Kedy je bežný podnikateľ výrobcom neobalových výrobkov a aké má povinnosti

S účinnosťou nového zákona o odpadoch sa zmenilo pre podnikateľov niekoľko povinností. Netýkali sa len tých, ktorí podnikajú v oblasti nakladania s odpadmi, ale aj bežných podnikateľov, napr. tých, ktorí si dajú vytlačiť vizitky či letáky.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov neobalových výrobkov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

Nový zákon o odpadoch a nové povinnosti aj pre bežných podnikateľov

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). V porovnaní s predchádzajúcim zákonom priniesol nový zákon o odpadoch viaceré dôležité zmeny v oblasti nakladania s odpadmi. Niektoré zmeny sa týkajú podnikateľov, ktorí sa zaoberajú nakladaním s odpadmi, iné podnikateľov, ktorí sú výrobcami. V článku sa dozviete, že podľa nového zákona o odpadoch ste možno aj Vy výrobcom a vznikajú Vám v tejto súvislosti mnohé povinnosti. Aby ste sa stali výrobcom podľa zákona o odpadoch, v praxi postačuje niekedy objednať si vytlačenie rôznych druhov reklamných letákov, firemného katalógu alebo vizitiek. Rovnako to platí aj vtedy, ak si ich vytlačíte na vlastnej tlačiarni. V oboch prípadoch sa môžete za určitých okolností stať takzvaným „výrobcom neobalového výrobku“.

V článku sa dozviete o tom, kto sa považuje za výrobcu neobalového výrobku, čo je to neobalový výrobok, kedy sa na podnikateľa vzťahujú nové povinnosti z dôvodu, že sa stane výrobcom neobalového výrobku a aké povinnosti si v tejto súvislosti musí splniť.

Čo sa považuje za neobalový výrobok

Aby sa na podnikateľa vzťahovali povinnosti výrobcu neobalového výrobku, je potrebné aby vôbec bol považovaný za výrobcu neobalového výrobku. K tomu je potrebné si najskôr vysvetliť dôležitú definíciu toho, čo sa považuje za neobalový výrobok. Definícia neobalového výrobku je uvedená v § 73 ods. 3 zákona o odpadoch a definícia výrobcu neobalového výrobku je uvedená v § 73 ods. 4 zákona o odpadoch.

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce znaky:

 1. nie je obalom alebo nie je určený na balenie,
 2. odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu a
 3. patrí do presne špecifikovanej skupiny výrobkov (uvedenej v nasledujúcich odrážkach).

Aby mohol byť výrobok považovaný za neobalový výrobok, musí patriť do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov:

 • výrobok z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát (okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie) a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid (okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie),
 • papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov (okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín),
 • sklo vrátane tabuľového obločného skla,
 • viacvrstvové kombinované materiály vyrobené na báze lepenky.

V podnikateľskej praxi tak môže byť neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, firemný katalóg, vizitka, kalendár, brožúra, kniha, noviny, časopisy a podobne. Kompletný zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom, je uvedený v prílohe č. 16 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Ako majú byť označené produkty v bezobalových obchodoch a ktoré potraviny sa takýmto spôsobom predávať nemôžu približujeme v článku Bezobalové obchody (zero waste) - aké majú povinnosti?

Kedy sa podnikateľ považuje za výrobcu neobalových výrobkov

Keď sme si už povedali, že čo sa považuje za neobalový výrobok, je potrebné si vysvetliť to, kedy sa podnikateľ považuje za výrobcu neobalových výrobkov. Výrobca neobalových výrobkov je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku (napríklad e-shop), uvádza na trh neobalový výrobok. Dôležité v celej tejto téme je vysvetlenie aj toho, čo sa podľa zákona o odpadoch rozumie uvedením neobalového výrobku na trh. Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na posúdenie výrobcu neobalového výrobku: Tlačiarenská firma na objednávku vytlačí reklamné letáky a dodá ich inému podnikateľovi – považuje sa to za prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby do etapy distribúcie a spĺňa definíciu uvedenia neobalového výrobku na trh (tlačiarenská firma sa preto považuje za výrobcu neobalového výrobku). Ak tento podnikateľ následne tieto reklamné letáky distribuuje do poštových schránok obyvateľov obce, nepôjde o uvádzanie neobalového výrobku na trh, pretože nejde o prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby do etapy používania (je to druhé dodanie neobalového výrobku a tento podnikateľ sa preto nepovažuje za výrobcu neobalového výrobku).

Podnikateľ sa ľahko môže stať výrobcom neobalových výrobkov ako ich distribútor

V predchádzajúcom príklade o podnikateľovi, ktorý si v tlačiarenskej firme objednal tlač reklamných letákov a ktoré následne sám distribuoval do poštových schránok občanom, sa za výrobcu neobalového výrobku považovala tlačiarenská firma. Za istých okolností sa môže aj podnikateľ ako distribútor svojich propagačných materiálov stať výrobcom neobalového výrobku, aj keď ich v skutočnosti nevyrába.

Podľa § 74 ods. 9 zákona o odpadoch distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na Slovensku, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi. Na distribútora neobalových výrobkov, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi neobalové výrobky pochádzajúce od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov, prechádzajú vo vzťahu k týmto neobalovým výrobkom a odpadom z nich povinnosti výrobcu neobalových výrobkov .

Znamená to, že ak si napríklad podnikateľ objedná tlač reklamných letákov, firemných katalógov, vizitiek v tlačiarenskej firme, ktorá nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov, má tento podnikateľ rovnaké povinnosti ako keby bol sám výrobcom neobalových výrobkov. Práve možnosť, že podnikatelia sa stanú výrobcami neobalových výrobkov z pozície distribútora svojich reklamných materiálov, je v praxi pre väčšinu podnikateľov najčastejšou. Podnikateľom preto za účelom vyhnutia sa náročných povinností spojených s postavením výrobcu neobalového výrobku odporúčame objednávať si tlač reklamných letákov, firemných katalógov, vizitiek a iných výrobkov považovaných za neobalové výrobky od firmy, ktorá je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov. Vtedy si podnikateľ z pozície distribútora nebude musieť plniť povinnosti výrobcu neobalových výrobkov.

Príklady na výrobcu neobalového výrobku:

 • Podnikateľ si na vlastnej tlačiarni vytlačí krátky propagačný list, ktorý potom prikladá k odosielanému tovaru objednanému z e-shopu svojim zákazníkom.
 • Podnikateľ si objedná v tlačiarenskej firme, ktorá nie je zapísaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov, tlač reklamných letákov, ktoré potom sám distribuuje do schránok obyvateľov obce.

Ak podnikateľ nepreukáže, že obal nebude komunálnym odpadom, stáva sa automaticky výrobcom neobalového výrobku

Jednou z nevyhnutných podmienok na to, aby sa podnikateľ považoval za výrobcu neobalového výrobku, je podmienka, že odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. Podľa zákona o odpadoch sú komunálnymi odpadmi odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Prečítajte si tiež

V zákone o odpadoch sa vychádza z predpokladu, že všetky neobalové výrobky budú tvoriť súčasť komunálneho odpadu, ak podnikateľ nepreukáže, že neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov . Znamená to, že ak bude podnikateľ uvádzať na trh výrobok, ktorý spĺňa všetky znaky neobalového výroku okrem toho, že odpad z neho bude súčasťou komunálneho odpadu, musí mať pre prípad kontroly pripravenú vhodnú argumentáciu nenaplnenia tohto znaku neobalového výrobku. Inak sa považuje za výrobcu neobalového výrobku a musí si plniť s tým súvisiace povinnosti.

Povinnosti podnikateľa, ktorý sa považuje za výrobcu neobalového výrobku

Podnikateľ, ktorý sa považuje za výrobcu neobalového výrobku, je povinný zabezpečiť zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh a sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu. Túto povinnosť si však podnikateľ nesmie plniť individuálne, ale za poplatok výlučne kolektívne na základe zmluvy uzatvorenej s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. Je to firma zabezpečujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov aj z neobalových výrobkov pre viacerých podnikateľov. Na Slovensku je niekoľko takýchto firiem, ktoré majú na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly povolenie od Ministerstva životného prostredia SR, ktoré vedie aj register týchto firiem.

Podnikateľ, ktorý sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov, je ďalej povinný si plniť predovšetkým povinnosti uvedené v § 27 ods. 4 zákona o odpadoch:

 • zaregistrovať sa v Registri výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať zmeny registrovaných údajov,
 • plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi odpadu z neobalových výrobkov,
 • zabezpečiť nakladanie s odpadom z neobalových výrobkov v rozsahu a spôsobom uvedenom v § 73 až 75 zákona o odpadoch,
 • informovať konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, a to spôsobom uvedeným vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov,
 • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel v súlade s § 73 ods. 7 zákona o odpadoch na základe údajov, ktoré zverejní Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke do 30. apríla,
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do odpadu z neobalových výrobkov z obce, v ktorej zodpovedá za odpad z neobalových výrobkov.

Zápis a výmaz podnikateľa z Registra výrobcov neobalových výrobkov

Podnikateľ musí ešte pred uvedením neobalového výrobku na trh doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov . K tejto žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o uzavretí zmluvy s firmou zabezpečujúcou systém združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov (s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly). Pokiaľ podnikateľ nie je zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov, nesmie uvádzať neobalový výrobok na trh. Zápis výrobcu neobalových výrobkov do Registra výrobcov neobalových výrobkov sa vykoná do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Výmaz podnikateľa z Registra výrobcov neobalových výrobkov sa môže vykonať aj na základe žiadosti podnikateľa a Ministerstvo životného prostredia SR ho vykoná do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Pre bežného podnikateľa to znamená, že ak si chce napríklad na vlastnej tlačiarni vytlačiť niekoľko propagačných letákov z papiera a rozniesť ich do domácností vo svojom okolí, má to zakázané . Môže tak urobiť až vtedy, keď ho na základe žiadosti Ministerstvo životného prostredia SR zapíše do Registra výrobcov neobalových výrobkov. K tomu bude musieť ešte uzatvoriť zmluvu s firmou zaoberajúcou sa nakladaním s odpadmi z neobalových výrobkov, ktorá túto službu nebude pre podnikateľa vykonávať zadarmo. Až potom si môže podnikateľ na vlastnej tlačiarni vytlačiť propagačné letáky. Keď to spraví, môže požiadať o výmaz z Registra výrobcov neobalových výrobkov a ukončiť zmluvu s firmou zaoberajúcou sa nakladaním s odpadmi z neobalových výrobkov (čo nemusí byť vzhľadom na prípadnú viazanosť vždy možné). Je teda otázne, či sa bežnému podnikateľovi vôbec oplatí svojpomocne si vytlačiť propagačné materiály.

Pokuty za nesplnenie povinností výrobcu neobalového výrobku

V § 115 až 117 zákona o odpadoch je uvedených množstvo priestupkov a správnych deliktov, ktorých sa môže dopustiť podnikateľ ako výrobca neobalových výrobkov a za ktoré sa ukladajú pokuty. Medzi najčastejšie pokuty uložené podnikateľom za nesplnenie povinností výrobcu neobalového výrobku môže patriť pokuta za:

 • nezaregistrovanie sa v Registri výrobcov neobalových výrobkov a uvádzanie neobalových výrobkov na trh pred registráciou (1 200 až 120 000 eur),
 • neinformovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov (500 do 50 000 eur),
 • nezabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia, recyklácie a zneškodnenia odpadov z neobalových výrobkov prostredníctvom zmluvy s firmou zaoberajúcou sa nakladaním s odpadmi z neobalových výrobkov (1 200 až 120 000 eur),
 • podnikateľ nevie preukázať že, neobalové výrobky ním uvedené na trh nebudú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov a pritom ich nepovažuje za odpady tvoriace súčasť komunálnych odpadov (1 200 až 120 000 eur).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky