Uvedenie priestorov do prevádzky pri pokračovaní v rovnakej činnosti

Zavedenie výnimiek z povinnosti podnikateľa žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky mnohým výrazne zjednodušilo život. Na niektoré bežne sa vyskytujúce situácie sa ale zabudlo.

Právny stav v oblasti uvádzania priestorov do prevádzky do 20. júla 2020

Najskôr sa stručne pozrime na právny stav podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení účinnom do 20. júla 2020. Podľa tohto právneho stavu boli všetky fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby za každých okolností povinné predkladať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní. Hovorene sa tomu procesu hovorí získavanie povolenia od „hygieny“ na otvorenie prevádzky.

To znamená, že do 20. júla 2020 bolo jedno, či v predmetných priestoroch podnikateľ uskutočňoval len administratívu alebo vykonával chirurgické zákroky. V oboch prípadoch, aj keď išlo z hľadiska rizika ohrozenia zdravia o diametrálne odlišné prevádzky, bol podnikateľ povinný pred začatím činnosti požiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Túto povinnosť mal podnikateľ aj vtedy, ak sa zmenila len osoba prevádzkovateľa, ale činnosť vykonávaná v týchto priestoroch zostala absolútne bez zmeny.

Zjednodušenia v oblasti uvádzania priestorov do prevádzky od 21. júla 2020

V polovici roka 2020 bol prostredníctvom jedného zákona prijatý súbor noviel približne štyridsiatich zákonov (známy aj ako tzv. „podnikateľské kilečko“), ktorý mal prostredníctvom jednoduchých zmien zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Jedným z novelizovaných zákonov bol aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Okrem iných boli novelou tohto predpisu zmenené aj pravidlá uvádzania priestorov do prevádzky. Podnikateľom priniesli výrazné zníženie administratívnej záťaže i ušetrenie času a finančných prostriedkov.

V ktorých prípadoch nie je potrebné žiadať o uvedenie priestorov do prevádzky

Od 21. júla 2020 sa povinnosť fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podávať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky nevzťahuje na nasledujúce priestory a zariadenia:

 1. priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
 2. ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
 3. telovýchovno-športové zariadenia,
 4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
 5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
 6. administratívne priestory,
 7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín.

Ak dôjde len k zmene prevádzkovateľa priestorov, nie je potrebné rozhodnutie hygieny.

Ak napríklad dôjde k predaju reštaurácie a nový majiteľ ponechá jej prevádzku bez zmeny, tak nemusí žiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky. Novému majiteľovi postačuje, aby toto rozhodnutie bolo vydané predchádzajúcemu majiteľovi. Ďalej medzi výnimky zo získavania rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádza patria aj konkrétne druhy priestorov a prevádzok. Ak by napríklad podnikateľ vykonával len administratívnu činnosť, vôbec nemusí získavať od regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky.

Ak sa na vaše priestory vzťahuje výnimka, musíte to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva vopred oznámiť

Všetci podnikatelia v prípade vyššie uvedených prevádzok, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť podať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, však majú voči tejto inštitúcii oznamovaciu povinnosť.

Najneskôr v deň začatia činnosti musí podnikateľ regionálnemu úradu verejného zdravotníctva písomne oznámiť (a predložiť prevádzkový poriadok, ak ho má povinnosť vypracovať):

 • ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené,
 • ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa: meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené,
 • miesto prevádzky,
 • názov prevádzky,
 • špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
 • dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky.

Oznamovacia povinnosť sa teda týka podnikateľov, ktorí bez zmeny podmienok prevádzky preberajú od inej osoby priestory, na ktoré sa vzťahuje povinnosť získavania rozhodnutia o uvedení priestorov do prevádzky (ak na tieto priestory v minulosti bolo takéto rozhodnutie vydané). Rovnako si musia oznamovaciu povinnosť voči regionálnemu úradu verejného zdravotníctva splniť aj podnikatelia, ktorí budú užívať priestory, ktoré už nepotrebujú získavať rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky.

Napriek pozitívnym zmenám existujú situácie, kedy sa uvádzaniu priestorov do prevádzky nevyhnete

Jedna z novozavedených výnimiek sa týka situácie, keď už na dané priestory bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, ale vo vzťahu k týmto priestorom dochádza len k zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky. Čiže ak už na nejaký priestor bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky a v týchto priestoroch bude v rovnakom predmete činnosti bez zmeny podmienok pokračovať iný podnikateľ, tak nový podnikateľ už nemusí uvádzať tieto priestory do prevádzky. Postačuje mu len túto skutočnosť oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Takúto zmenu väčšina podnikateľov hodnotí výrazne pozitívne. Niektorým podnikateľom to ale napriek tomu nepomôže, pretože existujú osobitné predpisy, ktoré pri začatí podnikania vyžadujú predložiť rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. K takejto skupine podnikateľov patria napríklad lekári.

Článok pokračuje pod reklamou

Od lekárov samosprávny kraj vyžaduje potvrdenie, ktorí by inak nepotrebovali

Ambulanciu je možné prevádzkovať len na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie, ktoré vydáva samosprávny kraj (vyšší územný celok). Jednou z podmienok na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je aj to, aby priestory, v ktorých sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť spĺňali požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.

Či už bude lekár prevádzkovať ambulanciu ako fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, musí k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia priložiť aj rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva o návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky. Vyplýva to z § 13 ods. 3 písm. c) a 5 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov. Z uvedenej povinnosti tento predpis nepozná žiadnu výnimku.

V prípade ambulancií sa súhlas hygieny vyžaduje aj keď sa mení len osoba prevádzkovateľa.

Ak by napríklad začínajúci lekár preberal od lekára odchádzajúceho do dôchodku očnú ambulanciu a bez akýchkoľvek zmien by pokračoval v jej prevádzkovaní, tak by priestory ambulancie na ktoré už bolo vydané rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky museli týmto procesom prejsť znova. Začínajúci lekár potrebuje pri získavaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie znovu rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky.

Totožná situácia by nastala aj v prípade, ak by sa jedného dňa lekár rozhodol, že už nechce svoju činnosť vykonávať ako fyzická osoba – podnikateľ, ale chce svoju činnosť bez zmeny vykonávať prostredníctvom jednoosobovej s. r. o., čiže by chcel len zmeniť právnu formu vykonávania svojej činnosti. Aj v tomto prípade by predmetná s. r. o. pri získavaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie musela najskôr získať od regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky.

Povinnosť, ktorá je finalistom ankety Byrokratický nezmysel roka

Kým jeden podnikateľ na pokračovanie v činnosti povolenie od hygieny nepotrebuje, iný musí tento proces absolvovať opakovane pri už schválených priestoroch. Táto povinnosť je finalistom ankety Byrokratický nezmysel roka 2020. Za svojho favorita môžete hlasovať na www.byrokratickynezmysel.sk.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako označiť prevádzkareň?

Čo je prevádzkareň a ako ju správne označiť? Aké sankcie hrozia podnikateľovi v prípade jej neoznačenia?

Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?

Kde môže byť miesto podnikania a sídlo firmy?

V čom sa líši sídlo a miesto podnikania, aké možnosti má firma pri rozhodovaní o tom, akú adresu bude používať a aké praktické otázky musí riešiť?

Stála prevádzkareň

Čo je to stála prevádzkareň, kedy podnikateľovi v zahraničí vzniká a čo to pre neho znamená?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky