Pracovná zdravotná služba (PZS)

Pracovná zdravotná služba patrí medzi dôležité povinnosti zamestnávateľa, nakoľko sa prostredníctvom nej zabezpečujú odborné služby na ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie práceschopnosti zamestnancov. Tento článok vás prevedie celou problematikou PZS a poskytne užitočné informácie o tom, ako si vybrať dodávateľa tejto služby.

Cieľom legislatívy upravujúcej pracovnú zdravotnú službu (PZS) je, aby PZS bola pre zamestnávateľa rentabilnou službou, pretože prevencia pred chorobami a úrazmi zamestnancov je vždy lacnejšia ako následná liečba. Zamestnávateľ si môže zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu dvoma spôsobmi, a to vlastnými odbornými zamestnancami alebo si môže zmluvne dohodnúť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom. V prípade, ak zamestnávateľ zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu vlastnými zamestnancami, tak musí mať vlastný tím odborných zdravotníckych pracovníkov, a to minimálne „pracovného“ lekára s určenou špecializáciou,  verejného zdravotníka a sestru.

Užitočné informácie o pracovnej zdravotnej službe platné v roku 2019 nájdete v článku Pracovná zdravotná služba v roku 2019 alebo 10 najčastejších otázok o pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Kto je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu?

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozdeľuje v §31 práce do štyroch kategórií.
Kategória 1 - práce bez rizika poškodenia zdravia (napr. upratovačka)
Kategória 2 -  práce bez predpokladu rizika poškodenia zdravia (napr. administratívny zamestnanec, učiteľ, vodič MKD)
Kategória 3 -  práce, pri ktorých faktory (napr. hluk, vibrácie, expozícia elektromagnetickému poľu) neprekračujú ustanovené limity (napr. stolár, pracovník v energetike)
Kategória 4 -  práce, pri ktorých nie je možné faktory znížiť, prípadne práce, pri ktorých sa kombinujú faktory s kat. 3 (napr. zvárač, sústružník)

Článok pokračuje pod reklamou

Presná kategorizácia profesií nie je zákonom definovaná. Zákon hovorí pri jednotlivých kategóriách iba vo všeobecnej rovine, tak ako je uvedené vyššie. Pri akýchkoľvek pochybnostiach o stupni rizikovosti pracovných pozícií vašich zamestnancov vám odporúčame sa obrátiť na Úrad verejného zdravotníctva, ktorý poskytuje všetky potrebné informácie, resp.  vám poradí, do ktorých kategórií budú vaši zamestnanci patriť.

Pracovnú zdravotnú službu (PZS) je povinný zamestnávateľ zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, t.j. práce zaradené do kategórie 3 alebo 4. Od 1. Januára 2012 už zamestnávateľ nie je povinný zabezpečiť PZS pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2. Viac o prijatej zmene sa dočítate v článku Zrušenie pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov v prvej a druhej rizikovej kategórii od roku 2012. Od roku 2015 dochádza k opätovnej zmene tejto povinnosti, viac nájdete v článku Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015.

UPOZORNENIE: Za zamestnávateľa sa považuje právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch, ako aj právnická osoba a fyzická osoba, u ktorej sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov a študentov.
Vo väčšine prípadov sa teda povinnosti týkajúce sa PZS vzťahujú iba na zamestnancov, ktorých zamestnávate v štandardnom pracovnom pomere (nevzťahujú sa na „dohodárov“)

Zamestnávateľ má však naďalej zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov. Naďalej je povinný hodnotiť zdravotné riziká pri práci, vypracovať posudok o riziku, kategorizovať práce z hľadiska zdravotných rizík, predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva návrhy na zaradenie prác do kategórie 3 a 4, zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu a výkon lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Prečítajte si tiež

Každý zamestnávateľ (bez ohľadu na to, do ktorej kategórie spadajú jeho zamestnanci) potrebuje mať vypracované dokumenty, ktoré vyplývajú zo zákona (kategorizácia prac. činností, posudok o riziku, rozsah preventívnych prehliadok, záverečná správa z obhliadky....). Ak dokumenty nedáte vypracovať dodávateľovi PZS, musíte vykonať kategorizáciu pracovných činností v nadväznosti na posudzovanie rizík napr. určenou komisiou (bezpečnostný technik, zástupca zamestnancov, vedúci príslušného pracoviska) a určiť povinnosti a podmienky lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci v internom predpise. Ak máte externe zabezpečené služby BOZP, tento dodávateľ vás má na plnenie týchto povinností upozorňovať.

Náš tip: objednajte si vypracovanie týchto dokumentov externou firmou, nakoľko disponuje odbornými zamestnancami, ktorých by ste samostatne hľadali ťažšie. Cena za vypracovanie zvykne nepresahovať 150 EUR.

U kategórii 1 a 2 nie je potrebné vykonávať preventívne lekárske prehliadky (PLP) vo vzťahu k práci. To sa však netýka profesií, ktoré síce nie sú zaradené medzi rizikové (3 a 4), avšak sa u nich vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu osobitými predpismi:

 • Práce vo výškach
 • Práca so zobrazovacou jednotkou (PC alebo aj stroje vo výrobe, ktoré majú monitor)
 • Nočná práca
 • Práca vodiča z povolania – vedenie motorových vozidiel
 • Práca s bremenami

U zamestnancov, ktorí vykonávajú tieto profesie, je vymenovaný povinný rozsah preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci vrátane záveru preventívnej prehliadky – Vestník ministerstva zdravotníctva z 1.3.2010.

Týchto zamestnancov môžete posielať na PLP k ich obvodnému lekárovi.

Náš tip: Je dôležité podrobne sa oboznámiť s osobitnými predpismi upravujúcimi vyššie uvedené typy práce, keďže zamestnávateľovi pri nich vyplýva mnoho povinností. Napr. práce so zobrazovacou jednotkou sú upravené Nariadením vlády č. 276/2006 Z.z.  

Náš tip: Ak sa zamestnanec vracia po rodičovskej dovolenke, prípadne po dlhodobej PN, je vhodné poslať ho na preventívnu prehliadku aj v tomto prípade).

Prečítajte si tiež

V prípade zamestnancov kategórie 3 sú pravidelné lekárske prehliadky povinné spravidla 1-krát za 2 roky a u zamestnancov kat. 4 1-krát za rok. Vyšetriť takýchto zamestnancov môže len pracovný lekár, príp. praktický lekár, ktorý je členom tímu PZS.

Služby pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Tím dodávateľov pracovnej zdravotnej služby tvorí:

 • Garant PZS – lekár z oblasti preventívneho pracovného lekárstva;
 • Lekári z oblasti preventívneho pracovného lekárstva a klinického pracovného lekárstva, praktickí lekári pre dospelých;
 • Špecialisti v odbore hygiena pracovných  podmienok (hlavný hygienik PZS, verejný zdravotník);
 • Iný zdravotnícky personál (zdravotná sestra);
 • Administratívni zamestnanci (recepcia, obchodný manažér..).

Pracovná zdravotná služba pozostáva z nasledovných činností:

 • identifikácia rizík a nebezpečenstiev u zamestnávateľa;
 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a prostredia;
 • hodnotenie rizík z expozície;
 • poskytovanie poradenstva a návrh opatrení (ohľadne stavu pracovného prostredia a pracovných podmienok, zabezpečenia kvality a dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku, ohľadne zariadení na osobnú hygienu a iných zariadení, stravovania zamestnancov);
 • sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov;
 • zabezpečenie očkovania (ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, proti ktorému je dostupná očkovacia látka);
 • Spolupráca so zamestnávateľom pri realizácii a organizovaní systému prvej pomoci. Zamestnávateľ musí mať na pracovisku aj vyškolených vybraných pracovníkov v oblasti prvej pomoci;
 • Spolupráca pri vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov;
 • Výchova zamestnávateľa aj zamestnancov v problematike ochrany a podpory zdravia pri práci.

Služby dodávateľa PZS sa delia na dve časti - medicínsku a nemedicínsku časť.
 

Medicínska časť (vzťahuje sa na  lekárske výkony) Nemedicínska časť (ide o služby vyplývajúce zo zákona, preto dajte pozor, aby základná ponuka od dodávateľa PZS obsahovala všetky tieto náležitosti)
ŠTANDARD
Preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci navrhnuté v rámci PZS – minimálny rozsah podľa zákona. Vypracovanie potrebných dokumentov
Organizácia lekárskych preventívnych prehliadok
Dohľad nad zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
Dohľad nad pracovnými podmienkami
Akreditované kurzy prvej pomoci
Poradenstvo
ĎALŠIE SLUŽBY
medicínska časť musí byť vždy šitá na mieru, podľa typu práce (niekedy sú povinné očné vyšetrenia - pri práci so zobrazovacími jednotkami, EKG - pri nočnej práci a pod.) je možné dohodnúť si BOZP a PO (požiarna ochrana)
pracovné rehabilitácie, rekondičné pobyty
masáže
zdravotná starostlivosť (napr. preventívne prehliadky...)
rôzne benefity (napr. balíčky vitamínov)
nebojte sa žiadať vlastné benefity, napr. v prevádzke, kde pracuje mnoho žien, môžete požadovať zazmluvnenie gynekológa (na vykonanie lekárskej prehliadky)
Orientačné ceny
PLP u praktického lekára: 14 € Pri firme do 100 zamestnancov okolo 1000 € ročne
PLP u otfalmológa: 16 € Pri vyššom počte zamestnancov obvykle dodávatelia PZS poskytujú zľavy
PLP u otorinolaringológa: 18 €

Nemedicínska časť sa väčšinou platí paušálne (mesačne, ročne..). Hoci ide o poplatok za služby, ktoré vyplývajú zo zákona, odporúčame sledovať, aké činnosti a v akom rozsahu sú v rámci týchto paušálnych platieb dodávané. Cena sa stanovuje individuálne a závisí od počtu zamestnancov, počtu prevádzok, periodicity obhliadok pracovísk, ale tiež vzdialenosti (cestovných nákladov). V medicínskej časti sa fakturuje na základe reálne vykonaných lekárskych prehliadok (tip: k tejto faktúre si vždy vyžiadajte aj doklad o uskutočnení PLP – napr. posudok o zdravotnej spôsobilosti).

PZS väčšinou neposkytujú objektivizácie fyzikálnych faktorov, chemických, karcinogénnych a ostatných faktorov ako i biologických faktorov (meranie podmienok na pracovisku, napr. merače hluku). Môžu vám ich dodať, no zvyknú ich len sprostredkovať cez inú firmu – v takom prípade býva lacnejšie zabezpečiť si dodávateľa vlastným výberovým konaním.

Príklady prevádzok
menej náročná prevádzka stredne náročná prevádzka náročná prevádzka
obchod s oblečením stolárska dielňa výroba a spracovanie odliatkov z liatiny a ocele
Kategória 2 Kategória 2, 3 Kategória 2, 3, 4
nie je povinnosť zabezpečiť PZS potrebná PZS potrebná PZS
Lekárske prehliadky zabezpečené praktickým lekárom, u ktorého je zamestnanec kapitovaný Lekárske prehliadky zabezpečené zmluvnými lekármi PZS pri kat. 3 (4), ale i praktickými lekármi, u ktorých sú zamestnanci kapitovaní Lekárske prehliadky zabezpečené zmluvnými lekármi PZS
Potrebné vypracovať dokumenty podľa zákona Potrebné vypracovať dokumenty podľa zákona Potrebné vypracovať dokumenty podľa zákona
  Obhliadky pracovného prostredia PZS v priemere 1 krát ročne Pravidelné obhliadky pracovného prostredia (minimálne 1 krát za 6 mesiacov)
Cena za vypracovanie dokumentov nezvykne presahovať 150 EUR Orientačná cena za nemedicínsku časť: 840 eur ročne (10 zamestnancov z toho 2 v rizikovej kategórii) Orientačná cena za nemedicínsku časť: 1260 eur ročne (70 zamestnancov z toho 30 v rizikovej kategórii)

V rámci PZS sa vypracúvajú tieto dokumenty:

 • návrh na zaradenie pracovných činností do evidencie rizikových prác, ktorý zamestnávateľ predloží v stanovených lehotách RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva);
 • informácia o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce (zamestnávateľ dokument predloží každoročne k 31. decembru príslušnému RÚVZ);
 • charakteristiky profesií (kategorizácia) na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce;
 • zoznamy profesií, ktoré podliehajú lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci;
 • časový harmonogram periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k jednotlivým profesiám;
 • náplň lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé profesie vrátane absolútnych a relatívnych kontraindikácií pre jednotlivé profesie;
 • lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre zamestnávateľa;
 • nové posudky o riziku a prevádzkových poriadkoch (ak nie sú vypracované alebo nezodpovedajú platnej legislatíve);
 • smernice o poskytovaní nápojov na pracoviskách;
 • smernice o poskytovaní prestávok v pracovnom procese a o ich náplni.

Niektorí zamestnanci sú povinný absolvovať aj vstupnú lekársku prehliadku. Pre koho to platí, koľko stojí a kto ju zaplatí sa dočítate v článku Vstupná lekárska prehliadka zamestnanca.

Proces výberu dodávateľa pracovnej zdravotnej služby

Na výber PZS je vhodné vyčleniť si dlhšie časové obdobie. Zoznam poskytovateľov PZS nájdete TU 

Najskôr odporúčame preštudovať si stránky viacerých spoločností a emailom alebo telefonicky sa informovať o tom či poskytujú služby v mestách, kde máte svoje prevádzky (prípadne, či na túto činnosť majú zazmluvnených  lekárov).
Poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby by Vám mal poskytnúť cenník i podrobnejšie informácie aj e-mailom. Väčšina poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby však vyžaduje minimálne telefonickú komunikáciu, niektorí hneď navrhujú osobné stretnutie.

Na stretnutie je dobré ísť pripravený a mať predstavu, čo požadujete. Nezabudnite, že klientom ste vy a je v ich záujme vyhovieť vašim požiadavkám. Objasnite svoje potreby a vyžiadajte si cenovú ponuku.
Je veľmi dobré stretnúť sa s viacerými obchodnými zástupcami, aby ste vedeli porovnať ceny (je dôležité nezohľadňovať len sumu paušálnej platby ale aj cenu lekárskych úkonov).

S PZS budete väčšinou komunikovať telefonicky alebo emailom. Obhliadku pracoviska by mali vykonávať jedenkrát ročne, geografická blízkosť preto nie je až taká podstatná (dôležitá je blízkosť lekára, ktorý bude vykonávať PLP). V prípade, že máte veľa zamestnancov a budete s PZS komunikovať častejšie, je vhodné zohľadniť aj tento aspekt.

Dôležité aspekty pri výbere dodávateľa pracovnej zdravotnej služby:

 • Zabezpečenie lekára v meste, kde máte prevádzku;
 • Zohľadnenie ceny a rozsahu nemedicínskej aj medicínskej časti;
 • Prístup k vám ako ku klientovi;
 • Referencie (popýtajte sa známych, prípadne svojich lekárov – informujte sa nielen o dodávateľovi PZS, ale aj o lekárovi, ktorého vám poskytujú).
Článok pokračuje pod reklamou

Zmluva s dodávateľom pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Ešte pred podpisom zmluvy doriešte zmluvnú sieť lekárov. Ak PZS nemá lekára v niektorom z miest, v ktorom máte prevádzky, uveďte do zmluvy termín, dokedy vám lekára zabezpečí.

Prečítajte si tiež

Dodávateľ pracovnej zdravotnej služby vám ponúkne zmluvu, ktorá by mala byť vypracovaná na základe vašich potrieb a požiadaviek. Je nutné dôkladne si ju preštudovať a v prípade potreby si vyžiadať jej úpravu. Zmluva, ktorá sa uzatvára, patrí medzi nepomenované zmluvy, teda nejde o ten typ zmluvy, ktorý by bol osobitne legislatívne upravený. Preto je dôležité podrobne vyriešiť všetky dôležité otázky priamo v texte zmluvy. V zmluve je dôležitá najmä časť špecifikujúca vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán:

 • Dohoda s dodávateľom PZS by mala pokryť všetky povinnosti, ktoré vám ako zamestnávateľovi predpisuje zákon (podrobne ich vymenujte - všetky potrebné dokumenty, organizáciu prehliadok, obhliadky pracoviska, periodicitu).
 • Je potrebné mať riadne opísaný systém prác – rozsah dokumentov, termíny ich dodania.
 • Je vhodné uviesť termín dodania kategorizácie zamestnancov (napr. do 14 dní od podpisu).
 • Mala by obsahovať dodatok o informovaní o zmenách (obe strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých súvisiacich zmenách).
 • Dôležitá je aj výpovedná lehota.


Povinnosti objednávateľa pracovnej zdravotnej služby

Ešte pred podpisom zmluvy s PZS si jasne stanovte, aké budú Vaše povinnosti a čo všetko zabezpečí dodávateľ pracovnej zdravotnej služby. Otvorene komunikujte o svojich požiadavkách. Nezabudnite si dohodnúť, kto bude zodpovedný za organizovanie PLP, či vy alebo dodávateľ.

Agenda ohľadom pracovnej zdravotnej služby obnáša predovšetkým archiváciu dokumentov a komunikáciu s PZS (prípadne organizáciu PLP). Vo firme ňou môže byť poverený ktokoľvek, je však potrebné, aby mal prístup ku všetkým dokladom a informáciám súvisiacimi so zamestnancami. Najlepším riešením je poveriť zodpovednú osobu z personálneho oddelenia (napr. účtovníčku). Ak nezamestnávate účtovníčku, ani nemáte personálne oddelenie, je vhodné dohliadnuť na tieto povinnosti osobne (prípadne poveriť asistenta/ku).

Rady z praxe

 • Je potrebné brať do úvahy, že rozsah PLP pre práce s osobitným predpisom je uvedený vo Vestníku MZ SR. Pri kontrole je potrebné dodržiavať nielen minimálny rozsah PLP (čo Vám PZS určite odporučí) ale dbať na správnosť úkonov.
 • Častým dôvodom, prečo klienti menia dodávateľa PZS, je nespokojnosť s lekárom, nespokojnosť s prístupom dodávateľa alebo nedodržiavanie termínov (pred podpisom zmluvy si preto preverte lekára,  všímajte si prístup a spôsob komunikácie obchodného zástupcu už počas prvého stretnutia a nezabudnite si zohnať referencie).
 • Ak  vaši zamestnanci pracujú v noci, je dôležitá znalosť §98 Zákonníka práce, aby ste vedeli posúdiť, či potrebujete od dodávateľa PZS  služby ohľadne nočnej práce (nakoľko periodicitu a rozsah PLP pri nočnej práci usmerňuje osobitný predpis) Nočná práca je vykonávaná v čase medzi 22:00 – 6:00 hod avšak minimálne 4 hodiny (t.j. od 22:00 do 02:00). Ak Vaši zamestnanci pracujú občas (nie pravidelne) do 00:00 – nie je to nočná práca. Zároveň je dôležité ak zamestnanec v priebehu kalendárneho roka odpracuje v noci najmenej 500 hodín.
 • Dajte si pozor aj na rozsah PLP u vodičov VZV (vysokozdvižný i nízkozdvižný vozík). Zamestnanci by mali absolvovať PLP v rozsahu zadanom vo Vestníku MZ SR, nakoľko sa VZV považuje za motorové vozidlo.

Legislatívna povinnosť a základné právne normy upravujúce PZS:

 • PZS bola prvýkrát spomínaná v Zákone o BOZP (Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ) v § 26 (124/ 2006).
 • V Zákone 355/2007 o Ochrane verejného zdravia upravuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca § 30, v § 57 odsek 45 písmeno c) ustanovuje sankcie za nedodržanie právnych noriem pokutu od 1659,70€ do 33 194,00 €
 • Zákon 132/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 355/2007 o Ochrane, podpore a rozvíjaní verejného zdravia.
 • Vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 292/2008 a jej novelizácia 135/2010 o náplni a spôsobe vykonávania Pracovnej zdravotnej služby s platnosťou od 1.5.2010 upravujú náplň a priamy výkon Pracovnej zdravotnej služby
 • Vestník Ministerstva zdravotníctva č. 10525/2010-OL s platnosťou od 1.3.2010, ktorý obsahuje náplň preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci vzhľadom na konkrétne pracovné zaradenie.

Novela zákona mení povinnosti pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov od roku 2015, viac o novinkách sa dočítate v nasledovnom článku. Odporúčame tiež článok Pracovná zdravotná služba (PZS) a povinnosti pre zamestnávateľov od 1.1.2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky