Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) s pomocou profesionála

Čo je zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) a ako sa doň zapísať?

Zoznam hospodárskych subjektov (ZHS) je verejne prístupný register fyzických a právnických osôb vedený Úradom pre verejné obstarávanie. Zapísané osoby odbremeňuje od administratívy pri účasti na verejných zákazkách.

Zápis do ZHS vyžaduje prípravu a skompletizovanie žiadosti adresovanej Úradu pre verejné obstarávanie a zaplatenie správneho poplatku.

Práve príprava a skompletizovanie žiadosti však môžu byť pre mnohých podnikateľov časovo a administratívne náročné. V prípade zastúpenia advokátom podnikateľ podpisuje len plnú moc, na základe ktorej všetky potrebné dokumenty vypracuje a zabezpečí advokát.

Ako prebieha, koľko stojí a ako dlho trvá zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

Advokát s udelenou plnou mocou v prvom kroku zabezpečuje všetky potrebné dokumenty a potvrdenia zo súdu, od príslušných úradov a zdravotných poisťovní, ak si ich nezabezpečí Úrad pre verejné obstarávanie na základe úradnej povinnosti.

Po kompletizácii dochádza k podaniu žiadosti a k úhrade správneho poplatku, na základe čoho Úrad pre verejné obstarávanie zabezpečuje zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Úrad má 15 dní na vykonanie zápisu, avšak štandardne bývajú jednotlivé žiadosti vybavené aj skôr.

Pre našich klientov zabezpečujeme zápis do ZHS za paušálnu cenu vo výške 190 eur bez DPH, ktorá už zahŕňa všetky správne poplatky a komunikáciu s príslušnými úradmi v rámci zabezpečovania požadovaných potvrdení. Cena sa môže navýšiť v prípade zahraničných osôb, ktoré sú povinné dokladať taktiež potvrdenia vydané príslušnými orgánmi v mieste sídla či bydliska zahraničnej osoby.

Aké služby zaistí naša advokátska kancelária?

Naša advokátska kancelária klientom pomáha nielen so zápismi do verejných registrov ako je zoznam hospodárskych subjektov alebo register partnerov verejného sektora, splnením súvisiacich povinností a obchodno-právnou agendou, ale sprevádza ich celým spektrom právnych oblastí s bezprostredným významom pre podnikateľský sektor.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára nižšie.

Potrebujete pomôcť so zápisom do ZHS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov  - časté otázky

1. Aký prínos má zápis do zoznamu hospodárskych subjektov?

Zápis v ZHS zapísaným osobám umožňuje jednak budúcu účasť na zákazkách realizovaných cez elektronický kontraktačný systém (EKS), jednak im uľahčuje účasť na ostatných zákazkách, pri ktorých sa bežne predkladá pomerne veľké množstvo dokumentov. Zápis v ZHS totiž nahrádza povinnosť účastníka zákazky predkladať aktuálne potvrdenia o bezdlžnosti, aktuálne výpisy z registra trestov či iné dokumenty vymenované v súťažných podkladoch.

Každý kvalifikovaný dodávateľ zapísaný v ZHS, či už ide o živnostníka alebo firmu, je teda na istú dobu odbremenený od viacerých administratívnych povinností pri zapájaní sa do verejných zákaziek.

2. Kde možno nájsť zoznam hospodárskych subjektov (ZHS)?

Zoznam hospodárskych subjektov je verejne dostupný na internetových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie, v časti „Verejný obstarávateľ“ aj „Uchádzač“.

3. Aké údaje sa zapisujú do so zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS)?

Každý zápis v ZHS obsahuje nasledovné údaje o zapísanej osobe:

-        obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,

-        adresa sídla alebo miesta podnikania hospodárskeho subjektu,

-        predmet činnosti hospodárskeho subjektu,

-        identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené,

-        zoznam dokladov predložených pri zápise (jednotlivé potvrdenia o bezdlžnosti a pod.),

-        zoznam osôb oprávnených konať v mene hospodárskeho subjektu.

4. Ako pri zápise do ZHS postupovať?

Do zoznamu hospodárskych subjektov sa zapisuje na žiadosť subjektu. Žiadosť sa podáva na Úrade pre verejné obstarávanie na predpísanom tlačive, ktoré je možné podať aj elektronicky. K žiadosti musia byť priložené všetky povinné prílohy.

5. Aké sú prílohy žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS)?

Zapisovaný subjekt dosvedčuje, že nie je v likvidácii, reštrukturalizácii či konkurze a že nemá podlžnosti voči príslušným úradom, a to nasledovnými potvrdeniami, ktoré si sám obstará (resp. niektoré si môže obstarať aj Úrad pre verejné obstarávanie). Povinné prílohy k žiadosti o zápis do ZHS sú:

-        výpis z registra trestov,

-        výpis z obchodného alebo živnostenského registra,

-        potvrdenie súdu o neexistujúcom konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní či likvidácii,

-        potvrdenie o nedoplatkoch od Sociálnej poisťovne,

-        potvrdenie o nedoplatkoch od každej zdravotnej poisťovne,

-        potvrdenie o nedoplatkoch od daňového úradu,

-        potvrdenie o nedoplatkoch od colného úradu,

-        čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

6. Aký je poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS)?

Výška správneho poplatku za zápis do ZHS činí 66 eur. V prípade elektronického podania je výška poplatku 33 eur. Poplatok je už zahrnutý v cene služieb advokátskej kancelárie.

7. Je možné požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) elektronicky?

Podať žiadosť o zápis do ZHS je možné aj elektronicky cez www.slovensko.sk. Žiadosť musí byť v takomto prípade elektronicky podpísaná a doložená o originály dokumentov, čo znamená, že dokumenty vydané v listinnej podobe musia byť najskôr skonvertované do elektronickej podoby za pomoci zaručenej konverzie.

8. Kto subjekt do zoznamu zapisuje?

Do zoznamu sa zapisuje na žiadosť subjektu, ktorú môže podať samotný subjekt, ako aj jeho právny zástupca (napr. advokát).

9. Ako zmeniť údaje zapísané v zozname hospodárskych subjektov (ZHS)?

Každá zmena údajov o zapísanom subjekte, napríklad zmena sídla či konateľa, musí byť Úradu pre verejné obstarávanie písomne oznámená prostredníctvom na to určeného formulára, a to do 30 dní, odkedy k príslušnej zmene došlo.

10. Aká je doba zápisu v zozname hospodárskych subjektov?

Zápis v zozname hospodárskych subjektov je platný na dobu 3 rokov.

11. Ako ho predĺžiť?

Každý zápis v ZHS je možné aj opakovane predĺžiť, a to na základe žiadosti o predĺženie podanej najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu. Pri predĺžení zápisu sa Úradu pre verejné obstarávanie predkladajú rovnaké podklady ako pri prvozápise.

12. Ako získať výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov?

Úrad pre verejné obstarávanie vydá automaticky po dokončení zápisu do ZHS výpis, a to v elektronickej forme.


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky