Zahraničný štatutár a vybavenie dokladu o pobyte na prístup do elektronickej schránky

Zahraniční štatutári vstupujú do elektronickej schránky cez svoj doklad o pobyte. Jeho vybavenie nemusí byť jednoduché. V článku nájdete postup, ako doklad o pobyte získať.

Doklad o pobyte je pre zahraničnú firmu najlepšie riešenie

Zahraniční štatutári potrebujú doklad o pobyte.

O niekoľko týždňov, od 1. januára 2017, začnú orgány verejnej moci so všetkými firmami (právnickými osobami zapísanými v obchodnom registri) komunikovať elektronicky, cez elektronické úradné schránky. Firiem so zahraničnými štatutármi nie je na Slovensku vôbec málo. V článku Prístup do elektronickej schránky pre zahraničných štatutárov ste sa mohli dočítať o špecifickom spôsobe prístupu zahraničných členov štatutárneho orgánu do elektronickej schránky firmy. Títo zahraniční štatutári, či už sú to konatelia s.r.o., členovia predstavenstva a.s., komplementári k.s. alebo spoločníci v.o.s., používajú na vstup do elektronickej schránky svojej firmy doklad o pobyte s bezpečnostným osobným kódom (vizuálne sa podobá elektronickému občianskemu preukazu).

Vybavenie dokladu o pobyte pre zahraničných štatutárov nemusí byť jednoduchou záležitosťou. Musia k tomu predložiť niekoľko dokladov a podať niekoľko žiadostí. O celom postupe získavania dokladu o pobyte s bezpečnostnými osobným kódom si podrobne povieme v tomto článku. Ak ho zahraničný štatutár nebude mať, firma môže využiť alternatívny spôsob spočívajúci v splnomocnení inej osoby s elektronickým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte, o ktorom ste sa mohli viac dočítať v článku Prístup do elektronickej schránky pre zahraničných štatutárov. Táto alternatíva ale už až taká praktická nie je.

Inak pri získavaní dokladu o pobyte postupuje štatutár z iného členského štátu únie a inak štatutár z tretej krajiny

Vydávanie dokladu o pobyte s bezpečnostným osobným kódom príslušníkovi inej krajiny je upravené v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Na získanie dokladu o pobyte sa postupuje inak v prípade:

 • občana iného členského štátu Európskej únie,
 • občana tretieho štátu (štátu mimo Európskej únie).

Získanie dokladu o pobyte štatutára z iného členského štátu Európskej únie

Do 10 pracovných dní treba nahlásiť dlhodobý pobyt.

Občan iného členského štátu Európskej únie sa môže na území Slovenskej republiky bez akýchkoľvek ďalších podmienok alebo formalít zdržiavať najviac tri mesiace odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Pri dlhšom pobyte ako tri mesiace je povinný svoj pobyt zaregistrovať. Prvým krokom pri získavaní dokladu o pobyte je do desiatich pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky začiatok dlhodobého pobytu nahlásiť na oddelení cudzineckej polície. Na splnenie tejto povinnosti je potrebné si dať pozor, pretože v prípade nenahlásenia dlhodobého pobytu alebo jeho neskoršieho nahlásenia sa jedná o priestupok s možnou pokutou do 300 eur.

Podanie žiadosti o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky

Druhým krokom je registrácia pobytu na Slovensku.

Ak sa bude občan Európskej únie zdržiavať na území Slovenskej republiky dlhšie ako tri mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky. Registráciu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky je predposledným krokom na získanie dokladu o pobyte. Žiadosť o registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na oddelení cudzineckej polície do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Inak povedané, žiadosť o registráciu je potrebné podať približne v lehote do štyroch mesiacov od vstupu na Slovensko. Ak by sa občan Európskej únie aj po troch mesiacoch zdržiaval na Slovensku a nepodal by žiadosť o registráciu pobytu v určenej lehote, mohol by za to dostať pokutu vo výške do 300 eur.

Na účel registrácie pobytu člena štatutárneho orgánu z iného členského štátu Európskej únie je potrebné predložiť okrem platného preukazu totožnosti alebo platného cestovného dokladu aj niektorý z nasledujúcich dokladov:

 • prísľub zamestnávateľa alebo pracovnú zmluvu,
 • doklad preukazujúci, že je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • doklad preukazujúci, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu (predložením hotovosti, cestovných šekov, kreditných kariet, výpisov z účtov, dokladov o vlastníctve nehnuteľnosti, dokladu o poberaní dôchodku alebo iného hodnoverného dokladu – preukazuje sa suma aspoň vo výške životného minima), a doklad o zdravotnom poistení,
 • doklad preukazujúci, že študuje na škole v Slovenskej republike, a čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu v Slovenskej republike,
 • čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území Slovenskej republiky a doklad o zdravotnom poistení,
 • doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu alebo doklad, že má s občanom Európskej únie trvalý, riadne osvedčený vzťah, a potvrdenie o registrácii občana Európskej únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája.

Oddelenie cudzineckej polície vydá žiadateľovi o registráciu pobytu v deň podania úplnej žiadosti potvrdenie o registrácii, v ktorom bude uvedené meno, priezvisko, adresa registrovanej osoby a dátum registrácie. Väčšina zahraničných štatutárov tieto prvé dve podmienky spĺňa, teda svoj pobyt na Slovensku nahlásili a rovnako majú registrované aj právo na pobyt. Nie všetci však majú doklad o pobyte.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o vydanie dokladu o pobyte občana Európskej únie

Po úspešnej registrácii pobytu môže zahraničný člen štatutárneho orgánu požiadať Políciu o vydanie dokladu o pobyte s názvom „Pobytový preukaz občana EÚ“. Na získanie tohto dokladu o pobyte je potrebné predložiť doklad o ubytovaní a dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu.

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť:

 • list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno cudzinca,
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.

Doklad o pobyte bude vydaný do 30 dní.

Predloženie dokladu o ubytovaní môže byť pre niektorých štatutárov problematické. Napríklad v prípade štatutárov z Českej republiky, ktorí sú konateľmi slovenských s.r.o., ale reálne sa na Slovensku nezdržiavajú alebo sa tu zdržiavajú vždy len krátko. Polícia vydá úspešnému žiadateľovi doklad o pobyte do 30 dní. Platí sa zaň správny poplatok vo výške 4,50 eura. Jeho platnosť je päť rokov a najneskôr 30 dní pred skončením jeho platnosti je potrebné požiadať o vydanie nového. Na doklad o pobyte je však potrebné si dať na polícii nahrať bezpečnostný osobný kód. Ďalší postup na to, ako s takýmto dokladom o pobyte môže zahraničný štatutár vstúpiť do elektronickej schránky firmy, nájdete v článku Prístup do elektronickej schránky pre zahraničných štatutárov.

Získanie dokladu o pobyte štatutára z tretej krajiny (krajiny mimo Európskej únie)

Základnou podmienkou na to, aby bol členovi štatutárneho orgánu z tretej krajiny vydaný doklad o pobyte, je povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky. Zákon o pobyte cudzincov obsahuje rozsiahle ustanovenia o rôznych druhoch pobytov cudzincov z tretej krajiny. Môže pritom ísť o niektorý z desiatych druhov prechodného pobytu podľa rôzneho účelu, trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas a dlhodobý pobyt. Podmienky každého z týchto pobytov sú rozdielne a ku každej žiadosti o pobyt sa predkladajú rôzne dokumenty.

Štatutári z tretích krajín potrebujú získať prechodný pobyt.

Pre zahraničných štatutárov bude pravdepodobne najbežnejším typom pobytu prechodný pobyt na účely podnikania alebo zamestnania. Prechodný pobyt na účely podnikania môže byť vydaný členovi štatutárneho orgánu tretej krajiny vtedy, ak koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu. Ak ale tento člen štatutárneho orgánu je alebo bude súčasne zamestnaný, musí požiadať o udelenie prechodného pobytu na účely zamestnania. Znamená to, že ak je napríklad zahraničný konateľ s.r.o. len jej konateľom a nie je v nej zamestnaný, mal by požiadať o prechodný pobyt na účely podnikania. Ak by ale tento zahraničný konateľ s.r.o. bol v tejto firme aj zamestnaný, pri žiadosti o udelenie prechodného pobytu uvedie ako účel zamestnanie. Prechodný pobyt na účel podnikania je možné udeliť na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri roky. Prechodný pobyt na účel zamestnania je možné udeliť na predpokladaný čas zamestnania, najviac však na päť rokov. Povolenia na prechodný pobyt je možné následne obnovovať.

Konkrétne doklady predkladané k žiadosti o udelenie prechodného pobytu upravujú rozsiahle ustanovenia § 32 a 33 zákona o pobyte cudzincov. V prípade vybavovania prechodného pobytu na účely podnikania môžete bližšie informácie nájsť v článku Získanie prechodného pobytu cudzinca na účely podnikania.

Vydanie dokladu o pobyte štatutárovi z tretej krajiny (krajiny mimo Európskej únie)

Nevyhnutným prostriedkom na priamy prístup zahraničného štatutára z tretej krajiny do elektronickej schránky firmy je doklad o pobyte s elektronickým čipom, na ktorom je zapísaný bezpečnostný osobný kód. Podľa zákona o pobyte cudzincov polícia vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte do 30 dní od:

 • udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
 • splnenia povinnosti do troch pracovných dní od vstupu na Slovensko hlásiť policajnému útvaru začiatok pobytu, ak mu bol udelený pobyt a ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom úrade,
 • podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte (v prípade vydania prvotného dokladu o pobyte na kratší čas, ako má udelený pobyt, napríklad z dôvodu nezabezpečenia ubytovania na celý čas prechodného pobytu),
 • obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu na neobmedzený čas.

Cudzincovi môže byť doklad o pobyte vydaný do 30 dní.

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt. V prípade, že má cudzinec zabezpečené ubytovanie na kratší čas, ako mu bol udelený prechodný pobyt, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou na čas, na ktorý má zabezpečené ubytovanie. Za vydanie dokladu o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 4,50 eura. Na doklad o pobyte je potrebné si dať na polícii nahrať bezpečnostný osobný kód. Ďalší postup na to, ako s takýmto dokladom o pobyte môže zahraničný štatutár vstúpiť do elektronickej schránky firmy, nájdete v článku Prístup do elektronickej schránky pre zahraničných štatutárov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky