Pravidelné revízie elektrických zariadení u podnikateľa

Vedeli ste o tom, že ako podnikateľ ste povinný si v pravidelných lehotách dať vykonať revíziu elektrických spotrebičov? Ak o tejto povinnosti chcete vedieť viac, čítajte ďalej.

Kto má povinnosť dať si urobiť revíziu elektrických zariadení

Revízia elektrických zariadení súvisí s predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Najdôležitejším predpisom v tejto oblasti je zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“). Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení. Na tento účel je zamestnávateľ v intervaloch určených osobitnými predpismi povinný zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

So zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci súvisí aj vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami“). Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia práci s technickými zariadeniami v § 8 písm. d) spresňuje, že povinnosť vykonávania odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií a kontrol vyhradených technických zariadení majú nielen zamestnávatelia, ale aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi.

Zamestnávatelia a živnostníci musia zabezpečovať revízie technických zariadení.

Povinnosť zabezpečovať vykonávanie revízie vyhradených technických zariadení sa teda vzťahuje aj na zamestnávateľa. Ním sa podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľom ste teda vtedy, ak zamestnávate aspoň jedného zamestnanca na pracovnú zmluvu alebo aj na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Vtedy musíte zabezpečovať revízie vyhradených technických zariadení. A ak nezamestnávate nikoho a ste fyzickou osobou – podnikateľom (napríklad živnostník) a pracujete s vyhradenými technickými zariadeniami, tiež musíte zabezpečovať ich revízie.

Vyhradené technické zariadenia

Technické zariadenia môžu byť tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. Zamestnávatelia a fyzické osoby – podnikatelia sú podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní vykonávať revízie len vyhradených technických zariadení, teda nie všetkých technických zariadení. To, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené, už upravuje vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Podľa § 4 vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami sa technické zariadenia podľa miery ohrozenia rozdeľujú do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. Do skupiny A patria technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, do skupiny B patria technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a do skupiny C patria technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Za vyhradené technické zariadenia sa považujú technické zariadenia patriace do skupiny A a technické zariadenia patriace do skupiny B.

V tomto článku sa už ďalej budeme venovať primárne elektrickým vyhradeným technickým zariadeniam, keďže tie sa nachádzajú u každého zamestnávateľa, na rozdiel od tlakových, zdvíhacích a plynových, ktoré sa nachádzajú len u zamestnávateľov zaoberajúcich sa špecifickou činnosťou.

Ktoré elektrické zariadenia podliehajú pravidelnej revízii

To, ktoré elektrické technické zariadenia sa považujú za vyhradené (patriace do skupiny A a skupiny B), konkretizuje III. časť prílohy č. 1 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami. Elektrické technické zariadenia skupiny A sa budú skôr vyskytovať u podnikateľov, ktorí sa zaoberajú výrobou, preto ich bližšie konkretizovať nebudeme. Bežní podnikatelia zaoberajúci sa poskytovaním služieb alebo predajom tovaru sa budú skôr stretávať s elektrickými technickými zariadeniami skupiny B.

Bežní podnikatelia tiež majú elektrické zariadenia, ktoré podliehajú pravidelnej revízii.

Elektrické technické zariadenia skupiny B sú elektrické technické zariadenia nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné. Napätie bežne používané (220 – 240 voltov) v spotrebičoch, zásuvkách a elektrických inštaláciách, už v žiadnom prípade nie je možné považovať za bezpečné. Ak máte na pracovisku napríklad počítač, monitor, stolovú lampu, tlačiareň, varnú kanvicu, mikrovlnnú rúru, ide o vyhradené technické zariadenia, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vykonávania pravidelných revízií.

Pravidelná revízia elektrických zariadení

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti elektrického technického zariadenia v zásade troma druhmi kontrol:

 • odbornou prehliadkou a odbornou skúškou,
 • revíziou elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia počas používania,
 • kontrolou elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia počas používania.

Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa tak v praxi napríklad kontrolujú elektrické inštalácie v budovách vrátane elektrických zásuviek (napríklad či niekomu nemôžu spôsobiť úraz vyvolaný zásahom elektrického prúdu). Revíziou elektrického spotrebiča a revíziou elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania. Kontrolou elektrického spotrebiča a kontrolou elektrického ručného náradia sa tiež kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a stav bezpečnosti elektrického ručného náradia počas používania.

Rozdiel medzi revíziou a kontrolou ale podľa slovenských technických noriem existuje. Revízia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje stav z hľadiska bezpečnosti. Revíziou sa tak napríklad kontroluje, či zdrojový kábel do počítača nie je odizolovaný. Kontrola je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zisťuje bezpečný stav (chod), najmä po mechanickej a elektrickej stránke. Odborné prehliadky a odborné skúšky, revízie a kontroly vám musí vykonať osoba, ktorá má na to oprávnenie. Výsledkom revízie je revízna správa. Musí z nej byť zrejmý stav elektrického technického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Výsledkom kontroly je zase zápis, že zariadenie je alebo nie je spôsobilé bezpečnej prevádzky.

Lehota na vykonanie revízie elektrických zariadení

Lehoty vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok, revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia upravujú prílohy k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami a slovenské technické normy.

Revízii a kontrole podliehajú aj zariadenia, ktoré sú úplne nové a v záruke.

Vyhradených elektrických technických zariadení je viacero. V článku uvádzame lehoty na vykonanie revízie len tých, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretnú aj bežní podnikatelia. Pripomíname, že predpisy pri plnení si týchto povinností nerozlišujú to, ako starý je daný elektrospotrebič. Revíziám a kontrolám teda podliehajú aj nové elektrospotrebiče, ktoré sú ešte v záručnej dobe.

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie ustanovuje tabuľka A prílohy č. 8 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami. Je dôležité vedieť, že nižšie uvádzané lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie môžu byť ešte kratšie. A to v závislosti od vonkajších faktorov, ktoré na ňu vplývajú. Bližšie informácie o tom nájdete v tabuľke B prílohy č. 8 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami.

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie
Druh objektu a zariadenia Lehota (v rokoch)
murovaná obytná a kancelárska budova 5
škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3
výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m 2
objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy) 2
objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 2
pojazdný a prevozný prostriedok 1
dočasná elektrická inštalácia 0,5

Lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov

Lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov sú upravené v slovenskej technickej norme STN 33 1610:2002 s názvom „Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania“.

Táto slovenská technická norma na účely určenia lehoty na vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov ich podľa spôsobu ich používania rozdeľuje do 5 skupín:

 • skupina A – elektrické spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi (napríklad elektrických spotrebič prenajatý cez operatívny lízing),
 • skupina B – elektrické spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (napríklad na stavbách, v poľnohospodárstve, v lesníctve a podobne),
 • skupina C – elektrické spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch (napríklad elektrický spotrebič používaný vo výrobnej hale),
 • skupina D – elektrické spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (napríklad v školách, v kluboch, v hoteloch, v zdravotníckych zariadeniach),
 • skupina E – elektrické spotrebiče používané k administratívnej činnosti (napríklad tlačiarne, počítače používané pri práci v kanceláriách).
Článok pokračuje pod reklamou

Ďalej sa elektrické spotrebiče z hľadiska spôsobu manipulácie s nimi rozdeľujú na:

 • elektrický spotrebič držaný v ruke – je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča (napríklad strihač vlasov),
 • prenosný elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje, alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18 kg (napríklad pracovný notebook, stolová lampa),
 • neprenosný elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, ktorý nie je prenosný, alebo je pripevnený (napríklad väčšie multifunkčné zariadenie),
 • pripevnený elektrický spotrebič – je to taký spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste (napríklad sústruh na kov).
Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina elektric- kého spotrebiča podľa používania spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče a pripevnené spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím raz za 3 mesiace pred použitím raz za 3 mesiace pred použitím raz za 6 mesiacov
C pred použitím raz za 6 mesiacov pred použitím raz za 12 mesiacov pred použitím podľa normy STN 33 1500
D raz za týždeň raz za 12 mesiacov raz za mesiac raz za 12 mesiacov raz za 3 mesiace podľa normy STN 33 1500
E raz za mesiac raz za 12 mesiacov raz za 6 mesiacov raz za 24 mesiacov raz za 12 mesiacov podľa normy STN 33 1500

Vychádzajúc z vyššie uvedeného by napríklad pracovné notebooky alebo stolové lampy mali podliehať kontrole raz za 6 mesiacov a revízii raz za 24 mesiacov (patria medzi prenosné elektrické spotrebiče skupiny E). V kaderníctve používaný strihač vlasov by zase mal byť kontrolovaný pred použitím a revidovaný raz za 6 mesiacov (patrí medzi elektrické spotrebiče držané v ruke skupiny C).

Podnikatelia musia viesť evidenciu elektrospotrebičov

Okrem povinnosti zabezpečiť kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia si zamestnávatelia a fyzické osoby – podnikatelia musia plniť aj ďalšie povinnosti v súvislosti s technickými zariadeniami. Ustanovuje im ich § 8 vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami. Medzi tieto povinnosti patrí aj povinnosť viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach. Ďalšou špecifickou povinnosťou je vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia.

Evidencia vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať tieto údaje:

 1. názov vyhradeného technického zariadenia,
 2. typové označenie vyhradeného technického zariadenia,
 3. meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
 4. výrobné číslo vyhradeného technického zariadenia,
 5. rok výroby vyhradeného technického zariadenia,
 6. umiestnenie vyhradeného technického zariadenia,
 7. základné technické parametre vyhradeného technického zariadenia.

Podrobnosti o tom, aké základné technické parametre vyhradeného technického zariadenia je potrebné uvádzať v evidencii vyhradeného technického zariadenia, ustanovuje príloha č. 4 k vyhláške o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s technickým zariadeniami.

O vyhradených technických zariadeniach musia podnikatelia viesť evidenciu.

V závislosti od typu vyhradeného technického zariadenia sa pri ňom vyžaduje evidovať iné údaje. Napríklad o elektrických vyhradených technických zariadeniach musia podnikatelia uvádzať tieto technické parametre: menovité napätie a prúd, menovitý výkon alebo príkon, krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie).

Pokuty za nevykonanie revízie elektrických zariadení

Inšpektorát práce môže podnikateľovi za porušenie povinnosti v súvislosti s vyhradenými technickými zariadeniami uložiť pokutu do výšky 100 000 eur (napríklad za nevykonanie revízie elektrospotrebiču). Okrem toho môže inšpektor práce podnikateľovi zakázať používanie strojov, zariadení a iných technických zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb. Podľa správ o činnosti inšpektorátov práce bolo v súvislosti s prevádzkou a technickým stavom vyhradených technických zariadení v roku 2017 zistených 10 498 nedostatkov, v roku 2016 zistených 8 290 nedostatkov a v roku 2015 zistených 10 603 nedostatkov. Zákaz používania vyhradených technických zariadení bol v roku 2017 uložený v 3 prípadoch, v roku 2016 uložený v 15 prípadoch a v roku 2015 uložený v 9 prípadoch. Aké pokuty za tieto priestupky boli podnikateľom uložené, to už nie je známe.

V roku 2017 inšpektoráty práce zistili ohľadom technických zariadení 10 498 nedostatkov.

Ako sa uvádza v správach o činnosti inšpektorátov práce, nedostatky v oblasti vyhradených technických zariadení sa týkali hlavne nesplnenia povinností „overovať bezpečnosť uvedených zariadení úradnými skúškami a odbornými prehliadkami a odbornými skúškami v predpísaných lehotách a neodstraňovania nedostatkov zistených uvedenými skúškami. Ďalšie nedostatky boli zistené v evidencii“ vyhradených technických zariadení. Tieto nedostatky zároveň Národný inšpektorát práce v zhrnutí zaraďuje medzi najzávažnejšie zistenia orgánov inšpekcie práce v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

O nezmyselných povinnostiach v súvislosti s revíziou elektrických zariadení ste mohli zahlasovať aj v anekte Byrokratický nezmysel roka 2018.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky