Podnikateľ, ktorý si vytlačí reklamné letáky, povinnú zmluvu s odpadovou firmou nebude môcť kedykoľvek vypovedať

Podnikateľ, ktorý si napríklad jednorazovo vytlačí reklamné letáky a splní si všetky zákonné povinnosti, môže platiť poplatky odpadovej firme ešte dlhší čas po tom. Zmluvu s ňou podľa zákona nie je možné kedykoľvek vypovedať.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov alebo výrobcov neobalových výrobkov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

V niekoľkých článkoch na našom portáli ste sa mohli dozvedieť o nových povinnostiach, ktoré niektorým podnikateľom ukladá nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Tieto povinnosti sa týkajú napríklad tých podnikateľov, ktorí si chcú vytlačiť reklamné letáky, katalógy, brožúry, balia tovar zákazníkom do škatúľ, dávajú zákazníkom na tovar sáčky alebo iné obaly a podobne. Všetci títo podnikatelia sa totižto považujú za tzv. „výrobcov vyhradených výrobkov“. Medzi ich povinnosti (okrem mnohých iných) patrí napríklad aj povinnosť registrovať sa na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a vo väčšine prípadov sa podnikatelia nevyhnú ani uzatvoreniu zmluvy s externou firmou , ktorá sa zaoberá spracovaním odpadu.

Čo má podnikateľ s registráciou a zmluvou robiť po tom, keď si propagačné materiály viac tlačiť nebude alebo prestane zákazníkom baliť tovar do obalov? V článku sa dočítate, či je možné registráciu na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky alebo zmluvu s firmou zaoberajúcou sa odpadovým hospodárstvom hneď zrušiť a neplatiť jej žiadne poplatky.

Zrušenie registrácie na Ministerstve životného prostredia SR prebehne pomerne rýchlo

Po prečítaní článku Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve niektorí podnikatelia zistia, že ak si budú chcieť sami alebo v niektorých prípadoch aj u externej firmy dať vytlačiť nejaké propagačné materiály, čakajú ich mnohé povinnosti. Jednou z nich je tá, že sa budú musieť zapísať do Registra výrobcom neobalových výrobkov na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (registrácia je bezplatná). Inak si žiadne propagačné materiály dať vytlačiť nebudú môcť, resp. jedine pod rizikom vysokej pokuty. Nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby podnikateľ mohol byť zapísaný do Registra výrobcov neobalových výrobkov, je aj uzatvorenie zmluvy s odpadovou firmou, ktorá bude pre podnikateľa zabezpečovať zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov, ktoré uviedol na trh vrátane iných vyhradených povinností.

Čo s touto registráciou a zmluvou po tom, keď si podnikateľ dá reklamné letáky vytlačiť len jednorazovo alebo príležitostne a viac podobné aktivity v blízkej dobe plánovať nebude? Zrušenie registrácie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky bude spomedzi týchto dvoch úkonov pre podnikateľa pomerne jednoduchou záležitosťou. Podľa § 30 ods. 9 zákona o odpadoch Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykoná výmaz podnikateľa z Registra výrobcov neobalových výrobkov aj na základe žiadosti podnikateľa . Lehota na výmaz podnikateľa je najviac 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o výmaz.

Vypovedanie zmluvy s firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov môže byť komplikované a zdĺhavé

Omnoho komplikovanejšie ako zrušenie registrácie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky je vypovedanie zmluvy s odpadovou firmou (tzv. „organizácia zodpovednosti výrobcov“), ktorú musel podnikateľ predtým povinne uzatvoriť. Spôsob a dôvody vypovedania zmluvného vzťahu si podnikateľ vo všeobecnosti ani nemôže dohodnúť priamo s touto firmou – tieto podmienky totižto upravuje priamo zákon o odpadoch v § 27 ods. 14. Rozlišuje sa vypovedanie zmluvy bez udania dôvodu alebo s udaním dôvodu.

Podľa zákona o odpadoch je podnikateľ oprávnený vypovedať zmluvný vzťah s firmou zabezpečujúcou pre neho povinnosti súvisiace so spracovaním odpadu bez udania dôvodu len k 31. decembru príslušného kalendárneho roka .

Zmluvu so spracovateľom odpadov možno bezdôvodne vypovedať iba k 31. 12.

Navyše, ak nebude výpoveď tejto firme doručená dva mesiace pred koncom roka, bude neúčinná a podnikateľ bude musieť čakať až na koniec nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa zákona o odpadoch totižto platí, že bezdôvodná výpoveď musí byť odpadovej firme doručená najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu. V praxi je to teda najneskôr 60 dní pred 31. decembrom, čo znamená, že bezdôvodná výpoveď musí byť odpadovej firme doručená najneskôr 1. novembra. Až vtedy sa k 31. decembru skončí bezdôvodne vypovedaná zmluva o plnení vyhradených povinností medzi podnikateľom a odpadovou firmou. Ak by podnikateľ tento termín zmeškal, bezdôvodnú výpoveď môže podať najskôr až približne o rok.

Ak by chcel podnikateľ zmluvu z firmou vypovedať z nejakého dôvodu, nemôže byť týmto dôvodom výpovede skončenie tlače propagačných letákov, dôvodom musí byť jedine porušenie povinností tejto firmy . A aj tie dôvody zákon o odpadoch presne vymenúva. Je to napríklad porušenie povinnosti udržiavať funkčný systém nakladania s odpadom počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu, vykonávať propagačné aktivity so zameraním na konečného používateľa o triedenom zbere komunálnych odpadov a podobne. Výpovedná doba v prípade porušenia povinností odpadovej firmy je 30 dní odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede. Je však otázne, či v praxi k porušeniu týchto základných povinností odpadovej firmy dôjde a ak áno, či to bežný podnikateľ dokáže vhodnými argumentmi tejto veľkej spoločnosti dokázať.

Príklad na nemožnosť vo vhodnom termíne vypovedať zmluvu s odpadovou firmou: Podnikateľ prevádzkujúci reštauráciu otvorenú v novembri 2016 sa rozhodne marketingovo podporiť začiatok svojho podnikania a tak prostredníctvom reklamných letákov rozoslaných v tomto meste oznámi svoju ponuku širokému okoliu. Ešte pred tlačou reklamných letákov sa podnikateľ zaregistruje v Registri výrobcov neobalových výrobkov. K tomu ešte predtým uzatvorí zmluvu s firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov z neobalových výrobkov. Distribúcia reklamných letákov sa uskutoční v novembri 2016 a podnikateľ podobné marketingové aktivity už viac neplánuje. Preto sa rozhodne žiadosťou zrušiť registráciu, ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhovie. Ale keď bude chcieť k 31. decembru 2016 vypovedať zmluvu s firmou, ktorá pre neho zabezpečuje spracovanie odpadov z obalov, zistí, že tak teraz podľa zákona o odpadoch nemôže urobiť. V priebehu novembra totižto už podľa zákona o odpadoch nemôže byť splnená podmienka, že výpoveď z takéhoto dôvodu bude doručená najneskôr 60 kalendárnych dní pred 30. decembrom 2016. Ak si odpadová firma bude všetky svoje povinnosti riadne plniť ďalej, podnikateľ bude musieť čakať na vypovedanie zmluvy až do záveru roka 2017.

Aj keď podnikateľ viac reklamné letáky nebude tlačiť, do skončenia zmluvy poplatky odpadovej firme môže platiť naďalej

Práve v predchádzajúcej časti článku spomínaná nemožnosť vypovedania zmluvy z dôvodu ukončenia tlače propagačných materiálov môže za určitých okolností viesť k tomu, že podnikateľ bude niekoľko mesiacov platiť odpadovej firme poplatky aj keď žiadne propagačné materiály tlačiť nebude . Podľa § 27 ods. 12 písm. a) zákona o odpadoch je podnikateľ povinný firme, s ktorou uzatvoril zmluvu, uhradiť skutočné náklady po odpočítaní výnosov z predaja materiálov získaných z odpadu. Znamená to, že podnikateľ bude odpadovej firme uhrádzať všetky jej náklady s tým, že v cene za túto službu sa musia zohľadniť napríklad aj tržby odpadovej firmy z predaja materiálu na výrobu recyklovaného papiera.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpadová firma však pre podnikateľa podľa zákona o odpadoch nezabezpečuje len zber, prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov z neobalových výrobkov. Plní za neho aj ďalšie povinnosti uvedené v § 27 ods. 4 písm. d) až k) zákona o odpadoch ako napríklad informovanie konečných používateľov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov; vedenie a uchovávanie evidencie o množstve odpadov z neobalových výrobkov a ohlasovanie Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údajov z nej; výpočet zberového podielu a trhového podielu podnikateľa. Plnenie týchto ostatných povinností môže odpadovú firmu stáť náklady, ktoré jej budú plynúť aj po tom, keď podnikateľ nebude tlačiť žiadne propagačné materiály a bude jej ich musieť uhrádzať. Podnikateľovi v takomto prípade nezostáva nič iné, ako čakať na blížiaci sa koniec roka, aby doručil tejto firme výpoveď. Či bude podnikateľ skutočne firme platiť poplatky aj po tom, ako nebude žiadne propagačné materiály tlačiť, však bude v konečnom dôsledku závisieť od konkrétnych podmienok uvedených v zmluve o plnení vyhradených povinností medzi podnikateľom a odpadovou firmou.

Odpadová firma musí vykonávať u podnikateľov kontroly, nedostatky hlási inšpekcii

Pre podnikateľov, ktorí uzatvoria zmluvu s externou firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov, je dôležitá ešte jedna jej povinnosť, ktorá jej vyplýva priamo zo zákona o odpadoch. Podľa § 28 ods. 4 písm. j) zákona o odpadoch je firma spracovávajúca odpady povinná vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými podnikateľmi u minimálne päť percent z počtu zastúpených podnikateľov v priebehu troch rokov .

Minimálne 5 percent klientov musí spracovateľ odpadov skontrolovať

Predmetom kontroly je overenie, či podnikateľ poskytuje tejto firme pravdivé a úplné údaje a informácie potrebné na plnenie vyhradených povinností za tohto podnikateľa (napríklad pravdivé informácie o množstve vytlačených propagačných letákov) a či jej oznamuje každú zmenu v identifikačných údajoch, právnom postavení, či v predmete činnosti alebo v druhu, zložení, množstve a vlastnostiach vyhradeného výrobku. Ak firma zaoberajúca sa spracovaním odpadov na základe kontroly u podnikateľa (svojho klienta) zistí nedostatky, je povinná ich ohlásiť koordinačnému centru založenému Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej inšpekcii životného prostredia . Je vysoko pravdepodobné, že takýto podnikateľ potom môže v blízkej dobe očakávať kontrolu a prípadne za zistené nedostatky dostať vysokú pokutu.

Poznámka: V tomto článku sme popisovali spôsob zrušenia registrácie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky primárne u podnikateľa tlačiaceho propagačné materiály (tzv. „výrobcu neobalových výrobkov“) a obmedzenia výpovede zmluvného vzťahu tohto podnikateľa s odpadovou firmou. Rovnako sa však tieto problémy primerane vzťahujú aj na podnikateľov, ktorí dávajú svojim zákazníkom na tovar sáčky, balia im tovar do škatúľ alebo iným spôsobom balia tovar (tzv. „výrobcovia obalov“).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky