subjektov nahrádza povinnosť účastníka zákazky predkladať aktuálne potvrdenia o bezdlžnosti (najmä voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a daňovému úradu), aktuálne výpisy z registra trestov či iné dokumenty vymenované v súťažných podkladoch. Každý kvalifikovaný dodávateľ zapísaný v ZHS, či už ide o živnostníka alebo firmu, je odbremenený od viacerých administratívnych povinností pri zapájaní sa do verejných zákaziek.

Hovoríte, že zapísané osoby sa vďaka zápisu v zozname hospodárskych subjektov môžu zúčastňovať na zákazkách realizovaných cez EKS. Je to možné aj bez zápisu v ZHS?

Nie. Zápis v ZHS je totiž povinnou podmienkou, ktorú musí podnikateľ splniť, ak má záujem obchodovať prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (EKS). A túto elektronickú platformu majú od 1.2.2023 povinnosť používať všetci verejní obstarávatelia pri zadávaní zákaziek podlimitných a vybraných zákaziek s nízkou hodnotou.

Aké predpisy súvisia so zoznamom hospodárskych subjektov a kto je správcom zoznamu hosp. subjektov?

Základná úprava týkajúca sa zoznamu hospodárskych subjektov je predmetom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a spravuje ho Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Je zápis do tohto zoznamu povinný?

Povinný je iba v prípade podnikateľov, ktorí sa zúčastňujú zákaziek cez EKS. V iných prípadoch zápis do ZHS povinný nie je, ale môže odbúrať zbytočnú byrokraciu podnikateľom, ktorí sa plánujú zúčastňovať verejných obstarávaní pravidelne.

Hrozia nejaké sankcie za nezapísanie do ZHS?

Nakoľko sa subjekt do tohto zoznamu zapisuje na vlastnú žiadosť, sankcie za nezapísanie neexistujú. Ak však hospodársky subjekt do zoznamu predloží nepravdivú informáciu alebo doklad, a táto informácia či doklad má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na verejnom obstarávaní, ÚVO mu uloží pokutu od 1 000 do 10 000 eur a súčasne zákaz účasti vo verejných obstarávaniach na dobu 3 rokov.

Niektorí podnikatelia sa musia zapísať aj do registra partnerov verejného sektora. V čom sa od neho líši zoznam hospodárskych subjektov?

Účelom zoznamu hospodárskych subjektov je nahradenie viacerých potvrdení predkladaných pri každom verejnom obstarávaní jediným zápisom. Tento zápis trvá 3 roky, počas ktorých si podnikateľ nemusí zaobstarávať vždy nové potvrdenia, pričom o zápis môže podnikateľ požiadať sám aj prostredníctvom zástupcu, napr. advokáta.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane, účelom zápisu do registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod – skutočných majiteľov firmy. Na tento účel si musí podnikateľ zabezpečiť oprávnenú osobu (advokáta, notára, banku, audítora či daňového poradcu so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou má povinnosť uzatvoriť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby. Následne oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa registra, teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov. Tento zápis na rozdiel od zápisu v zozname hospodárskych subjektov trvá neurčitú dobu.

Definícia hospodárskeho subjektu a podmienky zápisu

Kto je v praxi hospodárskym subjektom? Kto sa do ZHS môže zapísať?

Hospodárskym subjektom sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia. Ide o fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré na trh dodávajú tovar, uskutočňujú stavebné práce alebo poskytujú služby.

Aké podmienky musí subjekt pri zápise do ZHS spĺňať?

Pri zápise do ZHS musí zapisovaný subjekt na základe jednotlivých potvrdení od príslušných úradov dosvedčiť, že:

 • nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
 • založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;
 • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
 • nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať;
 • nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy sa hospodársky subjekt nemôže zapísať do zoznamu hosp. subjektov?

Ak nespadá do definície hospodárskeho subjektu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Teda fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh nedodáva tovar, neuskutočňuje stavebné práce alebo neposkytuje službu. A tiež, ak nespĺňa spomínané podmienky.

Postup pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov

Ako pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov postupovať?

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapisuje na žiadosť subjektu, ktorej vzor je dostupný priamo na stránkach Úradu pre verejné obstarávanie, konkrétne v časti „formuláre a žiadosti“. Žiadosť sa podáva na Úrade pre verejné obstarávanie na predpísanom tlačive, ktoré je možné podať aj elektronicky.  K žiadosti musia byť priložené všetky povinné prílohy, ktorými sú najmä potvrdenia o bezdlžnosti voči príslušným úradom, potvrdenie registrového súdu, že daný subjekt nie je v likvidácii, konkurze či reštrukturalizácii a podobne.

V akom časovom predstihu je potrebné riešiť zápis do ZHS, ak sa chce subjekt zúčastniť verejného obstarávania?

Po podaní návrhu na zápis má Úrad pre verejné obstarávanie ako správca zoznamu lehotu 15 dní na to, aby vykonal zápis.

Je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov spoplatnený?

Výška správneho poplatku za zápis do ZHS je 66 eur. V prípade elektronického podania je výška poplatku nižšia, a to 33 eur.

Kde zoznam možno nájsť?

Zoznam hospodárskych subjektov je dostupný na internetových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie v časti „Verejný obstarávateľ“ aj „Uchádzač“.

Kto môže v zozname vyhľadávať informácie a čo všetko z neho možno zistiť?

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný na internetovej stránke ÚVO. V zozname sú vedené nasledovné informácie:

 • obchodné meno/názov,
 • sídlo/miesto podnikania,
 • identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • registračné číslo,
 • predmet podnikania,
 • zoznam dokladov preukazujúcich spôsobilosť zúčastňovať sa verejných zákaziek,
 • zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Pozor na lehoty pri zmene zapísaných údajov a predĺžení zápisu

Na čo odporúčate hospodárskym subjektom dať pozor, akým chybám sa vyvarovať?

Najmä by som upozornil na povinnosť písomne ohlásiť zmeny zapísaných údajov (napr. ak počas doby zápisu dôjde k zmene konateľa či sídla) Úradu pre verejné obstarávanie do 30 dní. V opačnom prípade subjektu hrozí pokuta vo výške 500 eur.

Je možné predĺžiť zápis v zozname hospodárskych subjektov?

Každý zápis v ZHS je možné aj opakovane predĺžiť, a to na základe žiadosti o predĺženie podanej najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu. Pri predĺžení zápisu sa Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú rovnaké podklady ako pri prvozápise.


Potrebujete pomôcť so zápisom do ZHS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?

Zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS) – sumár kľúčových informácií

Kedy podnikateľom vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a čo všetko treba o registri vedieť? Prehľad dôležitých informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky