Skončenie pracovného pomeru a dokumenty s ním súvisiace

Ako, kedy a za akých podmienok môžete ako zamestnávateľ alebo ako zamestnanec skončiť pracovný pomer? Aké dokumenty je povinný zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru vyhotoviť?

Skončenie pracovného pomeru môže nastať z týchto dôvodov:

 1. Dohodou
 2. Výpoveďou
 3. Okamžitým skončením
 4. Skončením v skúšobnej dobe

Pracovný pomer zamestnanca cudzinca sa okrem vyššie uvedených dôvodov môže skončiť podľa § 59 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisoch (ďalej len „Zákonník práce“) aj dňom, ktorým:

 • sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt,
 • nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,
 • uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

V prípade smrti zamestnanca zaniká pracovný pomer dňom úmrtia.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou je najjednoduchší a najrýchlejší spôsob skončenia pracovného pomeru. O skončení pracovného pomeru dohodou hovoríme, ak sa na ňom dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. Pracovný pomer sa skončí dňom, na ktorom sa dohodli. Dohoda o skončení pracovného pomeru musí byť vyhotovená písomne a musí obsahovať dôvody skončenia pracovného pomeru. Každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie dohody.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou predstavuje zložitejší spôsob skončenia pracovného pomeru a môže nastať zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca. Musí byť vyhotovená písomne a doručená druhej strane, inak je neplatná.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže ukončiť pracovný pomer výpoveďou jedine z dôvodov, ktoré mu umožňuje Zákonník práce. Za tieto dôvody môžeme považovať:

 • zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce,
 • zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo ak ide o o zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektivitu práce. Ak dá zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi z tohto dôvodu, nesmie počas nasledujúcich dvoch mesiacov znovuotvoriť toto pracovné miesto a prijať naň po skončení pracovného pomeru nového zamestnanca.
 • zamestnanec na základe lekárskeho posudku stratil spôsobilosť dlhodobo vykonávať svoju doterajšiu prácu alebo ju nesmie vykonávať z dôvodu choroby z povolania,
 • zamestnanec nedostatočne plní svoje pracovné úlohy alebo menej závažne porušuje pracovnú disciplínu a zamestnávateľ ho na to písomne upozornil v predchádzajúcich 6 mesiacoch, pričom zamestnanec svoje chyby neodstránil.

Zákonník práce určuje aj dôvody, kedy zamestnávateľ nesmie dať výpoveď zamestnancovi:

 • ak je zamestnanec dočasne práceneschopný alebo má úraz, ktorý si nespôsobil pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok,
 • ak je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie, dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • ak je zamestnankyňa tehotná, na materskej dovolenke, ak je zamestnanec alebo zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke, ak je zamestnanec alebo zamestnankyňa osamelá a stará sa o stará sa o dieťa mladšie ako 3 roky,
 • ak je zamestnanec, ktorý pracuje v noci dočasne nespôsobilý na túto prácu.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu. Povinnosťou zamestnanca je vyhotoviť výpoveď písomne a doručiť ju zamestnávateľovi.

Výpovedná doba pri skončení pracovného pomeru

Pracovný pomer skončený výpoveďou sa končí po uplynutí výpovednej doby. Výpovedná doba závisí od odpracovaných rokov u zamestnávateľa, ale aj od dôvodu výpovede.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď z dôvodu, že sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce alebo ak zamestnanec stratil spôsobilosť dlhodobo vykonávať svoju doterajšiu prácu, výpovedná doba je:

Počet odpracovaných rokov u zamestnávateľa Dĺžka výpovednej doby
1 až 5 rokov 2 mesiace
≥ 5 rokov 3 mesiace

Ak je zamestnancovi daná výpoveď (alebo ak zamestnanec podal výpoveď) z iných ako vyššie spomenutých dôvodov a zamestnanec u zamestnávateľa odpracoval najmenej jeden rok, výpovedná doba je najmenej 2 mesiace.

Výpovedná doba plynie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok pokračuje pod reklamou

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v prípade, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak závažne porušil pracovnú disciplínu. Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov odkedy sa dozvedel skutočnosť pre okamžité skončenie pracovného pomeru, najneskôr však do jedného roka odkedy tento dôvod vznikol.

Zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže podľa Zákonníka práce okamžite skončiť pracovný pomer ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skúšobnú dobu môže mať zamestnanec dohodnutú v pracovnej zmluve a jej maximálna dĺžka je 3 mesiace. Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže zamestnávateľ ako aj zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu, resp. bez uvedenia dôvodu. Podmienkou je doručiť písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru druhej strane spravidla aspoň 3 dni pred dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť.

Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Pracovný pomer na dobu určitú sa končí uplynutím tejto doby. V prípade, ak zamestnanec pokračuje s vedomím zamestnávateľa vo výkone svojej práci aj po uplynutí doby určitej, tento pomer sa už považuje za pracovný pomer na dobu určitú.

Aké dokumenty súvisia so skončením pracovného pomeru?

 • Potvrdenie o zamestnaní - zápočtový list - preukazuje počet odpracovaných rokov u konkrétneho zamestnávateľa. Obsahuje napríklad dĺžku pracovného pomeru, druh vykonávaných prác alebo aké zrážky a v akej výške boli zamestnancovi strhávané zo mzdy.
 • Mzdový list - zamestnávateľ je povinný viesť mzdový list zamestnanca, ktorý musí obsahovať identifikačné údaje zamestnanca, údaje o osobách, na ktoré si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus a ich výšku, jednotlivé položky potrebné pre výpočet čistej mzdy zamestnanca a súčet týchto údajov za zdaňovacie obdobie.
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch - ak je zamestnávateľ platiteľom dane, je povinný vystaviť zamestnancovi toto potvrdenie za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľný príjem.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia - zamestnávateľ je povinný podať evidenčný list elektronicky Sociálnej poisťovni do 3 dní od skončenia pracovného pomeru.
 • Odhláška do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne - zamestnávateľ je povinný odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne najneskôr deň po zániku poistenia a odhlásiť zamestnanca zo zdravotnej poisťovne do ôsmych dní od skončenia pracovného pomeru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Výpovedná doba a odstupné – tabuľka

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nasleduje výpovedná doba. V niektorých prípadoch má zamestnanec pri skončení pracovného pomeru nárok aj na odstupné. Prehľadné tabuľky týkajúce sa výpovednej doby a odstupného v článku.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky