Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam

Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ak sa podnikateľ stane zamestnávateľom, pribudnú mu aj povinnosti súvisiace s platením odvodov. Nasledovný článok prináša podrobnejšie informácie o povinnostiach voči zdravotným poisťovniam.

Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotným poisťovniam vyplývajú zo zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ, ktorý vstupuje do pracovnoprávneho vzťahu (pracovného pomeru) so zamestnancom poisteným v konkrétnej zdravotnej poisťovni, je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznik alebo zmenu platiteľa poistného. Oznamovaciu povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v prípade, ak ide o prvého zamestnanca poisteného v príslušnej zdravotnej poisťovni a v lehote ôsmich pracovných dní. Inak povedané, zamestnávateľ sa musí (sám seba) do 8 dní prihlásiť do registra platiteľov poistného v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne verejne zdravotne poistení jeho zamestnanci. Uvedenú skutočnosť zamestnávateľ oznamuje príslušnej poisťovni formulárom Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.

Zamestnávateľ (platiteľ poistného) je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnávateľ je povinný pri vzniku pracovného pomeru prihlásiť a pri skončení pracovného pomeru odhlásiť zamestnanca na verejné zdravotné poistenie. Ide o ďalšiu oznamovaciu povinnosť zamestnávateľa príslušnej poisťovni v súvislosti so zamestnancom. Oznamovaciu povinnosť si musí zamestnávateľ splniť v lehote ôsmich pracovných dní od vzniku pracovného pomeru alebo začiatku doby, počas ktorej zamestnanec vykonáva práce na základe uzatvorenej dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ak je povinnosť platiť z takejto dohody preddavky na zdravotné poistenie; viac informácií nájdete tu). Na tieto účely slúži zamestnávateľom formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poisteného na verejné zdravotné poistenie. Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov (3 a viac), oznámenie je povinný podávať výlučne elektronicky.

Zamestnávateľ je povinný vypočítať preddavok na poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni. Preddavok na poistné vypočíta zamestnávateľ v každom kalendárnom mesiaci a zaokrúhľuje na najbližší eurocent (dve desatinné miesta) nadol. Preddavok na poistné je splatený a odvedený na účet príslušnej poisťovne riadne a včas, ak bol odpísaný z účtu zamestnávateľa najneskôr v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac alebo ak nie je takýto deň určený, je dňom splatnosti preddavku posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné. Zamestnávateľ vykazuje príslušnej poisťovni preddavky na poistné prostredníctvom výkazu, ktorého vzor upravuje príslušná poisťovňa, v listinnej alebo elektronickej podobe. Výkaz je zamestnávateľ povinný zaslať do troch dní odo dňa splatnosti preddavkov na poistné. Ak má zamestnávateľ jedného alebo dvoch zamestnancov, môže zasielať listinný (papierový, tlačený) výkaz. Ak má zamestnávateľ troch a viac zamestnancov, výkaz je povinný zasielať len elektronicky.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ, ktorý na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti) zamestnáva pracovníkov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo poberateľmi invalidného dôchodku, neplatí, neodvádza a nevykazuje preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie. Nevzťahujú sa na neho oznamovacie povinnosti príslušnej zdravotnej poisťovni. Uvedené platí aj pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva študentov na základe dohody o brigádnickej práci študenta, a to bez ohľadu na výšku príjmu (teda vznik povinného poistenia na účely sociálneho poistenia). Viac informácii o odvodoch z dohôd v roku 2013 nájdete v tomto článku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023

Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po vyše dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023

S kým a na ako dlho môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2023? Aké zmeny nastali v náležitostiach dohody o brigádnickej práci?

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Novinky z rezortu práce: zmeny v zamestnávaní a podpora sociálneho podnikania od 1. 1. 2023

Vláda 28.9.2022 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti aj novelu zákona o sociálnej ekonomike. Čo všetko sa v prípade schválenia v parlamente zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky