Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí byť od 1.7.2016 registrovaný na ministerstve

Dávate svojim zákazníkom na tovar sáčky, kupujete tovar zo zahraničia alebo predávate bagety a podobne, aj v týchto prípadoch musíte byť podľa zákona o odpadoch registrovaný na ministerstve a mať uzatvorenú zmluvu so spracovateľom odpadov. A to ešte ani zďaleka nie sú všetky povinnosti podnikateľov produkujúcich odpady.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

30. júna 2016 sa skončilo prechodné obdobie, počas ktorého dával nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) podnikateľom čas prispôsobiť sa novým povinnostiam. V súčasnosti musí byť aj bežný podnikateľ ako napríklad malé potraviny, predajca zeleniny na trhu, dovozca textilu zo zahraničia, internetový obchod či bagetéria zaregistrovaný na Ministerstve životného prostredia SR. Podľa zákona o odpadoch sa považuje za tzv. „výrobcu obalov“. Okrem toho, aj títo malí podnikatelia budú s vysokou pravdepodobnosťou musieť platiť poplatky externej firme zaoberajúcej sa spracovaním odpadov.

Výrobcom obalov v praxi môže byť takmer každý podnikateľ

Podľa zákona o odpadoch sa za výrobcu obalov považuje nielen ten podnikateľ, ktorý vyrába výrobky a balí ich do obalov, ale napríklad aj ten podnikateľ, ktorý zákazníkom dáva na tovar sáčky, papierové vrecká, balí tovar do škatúľ alebo im predáva igelitové tašky. Aby sa podnikateľ v zmysle zákona o odpadoch stal výrobcom obalov, postačuje totiž napríklad aby odplatne alebo zadarmo odovzdal obal konečnému zákazníkovi na bezprostredné zabalenie tovaru alebo doviezol akýkoľvek výrobok zabalený v obale zo zahraničia na Slovensko. Podnikateľov, ktorí spĺňajú tieto kritériá, je na Slovensku veľmi veľa. Výrobcom obalov je v praxi napríklad každý e-shop, ktorý tovar pred odoslaním zabalí zákazníkovi do škatule; každé potraviny, ktoré zákazníkom ponúkajú sáčky na pečivo, ovocie alebo zeleninu; každá bagetéria či iný fast food, ktoré výrobok zabalia do papierového obalu; každý rozvoz pizze, ktorá sa balí do kartónových škatúľ; podnikateľ, ktorý na jarmoku predáva do plastových pohárov pivo a podobných prípadov z praxe by sme mohli vymenovať ešte veľmi veľa.

Povinnosti, ktoré ukladá zákon o odpadoch sa nikdy netýkajú toho, kto obal skutočne vyrobí a nepoužitý ho predáva iným podnikateľom

Ak by si niekto myslel, že výrobcom obalom by logicky mal byť len ten podnikateľ, ktorý obal svojimi vlastnými výrobnými zariadeniami zo vstupných surovín skutočne vyrobí, zákon o odpadoch dáva jednoznačnú odpoveď, že to tak nie je. V definícii výrobcu obalov je jasne uvedená výnimka, že podnikateľ, ktorý len dodáva nepoužité prázdne obaly ostatným podnikateľom, sa nepovažuje za výrobcu obalov. Ak teda niekto vyrobí sáčok, téglik, škatuľu, igelitovú tašku, papierové vrecko a iné obaly a nepoužité ich predáva ďalej, na účely zákona o odpadoch nie je výrobcom obalov. Povinnosti súvisiace s odpadmi z obalov sa tak presúvajú zo skutočných výrobcov obalov na tých podnikateľov, ktorí sú len podľa zákona o odpadoch pomenovaní ako „výrobcovia obalov“, aj keď ich skutočne nevyrábajú.

Pred registráciou na ministerstve nesmie podnikateľ dávať zákazníkom na tovar sáčky, igelitové tašky papierové vrecká a iné obaly

Na podnikateľov, a to bez ohľadu na to, či sú to fyzické osoby (napríklad živnostníci) alebo právnické osoby (napríklad s.r.o.), ktorí sa považujú za výrobcov obalov, sa vzťahuje mnoho náročných povinností. Jednou z nich je povinná registrácia na Ministerstve životného prostredia SR.

„Výrobcom obalov môže byť každý podnikateľ baliaci alebo plniaci tovar do obalov“

Podnikateľ musí Ministerstvu životného prostredia SR podať písomnú žiadosť o zápis do tzv. „Registra výrobcov obalov“ ešte pred tým, než bude obaly uvádzať na trh. Na to, aby podnikateľa Ministerstvo životného prostredia SR zapísalo do Registra výrobcov obalov, má zo zákona o odpadoch desať pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, čo spolu s časom na doručenie písomností poštou môže trvať aj dva týždne.

Predtým, než Ministerstvo životného prostredia SR podnikateľa zapíše do Registra výrobcom obalov, nesmie tento podnikateľ svoje výrobky baliť do obalov, dávať zákazníkom sáčky na tovar, predávať im igelitové tašky a iným spôsobom uvádzať obaly na trh Slovenskej republiky. Je za to vysoká pokuta. Podobne to platí aj o tom podnikateľovi, ktorý by chcel doviesť nejaký tovar zabalený v obaloch na Slovensko zo zahraničia. Ak chce teda niekto podnikať napríklad v oblasti rýchleho občerstvenia, tak predtým, než začne zákazníkom predávať bagety, hamburgery, kebaby a dávať im na ne papierový obal, musí sa najskôr zaregistrovať na Ministerstve životného prostredia SR ako výrobca obalov.

Článok pokračuje pod reklamou

Plateniu poplatkov externej odpadovej firme sa väčšina podnikateľov nevyhne, zmluvu s ňou nebude ľahké vypovedať

Povinnou registráciou podnikateľa – výrobcu obalov v Registri výrobcov obalov sa jeho povinnosti ani zďaleka nekončia. Aj pri registrácii je podnikateľ povinný preukázať, že ako výrobca obalov je schopný si splniť ďalšiu povinnosť. Je ňou povinnosť zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z jeho obalov. Podnikateľ má v zásade dve možnosti, ako si túto povinnosť splniť – individuálne (teda vlastnými prostriedkami) alebo kolektívne prostredníctvom zmluvy uzatvorenej s firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov z obalov.

Prvá možnosť je pre väčšinou podnikateľov skôr teoretická ako reálne uskutočniteľná. Dôvodom je, že tak môže urobiť iba ten podnikateľ, ktorý preukáže, že odpady z jeho obalov nebudú tvoriť komunálny odpad, nehovoriac o finančne náročnom obstaraní zariadení na recykláciu odpadu a veľkú administratívu, ktorú mu v takomto prípade ukladá zákon o odpadoch. Pre väčšinu podnikateľov bude jediným východiskom uzatvoriť odplatnú zmluvu s jednou z jedenástich firiem, ktoré na spracovanie odpadov z obalov majú povolenie od Ministerstva životného prostredia SR. Navyše, vyslovene podľa zákona o odpadoch platí, že zmluvu s touto firmou môže podnikateľ bez udania dôvodu vypovedať jedine k 31. decembru kalendárneho roka alebo do 30 dní len vtedy, ak si táto firma poruší svoje povinnosti.

Každý podnikateľ si bude musieť svojich dodávateľov radšej overovať, inak môže byť výrobcom obalov aj keď žiadne nepoužíva

„Podnikatelia budú musieť uzatvoriť zmluvu s jednou z 11 firiem na spracovanie odpadov z obalov.“

Zákon o odpadoch spôsobí, že zodpovední podnikatelia si radšej budú overovať v Registri výrobcov obalov aj svojich dodávateľov ešte pred tým, než od nich niečo nakúpia. Zákon o odpadoch hovorí, že ak bude podnikateľ poskytovať priamo konečným spotrebiteľom zabalený tovar nakúpený od iného podnikateľa, ktorý je výrobcom obalov avšak nezapísaným v Registri výrobcov obalov, prechádzajú na neho všetky povinnosti výrobcu obalov. V praxi tak môže napríklad majiteľ potravín nakúpiť nejakú potravinu zabalenú v obale od jej výrobcu, ale ak tento dodávateľ nebude zapísaný v Registri výrobcov obalov, musí tak urobiť podnikateľ kupujúci od neho tento tovar vrátane splnenia všetkých ostatných povinností.

Za neplnenie povinností môže byť podnikateľovi uložená pokuta až do 250 000 eur

Pokuty, ktoré budú podnikateľom – výrobcom obalov orgány štátnej správy odpadového hospodárstva ukladať, môžu menším podnikateľom spôsobiť veľké ťažkosti. Veľmi vysoké sú už len ich spodné hranice. Pozornosť si zaslúži aj to, že zákon o odpadoch hovorí o tom, že ak príslušná kontrola nájde u podnikateľa porušenie povinností, pokutu za správny delikt mu musí uložiť a nemôže mu ju odpustiť. Vyjadruje to použitie slova, že pokutu príslušný orgán „uloží“ a nie použitie slova „môže uložiť“. Za opakované porušenie povinnosti alebo nevykonanie nápravy môžu byť pokuty dokonca až dvojnásobné.

Medzi najčastejšie pokuty ukladané podnikateľom môže patriť:

  • pokuta vo výške od 1 200 eur do 120 000 eur za to, že podnikateľ sa nezapíše do Registra výrobcov obalov a bude obaly uvádzať na trh,
  • pokuta vo výške od 2 000 eur do 250 000 eur za to, že podnikateľ nezabezpečí zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov individuálne alebo zmluvne prostredníctvom firmy zaoberajúcej sa spracovaním odpadov z obalov.

V článku Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti sa podrobne dočítate o tom, čo sa považuje za obal, ktorý podnikateľ je výrobcom obalov (vrátene príkladov z praxe) a aké má v tomto prípade povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky