Výrobcovia neobalových výrobkov a ich povinnosti od roku 2018

Výrobcom neobalového výrobku môže byť aj bežný podnikateľ. Novelou zákona o odpadoch od roku 2018 vznikajú dve kategórie výrobcov neobalových výrobkov s diametrálne odlišnými povinnosťami.

Ktorý podnikateľ sa považuje za výrobcu neobalových výrobkov od roku 2018

Novelou zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“) sa definícia tzv. „výrobcu neobalového výrobku“ mierne upravila. Kľúčovým pojmom používaným v tejto definícii je pojem „uvedenie neobalového výrobku na trh“ a pojem „neobalový výrobkov“, ktoré si najskôr vysvetlíme. Uvedenie neobalového výrobku na trh je prvé dodanie neobalového výrobku z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

Neobalovým výrobkom je výrobok spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce kritériá:

 • tento výrobok nie je obalom a nie je určený na balenie,
 • tento výrobok je vyrobený z plastov, papiera, lepenky alebo skla (okrem napríklad papiera používaného na hygienické účely, filtračného papiera, cenín, kníh) a
 • odpad z tohto výrobku bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Výrobca neobalového výrobku je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku:

 • vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike,
 • prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo
 • dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkov, obsahuje aj príloha č. 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov. V praxi môže byť u bežného podnikateľa neobalovým výrobkom najčastejšie reklamný leták, brožúra, firemný katalóg, vizitka, kalendár a podobne.

Výrobcom neobalových výrobkov sa ľahko môže stať každý podnikateľ.

Výrobcom neobalového výrobku sa bežný podnikateľ stáva nielen vtedy, keď si neobalový výrobok vyrobí sám alebo kúpi zo zahraničia, ale môže sa ním stať aj vtedy, keď si jeho výrobu objedná u iného podnikateľa neplniaceho si svoje povinnosti. Podľa zákona o odpadoch na objednávateľa ako na distribútora neobalových výrobkov prechádzajú povinnosti výrobcu neobalových výrobkov vtedy, ak ich poskytuje priamo konečnému používateľovi a pochádzajú od výrobcu neobalových výrobkov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov.

Ako majú byť označené produkty v bezobalových obchodoch a ktoré potraviny sa takýmto spôsobom predávať nemôžu približujeme v článku Bezobalové obchody (zero waste) - aké majú povinnosti?

Od roku 2018 bude rozsah povinností výrobcov neobalových výrobkov závisieť od ich množstva vyprodukovaného za rok

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 sa bude na niektoré povinnosti najmenších podnikateľov považovaných za výrobcov neobalových výrobkov vzťahovať výnimka. Aký rozsah povinností v súvislosti s neobalovými výrobkami bude mať podnikateľ, sa bude odvíjať toho, aké množstvo neobalových výrobkov uvedie na trh za kalendárny rok.

Prečítajte si tiež

Rozhodujúcou hranicou pritom bude 100 kg neobalových výrobkov. Podľa toho sa budú rozlišovať dve skupiny výrobcov neobalových výrobkov – výrobcovia neobalových výrobkov so všetkými povinnosťami a výrobcovia neobalových výrobkov s vybranými povinnosťami. Rozdiel v administratívnej a finančnej náročnosti povinností medzi podnikateľom prvej a druhej kategórie bude veľký.

 

Rozdelenie výrobcov neobalových výrobkov podľa rozsahu ich povinností od roku 2018:

 • všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov – výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok,
 • vybrané povinnosti výrobcu neobalových výrobkov – výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok.

Povinnosti malých podnikateľov s menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne

Na podnikateľa, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, sa od roku 2018 nebudú vzťahovať všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov, ale len niektoré z nich. Hranica 100 kg neobalových výrobkov ročne sa môže zdať byť pre malých podnikateľov dostatočná a dá sa predpokladať, že bežný podnikateľ ju neprekročí. Pre mnohých podnikateľov to prinesie zásadné zníženie aj finančnej záťaže v podobe zániku poplatkov platených odpadovej spoločnosti, ale napriek tomu sa všetkých povinností ani po roku 2018 nezbavia.

Povinnosťami podnikateľa uvádzajúceho na trh menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne od roku 2018 budú:

 • zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať všetky zmeny zaregistrovaných údajov,
 • viesť a uchovávať evidenciu o neobalových výrobkoch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje.
Článok pokračuje pod reklamou

Podrobnosti o plnení povinností podnikateľa s množstvom menej ako 100 kg neobalových výrobkov ročne

Podnikatelia s množstvom neobalových výrobkov do 100 kg za kalendárny rok budú mať v zásade len dve povinnosti. Ako prvé musia podať žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov, ktorá sa podáva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Žiadosť o registráciu sa podľa zákona o odpadoch podáva písomne a jej vzor môžete nájsť na internetových stránkach Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Dôležitým upozornením je, že túto žiadosť o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov musíte podať ešte pred tým, že uvediete na trh v Slovenskej republike prvý neobalový výrobok. Keď vás Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaregistruje, do desiatich pracovných dní vám o tom vydá potvrdenie. Neobalové výrobky môžete uvádzať na trh až po tom, teda po zapísaní do Registra výrobcov neobalových výrobkov.

Evidencie o neobalových výrobkoch si vyžaduje aj ich váženie.

Druhá povinnosť malých podnikateľov s množstvom neobalových výrobkov do 100 kg ročne je už podstatne náročnejšia. Malí podnikatelia totižto majú povinnosť vedenia evidencie o neobalových výrobkoch a ohlasovania údajov z nej Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Bližšie podrobnosti o tejto povinnosti uvádza § 16 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti“). Evidencia o neobalových výrobkoch obsahuje napríklad množstvo neobalových výrobkov v jednotkách hmotnosti zotriedených osobitne podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. V prílohe vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti sa nachádza vzor ohlásenia údajov z evidencie o neobalových výrobkoch, podľa ktorého sa vedie aj evidencia o neobalových výrobkoch. Ohlásenie údajov z evidencie o neobalových výrobkoch sa podáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok. Evidencia a ohlásenie sa povinne uchovávajú 5 rokov.

Povinnosti „veľkých výrobcov neobalových výrobkov“ uvádzajúcich na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne

Kým najmenší výrobcovia neobalových výrobkov majú v zásade len niekoľko povinností, situácia u ostatných podnikateľov považovaných za výrobcov neobalových výrobkov je diametrálne odlišná. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré uvedú na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve najmenej 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, si musia plniť všetky povinnosti výrobcu neobalových výrobkov. Novelou zákona o odpadoch totižto pre nich v tejto súvislosti od roku 2018 k žiadnej pozitívnej zmene nedochádza.

Povinnosti podnikateľa uvádzajúceho na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne:

 1. zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov a oznamovať všetky zmeny zaregistrovaných údajov,
 2. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu k verejnosti a k spracovateľovi neobalových výrobkov v súlade s osobitným oddielom štvrtej časti zákona o odpadoch,
 3. zabezpečiť nakladanie s neobalovými výrobkami uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre neobalové výrobky (odpadová spoločnosť),
 4. viesť a uchovávať evidenciu o neobalových výrobkoch a ohlasovať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z nej a uchovávať ohlasované údaje,
 5. plniť informačnú povinnosť vo vzťahu ku konečným používateľom neobalových výrobkov o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z neobalových výrobkov,
 6. vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel,
 7. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieraných neobalových výrobkov z obce, v ktorej zodpovedá za neobalové výrobky.

Z vyššie uvedeného prehľadu povinností je zrejmé, že rozsah povinností podnikateľa uvádzajúceho na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok je pomerne široký. Podľa zákona o odpadoch je podnikateľ uvádzajúci na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne povinný uzatvoriť odplatnú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre neobalové výrobky (odpadovou spoločnosťou).

Podnikateľ s najmenej 100 kg neobalových výrobkov musí platiť odpadovej firmy poplatky.

Odpadová spoločnosť bude následne za poplatok za tohto podnikateľ plniť všetky jeho vyššie uvedené povinnosti výrobcu neobalových výrobkov okrem povinnosti zapísať sa do Registra výrobcov neobalových výrobkov, ktorú si musí splniť on sám.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky