Pravidelné revízie elektrických zariadení u podnikateľa

Vedeli ste o tom, že ako podnikateľ ste povinný si v pravidelných lehotách dať vykonať revíziu elektrických spotrebičov? Ak o tejto povinnosti chcete vedieť viac, čítajte ďalej.

Kto má povinnosť dať si urobiť revíziu elektrických zariadení

Revízia elektrických zariadení súvisí s predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Najdôležitejším predpisom v tejto oblasti je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“). Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení. Na tento účel je zamestnávateľ v intervaloch určených osobitnými predpismi povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

So zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci súvisí aj vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami“). Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia práci s technickými zariadeniami v § 8 písm. d) spresňuje, že povinnosť vykonávania odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií a kontrol vyhradených technických zariadení majú nielen zamestnávatelia, ale aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.

Zamestnávatelia a živnostníci musia zabezpečovať revízie technických zariadení.

Povinnosť zabezpečovať vykonávanie revízie vyhradených technických zariadení sa teda vzťahuje aj na zamestnávateľa. Ním sa podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľom ste teda vtedy, ak zamestnávate aspoň jedného zamestnanca na pracovnú zmluvu alebo aj na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Vtedy musíte zabezpečovať revízie vyhradených technických zariadení. A ak nezamestnávate nikoho a ste fyzickou osobou – podnikateľom (napríklad živnostník) a pracujete s vyhradenými technickými zariadeniami, tiež musíte zabezpečovať ich revízie.

Vyhradené technické zariadenia

Technické zariadenia môžu byť tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. Zamestnávatelia a fyzické osoby – podnikatelia sú podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní vykonávať revízie len vyhradených technických zariadení, teda nie všetkých technických zariadení. To, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené, už upravuje vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Podľa § 4 vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami sa technické zariadenia podľa miery ohrozenia rozdeľujú do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. Do skupiny A patria technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, do skupiny B patria technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a do skupiny C patria technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Za vyhradené technické zariadenia sa považujú technické zariadenia patriace do skupiny A a technické zariadenia patriace do skupiny B.

V tomto článku sa už ďalej budeme venovať primárne elektrickým vyhradeným technickým zariadeniam, keďže tie sa nachádzajú u každého zamestnávateľa, na rozdiel od tlakových, zdvíhacích a plynových, ktoré sa nachádzajú len u zamestnávateľov zaoberajúcich sa špecifickou činnosťou.

Ktoré elektrické zariadenia podliehajú pravidelnej revízii

To, ktoré elektrické technické zariadenia sa považujú za vyhradené (patriace do skupiny A a skupiny B), konkretizuje III. časť prílohy č. 1 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Elektrické technické zariadenia skupiny A sa budú skôr vyskytovať u podnikateľov, ktorí sa zaoberajú výrobou, preto ich bližšie konkretizovať nebudeme. Bežní podnikatelia zaoberajúci sa poskytovaním služieb alebo predajom tovaru sa budú skôr stretávať s elektrickými technickými zariadeniami skupiny B.

Bežní podnikatelia tiež majú elektrické zariadenia, ktoré podliehajú pravidelnej revízii.

Elektrické technické zariadenia skupiny B sú elektrické technické zariadenia nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné. Napätie bežne používané (220 – 240 voltov) v spotrebičoch, zásuvkách a elektrických inštaláciách, už v žiadnom prípade nie je možné považovať za bezpečné. Ak máte na pracovisku napríklad počítač, monitor, stolovú lampu, tlačiareň, varnú kanvicu, mikrovlnnú rúru, ide o vyhradené technické zariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykonávania pravidelných revízií.

Pravidelná revízia elektrických zariadení

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti elektrického technického zariadenia v zásade troma druhmi kontrol:

 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou,
 • revíziou elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia počas používania,
 • kontrolou elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia počas používania.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa tak v praxi napríklad kontrolujú elektrické inštalácie v budovách vrátane elektrických zásuviek (napríklad či niekomu nemôžu spôsobiť úraz vyvolaný zásahom elektrického prúdu). Revíziou elektrického spotrebiča a revíziou elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania. Kontrolou elektrického spotrebiča a kontrolou elektrického ručného náradia sa tiež kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania.

Rozdiel medzi revíziou a kontrolou ale podľa slovenských technických noriem existuje. Revízia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav z hľadiska bezpečnosti. Revíziou sa tak napríklad kontroluje, či zdrojový kábel do počítača nie je odizolovaný. Kontrola je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje bezpečný stav (chod), najmä po mechanickej a elektrickej stránke. Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie a kontroly vám musí vykonať osoba, ktorá má na to oprávnenie. Výsledkom revízie je revízna správa. Musí z nej byť zrejmý stav elektrického technického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Výsledkom kontroly je zase zápis, že zariadenie je alebo nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky.

Lehota na vykonanie revízie elektrických zariadení

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia upravujú prílohy k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami a slovenské technické normy.

Revízii a kontrole podliehajú aj zariadenia, ktoré sú úplne nové a v záruke.

Vyhradených elektrických technických zariadení je viacero. V článku uvádzame lehoty na vykonanie revízie len tých, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretnú aj bežní podnikatelia. Pripomíname, že predpisy pri plnení si týchto povinností nerozlišujú to, ako starý je daný elektrospotrebič. Revíziám a kontrolám teda podliehajú aj nové elektrospotrebiče, ktoré sú ešte v záručnej dobe.

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie ustanovuje tabuľka A prílohy č. 8 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami. Je dôležité vedieť, že nižšie uvádzané lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie môžu byť ešte kratšie. A to v závislosti od vonkajších faktorov, ktoré na ňu vplývajú. Bližšie informácie o tom nájdete v tabuľke B prílohy č. 8 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami.

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie
Druh objektu a zariadenia Lehota (v rokoch)
murovaná obytná a kancelárska budova 5
škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m 2
objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy) 2
objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2
pojazdný a prevozný prostriedok 1
dočasná elektrická inštalácia 0,5

Lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov

Lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov sú upravené v slovenskej technickej norme STN 33 1610:2002 s názvom „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania“.

Táto slovenská technická norma na účely určenia lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov ich podľa spôsobu ich používania rozdeľuje do 5 skupín:

 • skupina A – elektrické spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi (napríklad elektrických spotrebič prenajatý cez operatívny lízing),
 • skupina B – elektrické spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (napríklad na stavbách, v poľnohospodárstve, v lesníctve a podobne),
 • skupina C – elektrické spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch (napríklad elektrický spotrebič používaný vo výrobnej hale),
 • skupina D – elektrické spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (napríklad v školách, v kluboch, v hoteloch, v zdravotníckych zariadeniach),
 • skupina E – elektrické spotrebiče používané k administratívnej činnosti (napríklad tlačiarne, počítače používané pri práci v kanceláriách).
Článok pokračuje pod reklamou

Ďalej sa elektrické spotrebiče z hľadiska spôsobu manipulácie s nimi rozdeľujú na:

 • elektrický spotrebič držaný v ruke – je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča (napríklad strihač vlasov),
 • prenosný elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18 kg (napríklad pracovný notebook, stolová lampa),
 • neprenosný elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený (napríklad väčšie multifunkčné zariadenie),
 • pripevnený elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste (napríklad sústruh na kov).
Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina elektric- kého spotrebiča podľa používania spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče a pripevnené spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím raz za 3 mesiace pred použitím raz za 3 mesiace pred použitím raz za 6 mesiacov
C pred použitím raz za 6 mesiacov pred použitím raz za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D raz za týždeň raz za 12 mesiacov raz za mesiac raz za 12 mesiacov raz za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E raz za mesiac raz za 12 mesiacov raz za 6 mesiacov raz za 24 mesiacov raz za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Vychádzajúc z vyššie uvedeného by napríklad pracovné notebooky alebo stolové lampy mali podliehať kontrole raz za 6 mesiacov a revízii raz za 24 mesiacov (patria medzi prenosné elektrické spotrebiče skupiny E). V kaderníctve používaný strihač vlasov by zase mal byť kontrolovaný pred použitím a revidovaný raz za 6 mesiacov (patrí medzi elektrické spotrebiče držané v ruke skupiny C).

Podnikatelia musia viesť evidenciu elektrospotrebičov

Okrem povinnosti zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia si zamestnávatelia a fyzické osoby – podnikatelia musia plniť aj ďalšie povinnosti v súvislosti s technickými zariadeniami. Ustanovuje im ich § 8 vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami. Medzi tieto povinnosti patrí aj povinnosť viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach. Ďalšou špecifickou povinnosťou je vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia.

Evidencia vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať tieto údaje:

 1. názov vyhradeného technického zariadenia,
 2. typové označenie vyhradeného technického zariadenia,
 3. meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
 4. výrobné číslo vyhradeného technického zariadenia,
 5. rok výroby vyhradeného technického zariadenia,
 6. umiestnenie vyhradeného technického zariadenia,
 7. základné technické parametre vyhradeného technického zariadenia.

Podrobnosti o tom, aké základné technické parametre vyhradeného technického zariadenia je potrebné uvádzať v evidencii vyhradeného technického zariadenia, ustanovuje príloha č. 4 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami.

O vyhradených technických zariadeniach musia podnikatelia viesť evidenciu.

V závislosti od typu vyhradeného technického zariadenia sa pri ňom vyžaduje evidovať iné údaje. Napríklad o elektrických vyhradených technických zariadeniach musia podnikatelia uvádzať tieto technické parametre: menovité napätie a prúd, menovitý výkon alebo príkon, krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie).

Pokuty za nevykonanie revízie elektrických zariadení

Inšpektorát práce môže podnikateľovi za porušenie povinnosti v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami uložiť pokutu do výšky 100 000 eur (napríklad za nevykonanie revízie elektrospotrebiču). Okrem toho môže inšpektor práce podnikateľovi zakázať používanie strojov, zariadení a iných technických zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb. Podľa správ o činnosti inšpektorátov práce bolo v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení v roku 2017 zistených 10 498 nedostatkov, v roku 2016 zistených 8 290 nedostatkov a v roku 2015 zistených 10 603 nedostatkov. Zákaz používania vyhradených technických zariadení bol v roku 2017 uložený v 3 prípadoch, v roku 2016 uložený v 15 prípadoch a v roku 2015 uložený v 9 prípadoch. Aké pokuty za tieto priestupky boli podnikateľom uložené, to už nie je známe.

V roku 2017 inšpektoráty práce zistili ohľadom technických zariadení 10 498 nedostatkov.

Ako sa uvádza v správach o činnosti inšpektorátov práce, nedostatky v oblasti vyhradených technických zariadení sa týkali hlavne nesplnenia povinností „overovať bezpečnosť uvedených zariadení úradnými skúškami a odbornými prehliadkami a odbornými skúškami v predpísaných lehotách a neodstraňovania nedostatkov zistených uvedenými skúškami. Ďalšie nedostatky boli zistené v evidencii“ vyhradených technických zariadení. Tieto nedostatky zároveň Národný inšpektorát práce v zhrnutí zaraďuje medzi najzávažnejšie zistenia orgánov inšpekcie práce v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

O nezmyselných povinnostiach v súvislosti s revíziou elektrických zariadení ste mohli zahlasovať aj v anekte Byrokratický nezmysel roka 2018.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky