Povinný podiel zamestnávania ZŤP osôb

Zamestnávatelia, ktorí majú 20 a viac zamestnancov, sú povinní zamestnávať aspoň 3,2 % osôb so zdravotným postihnutím. V opačnom prípade musia zaplatiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobitný odvod (náhradné plnenie).

V článku Osobitosti zamestnávania a podnikania ZŤP osôb sme sa zaoberali tým, kto sa považuje za zdravotne postihnutú osobu a aké rôzne zvýhodnenia týmto osobám legislatíva ponúka z pohľadu zamestnanca, pre ich zamestnávateľa a v neposlednom rade aj v prípade, ak sa zdravotne postihnutá osoba rozhodne začať podnikať.

Povinný podiel zamestnávania ZŤP osôb pri zamestnávaní aspoň 20 zamestnancov

V zmysle § 63 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Celkovým počtom zamestnancov sa rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Postup výpočtu tohto ukazovateľa sme uviedli v článku Osobitosti zamestnávania a podnikania ZŤP osôb, v časti o polovičnej výške daňových licencií pri zamestnávaní zdravotne postihnutých osôb. Vypočítaný počet osôb so zdravotným postihnutím ako 3,2 % z celkového počtu zamestnancov, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, sa zaokrúhľuje na celé čísla matematicky (do 0,5 smerom nadol, od 0,5 vrátane smerom nahor).

Ktorí zamestnanci sa započítavajú do povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP)

Zamestnancom sa na účely zákona o službách zamestnanosti, a teda aj povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, rozumie fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V zmysle zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov tak do tohto podielu nemožno započítavať zamestnancov so zdravotným postihnutím pracujúcich na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ale len zamestnancov pracujúcich na trvalý pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy.

Za občana so zdravotným postihnutím sa na účely povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím považuje osoba uznaná za invalidnú podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto predpisu sa za invalidného považuje fyzická osoba, ktorá má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Dokladom o tomto statuse je potvrdenie Sociálnej poisťovne o invalidite a miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku.

Možnosti splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP)

Zamestnávateľ má možnosť splniť si povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím nasledovnými spôsobmi:

  • priamym zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP),
  • zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím chránenej dielni alebo chránenému pracovisku zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
  • úhradou osobitného odvodu (peňažnej sumy) za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím,
  • vzájomnou kombináciou predchádzajúcich troch spôsobov.

Ak zamestnávateľ zamestnáva občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, takýto zamestnanec sa na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím započítava za troch takýchto zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý nespĺňa určený povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, je povinný odviesť osobitný odvod (peňažnú sumu) najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na účet miestne príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím. Odvod za každého chýbajúceho zamestnanca je vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. Za rok 2014 je to na jednu osobu suma 977 eur a za rok 2015 už bude pripadať na započítanie jednej zdravotne postihnutej osoby suma 1 019 eur (0,9 násobok celkovej ceny práce 1 132,96 eura zo mzdy 838 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinná poskytovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informácie z registra zamestnávateľov, aby mohol posúdiť plnenie povinnosti zamestnávateľa odviesť osobitný odvod za nesplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Splnenie povinného podielu zadaním zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku

Jednou z možností splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je aj zadanie zákazky chránenej dielni alebo chránenému pracovisku. Predmetom realizovanej zákazky medzi zamestnávateľom a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom musí byť výrobok zhotovený alebo služba poskytovaná chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom s peňažným plnením.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím na účely splnenia povinnosti podielu zamestnávania takýchto osôb pri zadaní zákazky je potrebná zákazka vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom si zamestnávateľ plní povinnosť. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Za rok 2014 pripadá na jednu zdravotne postihnutú osobu suma zákazky 868 eur, ale za rok 2015 už bude pripadať na započítanie jednej osoby suma zákazky vo výške 906 eur (0,8 násobok celkovej ceny práce 1 132,96 eura zo mzdy 838 eur).

Prečítajte si tiež

V prípade, že chránená dielňa alebo chránené pracovisko predmetné výrobky zo zákazky nezhotovuje, ale vykonáva len činnosti spojené s ich nákupom a predajom, zamestnávateľ si môže ako cenu zákazky započítavať len 10 % peňažného plnenia. Pri čiastkovom odbere tovaru alebo prijatí služby si zamestnávateľ môže započítať občanov so zdravotným postihnutím len vo výške zákazky určenej ako podiel sumy skutočných platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku a celkovou výškou zákazky.

Na účely splnenia povinného podielu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím môže byť pre zamestnávateľa zaujímavou možnosťou aj zriadenie vlastnej chránenej dielne, pri ktorej môže podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti získať príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Povinnosť zamestnávateľa preukazovať splnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávateľ s počtom zamestnancov 20 a viac je povinný viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím, vytvárať im vhodné pracovné podmienky a venovať im osobitnú starostlivosť. Okrem toho je povinný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukazovať plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive "Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím".

Ak si túto povinnosť splnil aj zadaním zákazky, je povinný v rovnakej lehote predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ajPotvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky“. K tomuto potvrdeniu je potrebné priložiť aj:

  • fotokópiu dokladu o zadaní zákazky (zmluva alebo objednávka),
  • fotokópiu dokladu o uhradení zákazky (výpis z bankového účtu, výdavkový pokladničný doklad),
  • ďalšie doklady preukazujúce zadanie zákazky (rozpis dodaných tovarov na povinnej osobitnej prílohe, dodacie listy),
  • doklady preukazujúce oprávnenosť chránenej dielne alebo chráneného pracoviska realizovať zákazku (fotokópia dokladu o priznaní postavenia chránenej dielne alebo postavenia chráneného pracoviska, fotokópia výpisu z obchodného registra, fotokópia výpisu zo živnostenského registra, fotokópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení).

Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu zamestnancov, môže podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti poskytnúť príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.

Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ak pracovný pomer s ním je dohodnutý aspoň v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok spočíva v úhrade preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy tohto zamestnanca. Maximálna výška príspevku je ale limitovaná výškou poistného vypočítaného zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Podmienkou pre uznanie príspevku je aj to, aby nebol na to isté obdobie na zamestnávanie toho istého zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, zamestnávateľovi poskytnutý príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti alebo príspevok na podporu udržania pracovných miest alebo príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 50j, § 50k alebo § 51a zákona o službách zamestnanosti).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky